Strona główna » Lokalne » Proboszcz z Nowej Wsi Ełckiej z zarzutami prokuratorskimi. Galeria zdjęć
Lokalne

Proboszcz z Nowej Wsi Ełckiej z zarzutami prokuratorskimi. Galeria zdjęć

W toku śledztwa Prokuratury Rejonowej w Ełku, w połowie czerwca 2021 r., prokurator przedstawił zarzut popełnienia przestępstwa Proboszczowi Parafii Rzymskokatolickiej w Nowej Wsi Ełckiej zarządzającej terenem cmentarza w Nowej Wsi Ełckiej.

 Przy­po­mnij­my: W kwiet­niu doszło do dewa­sta­cji nagrob­ków i znie­wa­że­nia miej­sca spo­czyn­ku na daw­nym cmen­ta­rzu ewan­ge­lic­kim w  Nowej wsi Ełc­kiej.  Tere­nem zarzą­dzał pro­boszcz Para­fii Rzym­sko­ka­to­lic­kiej w Nowej Wsi Ełc­kiej.   Wycin­ka drzew i kar­czo­wa­nie cięż­kim sprzę­tem razem z przed­wo­jen­ny­mi nagrob­ka­mi mia­ła słu­żyć roz­bu­do­wie cmentarza. 

Podej­rza­ne­mu zarzu­co­no, że jako pro­boszcz zarzą­dza­ją­cy mie­niem para­fii, będąc świa­do­my obo­wiąz­ku zacho­wa­nia w sta­nie nie­na­ru­szo­nym obsza­ru sta­re­go cmen­ta­rza, znie­wa­żył miej­sca spo­czyn­ku  i szcząt­ki ludz­kie poprzez zle­ce­nie prac ziem­nych cięż­kim sprzę­tem, pole­ga­ją­cych na usu­nię­ciu kil­ku­dzie­się­ciu karp korze­nio­wych, w wyni­ku cze­go doszło do roz­ko­pa­nia gro­bów, znisz­cze­nia ele­men­tów nagrob­ków, a tym do znisz­cze­nia tere­nu daw­ne­go cmen­ta­rza ewan­ge­lic­kie­go wraz z kwa­te­ra­mi wojen­ny­mi z okre­su I woj­ny świa­to­wej zało­żo­ne­go w I poło­wie XIX wie­ku, będą­ce­go zabyt­kiem, to jest o prze­stęp­stwo  z art. 262§1 kk  i  z art. 108 ust. 1 usta­wy z dnia 23 lip­ca 2003 r. o ochro­nie zabyt­ków i opie­ce nad zabytkami.

Podej­rza­ny nie przy­znał się do popeł­nie­nia zarzu­ca­ne­go czy­nu, przy czym nie kwe­stio­no­wał same­go fak­tu zda­rze­nia, a swo­ją odpo­wie­dzial­ność za nie, przed­sta­wia­jąc wła­sne wyjaśnienia.

Za czyn ten gro­zi kara od 6 mie­się­cy do 8 lat pozba­wie­nia wolności.

 

Źró­dło: Pro­ku­ra­tu­ra Okrę­go­wa w Suwałkch

6 komentarzy

napisz komentarz
 • A jak­by ope­ra­to­ro­wi kazał w ogień wje­chać to by wje­chał pew­nie, taki posłusz­ny. A ile wziął wła­ści­ciel kopar­ki za godzi­nę i czy ma fakturę.

 • Jak zwy­kle — mała szko­dli­wość spo­łecz­na. U waty­kań­czy­ków spra­wy tak się koń­czą zwy­kle, są uma­rza­ne lub odda­la­ne przez sądy. Ich bozia ma sądzić, dia­bły przebrzydłe…

 • No i wkrót­ce się oka­że, że tak napraw­dę jedy­nym win­nym jest ope­ra­tor koparki.

  • A cze­go ope­ra­tor tam wje­chał? Rozu­mu nie ma czy jak, a zabrać upraw­nie­nia i do łopa­ty, a od księ­dza to sie ludzi­ska odczep­ta- on sam nie kopal i nie spychal

   • Ope­ra­tor tyl­ko wyko­ny­wał pole­ce­nia sze­fa, a wie­leb­ny ste­ro­wał sze­fem, taką mam koncepcję.

   • Pójdź dalej… się nie krę­puj. Pew­nie bogo­boj­ny z cie­bie czło­wiek, a ksiądz to taki nie­mal Bóg. Pani­sko nad pany. I zaraz dodaj, nicze­go nie wie­dział, tyl­ko wyko­ny­wał roz­ka­zy… pole­ce­nia… nie­win­ny…”. Uka­rać ope­ra­to­ra maszy­ny… może i tego, co mu pali­wo sprze­dał. Byli w zmo­wie, jak nic.
    Taka zna­na to już reguł­ka. A kto te roz­ka­zy wyda­wał? No jak to, sam Bóg. Bo to wszyst­ko prze­cież dzie­je się zawsze z woli Boga”. My są tu jedy­nie nie­świa­do­mym przed­mio­tem”, narzę­dziem” I on ma plan”… każ­de­mu z osob­na… A taki ksiądz… to już wca­le nic nie może. Nie jest sobą, jak mario­net­ka. Sznur­ki prze­cież trzy­ma i pocią­ga sam Bóg! “… od księ­dza to się ludzi­ska odczep­ta…” Mądry i świa­do­my wyżej powie­dział. I tam ma być, bo to sam Bóg powie­dział, oży­wa­jąc ww. jako narzę­dzia. Jak coś będzie jed­nak nie tak, bo ludzie cza­sem są upier­dli­wi, też bez­boż­ni­cy, to moż­na zaraz roz­ta­czać dru­gą wer­sję, tym razem z Szatanem.
    Moż­na? Moż­na. za moment wszyst­ko się nam wyja­śni”. Już są w pogo­to­wiu adwo­ka­ci”, jak trze­ba to tez się znaj­dą adwo­ka­ci dia­bła”. Wszyst­ko zmie­rza w dobrą stro­nę… Ciem­no­ta i zabo­bon się umacnia.

KRONIKA POLICYJNA