Strona główna » Lokalne » Prokuratura Rejonowa w Ełku z nową siedzibą
Lokalne

Prokuratura Rejonowa w Ełku z nową siedzibą

Dziś odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby Prokuratury Rejonowej w Ełku.
Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali m.in. Andrzej Seremet – Prokurator Generalny, Jan Przybyłek – Prokurator Okręgowy w Olsztynie oraz Dariusz Piekarski – Prokurator Rejonowy w Ełku.

Nowa sie­dzi­ba jest przede wszyst­kim dwa razy więk­sza, pra­cow­ni­cy będą mie­li do dys­po­zy­cji m.in. nowo­cze­sne archi­wum, maga­zyn dowo­dów rze­czo­wych oraz spe­cjal­ne pomiesz­cze­nie dla osób zatrzy­ma­nych – wyli­czał pod­czas uro­czy­sto­ści Dariusz Pie­kar­ski, szef ełc­kiej prokuratury.

Na uro­czy­sto­ściach obec­ny był rów­nież Marek Choj­now­ski – Sta­ro­sta Ełc­ki, któ­ry pogra­tu­lo­wał otwar­cia nowej sie­dzi­by i zazna­czył, iż teraz nasi miesz­kań­cy będą przyj­mo­wa­ni w bar­dzo dobrych warun­kach, a pra­cow­ni­cy kom­for­to­wo wypeł­nia­li swo­je obowiązki.
Przy­po­mnij­my, że nowa sie­dzi­ba Pro­ku­ra­tu­ry Rejo­no­wej w Ełku znaj­du­ję się przy ul. Pił­sud­skie­go 18.

autor: Sta­ro­stwo Powia­to­we w Ełku