Strona główna » Kultura » Prostkowskie wieczorki z kulturą. Kari Sál wystąpi w Ostrymkole
Kultura

Prostkowskie wieczorki z kulturą. Kari Sál wystąpi w Ostrymkole

Kari Sál to wokalistka jazzowa i songwriterka, która w swojej muzyce łączy inspiracje rodzinnymi Bieszczadami oraz pięknem Islandii, gdzie w małej miejscowości Kirkjubæjarklaustur napisała większość utworów tworzących jej debiutancki album Betesda. 5 lipca będą mieli Państwo okazję posłuchać tych utworów na żywo podczas koncertu w Ostrymkole.

Sto­wa­rzy­sze­nie Ini­cja­tyw Spo­łecz­nych Nasze Prost­ki” reali­zu­je pro­jekt pn. Prost­kow­skie wie­czor­ki z kul­tu­rą”. W ramach pro­jek­tu odby­ło się wyda­rze­nie, pod­czas któ­re­go świę­to­wa­li­śmy 228 rocz­ni­cę uchwa­le­nia Kon­sty­tu­cji 3 Maja.

Uczest­ni­cy wspo­mnia­ne­go wyda­rze­nia mie­li oka­zję m.in. wysłu­chać pięk­ne­go kon­cer­tu w wyko­na­niu ełc­kich muzy­ków. Patrio­tycz­ne pie­śni na akor­de­onie zagrał Daniel Szej­da, któ­re­mu towa­rzy­szył na kon­tra­ba­sie Tomasz Kol­busz. Pięk­ne brzmie­nie instru­men­tów oraz wokal Pana Danie­la, przy­nio­sły wie­le wzru­szeń i emocji.

Kolej­ne wyda­rze­nie orga­ni­zo­wa­ne w ramach pro­jek­tu odbę­dzie się 5 lip­ca 2019 r. o godz. 18:00 w koście­le w Ostrym­ko­le. Wystą­pi pol­ska woka­list­ka i autor­ka tek­stów ‑Kari Sal, któ­rej towa­rzy­szyć będą muzy­cy. Po kon­cer­cie tra­dy­cyj­nie zapra­sza­my uczest­ni­ków na słod­ki poczę­stu­nek, w któ­re­go trak­cie będzie oka­zja do wymia­ny wra­żeń i roz­mów z artystami.
Zapra­sza­my serdecznie.

Wyda­rze­nia odby­wa­ją się w ramach pro­jek­tu Prost­kow­skie wie­czor­ki z kul­tu­rą”, reali­zo­wa­ne­go przez Sto­wa­rzy­sze­nie Ini­cja­tyw Spo­łecz­nych »Nasze Prost­ki«, w ramach kon­kur­su ofert na wspar­cie reali­za­cji zadań wła­snych gmi­ny Prost­ki w roku 2019. Part­ne­rem w pro­jek­cie jest gmi­na Prost­ki oraz Para­fia pw. Świę­te­go Anto­nie­go z Padwy w Prostkach.

art. spon­so­ro­wa­ny 

1 komentarz

napisz komentarz
  • Pani Redak­tor dzię­ku­ję za te infor­ma­cję. Nie byłem tam Ale zna­jo­mi mówi­li że prze­ży­li nie­sa­mo­wi­te chwi­le. Następ­nym razem sko­rzy­sta­my z Pani informacji.

OSTATNIE