Strona główna » Pod napięciem »  Protest #AniJednejWięcej. „Ja, dla siebie wywalczyłam w 81., a teraz muszę dla nich walczyć”
Pod napięciem

 Protest #AniJednejWięcej. Ja, dla siebie wywalczyłam w 81., a teraz muszę dla nich walczyć”

##AniJednejWięcej, Jesteście za życiem, pomóżcie uchodźcom, czy „Nie będę umierać w imię waszego Pro Life” – to hasła, które towarzyszyły ełczanom podczas dzisiejszej demonstracji. Protest ma upamiętnić śmierć ciężarnej 30-latki z Pszczyny.

Zda­niem rodzi­ny i mece­nas pro­wa­dzą­cej spra­wę decy­zje leka­rzy były zbyt póź­ne (w związ­ku z wyro­kiem TK). 30-lat­ka, będą­ca w 22. tygo­dniu cią­ży zmar­ła z powo­du sep­sy. Obec­nie pro­ku­ra­tu­ra, na sku­tek zawia­do­mie­nia rodzi­ny pro­wa­dzi spra­wę o moż­li­wo­ści popeł­nie­nia prze­stęp­stwa tzw. błę­du medycznego.

Ełc­ka mani­fe­sta­cja roz­po­czę­ła się pod biu­rem posła Woj­cie­cha Kos­sa­kow­skie­go, a zakoń­czy­ła się pod sie­dzi­bą sena­tor Mał­go­rza­ty Kopicz­ko. Pod sie­dzi­ba­mi ełc­kich par­la­men­ta­rzy­stów zapło­nę­ły zni­cze, a pro­te­stu­ją­cym towa­rzy­szy­ły dźwię­ki The Sound of Silence”.

Jak mówią pro­te­stu­ją­cy jeste­śmy tutaj po to, aby kobie­ty w naszym kra­ju czu­ły się bezpiecznie”.

— Każ­da kobie­ta powin­na decy­do­wać sama za sie­bie, zgod­nie ze swo­im sumie­niem — mówi jed­na z ełcza­nek. Rząd nie może zaglą­dać nam mię­dzy nogi.

— Cho­dzi mi o moje cór­ki, wnucz­ki — mówi kolej­na ełczan­ka. — Kobie­ta musi wal­czyć o swo­je. Sama wycho­wa­łam swo­je dzie­ci i nie pomy­śla­łam o abor­cji, ale każ­da z nas powin­na mieć wybór. Ja, dla sie­bie wywal­czy­łam w 81., a teraz muszę dla nich walczyć.

Podob­ne mani­fe­sta­cje odby­ły się w kil­ku­dzie­się­ciu innych mia­stach w Polsce.

Dziś Mini­ster­stwo Zdro­wia opu­bli­ko­wa­ło komu­ni­kat W przy­pad­ku sytu­acji zagra­ża­ją­cej życiu lub zdro­wiu kobie­ty (np. podej­rze­nia zaka­że­nia doty­czą­ce­go jamy maci­cy, krwo­to­ku itp.), zgod­ne z pra­wem jest nie­zwłocz­ne zakoń­cze­nie cią­ży w opar­ciu o obo­wią­zu­ją­ce prze­pi­sy […]. Usta­wa wprost wska­zu­je na prze­słan­kę zagro­że­nia życia lub zdro­wia mat­ki. Trze­ba pod­kre­ślić, że są to prze­słan­ki roz­łącz­ne. Wystą­pie­nie tyl­ko jed­nej z nich jest wystar­cza­ją­cą praw­ną prze­słan­ką do pod­ję­cia reak­cji przez lekarza”.

Peł­ne oświad­cze­nie prze­czy­ta­cie tutaj.

Pro­test zor­ga­ni­zo­wał Strajk Kobiet Ełk

 

OSTATNIE