Strona główna » Pod napięciem » Protest ełczan przeciwko podwyżkom za śmieci. Demokracja wyszła na ulicę
Pod napięciem

Protest ełczan przeciwko podwyżkom za śmieci. Demokracja wyszła na ulicę

Szymaszko

Od oso­by, niech każ­dy pła­ci za sie­bie, śmie­ci czło­wiek nie metry, za dro­go — to naj­czę­ściej pada­ją­ce hasła pod­czas dzi­siej­sze­go protestu.

W ponie­dzia­łek odbył się pod ratu­szem pro­test miesz­kań­ców Ełku prze­ciw­ko nowo pod­ję­tej uchwa­le przez Radę Mia­sta Ełku. To naj­więk­sza demon­stra­cja od lat.

Uchwa­ła zakła­da 58 zł opła­ty od każ­de­go gospo­dar­stwa domo­we­go, nie­za­leż­nie ile osób w nim zamieszka.

Na tak przy­ję­tą staw­kę nie godzą się ełcza­nie, szcze­gól­nie ci, któ­rzy pro­wa­dzą jed­no lub dwu­oso­bo­we gospo­dar­stwa domo­we. W takiej sytu­acji są naj­czę­ściej eme­ry­ci i ren­ci­ści oraz oso­by samot­ne. Dla nich to pod­wyż­ka o pra­wie 400%.

— Nie będę pła­ci­ła dodat­ko­wo za kogoś — mówi nam jed­na z uczest­ni­czek pro­te­stu. Jest za dro­go i nie­spra­wie­dli­wie. Co mnie obcho­dzi, że mia­sto ma pro­blem z oszu­sta­mi, któ­rzy nie pła­cą. Niech sobie tę dziu­rę łata­ją, ale nie z moje­go portfela.

— Temat śmie­ci mia­sto pod­ję­ło zbyt pózno — mówi ełcza­nin. I bez kon­sul­ta­cji spo­łecz­nych — dodaje.

Na pro­te­ście oprócz władz Ełku poja­wi­li się tak­że przed­sta­wi­cie­le klu­bów w radzie mia­sta. Krzysz­tof Wiloch (KO‑L) oraz Łukasz Cegieł­ka (PiS) – to ich klu­by gło­so­wa­ły prze­ciw­ko podwyżce.

Tomasz Andru­kie­wicz zapro­po­no­wał powo­ła­nie zespo­łu, któ­ry ma pochy­lić się nad opra­co­wa­niem nowe­go roz­wią­za­nia pro­ble­mu śmie­cio­we­go”. W jego skład wej­dą tak­że orga­ni­za­to­rzy demon­stra­cji. Na spo­tka­niu pre­zy­dent chce przed­sta­wić dwie pro­po­zy­cje, nato­miast miesz­kań­cy wyraź­nie opo­wie­dzie­li się za meto­dą od osoby.
Pro­test uwień­czy­ło prze­ka­za­nie pety­cji wyra­ża­ją­cej sprze­ciw wobec przy­ję­tej staw­ki przez radę miasta.

Orga­ni­za­to­rem pro­te­stu była Joan­na Zgód­ka, eme­ry­to­wa­na ełczan­ka oraz Leszek Nicow­ski, autor pety­cji, pod któ­rą pod­pi­sa­ło się prze­szło 700 oby­wa­te­li nasze­go miasta.

Od auto­ra
Dzi­siej­sza pikie­ta pod ratu­szem poka­za­ła, że duch oby­wa­tel­skie­go poczu­cia w ełcza­nach nie gaśnie. To jed­na z pierw­szych tak licz­nie zor­ga­ni­zo­wa­nych akcji w Ełku, któ­ra udo­wod­ni­ła, że moż­na upo­mnieć się o swo­je”.
Dzi­wi jed­nak nar­ra­cja pre­zy­den­ta Toma­sza Andru­kie­wi­cza, opu­bli­ko­wa­na na jego FB, po demon­stra­cji, któ­ry pro­test nazy­wa spo­tka­niem. Bo jak się­gnąć pamię­cią, to w 2017 roku już byli przy­pad­ko­wi prze­chod­nie”, któ­rzy spa­ce­ro­wa­li” w wal­ce o wol­ne sądy. Panie pre­zy­den­cie — niech pan nie idzie tą drogą.

 

35 komentarzy

napisz komentarz
 • Teraz awan­tu­ra? Sami wybra­li­ście. Ja gło­so­wa­łam na Woj­cie­chow­ską. Teraz wycho­dzi że mówi­ła praw­dę. Dłu­gi, ukła­dy, ład­ne kwiat­ki. Mia­ła rację. 12 lat to wystar­czy aby naro­bić bała­ga­nu. Kto to teraz posprząta?

 • W Suwał­kach 33 zło­te za śmie­ci, w pobli­skim Olec­ku skąd wożą śmie­ci do Sie­dlisk segre­ga­cja jest na dwie frak­cje: mokrą i suchą , 16 zł od oso­by i wyda­je się to uczci­wa war­tość. Jak nie chcę segre­go­wać w Olec­ku zapła­cę sam 32 zł, a u nas w Ełku ile?- 116zł ! I to jest obraz naszych pre­zy­denc­kich wyli­czeń. Koszt trans­por­tu śmie­ci z Olec­ka do Sie­dlisk jest jak każ­dy wie zde­cy­do­wa­nie więk­szy niż z mia­sta Ełk do Sie­dlisk. Jak to jest panie pre­zy­den­cie i naczel­ni­ku mie­nia komu­nal­ne­go, kło­po­ty z licze­niem czy ktoś tu musi zaro­bić wię­cej za wywóz?

 • Pre­zy­den­to­wi obe­rwa­ło się od pro­te­stu­ją­cych. Poga­dał coś, pod­jął pró­bę uspra­wie­dli­wie­nia się i scho­wał się do swo­je­go gabi­ne­tu. Tam myślał, myślał, myślał. I wymy­ślił — Eme­ry­tów, jako część elek­to­ra­tu chy­ba stra­ci­łem, to muszę pod­li­zać się mło­dym rape­rom.” I pod­li­zu­je się na swo­im FB. Tro­chę sam zara­po­wał o tym, jaki jest the best i myśli teraz, że jest ZIOM, MORDA, KOLO i inne takie. Zaraz zacznie jarać, pić bro­war z pusz­ki i jeź­dzić na desce. Może też zamiast slim gar­ni­tur­ku zało­ży spodnie z luź­nym kro­kiem i blu­zę z kap­tu­rem. Żało­sny jest. Moja pro­po­zy­cja — panie pre­zy­den­cie wycie­ra­my już gile spod noska, wcią­ga­my resz­tę lub wydmu­chu­je­my, prze­sta­je­my się obra­żać na wszyst­kich, wycho­dzi­my z kąta i zabie­ra­my się za odra­bia­nie pra­cy domo­wej. Tro­chę się jej uzbie­ra­ło przez 14 lat. Do dzieła.

  • Co do spodni, to. Moja bab­cia mówi że ma gacie wia­trem pod­szy­te. Nie chcę wytłu­ma­czyć co to znaczy.

 • Mam pyta­nie, czy Wol­na już się wypo­wie­dzia­ła. Cały Ełk czeka.

  • Panią Wol­ną:) brał­bym jak ksiądz, na tacę.….….….……śliczna babecz­ka. Przy­plusz­czam oko na pesel . Tar­gał­bym, jak komor­nik — seg­ment na wyso­ki połysk i tele­wi­zor ;), szar­pał bym jak kibol krze­seł­ka na sta­dio­nie naro­do­wym , kle­pał­bym , jak bab­ka pacierze.….…hmmmmmmmm  — tajem­ni­czy adorator.….….

 • Panie pre­zy­den­cie! Chciał­bym pana bar­dzo pro­sić o to, żeby popra­co­wał pan nad języ­kiem i for­mą wypo­wie­dzi. Pomi­jam fakt, że czę­sto się pan obra­ża i w spo­sób emo­cjo­nal­ny kon­stru­uje zda­nia gubiąc wie­lo­krot­nie wątek. Nie wypa­da jed­nak aby pan dukał i co trze­cie sło­wo wsta­wiał te swo­je yyy­yy”. Nie wypa­da rów­nież, aby pan prze­krę­cał koń­ców­ki. Mówi­my się”, a nie sieł”, życzę”, a nie życzeł”. Pan — mistrz pierw­sze­go pla­nu, powi­nien obej­rzeć naj­pierw nagra­ny mate­riał, wsłu­chać się w rytm i z pew­no­ścią usły­szy pan w jaki brzyd­ki spo­sób zmie­nia pan te koń­ców­ki. Z tym misiem, to już gdzieś było.… Ach, była taka kome­dia MIŚ” 🙂 No tak, to MIŚ na mia­rę naszych moż­li­wo­ści. Wyba­czy pan, ale nie dołą­czę (a może woli pan — dołą­czeł”) do gro­na pana klasz­czer­sów i nie będę (lub będeł”) bił braw za super pomysł na życze­nia dzie­ciom. Weź się pan do pra­cy. Ełk — pana mia­sto, pana pasja, pana życie cze­ka. Rusz 4 litery.

  • @twój_kolega_z _urzędu. — zaiste, fone­ty­ka .……zda­je się być przy­pa­dło­ścią wro­dzo­ną” ksią­żąt” z Pił­sud­skie­go . Dziw bie­rze, tyle lat na salo­nach .….i brak oby­cia i popraw­nej fone­ty­ki ?!?!?!?!?!!?!?!? Lecz , jak mój dziad i ojciec mawiał — kul­tu­rę się ma- .…… wro­dzo­ną, lub .….… naby­tą. Qrwa rzesz mać !!!!!!!! znów się roz­cza­ro­wa­łem !!!!!!! Tio­mek popra­cuj nad tym — gło­so­wa­łem na Cie­bie 😉 ‑Twój zło­miarz z Zam­ko­wej — Dra­ce­wicz Ceza­ry ( zbież­ność nazwisk z rad­nym D. — przypadkowa,wedle życzenia.)

 • Ludzie prze­ra­że­ni myślą jak zapła­cą za wywóz śmie­ci. A ten krę­ci Film i robi waria­cie piru­ety. Nazy­wa nas miesz­kań­ców tatu­sia­mi I mamu­sia­mi ale my takie­go syn­ka nie­udacz­ni­ka nie chcemy.

 • Suwał­ki mądre, prze­wi­dzia­ły wcze­śniej. U nich trans­por­tem śmie­ci zaj­mu­je się taki nasz PUK u nas przed­się­bior­ca, któ­ry sta­ru­je sam w prze­tar­gu 🙁 w Suwał­kach 33 zł od miesz­ka­nia u nas 58 zł. Zamiast krę­cić fil­my, może pora zająć się miastem

 • Pierw­sza rzecz jaką trze­ba zro­bić to zli­kwi­do­wa­nie tych idio­tycz­nych pojem­ni­ków w licz­bie pię­ciu. Cała Euro­pa ma po dwa. Na suche i na mokre. Dopó­ki tego nie zmie­nia nie ma rozmów.

  • Pani Halin­ko, prze­pra­szam za spo­łu­fa­łość , ale czym­że jest Euro­pa ????? zaścian­kiem wobec ełc­kie­go epi­cen­trum wszech­świa­ta eko­lo­gicz­ne­go sor­to­wa­nia na 5 frak­cji !!!!! Kpi­my i szy­dzi­my z tego cze­go nie rozu­mie­my 😉 — Hali­na — wybacz mi czy­sto sar­ka­stycz­ny komen­tarz 😉 ale nie mogę ina­czej ‑geniusz ełc­kiej wła­dzy onie­śmie­la mą skrom­ną oso­bę, swą myślą perspektywiczną

 • Pre­zy­den­tem roz­cza­ro­wa­łem się już jakiś czas temu. Jego zastęp­ca­mi rów­nież. Pre­zy­dent nie jest dobrym czło­wie­kiem. Zbu­do­wał swój mit i legen­dę bar­dzo spraw­nie. Przez lata dbał o swój wize­ru­nek pozwa­la­jąc mówić o sobie tyl­ko w samych super­la­ty­wach. Win­ni zawsze byli inni. Zwy­kle rad­ni, któ­rzy nie tak gło­so­wa­li lub urzęd­ni­cy, któ­rzy nie rozu­mie­li pole­ceń. Wład­ca jawił się świa­tu tyl­ko i wyłącz­nie jako ten, któ­ry zastał Ełk drew­nia­nym, a pozo­sta­wi po sobie muro­wa­nym. Legen­dar­ny­mi sta­ły się opo­wie­ści, jak odwie­dził dzie­ci w przed­szko­lu i zapy­tał — kto będzie pre­zy­den­tem, jak on już nie będzie mógł, bo będzie już bar­dzo, bar­dzo sta­ry. Obrósł w pió­ra, stał się pysz­ny. Wbrew pozo­rom wyda­rzy­ło się to bar­dzo szyb­ko. Już po swo­jej pierw­szej kaden­cji wie­dział, że wszyst­ko i wszyst­kich trzy­ma w gar­ści. Mistrz mani­pu­la­cji — obtań­co­wać eme­ryt­ki, wrę­czyć lilię zasłu­żo­nym, zro­bić zdję­cie z inter­no­wa­ny­mi, ćwi­czyć, bie­gać, zapo­wia­dać kon­cer­ty. Wszyst­ko dla ełczan, któ­rych podob­no kocha. Dla nich balo­ny, run­ma­ged­do­ny, tań­ce, hulan­ki i swa­wo­le. Par­ki, wie­że, most­ki i pla­ce z kost­ki. To wszyst­ko dla nas. Jed­nak nie potra­fi roz­ma­wiać. Nie mając argu­men­tów w dys­ku­sji zwy­kle ucie­ka się do krzy­ku. Obra­ża się lub jak kto woli strze­la focha”. Nie chce dia­lo­gu, nie szu­ka kom­pro­mi­su, gar­dzi opi­nią innych. Jak popeł­ni błąd nie przy­zna­je się do nie­go. Jest trud­ny w rela­cjach. Zwy­kle trze­ba wstrze­lić się” w dobry nastrój pre­zy­den­ta, co nie­ste­ty rzad­ko się zda­rza. Winę za rewo­lu­cję śmie­cio­wą pono­si jed­no­oso­bo­wo. On zatrud­nia i zwal­nia swo­ich współ­pra­cow­ni­ków, on pro­po­nu­je i kola­nem prze­py­cha pro­jek­ty uchwał, on wyda­je roz­po­rzą­dze­nia, on narzu­ca wolę urzęd­ni­kom, dyrek­to­rom i pre­ze­som miej­skich jed­no­stek i spółek.

  • Praw­da 100% — tak jak roz­wa­lił szpi­tal pro medi­ce i zro­bił wice­pre­ze­ską panią kadro­wą to szczyt Hima­la­jów głu­po­ty, eme­ryt­kę zresztą.

  • Zawsze zasta­na­wia­ło mnie dla­cze­go przez tyle lat sie­dzą na swo­ich stoł­kach pre­ze­si spół­ek. I dla­cze­go mają sta­łe tak gigan­tycz­ne pre­mie. Ciekawe.

  • Jeden zastęp­ca ten pierw­szy to mądry facet ale co on bied­ny zro­bi jak ma prze­ło­żo­ne­go któ­ry w brew opi­nii miesz­kań­ców mówi że jest ślicz­ny i mądry.A nie nada­je się do niczego.Chodza słu­chy jak odzy­wa się ten ślicz­ny do pra­cow­ni­ków. Zgroza.

   • @ Kali- ten mon­dry facet o któ­rym piszesz, któ­re­go oglą­dasz patrząc przez różo­we oku­la­ry, w moim odczu­ciu to Judasz, któ­ry sprze­dał się za parę mie­dźia­nych srebr­ni­ków . Panie Artu­rze, mam nadzie­ję że war­to było i star­czy Panu do koń­ca życia, Pamię­tam Pana wyraz oczu, jak był Pan u mnie na wizji lokal­nej. PS. Do rad­ne­go D. — Darek dzię­ki że, go postra­szy­łeś”  — poskut­ko­wa­ło “( wiesz o czym mówię) — olał Two­je stra­chy . Dar­ku- jesteś, qrwa, żało­sny. Byłeś dla mnie gło­wą rodzi­ny, a oka­za­łeś się orga­nem przeciwstawnym.

  • a ja myślę że , mit pre­zy­den­ta wład­cy, —  humo­rza­ste­go, zwa­ne­go przez ano­ni­mo­wych wiel­bi­cie­li” to insty­tu­cja słu­pa, jeśli się mylę to szcze­rze prze­pro­szę i będę bił się w pier­si — rad­ny Tycz­kie­wicz mnie zro­zu­mie. Moja wina , moja wina, moja bar­dzo wiel­ka wina .….….……

 • Tu jest jeden winien, on jesz­cze jest pre­zy­den­tem i zwa­la­nie na opo­zy­cję nic mu nie da. To jego pro­po­zy­cja okra­da­nia z ostat­nich gro­szy miesz­kań­ców. Nigdy już nie uzy­ska nasze­go popar­cia. Nauczył się zawsze innych obcią­żać. Każ­de­go roku pod­wyż­ką podat­ków. Żad­ne­go prze­my­słu od 13 lat. To wyja­ło­wio­ne mia­sto zapi­co­wa­ne kwiat­ka­mi. Jego cho­re myśle­nie, ja pro­po­no­wa­łem a Rad­ni powin­ni jej nie przy­jąć. Masz teraz nie­udacz­ni­ku za swo­ją pychę.

 • Żeby było jasne, nie ja napi­sa­łam poprzed­ni komen­tarz pod nikiem Ewa, ale cie­ka­wa wie­dza, może coś w tym jest.

 • Koali­cja oby­wa­tel­ska ( PO i SLd) usta­wi­ła gło­so­wa­nie z Dobrem wspól­nym, Adam Dobkow­ski z Plat­for­my wstrzy­mał się celo­wo bo Andru­kie­wi­czo­wi potrzeb­ny był tyl­ko jeden głos i tym samym jed­nym glo­sem uchwa­ła prze­szła, tak samo win­ne Dobro Wspól­ne jak Koali­cja Oby­wa­tel­ska BO TEN JEDEN WŁAŚNIE GŁOS ZADECYDOWAŁ , ŻE PODWYŻKA PRZESZŁA NA 58 ZŁ

  • Ewa jak wróż­ka, ale … jest w tym dużo racji, chy­ba ma ona jakieś prze­cie­ki. Wła­śnie — to ta paskud­na poli­ty­ka lokal­na, gdzie ama­to­rzy pró­bu­ją grać w ligach zawo­do­wych. Spra­wa prze­no­si się tu rów­nież na powiat. I tam i tu są do podzia­łu są znacz­ne kon­fi­tu­ry”. Trze­ba tak było gło­so­wać, tak tym pokie­ro­wać, aby wszyst­ko się zga­dza­ło. Czy­li — ty mnie, ja tobie… I tak to trwa do kolej­nych wybo­rów. To jest psu­cie idei samo­rząd­no­ści, oszu­stwo wobec spo­łecz­no­sci lokal­nej. Oni mają wła­dze, a my żal… Tak to jest, jak w wybo­rach niew gło­su­je­my za czło­wie­kiem, a za par­tią, czy inną ban­dą nie­udacz­ni­ków i karierowiczów.

   • Win­na tej sytu­acji jest usta­wa PISu, któ­ra wpro­wa­dza tą bez­sen­sow­ną segre­ga­cję na 5 frak­cji, gdzie potem w zakła­dzie jest to jesz­cze raz sor­to­wa­ne i wyod­ręb­nia się z tego frak­cji 15. To PIS tak wpro­wa­dzał zapi­sy unij­ne, że jeste­śmy pio­nie­rem w takiej segre­ga­cji — nowo­cze­sne zakła­dy segre­ga­cji, idą ramię w ramię ze sta­ry­mi insta­la­cja­mi — to po co było budo­wać takie nowo­cze­sne insta­la­cje za unij­ną kasę!? Pamię­taj­my rów­nież o wszyst­kich pod­wyż­kach mediów i opłat, któ­re wpły­wa­ją nie tyl­ko na nasze budże­ty, ale rów­nież w jesz­cze więk­szym, stop­niu na zakład uniesz­ko­dli­wia­nia. Niech pisio­ry spoj­rzą sobie w luster­ko, potem szyb­ko znaj­dą win­nych zamie­sza­nia. Tak, trze­ba powie­dzieć, że sys­tem nali­cza­nia opłat od gospo­dar­stwa jest nie­spra­wie­dli­wy, ale w obec­nej sytu­acji wszyst­kie pro­po­no­wa­ne przez usta­wę pro­po­zy­cje — takie są! W spra­wie pre­zy­den­ta — zapro­po­no­wał pro­jekt uchwa­ły, inne­go nie było. Pro­jekt nie­spra­wie­dli­wy, inne opcje też budzą­ce wąt­pli­wo­ści — idzie lato, sys­tem musi funk­cjo­no­wać (choć liczę na to, iż będzie on jesz­cze z cza­sem modyfikowany).

    • Bzdu­ra, pis nie usta­lił sta­wek. To jest wina tego zaro­zu­mia­łe­go małe­go czło­wiecz­ka z sze­ścio­ma wir­tu­al­ny­mi narze­czo­ny­mi i trze­ma obie­ca­ny­mi ale nigdy nie poczę­ty­mi syna­mi. Pora dać mu kar­to­ny do spakowania.

  • Ewa, ty zawsze jak coś napi­szesz to ubaw na całe­go. Opo­zy­cyj­ni rad­ni gło­so­wa­li prze­ciw. Głos wstrzy­mu­ją­cy się to nie jest głos popar­cia. Ewcia pytaj mamu­si o opi­nię zanim coś wrzu­cisz do sie­ci. My jed­nak wie­my że ty żad­na Ewcia nie jesteś.

   • Mama powie­dzia­ła, że Dobkow­ski mógł zagło­so­wać prze­ciw . Cie­ka­we dla­cze­go tego nie zrobił?

    • … bo to była ustaw­ka”. Ten jed­ne głos Dobkow­skie­go prze­wa­żył, że pła­ci­my 58 zł od gospo­dar­stwa. Cie­ka­we ile on ma w rodzi­nie osób? Czte­ry? 13,50 złx4=54 zł… cóż, ma zale­d­wie 4 zł pod­wyż­ki. Praw­dzi­wy biz­nes­men… Liczyć potrafi!

  • Pierw­szy raz spo­ty­kam się z opi­nią że głos prze­ciw czy wstrzy­mu­ją­cy się jest gło­sem za.

   • GDYBY DOBKOWSKI ZAGŁOSOWAŁ PRZECIW UCHWAŁA NIE PRZESZŁABY, EFEKT JEST TEN SAM JAKBY ZAGŁOSOWAŁ ZA

 • Jedy­ny win­ny to Andruk. To jego pro­jekt zakle­pa­ny przez kla­kie­rów rad­nych dobrzac­kich. Szu­ka teraz win­ne­go a sam dopro­wa­dził nasze mia­sto do ruiny. Jeśli widział że opo­zy­cja nie poprze tego warian­tu. Powi­nien się wyco­fać i szu­kać inne­go roz­wią­za­nia. Żaden z poprzed­ni­ków Andru­ka tak nie znisz­czył finan­so­wo mia­sta. Pora w koń­cu mu to w oczy powie­dzieć. Ełcza­nie dziś poka­za­li ze maja go dość.

OSTATNIE