Strona główna » Pod napięciem » Protest przeciwko lex TVN także w Ełku. Apel mieszkańców sprawdzianem dla ełckich radnych
Pod napięciem

Protest przeciwko lex TVN także w Ełku. Apel mieszkańców sprawdzianem dla ełckich radnych

FOTO: Archiwalne zdjęcie RME
Dzisiaj w całej Polsce o godzinie 18 ruszą protesty w sprawie tzw. lex TVN. Ełczanie także zbiorą się na skwerku przy Rusałce, aby wyrazić swój sprzeciw. Sprawa dotyczy zmian w ustawie medialnej, które mają uniemożliwić przedłużenie koncesji na nadawanie TVN 24.

Pod­czas pikie­ty będą zbie­ra­ne pod­pi­sy miesz­kań­ców pod ape­lem, któ­ry ma być prze­ka­za­ny ełc­kiej radzie miasta.

Decy­zje admi­ni­stra­cyj­ne KRRiT mają cha­rak­ter dys­kry­mi­nu­ją­cy i ogra­ni­cza­ją dostęp do tele­wi­zji, któ­rą chce­my oglą­dać. Miesz­kań­cy nasze­go mia­sta i my w więk­szo­ści Pola­cy mamy pra­wo do swo­jej sta­cji tele­wi­zyj­nej. TVN24, o któ­rej decy­du­je sza­now­na KRRiT, jest pierw­szą w Pol­sce tele­wi­zją infor­ma­cyj­ną, nie­za­leż­ną od władz, dla­te­go dobrze sta­ło­by się, gdy­by Rada w tro­sce o plu­ra­lizm i wol­ność sło­wa nie podej­mo­wa­ła dzia­łań pro­wa­dzą­cych do wyklu­cze­nia milio­nów odbior­ców TVN24”- brzmi treść apelu.

O udział rady mia­sta Ełku w spra­wie lex TVN upo­mniał się na ełc­kiej gru­pie dys­ku­syj­nej FB Ste­fan Mar­cin­kie­wicz, przy­po­mi­na­jąc, że w 2012 roku ełc­cy rad­ni pod­ję­li sta­no­wi­sko w obro­nie tele­wi­zji TRWAM. W 2012 roku ełc­cy rad­ni doma­ga­li się TV TRWAM na mul­ti­plek­sie. Czy będą teraz bro­nić pry­wat­ne­go nadaw­cy przed zaku­sa­mi wła­dzy?” — pyta Marcinkiewicz.

Na uwa­gę zasłu­gu­je też fakt, że dzi­siej­szy apel miesz­kań­ców brzmi nie­mal iden­tycz­nie, jak sta­no­wi­sko rady mia­sta z 2012 roku w obro­nie TRWAM. Co nie­wąt­pli­wie jest zabie­giem celowym.

Czy dziś, gdy cho­dzi o likwi­da­cję pry­wat­ne­go nadaw­cy tele­wi­zyj­ne­go, oglą­da­ne­go przez milio­ny Pola­ków Rada Mia­sta Ełku będzie inter­we­nio­wa­ła prze­ciw­ko wyklu­cze­niu spo­łecz­ne­mu” i w imię soli­dar­no­ści z jego odbior­ca­mi?- pyta Ste­fan Marcinkiewicz.

Pro­test oraz zbie­ra­nie pod­pi­sów zor­ga­ni­zo­wał Jaro­sław Fran­czuk. Akcja roz­pocz­nie się dziś o godzi­nie 18 na skwe­rze przy Rusałce.

7 komentarzy

napisz komentarz
 • nie życzę aby w moim imie­niu pro­te­sto­wa­li cyt. ” w imie­niu miesz­kań­ców ” , pre­zy­dent na sesji zado­wo­lo­ny z tema­ty­ki że zno­wu przy­wa­li w pis ocho­czo zabrał się do reali­za­cji POMY­Słu DOBKOWSKIEGO, rap­tem zebra­li 100 gło­sów — jak to się ma do ok 60.000 ełczan
  PAJACE

 • Pisze­cie o wilo to wam powiem że wilo skrę­cił w lewo.wie co robi, ostat­ni son­daż lewi­cy 5%.to dobry strateg.

 • CZEKAJA KIEDY ZA GRZANIE KRZESEŁEK W RADZIE MIASTA DOSTANĄ SOWITE PODWYŻKI !
  A PROBLEM SAM ROZEJDZIE SIĘ PO KOŚCIACH.……

  • Pod­pi­sał… a jakie to ma zna­cze­nie? Jest wyjątkowy?
   Pod­pi­sał, na pew­no. Od razu dodam… pies w tym nie uczestniczy.