Strona główna » Felietony/opinie » Protest w Ełku. Stefan Marcinkiewicz: Mój gniew
Felietony/opinie Opinie

Protest w Ełku. Stefan Marcinkiewicz: Mój gniew

foto: Radek Nowacki

Nowi Füh­re­rzy macic chcą zamknąć kobie­ty w uro­jo­nym Pań­stwie Bożym (Gile­adzie, pseu­do­chrze­ści­jań­skim Kali­fa­cie): Kir­che, Kin­der, Küche — Kościół, Dzie­ci, Kuch­nia. Jak echo bije prze­mó­wie­nie miej­sco­we­go nazi­sty Kle­ina z 1934 r., któ­ry krzy­czał, w budyn­ku póź­niej­sze­go kina Polo­nia w Lyck/Ełku, że męż­czy­zna i ojciec ma być w rodzi­nie jak Füh­rer w pań­stwie nazi­stow­skim, a kobie­ta ma tyl­ko wycho­wy­wać dzieci.


Orze­cze­nie tzw. TK to gran­da praw­na, to nie­wy­obra­żal­ny skan­dal w cza­sie naj­więk­sze­go wyzwa­nia i zagro­że­nia, jakim jest pan­de­mia w Pol­sce. Gdy pro­te­sto­wa­li­śmy prze­ciw­ko bez­praw­nej inge­ren­cji PiS w skład TK w 2015 r., nie­któ­rzy z nas się śmia­li. Było nas pod biu­rem PiS ze dwie­ście osób. Póź­niej pro­te­sto­wa­li­śmy prze­ciw­ko przej­mo­wa­niu mediów publicz­nych, odbie­ra­niu pra­wa kobie­tom, upar­tyj­nia­niu sądów, wspie­ra­li­śmy pro­te­stu­ją­cych pod Sej­mem, smu­ci­li­śmy się po nagłej śmier­ci Paw­ła Ada­mo­wi­cza. Dziś słysz­my, że będą orga­ni­zo­wać bojów­ki prze­ciw­ko nam. Nowe oddzia­ły sztur­mo­we, z nie­miec­kie­go Sturm Abte­ilun­gen (SA). Naj­pierw się z nas śmia­li, póź­niej się nas bali, na koniec zwyciężymy…


Żaden kościół w Ełku, a jest ich wie­le, nie był zagro­żo­ny w cza­sie demon­stra­cji. Praw­dą jest, że ich byt jest zagro­żo­ny, bo seku­la­ry­za­cja mło­de­go poko­le­nia postę­pu­je naj­szyb­ciej na świe­cie. Widać to po dzi­siej­szym pro­te­ście. Skoń­czą się dat­ki wier­nych, to ich los ich jest prze­są­dzo­ny. Nikt tak moc­no nie przy­czy­nił się do spad­ku reli­gij­no­ści w Pol­sce, jak PiS i Epi­sko­pat. Nikt nie zro­bił tyle, co PZPr (roz­szy­fru­ję ten skrót Pol­ska Zjed­no­czo­na Pra­wi­ca) wraz z domi­nu­ją­cą czę­ścią bisku­pów dla seku­la­ry­za­cji mło­dych. Sojusz tro­nu i ołta­rza” zawsze pro­wa­dzi do tra­ge­dii. A dra­ma­tem jest, że przy­mus praw­ny zastę­pu­je per­swa­zję. Orze­cze­nie tzw. TK to bez­wa­run­ko­wa kapi­tu­la­cja księ­ży z ich kaza­nia­mi, lek­cja­mi reli­gii i tą całą ewan­ge­li­za­cją”.


Jaro­sław Kaczyń­ski prze­ma­wiał wczo­raj jak Woj­ciech Jaru­zel­ski („Spa­wacz”). Nawet podob­na reto­ry­ka. Ten, któ­ry wpa­ko­wał odkry­cie towa­rzy­skie” (o spe­cjal­no­ści pomi­do­ro­wa) na sze­fa TK, teraz umy­wa ręce i pod­grze­wa atmos­fe­rę. A wia­do­mo, po co Pani Przy­łęb­ska się tam zna­la­zła (Pani Przy­łęb­ska nada­je się tak na Pre­ze­sa TK, jak ja na sze­fa Pol­skiej Aka­de­mii Nauk). W skła­dzie TK zna­lazł się komu­ni­stycz­ny” pro­ku­ra­tor Pio­tro­wicz. I pani Paw­ło­wicz, któ­ra na jed­nej z komi­sji sej­mo­wych powie­dzia­ła publicz­nie, że będzie gło­so­wać za usta­wą sprzecz­ną z Kon­sty­tu­cją RP! Orze­cze­niem tym dołą­cza­ją do gro­na takich osob­ni­ków jak Sta­ni­sław Szczę­sny Potoc­ki z Tar­go­wi­cy, Feliks Dzier­żyń­ski z Cze­Ka, Woj­ciech Jaru­zel­ski z WRON… Hańba!


Ponoć mło­dzież uży­wa brzyd­kich wyra­zów. Prze­cież to jest strasz­ne! Gdy pro­te­sto­wa­li­śmy tutaj w obro­nie TK, mediów publicz­nych, sądów byli­śmy grzecz­ni… Ale gdy wypro­wa­dzasz ludzi na uli­cę afek­tem, licz się z języ­kiem uli­cy. Gdy wypro­wa­dzasz afek­tem na uli­cę ludzi w okre­sie pan­de­mii to nie tyl­ko pod­łość, to stwa­rza­nie zagro­że­nia dla życia i zdro­wia ludzi.


Skoń­czy­ło się. Nie jeste­śmy już spo­łe­czeń­stwem chłop­skim – spo­łe­czeń­stwem Pana, Wój­ta i Ple­ba­na”, któ­rzy będą nami rzą­dzić i wska­zy­wać nam, co mamy robić. Obca mi jest i wie­lu innym zgro­ma­dzo­nym tu ludziom, wasza dewo­cja, wasze posłu­szeń­stwo, wasze przy­zwo­le­nie na prze­moc w rela­cjach mię­dzy­ludz­kich. Obcy mi jest wasz tępy patriar­cha­lizm w sty­lu chłop por­t­ki nosi i chłop rzą­dzi”. Nie jestem chło­pem pańsz­czyź­nia­nym. Obce mi są Wasze pań­skie rau­ty w spół­kach skar­bu pań­stwa. Obca jest mi Wasza żądza wła­dzy nad kobie­ta­mi. Rządź­cie swo­imi prą­cia­mi, regu­luj­cie wasze ejakulacje…


Dziś obo­wiąz­kiem oby­wa­tel­skim jest obro­na praw czło­wie­ka. Pra­wa kobiet są frag­men­tem praw czło­wie­ka. Nikt nie ma pra­wa podej­mo­wać trud­nych decy­zji za nas. Jeste­śmy pod­mio­ta­mi, a nie przed­mio­ta­mi.
Nasze myśli, nasze uczu­cia, nasze cia­ła nale­żą do nas.


[Sze­reg zebra­nych myśli pod wpły­wem chwi­li (28.10.2020)]

Bio­gram

Ste­fan Michał Mar­cin­kie­wicz (ur. 1979 r. w Ełku) – socjo­log, badacz pamię­ci zbio­ro­wej i regio­na­li­sta zwią­za­ny z Mazu­ra­mi; adiunkt w Insty­tu­cie Nauk Poli­tycz­nych Wydzia­łu Nauk Spo­łecz­nych na Uni­wer­sy­te­cie War­miń­sko-Mazur­skim w Olsz­ty­nie; współ­pra­cow­nik Muzeum Histo­rycz­ne­go w Ełku; jego obec­na tema­ty­ka badaw­cza oscy­lu­je wokół pamię­ci lokal­nej i prze­mian toż­sa­mo­ści lokal­nej w obsza­rze połu­dnio­wo – wschod­nich Mazur; autor książ­ki pt. Mitycz­na sto­li­ca Mazur. Mię­dzy Ełkiem a Lyck (2015); autor wysta­wy pt. Sport w powo­jen­nym Ełku 1945 – 1956 (2018).

26 komentarzy

napisz komentarz
 • POLACY:Czy akcje KEDYW‑u w II woj­nie świa­to­wej były olbrzy­mie pod wzglę­dem militarnym„„,ABSOLUTNIE NIE,ale te akcje wstrzą­snę­ły cały­mi Niemcami,akcje powo­do­wa­ły strach u Niem­ców i taką akcją było postra­sze­nie wetem Mer­kel i uświa­do­mie­nie jej że Euro­pa nie jest jej własnością!3 tygo­dnie Niem­cy i łaj­dac­kie total­ne ich przy­du­pa­sy ulo­ko­wa­ne w Pol­sce mia­ły peł­ne gacie,wymyślały jakieś kre­tyń­skie wymy­ki jako­by budżet UE był­by uchwa­lo­ny za ple­ca­mi dwóch unij­nych kra­jów Pol­ski I Węgier,tylko zaprza­niec pierw­sze­go tło­cze­nia mógł coś takie­go sobie ubzdurać!

  • Nie wiem, co bie­rzesz, ale powi­nie­neś zmniej­szyć daw­kę o połowę.

 • Jakieś takie zydow­skie” to natchnie­nie, cał­ko­wi­cie anty­pol­skie. Panie jedź pan do kra­ju przod­ków i tam nawra­caj obywateli

 • Jak pro­te­sty w Ełku to pierw­szy pan Ste­fan. Czyż­by lubił sku­piać na sobie uwagę?

  • Z nie­go histo­ryk jak z CH młotek,bardziej histEryk„,jak lewak może być wiarygodny„„no jak sko­ro jego korze­nie wywo­dzą się z PZPR?

 • Z prze­ra­że­niem moż­na prze­czy­tać w sie­ci co o swo­ich synach powie­dział ich ojciec Raj­mund Kaczyń­ski. War­to zajrzeć.

  • wiesz dla­cze­go na two­je­go dziad­ka w szko­le pod­sta­wo­wej prze­zy­wa­li­śmy Pierduta?Bo zbie­rał wszyst­kie ełc­kie pier­dy z magla!!!

 • Ste­fa­nie. Moje emo­cje są podob­ne. Mat­ki nie chcą wysy­łać swo­ich dzie­ci na woj­nę. Nie żąda­my glo­ry­fi­ko­wa­nia kobiet tyl­ko zwy­kłe­go sza­cun­ku. Pod­po­rząd­ku­je­my się do wszyst­kich dobrych, mądrych, roz­sąd­nych norm. Ale ręce precz od nasze­go życia pry­wat­ne­go i naszych życio­wych wyborów.

  • Two­je cia­ło two­ja spra­wa? Dziec­ka cia­ło nie jest two­je, więc wara od cia­ła dziec­ka, bo może ktoś rów­nie mądry pomy­śli, że sko­ro Pani ma pra­wo poćwiar­to­wać dziec­ko w swo­im łonie, to ktoś prze­pro­wa­dzi póź­ną na abor­cję na Pani?

   • Jeże­li nie chcę cia­ła dziec­ka — to nie chcę. Prze­cież ono wyra­sta z moje­go orga­ni­zmu. Moim kosz­tem. I nie strasz mnie abor­cją , bo gene­ral­nie jestem za euta­na­zją. Śmierć na życze­nie . Nie jestem wie­rzą­ca. Jest mi obo­jęt­nie co będzie po mojej śmier­ci. Mam pra­wo tak myśleć.

    • Argu­ment o wyra­sta­niu z two­je­go cia­la jest parad­ny, Pozniej dziec­ko tez na sie­bie raczej nie zaro­bi tj nie utrzy­ma sie bez two­jej pomo­cy. Czy to znak, ze mozesz z tym dziec­kiem zro­bic co ci sie podo­ba, bo jestes nie­wier­za­ca? Mozesz je sprze­dac, zaglo­dzic, bo i tak Boga nie ma, wiec lata ci to kolo two­jej rozczochranej?
     Ja zwra­cam tyl­ko uwa­ge na fakt, ze jeze­li uzna­my dziec­ko w lonie mat­ki za nie dziec­ko”, tyl­ko glu­ta beda­ce­go wla­sno­scia mat­ki, to taka wyrod­na mat­ka moze zro­bic co zechce, lacz­nie z wydlu­ba­niem takie­go dziec­ka i odda­niem go do np. badan jakiejs fir­mie biotechnologicznej.
     Dia­bo­licz­ne mysle­nie. Tobie to raczej zale­cam pod­wia­za­nie jaj­ni­kow, a nie wycho­wy­wa­nie dzieci.

     ps. euta­na­zja swiet­ny pomysl. Oby ktos nie wpadl na to, zeby robic euta­na­zje wszyst­kim eme­ry­tom, bo i tak do nicze­go nie slu­za, a tyl­ko obcia­za­ja finan­so­wo najblizszych.…

 • Nie jestem za Pisem. Strajk Kobiet popie­ram. Jed­nak porów­na­nie tej sytu­acji do nazi­zmu jest lek­ka przesada.

  • To nie panu dok­to­ro­wi się coś pomy­li­ło. To dzie­je się napraw­dę, ten kro­czą­cy nacjo­na­lizm pol­ski. Każ­dy kto cokol­wiek wie nt. histo­rii, nazi­zmu, jak rodził się faszyzm łapie się za gło­wę… i się zasta­na­wia dla­cze­go, mając tak jasne dowo­dy o następ­stwach, nie robi­my nic, by się prze­ciw­sta­wić. Jeśli już ktoś odważ­nie powie z czym mamy do czy­nie­nia, jakie tego będą kon­se­kwen­cje, to nie­któ­rzy obu­rze­ni” wyda­ją z sie­bie głos. Są prze­ciw­ko praw­dzie. Hitler też był słu­cha­ny, popie­ra­ny, sła­wio­ny jako zbaw­ca naro­do­wy… Wiel­bio­ny, bo Niem­cy ponad wszyst­ko”. Póź­niej, gdy te całe zło się wyla­ło, gdy zaczę­to z nim wal­czyć i wygry­wać, choć było już póź­no, to ten naród” wyparł się swo­je­go uwiel­bia­ne­go wodza; zło jakie wyrzą­dził świa­tu zapa­mię­ta­no na wie­ki. Pol­ska to kolej­ny naród wybra­ny”? Pol­ska też ponad wszystko”.

   • Eee tam. Pan dok­tor to tyl­ko kazno­dzie­ja nowej reli­gii mark­si­zmu. Niech nazi­zmu szu­ka w Pale­sty­nie, bo tam to dopie­ro się dzie­je. Cie­ka­we, czy odwie­dza kraj przod­ków, czy popie­ra poli­ty­kę ich rzą­du, czy tyl­ko ogra­ni­cza się do sys­te­ma­tycz­ne­go obsry­wa­nia wszyst­kie­go co pol­skie za dar­mo. Tak z potrze­by ser­ca. A może się mylę.…

 • TK nie mógł wydać inne­go wyro­ku, bo kon­sty­tu­cja jest tak napi­sa­na. Cze­go Pan dok­tor z KODu nie rozumie?
  Gdzie tu nazizm? Chy­ba w pań­skich uro­je­niach. Pan uczy na pań­stwo­wej uczel­ni? To jest skan­dal, żeby tak sła­by mery­to­rycz­nie gość uczył nasza młodzież.

  • Mąż i ojciec, już ten nick okre­śla Pana poglą­dy. Kobie­ta ma uro­dzić (albo nawet nie, bo ono obumrze pod­czas cią­ży) dziec­ko, któ­re cier­pi od począt­ku, jest zde­for­mo­wa­ne, bez oczu, z roz­sz­cze­pem czasz­ki, umrze w kil­ka minut po poro­dzie. A co ona czu­je kil­ka mie­się­cy? Zagro­żo­ne jest jej zdro­wie psy­chicz­ne i fizycz­ne, bo w wie­lu przy­pad­kach gro­zi jej zatru­cie, koń­czą­ce się nawet śmiercią.

   • Pro­szę ochło­nąć. Rów­nie dobrze moż­na zarzu­cić Pani, że sam nick kobie­ta suge­ru­je miło­śnicz­kę ćwiar­to­wa­nia dzie­ci na żądanie.

  • Moż­na było zna­leźć odpo­wied­niej­szy czas na dys­ku­sję. Ste­try­cza­ly sta­rzec z Żoli­bo­rza roz­gry­wa swo­je msci­we inte­re­sy. Poja­wia­ją się jesz­cze nie­śmia­łe ale kon­kret­ne pro­te­sty wewnątrz pisu.

  • Co to jest jeśli ktoś wysy­ła na uli­cę bojów­ki. Poczy­taj trochę.

  • Piszesz bred­nie. Cały czas pisio­ry naru­sza­ją pra­wo do dziś Szy­dlo nie opu­bli­ko­wa­ła wyro­ku. To kraj bezprawia.