Strona główna » Lokalne » Przejazd przez most na ul. Zamkowej – od maja tylko do 8 ton
Lokalne

Przejazd przez most na ul. Zamkowej – od maja tylko do 8 ton

foto: Renata Szymaszko
Na moście przy ul. Zamkowej w Ełku od 1 maja 2021 r. obowiązywać będzie ograniczenie tonażu do 8 ton — podaje ełcki ratusz. Wprowadzony zostanie zakaz wjazdu samochodów ciężarowych z jednoczesnym utrzymaniem ograniczenia prędkości do 30 km/h.

Wpro­wa­dze­nie zaka­zu wjaz­du samo­cho­dów cię­ża­ro­wych powy­żej 8 ton z ogra­ni­cze­niem pręd­ko­ści do 30 km/h spo­wo­do­wa­ne jest dzia­ła­nia­mi na rzecz wła­ści­we­go utrzy­ma­nia sta­nu tech­nicz­ne­go mostu.

Roz­kład jaz­dy auto­bu­sów komu­ni­ka­cji miej­skiej na linii nr 10 pozo­sta­je bez zmian. Na tra­sie zosta­nie dopusz­czo­ny do ruchu auto­bus o mniej­szym tona­żu, pozwa­la­ją­cy na unik­nię­cie zakłó­ceń funk­cjo­no­wa­nia komu­ni­ka­cji w zakre­sie utrzy­ma­nia linii.

Kie­row­ców upra­sza się o zwra­ca­nie uwa­gi na nowe ozna­ko­wa­nie. Będą też doce­lo­wo zamon­to­wa­ne kame­ry i urzą­dze­nia do wery­fi­ka­cji tonażu. 

24 komentarze

napisz komentarz
 • Przy oka­zji na inny temat. Pani Redak­tor pro­si­my o poin­for­mo­wa­nie któ­re media w naszym regio­nie są w pakie­cie kupio­nym przeć Orlen repre­zen­to­wa­nym przez Obajt­ka. Pro­si­my o to byśmy mogli omi­jać je z dale­ka. I nie czy­ta­li wypo­cin pisow­skich tam umiesz­czo­nych. To 9

  • Nie takie to trud­ne do zna­le­zie­nia. Odle­gło­ścio­wo naj­bli­żej nam do 2 tytu­łów z Bia­łe­go­sto­ku — Gaze­ty Współ­cze­snej” i Kurie­ra Poran­ne­go”. Inne są wyda­wa­ne znacz­nie dalej i chy­ba do Ełku nie docierają.
   O czym war­to wspo­mnieć, to o tym, że Orlen kupił tytu­ły i redak­cje, ale już nie sie­dzi­by, bo te cwa­ny Nie­miec kil­ka lat temu wypro­wa­dził do osob­nej spół­ki poza Pol­ska Press. Teraz Obaj­tek co mie­siąc będzie Niem­co­wi pła­cił za pomiesz­cze­nia albo będzie musiał zna­leźć sobie nowe…

   • Czy­li pisio­ry zro­bi­li kolej­ny dobry” interes

    • I rym Pcim Pcim,
     i hopsasa,
     idzie­my przez życie w podskoookach…

     Waż­ne, że naj­zna­mie­nit­szy pci­miak ma aurę od Boga, a resz­ta się nie liczy.

 • Wójt jest kon­se­kwent­ny. Obie­cał dro­gi mamy dro­gi. Obie­cał osie­dle będzie­my mie­li osie­dle w Chru­ście­lach. Żaden dok­to­rek nie będzie nam mówił jak ma się roz­wi­jać Gmina.

  • Wójt otwo­rzył też gmin­ną przy­chod­nię i jak ją zamknął 31 grud­nia 2019, to do dziś jest zamknię­ta. Fak­tycz­nie, kon­se­kwen­cja god­na podziwu.
   Obie­cał, że żad­nej szko­ły nie zamknie — tyl­ko zaczął się przy­mie­rzać, żeby zamknąć dwie z nich za jakiś czas i cudzy­mi rękami.
   Obie­cał, że w jego kaden­cji opła­ty za śmie­ci nie wzro­sną — a tu wła­dza cen­tral­na zro­bi­ła mu numer i nie dotrzymał.
   Wójt nie dzia­ła w próż­ni. Zresz­tą, gdy­by nie dofi­nan­so­wa­nie unij­ne, tobyś ucho od śle­dzia zoba­czył, a nie dro­gi, miesz­kań­cu gminy.

   • Obec­nie wyre­mon­to­wa­no 3 odcin­ki dróg w gmi­nie Ełk. Wszę­dzie pan Wójt ogła­sza że 50% kosz­tów każ­dej z tych dróg pokry­to z Rzą­do­we­go fun­du­szu dróg samo­rzą­do­wych. Nigdzie ani sło­wem nie napi­sa­no z jakie­go fun­du­szu pokry­to dru­gie 50%. Czy były to kre­dy­ty zacią­gnię­te przez Gmi­nę czy środ­ki Unij­ne. Wie­my że obo­wiąz­kiem gmi­ny jest usta­wie­nie infor­ma­cji jeśli to były środ­ki Unij­ne. Takich tablic nie ma. Pro­si­my o informację.

   • W każ­dym ościen­nym kra­ju nie pła­cą tak mało jak Pola­cy za wywóz odpa­dów. Pola­cy chcą by im jesz­cze dopłacali.

 • Nie becz­cie bek­sy. Jest dro­ga przez Nowa Wieś, Baran­ki. Kosz­ty dowo­zu to pikuś w porów­na­niu z kosz­ta­mi osiedla.

  • I tu tkwisz w myl­nym błę­dzie. I dro­ga z Nowej Wsi, i most w Bara­nach mają ogra­ni­cze­nie do 8 ton.

 • TO JEST NÓŻ WBITY W PLECY WÓJTA!
  Już pra­wie mia­ła ruszać budo­wa blo­ków w Chru­ście­lach, a tu taki numer.
  Oj, nie lubi się ratusz z czer­wo­nym budyn­kiem na Kościuszki…

  • Jak będzie trze­ba to i tacz­ka­mi cegły przez most albo i łód­ka­mi będzie­my wozić na Chru­ście­le a blo­ki posta­wi­my na złość pre­zy­den­to­wi. Cie­ka­we tyl­ko jak on puści auta ze spół­ek miej­skich do obsłu­go os.Grunwaldzkiego, a wozy te mają ponad 10 ton wagi? Po cichu czy z przy­mró­że­niem oka?

   • Mar­ta” — Cie­ka­we, czy gmi­na ma wystar­cza­ją­ce środ­ki na pokry­cie odszko­do­wań z tytu­łu utra­ty war­to­ści nie­ru­cho­mo­ści miesz­kań­ców sąsia­du­ją­cych z pla­no­wa­nym osiedlem?
    Są pre­ce­den­sy sądo­we i nie­któ­re jeło­py nie zda­ja sobie z tego sprawy.
    Pomi­ne już hur­to­we” łama­nie prze­pi­sów (np ochro­na śro­do­wi­ska, obsza­ry zale­wo­we, KANALIZACJA) i wyda­wa­nie środ­ków gmin­nych (naszych) pod potrze­by deve­lo­pe­rów (bo to juz nie jeden chęt­ny jest).

    • Jak się nie znasz to nie wypo­wia­daj się. W mie­ście Ełk nor­mal­ną rze­czą jest wyda­wa­nie środ­ków gmin­nych miej­skich pod potrze­by dewe­lo­pe­rów. Budu­je się wodo­cią­gi, kana­li­za­cje, dro­gi , aby tacy przed­się­bior­cy jak Wasi­lew­ski, Dom Ełc­ki, Basie­wi­cze itd. mie­li gdzie budo­wać swo­je apar­ta­men­tow­ce” i łupić ile wle­zie ludzi potem ceną za m2. Obec­nie budu­ją uli­cę za obwod­ni­cą pod przy­szłe tere­ny miesz­ka­nio­we, zaraz zaczną dozbra­jać i dzie­je się. Tak samo będzie i w gmi­nie, trze­ba budo­wać dro­gi, wodę i kana­li­za­cję pod­cią­gać, kłaść kable elek­trycz­ne i budo­wać blo­ki. Ludzie miesz­kać nie mają gdzie. Poniał?

  • A może wójt dokoń­czył budo­wę uli­cy Olsz­tyń­skiej połą­czy się z dro­gą kra­jo­wą i prze­je­dzie każdy

   • Spe­cjal­nie wła­śnie nie będzie koń­czył, żeby nie jeź­dzi­li wszy­scy. To uli­ca wewnętrz­na na potrze­by wła­ści­cie­li dzia­łek budowlanych.

  • Co ma stan tech­nicz­ny do Two­jej teo­rii ??? po pro­stu zwy­kłą zbieżność…

 • Dobrze ze Pani Redak­tor zaje­la się tym pro­ble­mem. Jedy­ny któ­ry pono­si odpo­wie­dzial­ność to Pan Humo­rza­sty zwa­ny nie­udacz­ni­kiem. Zamiast mar­no­wać czas na idio­tycz­ne kład­ki na któ­re mia­sta nie stać powi­nien dopo­mi­nać się np od Mar­szał­ka czy Unii na remont czy odbu­do­wę mostu . Przez kład­kę prze­je­cha­ło­by rocz­nie 100 osób a przez most prze­jeż­dża 100 w cią­gu godzi­ny. Czy to nie świad­czy o bez­myśl­no­ści i o tym że ktoś miał trud­ne dzie­ciń­stwo bo cały czas inte­re­su­je się zabawkami.

 • Aha.
  Zamiast wyło­żyć kasę na popra­wę sta­nu tech­nicz­ne­go mostu, spry­cia­rze wyło­żą kasę na kame­ry i wagi — oraz zapew­ne auto­ma­tycz­nie uru­cha­mia­ne kol­czat­ki, gdy­by waga wska­za­ła przekroczenie.
  Cze­go tu nie rozumieć?

 • No to tym tema­tem Pre­zy­dent Mia­sta powi­nien się PILNIE zain­te­re­so­wać. A nie wcze­śniej­sza kład­ką prze jezioro!
  Jak tak dalej będzie to ludzie łód­ka­mi jak za daw­nych cza­sów z jed­ne­go na dru­gi brzeg będą przepływać !

  • E tam łódkami.
   Kolej­ką linową 🙂
   Rad­ny Wiso­wa­ty takie coś kil­ka lat temu pro­po­no­wał — co praw­da z Jezior­nej na Pięk­ną, ale moż­na było­by całą sieć zbu­do­wać, Ełk zasły­nął­by w Euro­pie ;p

OSTATNIE