Strona główna » Kultura » Przejazdy Ełcką Koleją Wąskotorową już tylko w weekendy
Kultura

Przejazdy Ełcką Koleją Wąskotorową już tylko w weekendy

Autorstwa: Pudelek commons.wikimedia.org
W ofercie Ełckiej Kolei Wąskotorowej znajdują się przewozy pasażerskie składami ciągniętymi lokomotywą spalinową lub parowozem z wagonami zamkniętymi i odkrytymi. We wrześniu Kolejka kursuje już tylko w weekendy na trasie Ełk-Sypitki-Ełk.

W ofer­cie znaj­du­ją się nastę­pu­ją­ce for­my wycieczek:

  • regularne/indywidualne – prze­jaz­dy dla tury­stów indy­wi­du­al­nych w okre­ślo­ne dni pomię­dzy czerw­cem a wrześniem,
  • gru­po­we – dla grup zor­ga­ni­zo­wa­nych oraz dzie­ci i mło­dzie­ży szkolnej.

Wrze­sień: 11, 18, 25

Godzi­na odjaz­du z Ełku: 10.00 oraz w wybra­ne dni *10.00 i 13.30

Ceny bile­tów rozkładowych:

  • bilet nor­mal­ny – 26 zł,  bilet ulgo­wy* – 13 zł
  • dzie­ci do 5. roku życia – bez­płat­nie (pod opie­ką oso­by dorosłej)

Bile­ty do naby­cia w kasie EKW przed odjaz­dem kolej­ki lub onli­ne: bilety.muzeum.elk.pl

2 komentarze

napisz komentarz

  • Podob­no jako atrak­cją ma w ciuch­ci wystę­po­wać gra­jąc na skrzyp­cach wójt z Pro­stek. Pod­słu­cha­ne w Prost­kach. Podob­no tyl­ko to. Mu jako tako wychodzi.

    • Podob­no nie­ja­ki Tury­sta nie będzie wystę­po­wał w ciuch­ci w żad­nym cha­rak­te­rze, nawet klau­na. Pod­słu­cha­ne w skle­pie spo­żyw­czym. Jego żona mówi­ła, że nic mu nie wycho­dzi, nawet z rozporka.

KRONIKA POLICYJNA