Strona główna » Polityka » Przewodniczący rady: Szanowni Radni, Panowie Prezydenci, Drodzy Mieszkańcy Ełku 
Polityka

Przewodniczący rady: Szanowni Radni, Panowie Prezydenci, Drodzy Mieszkańcy Ełku 

foto: Renata Szymaszko

Cały nasz świat sta­nął od kil­ku tygo­dni na gło­wie. Taką sytu­ację spo­wo­do­wa­ła pan­de­mia koro­na wiru­sa COVID-19. Kolej­ne ogra­ni­cze­nia w życiu wpro­wa­dza­ne przez rząd spo­wo­do­wa­ły tak­że utrud­nie­nia w funk­cjo­no­wa­niu zarów­no nasze­go kra­ju, jak i naszej małej ełc­kiej spo­łecz­no­ści. Wszyst­ko to w imię bez­piecz­ne­go życia i ochro­ny naszych spo­łe­czeństw i gospodarki.

Te utrud­nie­nia doty­czą tak­że funk­cjo­no­wa­nia naszej rady mia­sta. Sesję zwo­ła­ną na 20 mar­ca 2020 odwo­ła­łem jako prze­wod­ni­czą­cy rady z uwa­gi na infor­ma­cję od rad­nych, iż więk­szość z powo­du pan­de­mii nie weź­mie w niej udzia­łu. Dzi­siej­sze posie­dze­nie zosta­ło przy­go­to­wa­ne tak, aby zmi­ni­ma­li­zo­wać zagro­że­nie, jakie nie­sie koronawirus.

Odpo­wied­nio przy­go­to­wa­no salę obrad, zapew­nia­jąc bez­piecz­ne odle­gło­ści, maski na twarz i ręka­wicz­ki. Jed­nak i dzi­siej­sze posie­dze­nie nie zosta­nie prze­pro­wa­dzo­ne sku­tecz­nie z powo­du bra­ku kworum.

Sza­nu­ję zda­nie zarów­no tych rad­nych któ­rzy przy­by­li na dzi­siej­szą sesję, jak i tych, któ­rzy na nią nie przyszli.
Chcę zapew­nić wszyst­kich rad­nych rady mia­sta oraz miesz­kań­ców Ełku, że razem z pra­cow­ni­ka­mi urzę­du mia­sta pra­cu­je­my nad jak naj­szyb­szym przy­go­to­wa­niem sys­te­mu zdal­ne­go prze­pro­wa­dza­nia sesji i komi­sji rady mia­sta. Cze­ka­my tyl­ko na usta­wę, któ­ra praw­nie dopu­ści obra­dy onli­ne. Już nie­ba­wem posta­ra­my się o prze­pro­wa­dze­nie testu tego sys­te­mu pod­czas obrad komi­sji rady mia­sta — a mam tu na myśli komi­sję Infra­struk­tu­ry i Roz­wo­ju Gospo­dar­cze­go. Pomyśl­ny test umoż­li­wi spraw­ne prze­pro­wa­dze­nie następ­ne­go posie­dze­nia on-line całej Rady Mia­sta Ełku.

Samo­rząd musi dzia­łać, a my jako wła­dza uchwa­ło­daw­cza tak­że powin­ni­śmy pra­co­wać. Trud­ny czas przed nami, przed urzęd­ni­ka­mi i tak­że przed miesz­kań­ca­mi nasze­go mia­sta. Wyra­żam prze­ko­na­nie, iż wszy­scy razem sto­su­jąc się do zale­ceń, nie damy się wiru­so­wi i będzie­my pra­co­wać nad zmniej­sze­niem jego skut­ków, któ­re mogą być przeogromne.

Jesz­cze raz chcę pod­kre­ślić, iż jako prze­wod­ni­czą­cy Rady Mia­sta Ełku rozu­miem i sza­nu­ję zacho­wa­nie każ­de­go z rad­nych w spra­wie obec­no­ści na dzi­siej­szych obradach.

Wszyst­kim obec­nym dzię­ku­ję za obecność.

Prze­wod­ni­czą­cy Rady Mia­sta Ełku- Wło­dzi­mierz Szelążek

8 komentarzy

napisz komentarz
  • Panie p
    Prze­wod­ni­czą­cy ser­decz­ne podzię­ko­wa­nia za to co Pań­stwo zro­bi­li­scie. Udo­wod­ni­li­ście że moż­na na was liczyć w trud­nych chwi­lach. Sza­cu­nek wszyst­kim Rad­nym któ­rzy bra­li udział w TEJ krót­kiej sesji. NIE będzie­my poważ­nie trak­to­wać tych szcze­ka­czy pod kame­ry któ­rzy zawie­dli na całej linii. Szcze­gól­nie ten dziw­ny rad­ny W..zPisu Kom­pro­mi­ta­cja cał­ko­wi­ta. Już dziś żału­ją wybor­cy że jego wybra­li. Jesz­cze raz wiel­ki sza­cu­nek odważ­nym Rad­nym na Pana ręce Panie Prze­wod­ni­czą­cy Szelążek.

    • Dobrzac­ka kli­ka poka­za­ła że są mniej niż zero. Prze­czy­ta­łem dziś w sie­ci że ta Rad­na śpie­wa­ją­ca by przy­szła gdy­by posta­wio­no na sto­le wia­dro kartaczy.

    • Tere­fe­re­ku­ku, za ponad 3 lata znów ich wybie­rze­cie. Bo do mszy słu­żą albo coś w podobie.

    • Pyta­nie fun­da­men­tal­ne i zasad­ni­cze, kie­ro­wa­ne do — Wybor­cy. Osie­dle bara­nów. — O czym wy pier­do­li­cie????? Powścią­gnij­cie swe peł­ne apro­ba­ty emo­cje dla kono­wa­łów z pseu­do — rady . W prze­ciw­nym wypad­ku będzie­cie mie­li zakaz wjaz­du do mia­sta , nawet na targ pło­dów rol­nych — we piąt­ki!!! , na rynek ‑mówiąc kolo­kwial­nie, zna­czy wprost i zwyczajnie.

OSTATNIE