Strona główna » Polityka » Przy stole z minister
Polityka

Przy stole z minister

W minio­ną nie­dzie­lę, 3 czerw­ca, mini­ster edu­ka­cji naro­do­wej Anna Zalew­ska spo­tka­ła się z ucznia­mi Cen­trum Edu­ka­cji Mun­du­ro­wej i mło­dy­mi ratow­ni­ka­mi OSP Szeligi.

Spo­tka­nie odby­ło się w sie­dzi­bie OSP w Sze­li­gach. Przy sto­le, ełc­ka mło­dzież mia­ła oka­zję podzie­lić się swo­imi spo­strze­że­nia­mi, a tak­że poroz­ma­wiać o maturze.

Głów­nym tema­tem dys­ku­sji były obo­zy szko­le­nio­we, któ­re pozwo­li­ły­by nabyć uczniom dodat­ko­we umie­jęt­no­ści. Szko­le­nia, koń­czą­ce się cer­ty­fi­ka­tem np. skocz­ka spa­do­chro­no­we­go, nur­ka, kur­sy pierw­szej pomo­cy przed­me­dycz­nej — to napraw­dę świet­ne pomy­sły — uwa­ża mini­ster i zapo­wie­dzia­ła, że posta­ra się pomóc w ich finan­so­wa­niu. — Chce­my, żeby mło­dzi ludzie koń­czy­li np. takie obo­zy cer­ty­fi­ka­tem, a nie naby­wa­ło go w pry­wat­nej firmie.

Mini­ster Anna Zalew­ska mówi­ła tak­że o tym, że szko­ła jest wol­na i może dopa­so­wać ofer­tę pro­gra­mo­wą do swo­ich potrzeb. Ozna­cza to, że CEM może łączyć przed­mio­ty np. lek­cje bio­lo­gi z ratow­nic­twem, w taki spo­sób, aby były one jak naj­bar­dziej efektywne.
Dodat­ko­wo ucznio­wie takich szkół jak CEM, będą mogli, już w naj­bliż­szej przy­szło­ści, liczyć na dodat­ko­we np. 10 pkt na maturze.

Mini­ster odwie­dzi­ła Ełk na zapro­sze­nie posła Kossakowskiego.

[envi­ra-gal­le­ry id=“75734”]

OSTATNIE