Strona główna » Ja się pytam » Przywrócenie ośmioletnich szkół podstawowych będzie rewolucją organizacyjną dla samorządów
Ja się pytam Kraj/ świat

Przywrócenie ośmioletnich szkół podstawowych będzie rewolucją organizacyjną dla samorządów

foto: pixabay.com/pl

 Przy­wró­ce­nie ośmio­let­nich szkół pod­sta­wo­wych będzie rewo­lu­cją orga­ni­za­cyj­ną dla samorządów.Mają nie­ca­ły rok na wpro­wa­dze­nie zmian.

Likwi­da­cja gim­na­zjów, 8‑letnia szko­ła powszech­na, w któ­rej edu­ka­cja wcze­snosz­kol­na będzie pro­wa­dzo­na w kla­sach I – IV, oraz 4‑letnie liceum ogól­no­kształ­cą­ce i 5‑letnie tech­ni­kum – to głów­ne zało­że­nia nowej refor­my oświa­to­wej, któ­ra wej­dzie w życie od przy­szłe­go roku. W ramach zapo­wia­da­nej przez MEN refor­my szkol­nic­twa prze­wi­dzia­no trzy­let­ni okres przej­ścio­wy. W tym cza­sie kla­sy VII będą mogły się znaj­do­wać albo w budyn­ku gim­na­zjum, albo w budyn­ku szko­ły pod­sta­wo­wej. Doce­lo­wo kla­sy I – IV i V – VIII mają być połą­czo­ne w jed­ną szkołę.

Ucznio­wie, któ­rzy jesie­nią 2017 r. tra­fią do I i VII klas szkół powszech­nych, będą pierw­szy­mi rocz­ni­ka­mi, któ­re będą uczyć się zgod­nie z nową pod­sta­wa pro­gra­mo­wą kształ­ce­nia ogól­ne­go. Przy­wró­ce­nie ośmio­let­nich szkół pod­sta­wo­wych i czte­ro­let­nie­go liceum będzie dużą rewo­lu­cją orga­ni­za­cyj­ną dla samo­rzą­dów. Przed wdro­że­niem tej refor­my koniecz­ne będzie prze­pro­wa­dze­nie zmian na kil­ku płaszczyznach.

1658030906_wsb_reforma_szkoly
 foto: ©new­se­ria — dr Robert Gawłowski/prodziekan Wyż­szej Szko­ły Ban­ko­wej w Bydgoszczy 

– Pierw­szy obszar to zmia­ny w pra­wie miej­sco­wym, czy­li przy­go­to­wa­nie nowej sie­ci szkół, któ­re będą wyma­ga­ły nowych uchwał. Zmia­ny orga­ni­za­cyj­ne będą pole­ga­ły na przy­go­to­wa­niu nowych arku­szy orga­ni­za­cyj­nych, a zmia­ny finan­so­we będą zwią­za­ne z dosto­so­wa­niem wydat­ków do nowej struk­tu­ry szkół. Nie­wy­klu­czo­ne, że będzie się to rów­nież wią­za­ło ze zwol­nie­nia­mi nauczy­cie­li w szko­łach. I ostat­nie zada­nie to obszar infor­ma­cyj­ny , czy­li dotar­cie z pre­cy­zyj­ną infor­ma­cją na temat szcze­gó­łów refor­my do rodzi­ców – mówi agen­cji infor­ma­cyj­nej New­se­ria Life­sty­le dr Robert Gaw­łow­ski, pro­dzie­kan Wyż­szej Szko­ły Ban­ko­wej w Bydgoszczy. 

Sku­tecz­ność tej refor­my będzie zale­ża­ła od praw­nej współ­pra­cy stro­ny rzą­do­wej i samo­rzą­do­wej, ponie­waż zało­że­nia, któ­re zosta­ną przy­ję­te w usta­wie, następ­nie będą musia­ły być w prak­ty­ce wdro­żo­ne przez jed­nost­ki samo­rzą­du terytorialnego.

 – W związ­ku z tym im szyb­ciej stro­na rzą­do­wa roz­pocz­nie współ­pra­cę ze stro­ną samo­rzą­do­wą, np. w ramach Komi­sji Wspól­nej Rzą­du i Samo­rzą­du Tery­to­rial­ne­go, tym więk­sze będą szan­se na to, że ta zmia­na zosta­nie wpro­wa­dzo­na szyb­ko i sku­tecz­nie i że nie będzie­my mie­li jakichś pro­ble­mów orga­ni­za­cyj­nych po dro­dze – tłu­ma­czy dr Robert Gawłowski.

Na razie samo­rzą­dy i peda­go­dzy mają jedy­nie zapo­wiedź refor­my, a bez kon­kret­ne­go doku­men­tu samo­rzą­dy nie mogą podej­mo­wać w tej spra­wie żad­nych decy­zji. Kie­dy usta­wa zosta­nie przy­ję­ta przez Sejm, Senat i pod­pi­sa­na przez pre­zy­den­ta, dopie­ro wte­dy będzie moż­na roz­po­cząć wszel­kie przygotowania.

Zobacz dys­ku­sję Ja się pytam- IREK DZIENISIEWICZ Jaki jest Pań­stwa sto­su­nek do tema­tu likwi­da­cji gim­na­zjów. Czy jako samo­rzą­dow­cy zna­ją­cy bolącz­ki oświa­ty, popie­ra­cie pomysł powro­tu do poprzed­nie­go sys­te­mu, czy­li do 8 klas pod­sta­wów­ki i póź­niej 4 lat liceum?

– Wcze­śniej jed­nost­ki samo­rzą­du tery­to­rial­ne­go nie mogą pono­sić żad­nych wydat­ków publicz­nych ani wpro­wa­dzać zmian orga­ni­za­cyj­nych, bo nie mają pod­sta­wy praw­nej. W związ­ku z tym waż­ne jest to, aby z zapo­wie­dzi, jak naj­szyb­ciej przejść do pra­cy nad pro­jek­ta­mi ustaw, roz­po­cząć współ­pra­cę ze stro­ną samo­rzą­do­wą i dopie­ro na tej pod­sta­wie roz­po­cząć akcję infor­ma­cyj­ną dla rodzi­ców – pod­kre­śla dr Robert Gawłowski.

Sze­fo­wa MEN Anna Zalew­ska pod­kre­śla, że celem nowej usta­wy jest wpro­wa­dze­nie cyklicz­no­ści eta­pów szkol­nych”. Czwar­ta kla­sa szko­ły powszech­nej będzie ostat­nią kla­są edu­ka­cji wcze­snosz­kol­nej, tak by dzie­ci mogły się lepiej prze­sta­wić na sys­tem naucza­nia przed­mio­to­we­go. Absol­wen­ci pod­sta­wów­ki będą mie­li do wybo­ru: 4‑letnie liceum ogól­no­kształ­cą­ce, 5‑letnie tech­ni­kum lub dwu­stop­nio­wą szko­łę bran­żo­wą, któ­ra ma zastą­pić dzi­siej­szą szko­łę zawo­do­wą. Likwi­da­cja gim­na­zjów ma być stop­nio­wa, szko­ły te cał­ko­wi­cie znik­ną na prze­ło­mie 2022 i 2023 r.

autor: ©New­se­ria

OSTATNIE