Strona główna » Lokalne » Punkt Szczepień Powszechnych w Ełku już otwarty
Lokalne

Punkt Szczepień Powszechnych w Ełku już otwarty

Od 5 maja moż­na zaszcze­pić się prze­ciw Covid-19 w Punk­cie Szcze­pień Powszech­nych w Ełku, któ­ry znaj­du­je się w hali spor­to­wej Zespo­łu Szkół nr 6 im. Macie­ja Rata­ja, przy ul. Kaj­ki 4.

Dojazd do punk­tu szcze­pień prze­ciw Covid-19 odby­wa się od uli­cy Kaj­ki (wjazd do szko­ły naprze­ciw uli­cy Baczyń­skie­go) lub od uli­cy War­szaw­skiej (przy Bie­dron­ce). Punkt znaj­du­je się w budyn­ku C (hala spor­to­wa szko­ły) i czyn­ny jest od wtor­ku do nie­dzie­li w godzi­nach 8.00 – 20.00.

Senio­rzy i oso­by nie­peł­no­spraw­ne potrze­bu­ją­cy opie­ku­na mogą wejść razem z nim (jeden opie­kun na jed­ną oso­bę szcze­pio­ną). Oso­bom mają­cym pro­blem z poru­sza­niem się zosta­nie udo­stęp­nio­ny wózek inwalidzki.

Punkt Szcze­pień Powszech­nych speł­nia wszyst­kie wymo­gi for­mal­ne i nie­zbęd­ne wymo­gi bez­pie­czeń­stwa, opra­co­wa­ne przez Mini­ster­stwo Zdro­wia i Głów­ny Inspek­to­rat Sani­tar­ny. Jest dobrze zlo­ka­li­zo­wa­ny (dostęp­ny jest par­king dla ok. 20 samo­cho­dów), odpo­wied­nio ozna­czo­ny i posia­da nie­zbęd­ne wyposażenie.

Do punk­tu szcze­pień powszech­nych nale­ży zgło­sić się naj­wcze­śniej 20 minut przed wyzna­czo­ną godzi­ną szcze­pie­nia. Oso­by przy­cho­dzą­ce wcze­śniej nie będą wpusz­cza­ne, lecz zosta­ną popro­szo­ne o przy­by­cie w wyzna­czo­nym czasie.

Jak zapi­sać się na szczepienie?

Ist­nie­ją 4 spo­so­by zapi­sa­nia się na szczepienie:

 1. Tele­fo­nicz­nie przez cało­do­bo­wą i bez­płat­ną info­li­nię pod nume­rem 989,
 2. Elek­tro­nicz­nie poprzez e‑Rejestrację dostęp­ną na pacjent.gov.pll,
 3. Tele­fo­nicz­nie z punk­tem szcze­pień Pro-Medi­ca w Ełku sp. z o.o. pod nume­rem 726 554 500 lub 510 069 679, od ponie­dział­ku do piąt­ku w godzi­nach 08.00 – 14.30,
 4. SMS-owo na numer 664 908 556 lub 880 333 333 o tre­ści: SzczepimySie.

Kwe­stio­na­riusz wstęp­ne­go wywia­du prze­sie­wo­we­go przed szcze­pie­niem oso­by doro­słej prze­ciw COVID-19

Przed szcze­pie­niem trze­ba wypeł­nić kwe­stio­na­riusz wstęp­ne­go wywia­du prze­sie­wo­we­go przed szcze­pie­niem oso­by doro­słej prze­ciw COVID-19 (w załą­cze­niu). Kwe­stio­na­riusz dostęp­ny jest rów­nież w więk­szo­ści ełc­kich aptek. Zale­ca się, aby wypeł­nić go w domu. Zawie­ra on 7 pytań wstęp­nych oraz 10 pytań doty­czą­cych sta­nu zdro­wia. Bez wąt­pli­wo­ści do szcze­pie­nia kwa­li­fi­ku­ją się oso­by, któ­re odpo­wie­dzia­ły NIE” na wszyst­kie 17 pytań. W razie wąt­pli­wo­ści nale­ży skon­tak­to­wać się z punk­tem szczepień.

Prze­bieg szczepienia

 1. W punk­cie szcze­pień nale­ży zasła­niać nos i usta masecz­ką, dezyn­fe­ko­wać ręce oraz zacho­wy­wać dystans 2 metry.
 2. Po przy­by­ciu do punk­tu nale­ży podać imię i nazwi­sko. Po wery­fi­ka­cji dnia i godzi­ny szcze­pie­nia oraz zmie­rze­niu tem­pe­ra­tu­ry, pra­cow­nik punk­tu pokie­ru­je do jed­ne­go z pię­ciu sta­no­wisk szczepień.
 3. Oso­ba szcze­pią­ca zapo­zna się z wypeł­nio­nym i pod­pi­sa­nym kwe­stio­na­riu­szem wstęp­ne­go wywiadu.
 4. Szcze­pie­nie trwa oko­ło pół minu­ty. Szcze­pion­ka będzie poda­na w for­mie iniek­cji w ramię (wska­za­ne jest, aby ubrać się w spo­sób umoż­li­wia­ją­cy łatwe odsło­nię­cie ramienia).
 5. Po szcze­pie­niu każ­dy otrzy­mu­je kart­kę infor­mu­ją­cą o pierw­szej daw­ce szcze­pion­ki oraz o ter­mi­nie dru­gie­go szczepienia.
 6. Nale­ży przez przy­naj­mniej 15 minut zostać w punk­cie szcze­pień pod obserwacją.

2 komentarze

napisz komentarz
 • Ty Mag­du­sia jak nie masz na kogo to na sie­bie jesteś wkurzona
  Popy­taj naj­pierw dla­cze­go tak bylo.

 • Oso­ba odpo­wie­dzial­na za zamiesz­cza­nie fał­szy­wych infor­ma­cji powin­na ponieść kon­se­kwen­cje. Przed­wczo­raj byłam w tym punk­cie i cmok­nę­łam klam­kę, tak jak i wie­lu innych któ­rzy w ten dzień sku­sze­ni komu­ni­ka­tem o roz­po­czę­ciu szcze­pień pofa­ty­go­wa­li się tam, pla­nu­jąc sobie ten dzień. Nie­któ­rym moze się wyda­wać, że to drob­na pomył­ka, ale ja jestem wkurzona.

OSTATNIE