Strona główna » Polityka » Radni. Chodzą na zakupy i do pracy, ale nie na sesję
Polityka

Radni. Chodzą na zakupy i do pracy, ale nie na sesję

Trwa­ją­ca w Pol­sce epi­de­mia koro­na­wi­ru­sa oraz wpro­wa­dze­nie nad­zwy­czaj­nych środ­ków bez­pie­czeń­stwa zmie­ni­ło życie Pola­ków, ale tak­że wie­lu instytucji.
Z powo­du sta­nu epi­de­mii dzi­siej­sza sesja rady mia­sta zosta­ła prze­rwa­na ze wzglę­du na brak kworum.

Zor­ga­ni­zo­wa­nie sesji zdal­nej nie mogło się odbyć, gdyż usta­wa dopusz­cza­ją­ca taki tryb jest jesz­cze w pro­ce­sie legislacyjnym.
Dzi­siej­sza sesja miej­ska zosta­ła więc przy­go­to­wa­na z zacho­wa­niem wszel­kich środ­ków ostroż­no­ści. Salę obrad zde­zyn­fe­ko­wa­no, zacho­wa­no wyma­ga­ne odle­gło­ści, a rad­ni dosta­li masecz­ki i rękawiczki.

Na 23 rad­nych sta­wi­ło się tyl­ko 9, sekre­tarz mia­sta oraz pre­zy­dent Ełku. Udział w sesji wzię­li: Anna Woj­cie­chow­ska, Adam Dobkow­ski, Ire­ne­usz Dzie­ni­sie­wicz, Wło­dzi­mierz Sze­lą­żek, Dariusz Dra­ce­wicz, Hubert Gór­ski- klub KO‑L, Adam Bar­to­sze­wicz, Rafał Karaś – klub PiS oraz jako jedy­ny z klu­bu Dobra Wspól­ne­go, Niko­dem Kemi­cer.

Następ­ną sesję prze­wod­ni­czą­cy rady wyzna­czył na 17 kwietnia.

 


 

 

Komen­tarz autora

Żeby było jasne. Nie cho­dzi mi o bicie pia­ny w cza­sach epi­de­mii, ale o poświę­ce­nie, powa­gę i odda­nie. Bo choć wszy­scy musi­my się izo­lo­wać, to są spra­wy, któ­re pię­trzyć się nie mogą, któ­re nie mogą pro­wa­dzić do para­li­żu pań­stwa czy samo­rzą­du. Dla­te­go mój komen­tarz będzie suro­wy, bo i roz­cza­ro­wa­nie ogrom­ne.  Zna­jąc kuli­sy wie­lo­krot­ne­go prze­kła­da­nia sesji, zada­ję sobie pyta­nie: Czy mia­sto ma boha­te­rów na dzi­siej­sze cza­sy i czy wir­tu­al­ne pomru­ki kie­ro­wa­ne na fej­sie do oby­wa­te­li tego mia­sta są wystarczające?

Wier­ny Kon­sty­tu­cji i pra­wu Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej, ślu­bu­ję uro­czy­ście obo­wiąz­ki rad­ne­go spra­wo­wać god­nie, rze­tel­nie i uczci­wie, mając na wzglę­dzie dobro mojej gmi­ny i jej miesz­kań­ców — takie sło­wa rad­ni wypo­wia­da­li pod­czas ślubowania.

To ozna­cza, że na rad­nych, jak i wło­da­rzach mia­sta spo­czy­wa więc podwój­na odpo­wie­dzial­ność, przed któ­rą nie mogą ucie­kać. Czas zara­zy to, moim zda­niem,  czas pró­by, pró­by, któ­rej więk­szość rad­nych miej­skich dzi­siaj nie zdała.

Rozu­miem nie­obec­ność raj­ców, któ­rzy z racji wie­ku są w gru­pie ryzy­ka, są cho­rzy czy pod­da­ni kwa­ran­tan­nie. Ale reszta?

Rad­ni prze­cież pra­cu­ją, cho­dzą po skle­pach czy na spa­ce­ry. Jak zatem ich posta­wa ma mieć się do zwy­kłe­go Kowal­skie­go, któ­ry musi pra­co­wać i stać przy taśmie pro­duk­cyj­nej? Co ma powie­dzieć pani w skle­pie, któ­ra spo­ty­ka się na co dzień z tysią­cem klien­tów robią­cych zakupy?

Obo­wiąz­kiem rad­nych jest służ­ba miesz­kań­com i odpo­wie­dzial­ność za spo­łe­czeń­stwo, tak­że decy­do­wa­nie o spra­wach nawet w trud­nych warun­kach, bo ktoś prze­cież musi stać na cze­le miasta.

Dziś nasu­wa mi się tyl­ko jed­no powie­dze­nie, że dobry kapi­tan ze stat­ku scho­dzi ostatni.

 

16 komentarzy

napisz komentarz
 • Czy to praw­da że Weso­łow­ski zwol­nił się z pra­cy? Tak zaczął uwiel­biać pre­zy­den­ta że chy­ba liczy na stanowisko.

 • Patrząc na radę mia­sta pre­zy­den­ta i sta­do innych władców,i to co zro­bi­li dla mia­sta .….., sza­le­ją­cy wirus w porów­na­niu z nimi to wio­sen­ny katar. Pro­po­nu­ję w tak cięż­kich cza­sach i warun­kach pod­nie­sie­nie im wyna­gro­dze­nia o 10 – 20% postaw­my się w ich sytu­acji !!!!! oni mają auta,domy , miesz­ka­nia i chwi­lów­ki do spłacenia.Miejmy gram empa­tii .Ja łącze się z nimi w tych trud­nych chwi­lach. Pro­po­nu­ję zbiór­kę cha­ry­ta­tyw­ną — na potrze­bu­ją­ce­go radnego,naczelnika prezydenta.Kochani — jestem z Wami

 • Dzi­wi mnie jedno,Jaką mają gwa­ran­cję oso­by na tej sesji,oraz pra­cow­ni­cy biu­ra że cześć rad­nych bez masek i rękawiczek,nie są nosi­cie­la­mi wirusa(można nie mieć symp­to­mów) .Kto da gwarancję?Dzisiejsza wie­dza rad­nych co do uży­cia masek jest chy­ba dobrze znana.Dlaczego nało­ży­ła część radnych.Z tego tytu­łu powin­ni być wyróż­nie­ni jako wzór dzi­siej­szych zaleceń.

 • Eki­pa Dobra Wspól­ne­go to naj­więk­sze nie­szczę­ście jakie spo­tka­ło nasze Mia­sto. Dziś po raz tysięcz­ny udo­wod­ni­li ze tak jest. 155 mln dłu­gu mia­sta. Brak inwe­sty­cji od 13 lat. I teraz tchó­rzo­stwo. Skan­dal. Set­ki Elczan dziś cięż­ko pra­cu­ją nawet nie wszyst­kim zamon­to­wa­no osło­ny. A eli­ta” poka­za­ła co repre­zen­tu­je. Panie humo­rza­sty to Pan maczał w tym palce.

 • TAK pani Redak­tor. To praw­da widzia­łem Rad­ne­go któ­ry nigdy z nicze­go dobre­go nie zasły­nął. ROBIŁ ZAKUPY. Nie przej­mo­wał się ze przed nim stoi już od wie­lu godzin pani sprze­da­ją­ca. TO typo­we dla Dobrzaków.

 • Oczy­wi­ście, że posta­wa nie­obec­nych, któ­rzy na co dzień cho­dzą do pra­cy, na zaku­py, spa­ce­ry jest żenu­ją­ca i dys­kwa­li­fi­ku­je ich posta­wę jako samo­rzą­dow­ca. Złóż­cie man­dat rad­ne­go i w ogó­le już nie przy­chodź­cie. Bar­dzo proszę.

 • Nie było cho­ciaż­by pierw­sze­go antysz­cze­pion­kow­ca Ełku — dziw­ne, bo prze­cież dla nich to chy­ba jakiś spi­sek — powi­nien był być. Żenada.

  • A ten antysz­cze­pion­ko­wiec to kto? Czy to ten Prze­chrzta K. Jeże­li to on to. Nie miał dale­ko do sali kon­fe­ren­cyj­nej. Prze­chrzta zawsze zosta­nie Przechrztą.

 • A gdzie krzy­kacz rad­ny WESO­ŁOW­SKi . Wszyst­kim rad­nym nie­obec­nym powin­no się jeśli nie mają uspra­wie­dli­wie­nia zabrać die­tę za dany mie­siąc. Nato­miast pozo­sta­łym obec­nym Wiel­ki Sza­cu­nek za odwa­gę i goto­wość do obradowania !

  • Dołą­czam się, sza­cun PAŃSTWO rad­ni. Wiem że może­my na Was liczyć. Moja cór­ka pra­cu­je w szpi­ta­lu nawet przez moment nie przy­szło jej do gło­wy by nie iść do pra­cy. A tu kli­ka Dobrzac­ka zastraj­ko­wa­ła. Sala była per­fek­cyj­nie przy­go­to­wa­na. O CO TYM nie­udacz­ni­kom cho­dzi­ło. Roz­li­czy­my przy wyborach.

   • Nicze­go i niko­go nie roz­li­czy­cie, kró­ciut­ka i wybiór­cza pamięć nie pozwo­li. Znów do rady elek­to­rat wybie­rze wie­lo­let­nich cwa­nia­ków i cuda­ków w typie rad­ne­go W.

  • Czy to praw­da że Weso­łow­ski zwol­nił się z pra­cy? Tak zaczął uwiel­biać pre­zy­den­ta że chy­ba liczy na stanowisko.

 • Kemi­cer jak zwy­kle wysta­wił swo­ich z DW, cie­ka­we dlaczego?

OSTATNIE