Strona główna » Pod napięciem » Radni pytają o koszty religii i etyki w ełckich szkołach
Pod napięciem

Radni pytają o koszty religii i etyki w ełckich szkołach

pixabay.com.pl

Radni miejscy złożyli do prezydenta Ełku zapytania dotyczące kosztów utrzymania lekcji religii.

Ire­ne­usz Dzie­ni­sie­wicz — klub rad­nych KOL

Ile z osób pro­wa­dzą­cych lek­cje reli­gii to kate­che­ci świec­cy, a ile to oso­by duchowne? 
Odp. W roku 2021 do pro­wa­dze­nia lek­cji reli­gii jest zatrud­nio­nych 22 kate­che­tów świec­kich oraz 12 osób duchownych. 
 
Ile eta­tów osób pro­wa­dzą­cych lek­cje reli­gii to kate­che­ci świec­cy, a ile eta­tów to oso­by duchowne? 
Odp. 19,29 eta­tów pro­wa­dzo­nych przez kate­che­tów świec­kich i 7,22 eta­tów osób duchownych. 
 
Ile ma kosz­to­wać w 2021 r. utrzy­ma­nie kate­che­tów świec­kich, a ile osób duchow­nych pro­wa­dzą­cych lek­cje religii? 
Odp. Koszt reali­za­cji lek­cji reli­gii w roku 2021 wynie­sie oko­ło 1808 876 zł, w tym koszt zatrud­nie­nia kate­che­tów świec­kich   to 1 411 271 zł, nato­miast koszt zatrud­nie­nia osób duchow­nych do pro­wa­dze­nia lek­cji reli­gii to 397 605 zł.

Robert Kli­mo­wicz — klub rad­nych DW

Ilu uczniów ełc­kich szkół uczęsz­cza na zaję­cia nie­obo­wiąz­ko­we reli­gii i etyki?
Odp. Na zaję­cia reli­gii i ety­ki do szkół pod­sta­wo­wych i liceum ogól­no­kształ­cą­ce­go uczęsz­cza 5 193, co sta­no­wi ok. 95% uczen­nic i uczniów. 
 
Czy są takie przy­pad­ki, gdy wyżej wymie­nio­ne zaję­cia są usta­la­ne w środ­ku pla­nu lekcji? 
Odp. Dyrek­to­rzy szkół dokła­da­ją wszel­kich sta­rań, aby lek­cje reli­gii odby­wa­ły się na począt­ku lub na koń­cu pla­nu lek­cji w tych kla­sach, w któ­rych są ucznio­wie, nie­uczęsz­cza­ją­cy na takie zaję­cia. Jed­nak bywa tak, że reli­gia na począt­ku lub na koń­cu pla­nu lek­cji w danym dniu jest moż­li­wa tyl­ko raz w tygo­dniu w jed­nej kla­sie. W każ­dej z ośmiu szkół pod­sta­wo­wych w środ­ku pla­nu lek­cji zaję­cia z reli­gii odby­wa­ją się w 208 oddzia­łach oraz 7 oddzia­łach Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce­go w Zespo­le Szkół Sportowych. 
 
Czy dzie­ci nie­uczęsz­cza­ją­ce na zaję­cia nie­obo­wiąz­ko­we mają zapew­nio­ną nale­ży­tą opie­kę? 
Odp. Zgod­nie ze Sta­tu­tem Szko­ły ucznio­wie nie­uczęsz­cza­ją­cy na lek­cje reli­gii mają zapew­nio­ną opie­kę w świe­tli­cy lub w czy­tel­ni szkolnej. 
 
W jaki spo­sób i do jakie­go orga­nu gmi­ny, rodzi­ce mogą zgła­szać nie­pra­wi­dło­wo­ści zwią­za­ne z orga­ni­za­cją nie­obo­wiąz­ko­wych zajęć lek­cyj­nych? 
Odp. Wszel­kie nie­pra­wi­dło­wo­ści zwią­za­ne z orga­ni­za­cją zajęć lek­cyj­nych nale­ży zgła­szać do dyrek­to­ra szkoły. 
 
Jaki jest rocz­ny koszt pono­szo­ny przez Gmi­nę Mia­sto Ełk na orga­ni­za­cję zajęć reli­gii i etyki?
Odp. Rocz­ny koszt pono­szo­ny przez Gmi­nę Mia­sto Ełk na reali­za­cję lek­cji reli­gii i ety­ki wyno­si oko­ło 1 937 000 zł. 

7 komentarzy

napisz komentarz
  • Kape­lan w szpi­ta­lu zara­bia 5800 zł. Dane rzą­do­we. Po pan pre­zio bal się je ogłosić.

  • Reli­gia do kościo­ła albo na ple­ba­nię , kata­che­tę i księ­dza niech opła­ca kościół . Zabo­bon i nauka , co to jest ?

  • U mnie w szko­le nie ma ety­ki od wrze­śnia Pani dyrek­tor nie zebra­ła grupy

  • Niech ci, któ­rzy posy­ła­ją swo­je dzie­ci, opła­ca­ją im kate­che­zy. To nie jest nauka, więc nie ma miej­sca dla reli­gii w szkole.

  • Nie wiem, skąd te 95%. Prze­cież w liceum to 1/3 uczniów nie cho­dzi na reli­gię, a w kla­sach matu­ral­nych jesz­cze wię­cej. W kla­sie pią­tej mego dziec­ka nie cho­dzą 3 oso­by, rodzi­ce wypi­sa­li je. To sta­no­wi 10% kla­sy. W LO moż­na by z powo­dze­niem łączyć uczniów z 2 – 3 klas i tak uzy­skać oszczęd­no­ści. Tak robią np. w War­sza­wie. Poziom mery­to­rycz­ny kate­che­tów pomi­nę miło­sier­nie milczeniem.

OSTATNIE