Strona główna » Pod napięciem » Radni z Dobra Wspólnego dorabiają w “komisji alkoholowej”
Pod napięciem

Radni z Dobra Wspólnego dorabiają w komisji alkoholowej”

Zgod­nie z usta­wą pre­zy­dent mia­sta powo­łu­je Miej­ską Komi­sję Roz­wią­zy­wa­nia Pro­ble­mów Alko­ho­lo­wych. Jej skład obec­nie liczy 16 członków.

Ale jesz­cze w lutym 2019 roku komi­sja skła­da­ła się z 13 osób. W jej skład wcho­dzą tak­że rad­ni miej­scy z klu­bu Dobra Wspól­ne­go: Miro­sław Saw­czyń­ski oraz Ane­ta Wol­na, któ­ra zosta­ła zastęp­cą prze­wod­ni­czą­ce­go tej komi­sji, choć zale­d­wie man­dat rad­nej miej­skiej uzy­ska­ła w listo­pa­dzie 2018 roku.

Nie­ca­ły mie­siąc póź­niej Andru­kie­wicz roz­sze­rza skład komi­sji o kolej­ne­go człon­ka — rad­ne­go — Pio­tra Kar­pie­nię, któ­ry tak, jak wspo­mnia­ni powy­żej rad­ni pocho­dzi z pre­zy­denc­kie­go obo­zu politycznego.
Do koń­ca 2019 roku pre­zy­dent powo­łał jesz­cze 2 człon­ków. Obec­nie skład liczy 16 osób.

Za człon­ko­stwo w komi­sji nale­ży się też wyna­gro­dze­nie i to niemałe.
Zgod­nie z uchwa­lo­nym w grud­niu 2019 roku Gmin­nym Pro­gra­mem Pro­fi­lak­ty­ki i Roz­wią­zy­wa­nia Pro­ble­mów Alko­ho­lo­wych na 2020 rok wyna­gro­dze­nie człon­ków wyno­si: 13% aktu­al­ne­go mini­mal­ne­go wyna­gro­dze­nia dla prze­wod­ni­czą­ce­go i zastęp­cy prze­wod­ni­czą­ce­go komi­sji oraz 8% aktu­al­ne­go mini­mal­ne­go wyna­gro­dze­nia dla człon­ków komi­sji” za posie­dze­nia i udział w kontrolach.

Jak to wyglą­da w przeliczeniu?
Rad­na Ane­ta Wol­na za luty otrzy­ma­ła wyna­gro­dze­nie 1168 zł (za prze­pro­wa­dze­nie 4 kon­tro­li). Po 719 zł za prze­pro­wa­dze­nie 4 kon­tro­li otrzy­ma­li rad­ni Saw­czyń­ski i Karpienia.

Za marzec zapła­ta będzie mniej­sza ze wzglę­du na ogło­szo­ny stan pan­de­mii. Ale i tak jesz­cze uda­ło się rad­nym: Ane­cie Wol­nej i Miro­sła­wo­wi Saw­czyń­skie­mu doro­bić tro­chę grosza.

Wol­na otrzy­ma 292 zł za prze­pro­wa­dze­nie 1 kon­tro­li, nato­miast Saw­czyń­ski 359 zł za prze­pro­wa­dze­nie 2 kon­tro­li. Rad­ny Kar­pie­nia nie prze­pro­wa­dził żad­nej, w związ­ku z tym za marzec nie otrzy­ma zapła­ty. Nie wli­cza­jąc w to okre­su pan­de­micz­ne­go, to zazwy­czaj wspo­mnia­ne kwo­ty są kwo­ta­mi sta­ły­mi, zasi­la­ją­cy­mi port­fel rad­nych co mie­siąc, pod warun­kiem, że prze­pro­wa­dzą 4 kon­tro­le w pla­ców­kach han­dlo­wych i gastronomicznych.

Tak to mniej wię­cej wyglą­da w praktyce.

Jak się oka­zu­je, na byciu” raj­cą moż­na nie­źle zaro­bić, bo wyna­gro­dze­nie za udział w komi­sji jest dodat­ko­wą gażą otrzy­my­wa­ną poza die­tą przy­słu­gu­ją­cą rad­ne­mu. Jeże­li doli­czyć do tego die­tę rad­ne­go, to Ane­ta Wol­na tyl­ko z samo­rzą­do­wej kasy dosta­je oko­ło 2500 zł (luty). Pozo­sta­li człon­ko­wie będą­cy rad­ny­mi otrzy­ma­ją pen­sję samo­rzą­do­wą” w kwo­cie powy­żej 2 tys. zło­tych (poza mar­cem, łącz­nie z dietą).

Dzi­wi też fakt obsa­dze­nia stoł­ków” w komi­sji rad­ny­mi tyl­ko z jed­ne­go ugru­po­wa­nia poli­tycz­ne­go, bli­skie­mu pre­zy­den­to­wi mia­sta. Jak się dowia­du­je­my, o człon­kow­ski udział w komi­sji sta­rał się też rad­ny Robert Weso­łow­ski, ale jak twier­dzi, odpo­wie­dzi nie dostał do dziś.

Przy­glą­da­jąc się tej sytu­acji moż­na posta­wić kil­ka pytań. Czy udział rad­nych Dobra Wspól­ne­go we wspo­mnia­nej komi­sji ma pod­ło­że mery­to­rycz­ne, czy może poli­tycz­ne? Czy rad­ni w niej będą­cy są nie­za­leż­ni w swo­ich podej­mo­wa­nych na sesjach decy­zjach? Czy etycz­ne jest powo­ły­wa­nie na człon­ków komi­sji rad­nych z jakie­go­kol­wiek ugru­po­wa­nia bio­rąc pod uwa­gę fakt, że jest to sta­no­wi­sko” dodat­ko­wo płatne?

33 komentarze

napisz komentarz
 • Tyl­ko wotum nie­uf­no­ści dla humo­rza­ste­go roz­wią­że wszyst­kie problemy.

 • Czy media wystą­pi­ły do pre­zy­den­ta z proś­bą o odnie­sie­nie się do tema­tu? Cie­ka­wi mnie jako zwy­kłe­go oby­wa­te­la, co w tej spra­wie ma do powie­dze­nia pre­zy­dent? Czy to jest etycz­ne, za zasłu­gi, jakim klu­czem kie­ro­wał się w obsta­wie­niu tej komi­sji? Rozu­miem, że każ­dy Polak zna się na alko­ho­lu, ale czy ma kom­pe­ten­cje w niej zasia­dać, pra­co­wać i pobie­rać uposażenie!?

 • Na stro­nie BIP Ełk próż­no szu­kać infor­ma­cji nt. tej­że Komi­sji. Na stro­nie www znaj­du­ją się tyl­ko infor­ma­cje o Komi­sji Rodzi­ny, Zdro­wia i Poli­ty­ki Spo­łecz­nej, w któ­rej zresz­tą zasia­da­li Pan Saw­czyń­ski i Karpienia.
  Dla spre­cy­zo­wa­nia arty­ku­łu war­to wie­dzieć, że MKRPA zosta­ła powo­ła­na zarzą­dze­niem nr 76.2019 Pre­zy­den­ta Mia­sta Ełku z dnia 7 lute­go 2019 r. Piotr Kar­pie­nia jako 14 czło­nek Komi­sji — ZARZĄDZENIE NR 109.2019 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 4 mar­ca 2019 r., Paweł S. Grejcz jako 15 czło­nek Komi­sji — ZARZĄDZENIE NR 129.2019 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 28 mar­ca 2019 r., Doro­ta Sie­dlec­ka jako 16 czło­nek Komi­sji — ZARZĄDZENIE NR 354.2019 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 21 listo­pa­da 2019 r.
  Gmin­ny Pro­gram Pro­fi­lak­ty­ki i Roz­wią­zy­wa­nia Pro­ble­mów Alko­ho­lo­wych Gmi­ny Mia­sta Ełku na 2020 rok — UCHWAŁA NR XIV.137.2019 RADY MIASTA EŁKU z dnia 18 grud­nia 2019 r. (str. 17) :
  1. Usta­la się wyna­gro­dze­nie człon­kom Miej­skiej Komi­sji Roz­wią­zy­wa­nia Pro­ble­mów Alkoholowych
  w wysokości:
  • 15% aktu­al­ne­go mini­mal­ne­go wyna­gro­dze­nia dla sekretarza.
  • 13% aktu­al­ne­go mini­mal­ne­go wyna­gro­dze­nia dla prze­wod­ni­czą­ce­go i zastęp­cy przewodniczącego
  Komisji.
  • 8% aktu­al­ne­go mini­mal­ne­go wyna­gro­dze­nia dla człon­ków Komisji.
  a) za udział w posie­dze­niu zespo­łu moty­wu­ją­ce­go w spra­wach przy­mu­so­we­go lecze­nia osób
  uza­leż­nio­nych od alkoholu,
  b) za udział w kon­tro­li pla­có­wek han­dlo­wych i gastro­no­micz­nych w zakre­sie prze­strze­ga­nia ustawy
  o wycho­wa­niu w trzeź­wo­ści i prze­ciw­dzia­ła­niu alko­ho­li­zmo­wi oraz kon­tro­li reali­za­cji Programu,
  c) za udział w posie­dze­niach zespo­łu do spraw prze­ciw­dzia­ła­nia prze­mo­cy w rodzinie,
  d) za udział w posie­dze­niach zespo­łu opi­niu­ją­ce­go wnio­ski o wyda­nie zezwo­le­nia na sprzedaż
  napo­jów alko­ho­lo­wych w pla­ców­kach deta­licz­nych i gastronomicznych,
  e) za udział w dodat­ko­wych dzia­ła­niach zle­co­nych przez Pre­zy­den­ta Mia­sta Ełku”.

 • Ale cze­mu się dzi­wi­my? Tak to trwa od lat. O tym trze­ba pisać i mówić cią­gle — zada­wać pyta­nia publicznie.
  Nasi rad­ni w tej kaden­cji (chy­ba już na dru­giej sesji w 2018 r.) pod­wyż­szy­li sobie die­ty, bo… daw­no nie było pod­wyż­sza­ne. Pan Sze­lą­żek mówił w Radio5, że było 1006 zł, więc teraz jest 1350 zł (dla sze­re­go­we­go rad­ne­go, bez prze­wod­ni­czą­ce­go i wice-!)i dodał :” To pierw­sza aktu­ali­za­cja sta­wek diet od 2006 roku, przy czym za żad­ne sta­no­wi­sko nie usta­lo­no kwo­ty na dopusz­czal­nym pozio­mie mak­sy­mal­nym”. Czy­li jesz­cze moż­na wię­cej! Całe szczę­ście, że to nie mak­sy­mal­ne kwo­ty, bo trze­ba było­by pew­nie kolej­ne obli­ga­cje wypu­ścić. Do dnia dzi­siej­sze­go nie ma odze­wu w spra­wie rezy­gna­cji choć­by z czę­ści kasy na rzecz służ­by zdro­wia, czy w ogó­le na rzecz ełczan. Pan Pre­zy­dent Mia­sta Ełku mówi o oszczęd­no­ściach — Panie Pre­zy­den­cie, war­to pod­jąć ini­cja­ty­wę uchwa­ło­daw­czą w spra­wie obni­że­nia diet rad­nym — §35 ust.1 pkt 1 Sta­tu­tu Mia­sta Ełk.
  A teraz mała mate­ma­ty­ka. 23 rad­nych x 344 zł pod­wyż­ki x 12 m‑cy = 94.944 zł rocz­nie extra idzie z naszych kie­sze­ni, na co? Nie wia­do­mo. A teraz poli­czy­my ile kosz­to­wa­ła­by mia­sto Ełk (Rad­nych i Pre­zy­den­ta), pomoc dla miesz­kań­ców w zakre­sie zaku­pu pojemników,np. na pla­stik — typ pojem­ni­ka dzwon”, poj. 2,5 m³ — cena 2.045 zł brut­to. I oto pro­szę ełczan mamy wynik : rocz­na pod­wyż­ka dla rad­nych pożar­ła zakup (co roku) 90 kon­te­ne­rów typu dzwon”, do któ­rych mogli­by­śmy wrzu­cać np. pla­stik, szkło, papier. Kolej­ne wyli­cze­nie dla kon­te­ne­rów typu 1100 l (pla­stik) cena ok. 750 zł : daje nam 126 kon­te­ne­ry tego typu (podzie­li­my na 5 frak­cji i mamy, że moż­na za samą pod­wyż­kę rad­nych zaku­pić kon­te­ne­ry dla 25 nie­ru­cho­mo­ści rocznie).
  Z kolei pojem­ni­ki 120l w cenie ok. 80 – 130 zł- to mamy od 730 do 1186 pojemników.
  Pyta­nie tyl­ko czy rad­ni, pre­zy­dent mia­sta Ełk chcą nam pomóc. Dro­dzy Rad­ni, bo Wam się należy”?

  • Rad­ni opo­zy­cji nie chcie­li pod­wy­żek po warun­kiem że obe­tnie się też wygó­ro­wa­na pen­sje Andru­ka. Na to nie było zgo­dy i jest jak jest. Uwa­żam że słusz­nie. Gigan­tycz­na pen­sja pre­zia za to że znisz­czył finan­so­wo mia­sto to wg was jest w porząd­ku? Każ­dy ma, szan­se zostać Rad­nym. Wystar­czy tyl­ko prze­pro­wa­dzić kam­pa­nie wyborcza.

   • Wal­de­ma­rze, co z tego że nie chcieli…zagłosowali za”, a szko­da. I upraw­do­po­dab­nia­nie samej opo­zy­cji’, że są w porząd­ku ze swo­ją pod­wyż­ką, bo chcie­li obciąć Andru­ko­wi pensję.
    Prze­ciw był tyl­ko Pan Idzi Podwoj­ski, a wstrzy­ma­li się od gło­su (jak dobrze pamię­tam) wszy­scy z PiSu (men­tal­ność : czy­li jak dadzą, to będzie na tam­tych, bo to oni gło­so­wa­li, a nie my)…Szanuję każ­dą ze stron jak mówi coś kon­kret­ne­go i nie dzie­lę naszej RM na opo­zy­cję, na lewi­cę, na pra­wi­cę tyl­ko za to co rad­ni robią.
    Nie wiem co mają powo­do­wać komen­ta­rze w sty­lu, że każ­dy ma szan­se być Rad­nym. Ja wycho­dzę z zało­że­nia, że nie każ­dy chce być rad­nym i nie każ­dy nim musi być. Poza tym nie każ­dy się zosta­nie wybra­nym i czy zatem jego głos nie powi­nien się liczyć w dyskusji?

  • Ten co wymy­ślił te 5 kon­te­ne­rów powi­nien doży­wot­nio sie­dzieć w mamrze.

  • Księ­go­wy zaj­mij się swo­imi finan­sa­mi. Tam nie jest wszyst­ko o, k. Przej­rzyj swo­ją rodzin­kę i bab­cię, potem kry­ty­kuj innych.

   • Joan­na : kasa wyda­wa­na przez UM/RM to kasa publicz­na czy­li to też moje finan­se i wszyst­kich ełczan, więc wybacz, ale zaj­mu­ję się wła­śnie swo­imi finan­sa­mi. Ostat­nie­go zda­nia nie chce mi się komen­to­wać, bo czy warto?

 • W tej komi­sji był by każ­dy rad­ny któ­ry by prze­szedł na stro­nę Ich Dobra. Jeden głos zapew­nił by spo­kój dla Pre­zy­den­ta. Żaden się nie sku­sił więc obsa­dził naj­wier­niej­szy­mi klakierami

  • To takie trzy odda­ne ślicz­niu­chy. Rzad­ko wystę­pu­ją w cza­sie sesji i komi­sji i bar­dzo cięż­ko zro­zu­mieć o co im cho­dzi. Saw­czyń­ski tyl­ko o kolei by opo­wia­dał, rad­ny Kar­pie­nia to raz popie­ra raz pro­te­stu­je prze­ciw­ko dobrza­ków a Pani Rad­na Wol­na jest wol­na tyl­ko z nazwiska

 • Cie­ka­we, czy gdy­by rad­ny Weso­łow­ski zapi­sał się do dw, to by do tej komi­sji nie dołą­czył? Cie­ka­wi mnie też uza­sad­nie­nie wybo­ru ludzi a w szcze­gól­no­ści tych rad­nych do tej komi­sji. War­to by było, by pre­zy­dent się do tego odniósł.

 • Dra­mat i poraż­ka. O kwe­stiach etycz­nych nawet nie wspo­mnę. A jak tam c.d. tema­tu zwią­za­ne­go z loko­mo­ty­wą? Będzie coś, czy już wszyst­ko jest wyjaśnione?

 • Rad­na któ­ra chy­ba nie zabra­ła gło­su od począt­ku kaden­cji, rad­ny od chwa­le­nia wszyst­kich zwłasz­cza Pre­zy­den­ta oraz rad­ny któ­ry odwdzię­cza się za SMSy z UM za pie­nią­dze miesz­kań­ców w trak­cie Ido­la na któ­rym się wybił. No nor­mal­nie śmie­tan­ka ełcka 😀

 • Czy wresz­cie Pan Saw­czyń­ski nauczył się obsłu­gi TABLETA. Bo cią­gle sąsiad po lewej coś tam wci­skał w cza­sie gło­so­wań. Widać to było na Sesjach Rady Mia­sta hahaha.

 • A tak poważ­nie to na czym pole­ga to ich spraw­dza­nie” czy kon­tro­lo­wa­nie” punk­tów gastro­no­micz­nych? Bo ja jak kie­dyś spraw­dza­łem kolej­no gdzie jakie piwo to nikt mi nie płacił …

 • Ja rozu­miem Kar­pik że dom budu­jesz, ale za te parę gro­szy tak się szmac***. Faj­ny facet się z Cie­bie wyda­wał, teraz to wszyst­ko wyjaśnia

  • Pro­ble­mem nie jest to że jest w komi­sji, pro­ble­mem jest to że ja ci dam komi­sje a ty będziesz rącz­kę posłusz­nie pod­no­sił. Mówi się o takich się sprzedał”

 • To trój­ka bez­pł­cio­wych rad­nych tzw kla­kie­rzy. Nigdy niczym nie zasły­nę­li. To tacy jak oni przy­czy­ni­li się do gigan­tycz­ne­go zadłu­że­nia mia­sta. Pani W ma pro­blem z wysło­wie­niem się raz coś pró­bo­wa­ła ale jej nie wyszło. Ci dwaj pano­wie mają uszko­dzo­ne mię­śnie łapek od cią­głe­go przy­ta­ki­wa­nia humo­rza­ste­mu tak jak wszy­scy dobrzacy.

 • Pio­ter, zaśpie­waj coś . Moje wysu­bli­mo­wa­ne uszy ponad wszyst­ko cenią falset.

 • O to już wia­do­mo cze­mu Rad­ny Piotr Kar­pie­nia jest nie­ofi­cjal­ny­mi rzecz­ni­kiem pra­so­wym na Face­bo­oku pre­zy­den­ta i jego Dobra Wspólnego

 • Rad­ny Saw­ka to rad­ny któ­re­go trud­no zro­zu­mieć. W. nie wydu­ka­ła ani jed­ne­go sło­wa. A K, zbie­sił się nie­daw­no i został nagrodzony.

 • Andruk to spe­cja­li­sta od urzą­dza­nia posłusz­nych kole­si i zadłu­ża­nia mia­sta. DŁUG DOCHODZI DO 150 MLN.To oczy­wi­ście tyl­ko jego zasłu­ga. To wybit­ny” specjalista

 • To musi być wspa­nia­łe uczu­cie, wcho­dzą Ci głę­bo­ko ( bez nawil­ża­cza) w zad , a Ty nawet nie roz­luź­niasz poślad­ków . Pre­zy­den­cie, zazdrasz­czam Panu. Wiem,wiem — cze­ba było siem uczyć. Kuź­wa a ja .…… cały czas w papie­rach”- gnio­tę maku­la­tu­rę i ratu­je lasy, nic dziw­ne­go że wła­dza trak­tu­je i pod­cho­dzi do mnie jak do Jele­nia do wydo­je­nia / odstrzelenia .

 • To ja gnio­tę i zbie­ram maku­la­tu­rę prze­rzu­cam tony zło­mu ura­biam się po łok­cie pła­cę podat­ki do kasy mia­sta i na domiar Pre­zy­dent wraz z Radą Mia­sta zabra­nia mi tego luk­su­su. Cóż, muszę obrać inny kurs. Zosta­nę rad­nym , w następ­nych wybo­rach star­tu­ję. Umiem wci­skać przycisk,podnosić rękę do góry, gorzej z wła­że­niem w zad prze­ło­żo­ne­go, ale może są jakieś kursy,szkolenia,sugestywna hip­no­za .Za takie świad­cze­nia jestem gotów zmięk­czyć swój krę­go­słup moral­no-etycz­ny. Zwa­żyw­szy na fakt iż UM pozba­wił mnie docho­dów . Posta­no­wio­ne. Kan­dy­du­je. Pozdra­wiam i kła­niam się wszyst­kim bezkręgowcom. 🙂

 • Pan pre­zio nie powo­łał Weso­łow­skie­go to się Weso­łow­ski poskar­żył. Faj­nie u was w tym ełku

  • Towa­rzy­stwo wza­jem­nej ado­ra­cji i w zamian popie­ra­nie prezia.

 • No ale żeby rad­ne­go Weso­łow­skie­go nie powo­łać… Toż to trze­ba być człe­kiem bez sumie­nia, panie prezydencie… 😉