Strona główna » Pod napięciem » Radni znów będą grzebać w śmieciach. PiS proponuje 16 zł od każdego mieszkańca, radny Wiloch podniesienie kryterium wodnego
Pod napięciem

Radni znów będą grzebać w śmieciach. PiS proponuje 16 zł od każdego mieszkańca, radny Wiloch podniesienie kryterium wodnego

Od półtora roku praktycznie uchwały za wywóz odpadów w Ełku są „nowelizowane”. Teraz, na najbliższej sesji mają być poddane pod głosowanie dwie „śmieciowe” uchwały. Jedną z nich przygotował klub radnych PiS, drugą- grupa radnych z inicjatywy Krzysztofa Wilocha.

Rad­ny Wiloch pro­po­nu­je pod­nie­sie­nie kry­te­rium wod­ne­go z 4 m sześc.  na 5,4  m sześc. co ma spo­wo­do­wać, że niż­szą opła­tą za śmie­ci zosta­nie obję­tych wię­cej ełczan.

W przy­pad­ku uchwa­ły rad­nych PiS spra­wa wyglą­da już nie­co inaczej.

Rad­ni chcą, aby za odpa­dy pła­cił każ­dy z miesz­kań­ców. Pro­po­nu­ją 16 zł od oso­by. Dla rodzin wie­lo­oso­bo­wych ozna­cza to pod­wyż­ki, nato­miast dla rodzin do 3 osób niż­szą opła­tę za odpa­dy. Wg pro­jek­tu uchwa­ły koszt wywo­zu odpa­dów przed­sta­wia się następująco:

 • 1 oso­ba = 16 zł
 • 2 oso­by = 32 zł
 • 3 oso­by = 48 zł
 • 4 oso­by = 64 zł
 • 5 osób = 80 zł
 • 6 osób = 96 zł
 • 7 osób = 112 zł

itd.

Tak przy­ję­te przez klub rad­nych PiS roz­wią­za­nie jest spra­wie­dli­we, ale nie­ko­rzyst­ne finan­so­wo dla rodzin wie­lo­oso­bo­wych, któ­re obec­nie pła­cą 58 zł od gospo­dar­stwa domo­we­go. Nato­miast obo­wią­zu­ją­ca uchwa­ła, krzyw­dzi oso­by samot­ne lub żyją­ce w rodzi­nach dwu­oso­bo­wych, bo ich niż­sza opła­ta zależ­na jest od zuży­cia wody.

Nie wia­do­mo też, jak do pro­po­zy­cji rad­nych z PiS podej­dzie rada mia­sta, bo pro­jekt uchwa­ły jest przy­go­to­wa­ny w spo­sób niechlujny.

Przede wszyst­kim w pod­sta­wie praw­nej uchwa­ły nie ma zapi­sów odwo­łu­ją­cych się do usta­le­nia meto­dy od miesz­kań­ca. Dodat­ko­wo błęd­nie przy­ję­ty jest wybór meto­dy oraz przy­ję­te nie­pra­wi­dło­we osza­co­wa­nie kosz­tów. Zgod­nie z usta­wą rada gmi­ny, okre­śla­jąc staw­ki opła­ty za gospo­da­ro­wa­nie odpa­da­mi komu­nal­ny­mi, bie­rze pod uwa­gę licz­bę miesz­kań­ców zamiesz­ku­ją­cych daną gmi­nę”, a nie licz­bę figu­ru­ją­cą w ewi­den­cji lud­no­ści tak jak zało­ży­li to rad­ni z PiS.

9 komentarzy

napisz komentarz
  • Za to Twój ide­ał uro­dy męskiej to zapew­ne wice­mar­szał Terlecki?

 • Widzę, że rad­ni mają dyle­ma­ty z tymi opła­ta­mi za śmie­ci : czy za oso­bę, czy za wodę, czy …
  Pro­po­nu­ję bar­dzo pro­ste roz­wią­za­nie : zamiast ankiet i pie­nię­dzy na pro­mo­cję nale­ży prze­pro­wa­dzić refe­ren­dum z dodat­ko­wym pyta­niem : czy jesteś za ogra­ni­cze­niem kosz­tów obsłu­gi gospo­dar­ki odpa­da­mi komu­nal­ny­mi? Cze­mu takie pyta­nie ? Ponie­waż do dnia dzi­siej­sze­go UM/radni nie przed­ło­ży­li nam, ełcza­nom, roz­li­cze­nia co się skła­da na ponad 13 mln zł rocz­nych kosz­tów (oraz ile zara­bia PUK w ramach kon­sor­cjum, mimo że jest to spół­ka komunalna).

 • On ma w tym pisie tyle do powie­dze­nia co kosa w sej­mie .jakieś dzi­kie małe oczka.

 • Pyta­nie do nie­ro­bów z PiS czy KLER też pła­ci za wywóz śmie­ci i je segre­gu­je na frakcje?
  Panie Cegieł­ka jest pan i cały 3 pak już tyl­ko MARIONETKĄ w tym całym cyr­ku PISIORÓW !

 • Panie rad­ny Wiloch- a cze­mu ma być od 5,4 m³ a nie np. 6 m³? Bo Pan tyle zuży­wasz? A my we dwo­je zuży­wa­my śred­nio po 6 m³ na gło­wę to dla­cze­go nie tak liczyć?

  • Ten Wilo to już stary.Nie wie co mówi.Sepleni zaci­na się i mówi bar­dzo dziw­ne rzeczy

 • Roz­wią­za­nie opłat za śmie­ci od oso­by jest naj­lep­szym pomy­słem. Tyl­ko trze­ba zmo­bi­li­zo­wać służ­by miej­skie aby spraw­dza­ły rze­czy­wi­ście ile osób zamiesz­ku­je a nie jest zamel­do­wa­nych na danej pose­sji, loka­lu. Weź­my np na Kaj­ki w budyn­ku jest oko­ło 50 Ukra­iń­ców pro­du­ku­ją­cych śmie­ci , szcze­gól­nie szkla­ne , 50 x po 20 zło­tych od oso­by i wte­dy będzie, jak to mówią bilan­so­wa­ło się. Dla rodzin wie­lo­dziet­nych zro­bić ulgę np. od 3‑go dziec­ka 10%, od 4‑go 20% itd.

 • Jed­na spra­wa : pro­szę Redak­cję o wycią­gnię­cie pro­to­ko­łów ze spo­tkań tzw. zespo­łu powo­ła­ne­go z ini­cja­ty­wy pre­zy­den­ta Ełku (chy­ba pra­co­wał w roku 2019-czer­wiec?). Uczest­ni­cy spo­tka­nia prze­gło­so­wa­li, że opła­ty za śmie­ci nie będą nali­cza­ne wg zuży­cia wody. Usta­le­nia zespo­łu poszły do kosza, ale war­to prze­słu­chać nagrania.
  Małe uzu­peł­nie­nie : argu­ment, że opła­ta liczo­na wg zuży­cia wody jest naj­bar­dziej spra­wie­dli­wa i przez to oszczę­dza­my wodę, to zwy­kłe mity. Po pierw­sze już pła­ci­my za wodę — PWiK przy­go­to­wa­ło już dru­gą pod­wyż­kę opłat (na kolej­ne 3 lata, czy­li suma­rycz­nie mamy co roku pod­wyż­kę). Po dru­gie : pła­ci­my już tak­że za ście­ki. Rozu­miem roz­go­ry­cze­nie, że im więk­sza rodzi­na tym więk­sze kosz­ty. Bo kto tak napraw­dę pro­du­ku­je śmie­ci? Człowiek/mieszkaniec/osoba. Ktoś powie, że małe dzie­ci nie cho­dzą do pra­cy i nie mogą pła­cić za śmieci…a za wodę, ście­ki już mogą pła­cić, tak? Za pam­per­sy pła­cą? To zaraz poja­wia się argu­ment, że na to wszyst­ko muszą zaro­bić rodzi­ce. No, tak — a kto inny? A czy dziec­ko dosta­je 500+? ALe nie uży­je­my tu argu­men­tu, że 500+ nie jest na opła­ty za śmie­ci, bo te pie­nią­dze są na utrzy­ma­nie dziec­ka, rów­nież tego pro­du­ku­ją­ce­go śmie­ci, zuży­wa­ją­ce­go wodę, jedzą­ce­go, zuży­wa­ją­ce­go pam­per­sy, etc. A oso­by samot­ne, eme­ry­ci — dosta­ją pomoc (oprócz tych co się łapią na socjal­ne kry­te­ria)? To one powin­ny dorzu­cać się do opłat za śmie­ci, mimo że pro­du­ku­ją je naj­mniej? I jesz­cze jed­na rada dla wszyst­kich : prze­czy­taj­cie uważ­nie uchwa­łę. Żeby unik­nąć pła­ce­nia za śmie­ci wystar­czy wyze­ro­wać ilość osób, bo opła­ty wno­szo­ne są za miesz­ka­nia zamiesz­ka­łe. Jacy rad­ni taka uchwała.