Strona główna » Lokalne » Radny Adam Dobkowski chce, aby samorządy miały własne schronisko dla bezdomnych zwierząt
Lokalne

Radny Adam Dobkowski chce, aby samorządy miały własne schronisko dla bezdomnych zwierząt

Z interpelacją w sprawie wybudowania własnego, samorządowego schroniska dla bezdomnych zwierząt zwrócił się do prezydenta Ełku radny Adam Dobkowski.

Wg Dobkow­skie­go zre­ali­zo­wać to przed­się­wzię­cie mogły­by samo­rzą­dy zrze­szo­ne w Związ­ku Mię­dzyg­min­nym (wła­ści­ciel spół­ki Eko-Mazury).

Ana­li­zu­jąc miej­skie prze­tar­gi na wyła­py­wa­nie, trans­port oraz utrzy­my­wa­nie bez­dom­nych zwie­rząt z tere­nu Gmi­ny Mia­sta Ełk” moż­na zauwa­żyć, iż kosz­ty świad­czo­nej usłu­gi sys­te­ma­tycz­nie wzra­sta­ją (przy nie­zmien­nej jako­ści usłu­gi). Wobec powyż­sze­go war­to zwe­ry­fi­ko­wać czy z w okre­sie dłu­go­fa­lo­wym nie było­by korzyst­niej­sze zbu­do­wa­nie wła­sne­go schro­ni­ska dla bez­dom­nych zwie­rząt — czy­ta­my w inter­pe­la­cji radnego. 

I dalej: mia­sto Ełk jest człon­kiem Związ­ku Mię­dzyg­min­ne­go Gospo­dar­ka Komu­nal­na”, gdzie każ­dy z 12 samo­rzą­dów człon­kow­skich ma ten sam pro­blem. Uwa­żam, że mia­sto Ełk jako czło­nek powin­no zapro­po­no­wać stwo­rze­nie sze­ro­kiej ana­li­zy  doty­czą­cej ewentualnego/możliwego powsta­nia Schro­ni­ska dla wszyst­kich człon­ków Związ­ku. Schro­ni­sko pro­wa­dzo­ne przez Zwią­zek, bądź spół­kę Związ­ku stwo­rzo­ną do tego celu, mogło­by pozy­ski­wać środ­ki zewnętrz­ne na pro­wa­dze­nie tej dzia­łal­no­ści, przy zacho­wa­niu bar­dzo wyso­kiej jako­ści świad­czo­nych usług.

Inter­pe­la­cja rad­ne­go Dobkow­skie­go tra­fi­ła już przed obli­cze  człon­ków Związ­ku. Na  wyni­ki ana­li­zy przyj­dzie nam tro­chę poczekać. 

8 komentarzy

napisz komentarz

 • Jeże­li schro­ni­sko powsta­nie trze­ba tam zatrud­nić odpo­wied­nich ludzi żeby nie było jak w Rady­sach czy Gdań­skim Promyku

 • W roku 2005, będąc Z‑cą Pre­zy­den­ta Ełku oso­bi­ście pod­pi­sa­łem akt nota­rial­ny prze­ję­cia z Agen­cji Mie­nia Woj­sko­we­go tere­nów pod schro­ni­sko dla zwie­rząt. Był to teren miej­ski poło­żo­ny na obrze­żach mia­sta przy obwod­ni­cy naprze­ciw­ko Powia­to­we­go Zarzą­du Dróg. Przy­go­to­wa­li­śmy rów­nież pro­jekt budo­wy schro­ni­ska oraz stu­dium wyko­nal­no­ści. Szu­ka­li­śmy moż­li­wo­ści pozy­ska­nia dofi­nan­so­wa­nia ze środ­ków zewnętrz­nych (kra­jo­wych lub unij­nych) i … skoń­czy­ła się kaden­cja ówcze­sne­go samo­rzą­du. Pre­zy­dent Andru­kie­wicz, któ­ry prze­jął wła­dzę w Ełku zanie­chał dal­szych dzia­łań w tym temacie.

  • I jesz­cze Andru­kie­wicz nie roz­li­czo­ny za to, to jego kaden­cja ostat­nia napew­no. Poob­sa­dzał swy­mi ludź­mi spół­ki miej­skie licząc na wdzięcz­ność po nastep­nych wybo­rach gdy juz nie bedzie dla nie­go miej­sca w ratu­szu. Kto obsta­wił­by dzi­siaj, któ­ra spół­ka miej­ska go zatrud­ni , tak na poczatek.…

  • Wła­snie prze­czy­ta­lem w sie­ci wywiad z rad­nym wychwa­la­ja­cym pre­zia pod nie­bio­sa. Takie­go liza­nia trud­no zna­leźć. TERAZ przy­po­mnial sobie o schro­ni­sku. Nie­ba­wem napi­sze o czyms innym, cia­gle w cza­sie obrad prze­wra­ca te papie­rzy­ska cia­gle szu­ka czegoś.

 • Rad­ny niech wystą­pi z pro­po­zy­cją budo­wy szko­ły na ul. Tuwi­ma (oś Tuwi­ma)! Miej­sce jest po byłej Kapli­cy K.K
  A nie dzie­ci muszą prze­cho­dzić przez ruchli­wą ul Kajki.

  • Ten teraz zare­zer­wo­wa­ny jest dla ełc­kie­go dewe­lo­pe­ra, następ­ny apart­ment po 8 – 10 tys/ m2 będzie , a co. Szkól dosta­tek w mieście.

OSTATNIE