Strona główna » Pod napięciem » Radny Andrzej Surynt został kierownikiem działu w ECK
Pod napięciem

Radny Andrzej Surynt został kierownikiem działu w ECK

W Ełckim Centrum Kultury od nowego roku funkcjonuje nowy schemat organizacyjny. Wraz z nim pojawia się w stanowisko kierownicze, które obejmuje obecny radny Dobra Wspólnego Andrzej Surynt.

Dotych­czas w tej jed­no­st­ce pra­co­wa­ło 7 kie­row­ni­ków, teraz włącz­nie z rad­nym Suryn­tem będzie ich aż 8. W nowych sche­ma­cie poja­wia się dział tech­nicz­no-orga­ni­za­cyj­ny, któ­ry ma swo­je­go kie­row­ni­ka. Ale ten kie­row­nik ma jesz­cze pod sobą innych dwóch kie­row­ni­ków tzw. zespołów.

Rad­ne­go moż­na zatrud­nić w jed­no­st­ce orga­ni­za­cyj­nej takiej jak ECK, pod warun­kiem, że nie będzie on kie­row­ni­kiem, jego zastęp­cą lub nie będzie peł­nił funk­cji kie­row­ni­czych. Usta­wa o samo­rzą­dzie gmin­nym pozwa­la bowiem pra­co­wać rad­ne­mu na tzw. sta­no­wi­sku szeregowym.

Zatrud­nie­nie rad­ne­go budzi wie­le wąt­pli­wo­ści. Czy gdy­by Surynt nie był rad­nym DW, to nowe sta­no­wi­sko też zosta­ło­by utwo­rzo­ne? I czy zna­la­zło­by się tam dla nie­go zatrudnienie?

Jak zatem zna­lazł się tam i nowy etat i nowy pracownik?

 — Jestem uczci­wym ełcza­ni­nem — mówi Andrzej Surynt. — Z kul­tu­rą mia­łem do czy­nie­nia już wcze­śniej. Wystę­po­wa­łem w spek­ta­klach Teatru im. J. Węgrzy­na w Ełku. Orga­ni­zo­wa­łem też i nad­zo­ro­wa­łem pro­duk­cję przed­sta­wień. Pra­cę otrzy­ma­łem na pod­sta­wie wcze­śniej­szych roz­mów (jesz­cze przed wybo­ra­mi) i zło­żo­ne­go CV. Będę kie­row­ni­kiem dzia­łu tech­nicz­no — gospo­dar­cze­go. Nie widzę w tym nic złe­go. Z poprzed­nie­go zakła­du odcho­dzi­łem ze wzru­sze­niem i sen­ty­men­tem. Tu, w ECK będę pra­co­wał za pen­sję porów­ny­wal­ną do poprzed­niej. Bar­dzo waż­ne jest to, że też chcę coś zro­bić dla Ełku, nawet poprzez pra­cę w ECK.
 — Moja funk­cja nie będzie koli­do­wa­ła z pra­cą w radzie mia­sta. Nie będę już człon­kiem Komi­sji Edu­ka­cji i Kul­tu­ry.  O to dla­cze­go mnie zatrud­nio­no, pro­szę pytać panią dyrek­tor — tłu­ma­czy radny.

Zapy­ta­li­śmy też dyrek­tor­kę ECK, za jaką pen­sję będzie pra­co­wał obec­ny rad­ny i dla­cze­go na stro­nie jed­nost­ki w zakład­ce pra­ca” wid­nie­je zapis Ełc­kie Cen­trum Kul­tu­ry aktu­al­nie nie poszu­ku­je nowych pracowników ”.
Jed­nak do dziś nie otrzy­ma­li­śmy odpo­wie­dzi. Być może sama dyrek­tor nie wie, dla­cze­go przy­ję­ła rad­ne­go do pracy?
Brak odpo­wie­dzi ze stro­ny Ane­ty Werli jest też odpo­wie­dzią, tym bar­dziej że sta­no­wi­sko pra­cy będzie opła­ca­ne z pie­nię­dzy publicz­nych. Bo Werla nie odpo­wie­dzia­ła nie tyl­ko nam, ale tak­że i miesz­kań­com Ełku — naszym Czytelnikom.

Utwo­rze­nie nowe­go sta­no­wi­ska i powo­ła­nie nowe­go kie­row­ni­ka w jed­no­st­ce publicz­nej, zgod­nie z usta­wą, powin­no być kon­ku­ren­cyj­ne, jasne i przej­rzy­ste i, otwar­te. Nawet jeże­li dyrek­tor uzna­ła, że nowe sta­no­wi­sko pra­cy jest potrzeb­ne, to powin­na dać ogło­sze­nie i dać moż­li­wość innym oso­bom, aby zło­ży­ły ofertę.
Wystę­pu­je tu ewi­dent­nie brak trans­pa­rent­no­ści nabo­ru. To, że nie było przej­rzy­sto­ści pod­czas rekru­ta­cji, bez wąt­pie­nia obcią­ża dyrek­to­ra tej placówki.

W takiej sytu­acji, gdzie bli­ska poli­tycz­nie oso­ba dosta­je etat, a bra­ku­je, wg naszej wie­dzy, ogło­sze­nia o pra­cę, kon­kur­su, otwar­to­ści każe zadać pyta­nie: czy etat był po pro­stu dla rad­ne­go zała­twio­ny po tzw. poli­tycz­nej znajomości?

Zwy­kły ełc­ki Kowal­ski praw­do­po­dob­nie nie wie­dział, że takie sta­no­wi­sko w ełc­kiej pla­ców­ce kul­tu­ral­nej się two­rzy i będzie obsa­dza­ne. Sam Surynt przy­znał w roz­mo­wie z nami, że na temat jego eta­tu roz­mo­wy toczy­ły się jesz­cze przed wybo­ra­mi samorządowymi.

Wypa­cze­nie samorządności?
Zatrud­nia­nie rad­nych, któ­rzy spra­wu­ją man­dat kon­tro­l­ny, w spół­kach miej­skich czy jed­nost­kach orga­ni­za­cyj­nych, jest w naszej oce­nie wypa­cze­niem samo­rząd­no­ści. Moż­na nawet poku­sić się o zło­śli­wość i prze­wrot­nie zapytać.
Kto w koń­cu  kogo będzie kon­tro­lo­wał? Surynt jest jed­nym z  kie­row­ni­ków ECK, ale jego prze­ło­żo­nym jest Ane­ta Werla, prze­ło­żo­nym Werli jest Tomasz Andru­kie­wicz. Orga­nem kon­tro­l­nym nad Andru­kie­wi­czem i Werlą jest rada mia­sta w tym i Andrzej Surynt z man­da­tem rad­ne­go. Powsta­je więc nie­ja­sny ukła­da­niec — przekładaniec.

Patrząc jed­nak na to z innej stro­ny, to czy dyrek­tor Ane­cie Werli potrzeb­ny jest na eta­cie rad­ny? To jest nawet nie­zręcz­na sytu­acja, bo z takie­go rad­ne­go na eta­cie, to taki tro­chę szpieg się robi, nie wia­do­mo czy dono­sić nie będzie? Trud­no też go może być zmo­ty­wo­wać do pra­cy, bo przyj­dzie taki na godzi­nę albo dwie, posie­dzi i powie, że obo­wiąz­ki rad­ne­go idzie peł­nić, i co mu zro­bisz?  🙂 I powsta­je taka świę­ta kro­wa” nie do ruszenia. 🙂

Nato­miast w całej tej sytu­acji naj­istot­niej­szą dla nas spra­wą jest to, czy rad­ny powi­nien czer­pać pro­fi­ty z jed­nost­ki, nad któ­rą powi­nien spra­wo­wać nad­zór oraz brak czy­stej i kla­row­nej pro­ce­du­ry przy przy­ję­ciu do pra­cy Andrze­ja Surynta.

Not­ka
Andrzej Surynt jest rad­nym miej­skim dru­gą kaden­cję. Wywo­dzi się ze śro­do­wi­ska kościel­ne­go, jest tak­że sil­nie zwią­za­ny z Dobrem Wspól­nym. W ostat­nim cza­sie był też kan­dy­da­tem DW na prze­wod­ni­czą­ce­go Rady Mia­sta w Ełku.
Pod­czas jed­nej z debat publicz­nych orga­ni­zo­wa­nych przez sto­wa­rzy­sze­nie Adel­fi wyznał, że moż­na się z nim spo­tkać w ramach dyżu­rów rad­ne­go w koście­le oraz zosta­wić w nim pyta­nie lub proś­bę o kon­takt — Para­fia Ducha Świę­te­go przy ul. Kilińskiego.

Teraz będzie­cie go mogli spo­tkać w ECK.

198 komentarzy

napisz komentarz
 • Minę­ło spo­ro cza­su od wybo­rów. I co pan takie­go zro­bił dla mia­sta panie piekarz.

 • Panie surynt jak chciał pan zostac rad­nym pod drzwia­mi stał aby na nie­go pod­pi­sać i co pan zro­bi­łeś dla nas cho­ciaż 1rzecz pozy­tyw­na cho­dzi mi o Kiliń­skie­go tu gdzie pan miesz­kał pro­szę przejść się i zoba­czyć to nada­je się do uwagi

 • Mało kto już czy­ta te gazet­kę. Moi zna­jo­mi kie­dy im poka­za­łem byli zasko­cze­ni. Ale zachwy­tu nie było. Ska­czą z kwiat­ka na kwia­tek tym samym odstra­sza­ją czytelników.

  • No bar­dzo czy­ści wycie­racz­ki szczot­ka ryżo­wą 😀 to jest taki kaba­ret, że tyl­ko to nagrać i puścić na 25 lecie MULATKI haha

 • I to jest awan­sik. Robić jako mistrz na pro­duk­cji na 3 zmia­ny, a teraz od 7 do 15 i to w biu­rze w gajer­ku. Jak jest sesja to na godzin­kę czy dwie wpad­nie do biu­ra i idzie. Cie­ka­we jak się z tym czu­ję, że posad­ke dostał tyl­ko i wyłącz­nie ze wzglę­du na zna­jo­mo­ści a nie z kom­pe­ten­cji? Nie głu­pio mu? Nie wstyd? Na kory­ta­rzach ECK aż huczy.

  • Patrz żeby ci żył­ka nie pękła z zazdro­ści albo gul nie sko­czył za moc­no, bo potem to już tyl­ko na komu­nal­ny, a nie lepiej spo­koj­nie żyć?

   • Oj Tere­nia Tere­nia niko­mu tutaj gul nie sko­czy. Zyl­ka też nie pęk­nie, bo cze­go tutaj zazdro­ścić? Pra­cą tego sta­no­wi­ska nie osią­gnął. Tyl­ko i wyłącz­nie znajomością 😉

  • Prze­cież nikt nie jest głu­pi i za co ten awans i dodat­ko­we sta­no­wi­sko jesz­cze kie­row­ni­ka my nie jeste­śmy głup­ca­mi już na pana nikt nie zaglosuje

 • Jak sobie radzi w ECK nasz rad­ny! Spy­taj­cie tak pry­wat­nie pra­cow­ni­ków ECK, to wam powiedzą, .

 • Ludzie co to za fucha kie­row­nik w eck?? Napraw­dę żyje­cie takim tema­tem?? Popa­trz­cie na ogło­sze­nia o pra­cę wszę­dzie szu­ka­ją i to na kie­row­ni­cze sta­no­wi­ska z wyn­gro­dze­niem kil­ka razy większym.

  • Po co piszesz bzdu­ry. Pokaż gdzie jest ofer­ta za takie pie­nią­dze czy­li 4000 na rękę, bez zakre­su obo­wiąz­ków. Tzn zakres będzie ale nie będzie obowiązywał.

  • taka, że tej funk­cji nie było. I komór­ka tech­nicz­na i gospo­dar­cza ma swo­je­go kie­row­ni­ka, a teraz dwóch kie­row­ni­ków będzie mia­ło nad sobą kolej­ne­go kie­row­ni­ka, któ­ry nie ma co robić bo pozo­sta­li kie­row­ni­cy już wszyst­ko ogar­nia­ją. Sta­no­wi­sko poli­tycz­ne stwo­rzo­ne dla potrze­bu­ją­ce­go Andrze­ja, to wszyst­kich boli.

   • Dla­cze­go ma nie bolec a czym ten pan zasły­nął ze zna­lazł się taki etat kie­row­ni­czy to jest cho­re mego gło­su napew­no nie dosta­nie nigdy

 • Cie­ka­we czy ktoś na sesji poru­szy temat zatrud­nie­nia Pana S na tym sta­no­wi­sku. Mam nadzie­ję, że ktoś to zrobi.

  • Poru­szył spra­wę pie­ka­rza rad­ny Weso­łow­ski. I pre­zio zała­twił go odmo­wie. Myślę że to Pan Rad­ny zapa­mię­ta. Tyl­ko ktoś cho­ry uwie­rzy że pani Dyrek­tor ECK sama bez wie­dzy humo­rza­ste­go zatrud­nia piekarza.

   • Tro­chę źle skon­stru­ował pyta­nie. Powi­nien bez­po­śred­nio zapy­tać dla­cze­go w jed­no­st­ce orga­ni­za­cyj­nej na sta­no­wi­sku kie­row­ni­czym nie było żad­ne­go ogól­no dostęp­ne­go kon­kur­su? Pan S prze­cho­dził z fir­my pry­wat­nej do jed­nost­ki orga­ni­za­cyj­nej bez kon­kur­su i to ja sta­no­wi­sko kie­row­ni­cze. Ogól­nie o tak bra­wa za to że chciał pod­jąć dys­ku­sję. Miesz­kań­cy tak czy siak mają nadzie­ję na dal­sze wyja­śnie­nia od pre­zy­den­ta jak i od nowe­go kierownika.

 • Pani Rad­na EA jest podob­no nauczy­ciel­ką, ostat­nio są inten­syw­ne przy­go­to­wa­nia straj­ków nauczy­cie­li. Powód niskie wyna­gro­dze­nia sred­nio­2000-2500 zł. Posta­no­wi­łem zaj­rzeć do BIP UM i odna­leźć jaw­ne oświad­cze­nie majat­ko­we pani rad­nej. Jesl ktoś chce prze­żyć szok i nie dojść do sie­bie przez naj­bliż­sze kil­ka godzin, radzę oso­bi­ście sprawdzić.

 • Zmon­to­wa­no kla­kie­ro­wi dobrzac­kie­mu sto­lek nikt nawet w ECK nie wie po co ten pie­karz tam jest, podob­no on sam przy­cho­dząc do“pracy“nie wie co ma robić a pod­da­ni dobrza­cy zgła­sza­ją do Pani Redak­tor pre­ten­sje dla­cze­go trwa nagon­ka. Pani Redak­tor nas sta­łych czy­tel­ni­ków poin­for­mo­wa­ła o powo­ła­niu Rad­ne­go na sta­no­wi­sko w ECK a my bez niczy­je­go naci­sku wyra­ża­my swo­je oburzenie.Sa też wpi­sy w obro­nie Pana Rad­ne­go pie­ka­rza. Trze­ba czy­tać uważ­nie. Nie­któ­rzy uwa­ża­ją że trwa nadal komu­na i panu­je cen­zu­ra. Że pre­zio jest ślicz­ny czę­sto nad­mie­nia­ja odda­ne pra­cow­ni­ce a tym któ­rzy uwa­ża­ją że ze slicz­no­ścią pre­zio nie ma nic wspól­ne­go kla­kie­rzy pró­bu­ją zało­żyć kne­bel. Nie te cza­sy pań­stwo dobrzacy.

 • Bo tak mało jest ludzi, któ­rzy coś osią­gnę­li, a zaczy­na­li od przy­nieś, podaj, poza­mia­taj”. Obudź­cie się ludzie! A Sza­now­nej Pani Redak­tor (ot, zwy­kły zwrot grzecz­no­ścio­wy, bo sza­cun­ku tu zde­cy­do­wa­nie nie ma, tak, jak i do dzien­ni­ka­rza dale­ko) gra­tu­lu­ję osią­gnię­cia celu — roz­pę­ta­nia gun­wo­bu­rzy sku­pia­ją­cej się na niczym. Brawo 🙂

  PS. Czy­li teraz bawi­my się w usu­wa­nie nie­wy­god­nych komentarzy? 🙂

  • czy­li że co?! w porząd­ku? zatrud­nia­ją prysz­cza w ECKu, dla któ­re­go spe­cjal­nie mon­tu­ją sto­łek, i mamy się cieszyć?

  • Obudź się komu­ny i cen­zu­ry już daw­no nie ma. Wybor­cy ogra­ni­czy­li w ostat­nich wybo­rach dobrzac­ko kla­kier­ską radę. Przy­po­mnę było w poprzed­niej radzie 18 kla­kie­row humo­rza­ste­go teraz jest 11.Duzy spa­dek praw­da? Już nie te cza­sy miesz­kań­cy dali znak koniec kaba­re­tu brat­ko­wo, most­ko­we­go światelkowego.

  • Pani Rad­na EA jest podob­no nauczy­ciel­ką, ostat­nio są inten­syw­ne przy­go­to­wa­nia straj­ków nauczy­cie­li. Powód niskie wyna­gro­dze­nia sred­nio­2000-2500 zł. Posta­no­wi­łem zaj­rzeć do BIP UM i odna­leźć jaw­ne oświad­cze­nie majat­ko­we pani rad­nej. Jesl ktoś chce prze­żyć szok i nie dojść do sie­bie przez naj­bliż­sze kil­ka godzin, radzę oso­bi­ście sprawdzić.

   • Czy­ta­li­śmy o jej wynagrodzeniu.Najwaźniejsze jest to ze jej pra­ca w radzie to tyl­ko myślenie,kiedy będzie prze­rwa i do Burmistrza.

 • Jest też nabór na sta­no­wi­sko dyrek­to­ra Tech­no-Par­ku. Może tam świe­tla­na przy­szłość dla pie­ka­rzy, np. elek­tro­nicz­ne rogaliki?

 • Czy Pie­karz już cho­dzi do nowej pra­cy? Jak przy­ję­li go nowi kole­dzy i nowe koleżanki?

 • Za takie kosmicz­ne pie­nią­dze ta i ja móģł­bym pra­co­wać i jestem pew­ny że mam lep­sze doświadczenie.

 • A tak narze­ka­li­ście na PIS,moim zda­niem Dobro Wspól­ne bije ich na gło­wę w zatrudnianiu

  • To oczy­wi­ste takiej kli­ki jak dobrza­Ki nie było w histo­rii Ełku.

 • Aby zostać kie­row­ni­kiem takim jak Pan S. wystarczy:
  1. Zapi­sać się do DW
  2. Trzy­mać z kościo­łem (policz­cie sobie ilu jest rad­nych z DW trzy­ma­ją­cych z kościołem)
  3. Poznać TA (Pan S go zna dosko­na­le, wspól­ne zdję­cia z bie­gów, mor­so­wań, run­mag­ge­do­now i wie­le innych)
  4.Na koniec wystar­czy już tyl­ko uda­wać, że posa­dę dosta­ło się bez żad­nych znajomości.
  Ot i jest recepta.

 • To żart? Za komu­ny ludzie bez kwa­li­fi­ka­cji, ale wier­ni par­tii dosta­wa­li sta­no­wi­ska. Co on umie? Żenada.

 • Czyż­by strzał w kola­no? Czy ktoś wni­kli­wie prze­czy­tał usta­wę o samo­rzą­dzie gmin­nym (art. 24b pkt 1), w któ­rej jest jasno napi­sa­ne, że oso­ba wybra­na na rad­ne­go gmi­ny nie może wyko­ny­wać funk­cji kie­row­ni­ka lub jego zastęp­cy w jed­no­st­ce orga­ni­za­cyj­nej tej gmi­ny? Więc nie trze­ba będzie godzić pra­cy w radzie z pra­cą w ecku, bo rad­nym już się nie jest…

  • Kie­row­nik dzia­łu to nie oso­ba kie­ru­ją­ca , nie ma zdol­no­ści repre­zen­to­wa­nia jed­nost­ki , nie jest człon­kiem zarzą­du bo zarząd jest jed­no­oso­bo­wy. Tytuł moc­no na wyrost aby zaspo­ko­ić ambi­cje , a nie podzie­lić się z nim wła­dzą. Taki kie­row­nik , jak bry­ga­dzi­sta na budo­wie — dale­ko mu do kie­ro­wa­nia jed­nost­ką 🙂 . I dobrze niech się chłop uczy. Może będzie kie­dyś pre­zy­den­tem ? Ambit­ny jest !

   • Bzdu­ra on na zawsze zosta­nie pie­ka­rzem. To nie obra­za ale pre­zy­den­tem nie zostanie.

   • chy­ba nie cho­dzi o oso­bę kie­ru­ją­cą jed­nost­ką a będą­cą kie­row­ni­kiem w jednostce

    • kie­row­nik to tyl­ko tytuł i nic nie zna­czy bo nie kie­ru­je jed­nost­ką. Gdy­by rzecz pole­ga­ła na nazwie to wystar­czy oso­bę kie­ru­ją­cą jed­nost­ką nazwać np. Prze­wod­ni­czą­cym i nie pod­le­gał by usta­wie ? Nie bądź­cie śmiesz­ni w tych podej­rze­niach i spy­taj­cie taty zanim napi­sze­cie , albo pani w kla­sie bo to zala­tu­je gim­ba­zą :o)

     • to nie tyl­ko tytuł, kie­row­nik w umo­wie o pra­cę ozna­cza, że oso­ba nale­ży do kadry kie­row­ni­czej w danej jed­no­st­ce (pole­cam lek­tu­rę art. 24b usta­wy o samo­rzą­dzie gminnym)

   • Wpi­sów dużo reasu­mu­jąc, w Ełku pie­karz został kie­row­ni­kiem w Kulturze.

    • Uwa­żam że nale­ży cenić wła­dze że nie zapo­mi­na­ją o takich zawo­dach. Powo­ła­nie pie­ka­rza na tak waż­ne sta­no­wi­sko jest wyraź­nym popar­ciem dla pie­ka­rzy za ich cięż­ka prze­waż­nie noc­ną pracę.

 • To prze­ra­ża­ją­ce, że nikt w takim mie­ście nie zain­te­re­so­wał się dla­cze­go tyle osób ode­szło i nadal odchodzi.
  Do cze­go powo­ła­na jest KOMISJA KULTURY?
  Ktoś tam sko­men­to­wał, że odej­ścia sta­rych” pra­cow­ni­ków to nie­przy­sto­so­wa­nie się do nowej wyma­ga­ją­cej pani dyrek­tor, ok. W takim razie co z nowy­mi” pra­cow­ni­ka­mi, któ­rzy nie wytrzy­mu­ją i też odchodzą.
  Ćpu­ny i dar­mo­zja­dy się zwol­ni­li, ale i nowy naby­tek, zatrud­nio­ny przez obec­ną dyrek­tor tez skła­da­ją wypo­wie­dze­nia, czę­sto bez per­spek­ty­wy nowej pracy.

  • Zapisz­cie się do związ­ków zawo­do­wych. Idź­cie do sądu pra­cy nie bądź­cie fleg­ma­ty­ka­mi. Będzie­cie narze­kać to dalej będą wami ponie­wie­rac. Nie lubię Soli­dar­no­ści ale oni napraw­dę moga wam pomóc maja praw­ni­ków. Do roboty.
   .

  • Prze­cież nikt z uli­cy nie przyj­dzie i nie zapy­ta, jak wam pomóc. Pierw­szy krok to zwró­ce­nie się do rad­nych, do związ­ków zawo­do­wych, do pra­sy, nagło­śnie­nie. Dla­cze­go zwol­nie­ni nie odwo­łu­ją się do sądów pra­cy. Usta­wa mówi że w spra­wach spor­nych sąd pra­cy sta­je po stro­nie pra­cow­ni­ka. Zwal­nia­ją ludzi, robią co chcą a pra­cow­nik bie­rze wypo­wie­dze­nie i idzie szu­kać pracy.

 • Już jeden“śliczny” jest, teraz z dru­gie­go ślicz­ne­go” zro­bi­li. Przed­tem pra­cow­ni­ce mówi­ły, praw­da że nasz pre­zy­dent ślicz­ny, teraz będą mówić, praw­da że nasz pie­karz ślicz­ny. Lizu­sow nie brakuje.

 • Jeśli pie­karz na stre­fie zara­biał ok. 4000zł na ręke, to na podob­ne lub więk­sze zarob­ki poszedł do ECK. Co na to inni pra­cow­ni­cy ECK, czę­sto ludzie po stu­diach. Tam zara­bia­ją 1700 – 2200 zł.

  • Gło­so­wa­li­ście na małe­go to macie raj. Anioł­ki nie przy­le­cia­ły gło­so­wać. Kie­dy w koń­cu otwo­rzy­cie oczy.

  • odsy­łam do oświad­czeń mająt­ko­wych na stro­nie BIP i prze­li­czyć pła­ce, to nie takie trudne

 • mam nadzie­ję że mniej będzie zara­biał niż kie­row­nicz­ki w NBP

  • Dla­cze­go mniej ? Jest dużo młod­szy i przy­stoj­niej­szy od tych sta­rych toreb.

   • Z tą przy­stoj­no­ścią nie prze­sa­dzaj. Nazy­wa­ją go napo­ma­do­wa­ny lolo.

 • Ja zawio­dłem się na Andrze­ju wte­dy jak było gło­so­wa­nie na prze­wod­ni­czą­ce­go pięc razy rad­ni go nie chcie­li ale on za każ­dym razem dawał zgo­dę że chce star­to­wać, myślę że mimo że teraz ma bajecz­ny sto­łek to jesz­cze będzie wal­czył w radzie o przewodniczącego

 • Endr­ju i po co Ci to było? Chy­try 2 razy tra­ci. Repu­ta­cji już nie odzy­skasz. Ludzie to zapamiętają.

  • A o utra­cie jakiej repu­ta­cji Wyga pisze??? Czyż­by Endr­ju cóś złe­go zro­bił??? Czy tyl­ko zazdrość i kom­plek­sy wyłażą???

   • Cze­go mam zazdro­ścić? Za to, że spe­cjal­nie dla nie­go zosta­ło utwo­rzo­ne sta­no­wi­sko i wszedł do ECK tyl­ny­mi drzwa­mi. Że wszyst­ko było usta­wio­ne i zapla­no­wa­ne. Żeby ten czło­wiek miał choć tro­chę hono­ru to przy­naj­mniej zapro­po­no­wał by, żeby roz­pi­sać kon­kurs. Przy­naj­mniej zatrud­nie­nie takie wyglą­da­ło by w mia­rę wiarygodnie.

  • Ale został miej­skim pie­ka­rzem. Już nikt nigdy ina­czej go nie nazwie.

 • Zobacz­cie a zaczę­ło się od nie­le­gal­ne­go powo­ła­nia pie­ka­rza na sta­no­wi­sko kie­row­ni­cze. Nie lek­ce­waż­my tego zawodu.

 • Kie­dyś w ECK było mnó­stwo zajęć dla masy dzie­cia­ków. Powsta­wa­ły spek­ta­kle, obra­zy, rzeź­by, cera­mi­ka. Dzie­cia­ki tań­czy­ły, śpie­wa­ły… To daw­ne cza­sy bo teraz jest tam tyl­ko rząd biur i urzęd­ni­ków. Nie ma tam dzie­ci. Nie ma krze­wie­nia kul­tu­ry. Jest dzia­ła­nie impre­sa­ryj­ne. Tyl­ko i wyłącz­nie. Przy­jeż­dza­ją zewnętrz­ne teatry i gru­py. W ECK nie ma już pre­mier spek­ta­kli któ­re two­rzy ełc­ka mło­dzież. Nie ma już wystaw prac ełc­kiej młodzieży.
  A pra­cu­je się tam cięż­ko — nie tyle fizycz­nie co psy­chicz­nie. Ludzie odcho­dzą bo tam po pro­stu nie da się god­nie pracować.

  • Pła­ce są żenu­ją­ce, pra­cow­ni­cy od lat nie otrzy­mu­ją tzw. trzy­na­stek”. Czy w urzę­dzie mia­sta oraz innych pod­le­głych jed­nost­kach jest podob­nie? Czy nie powi­nien zająć się tym sąd pra­cy? To chy­ba łama­nie praw pra­cow­ni­ka, w dodat­ku przy tak niskich pła­cach i dys­po­zy­cyj­no­ści na okrą­gło, to nie dzi­wi, że ludzie szu­ka­ją lep­szej pracy.

   • To jest efekt rzą­dów 12 let­nich, czło­wie­ka któ­ry poma­lo­wa­niem mia­sta od zewnątrz zamy­dlił ludziom oczy.Zachwycili się ele­wa­cja­mi a zapo­mnie­li jakim to kosz­tem zro­bio­no nie tyl­ko finan­so­wym. Nie­obli­czal­ne decy­zje są nadal, przy­kład kład­ka za 12 milio­nów kie­dy mia­sto ofi­cjal­nie zadłu­żo­ne jest na 92 mln. To samo­bój­stwo finansowe.

  • Dokład­nie TAK! kie­dyś ECK miał pro­po­zy­cje dla ełczan młod­szych i star­szych. teraz DNO!

 • Ja bym się tak tego pie­ka­rza nie cze­pial. Wia­do­mo że prąd dro­że­je może zabrak­nąć chle­ba. Przy­wio­zą do ECK tonę mąki a facho­wiec na miej­scu. To nie żart. Róż­ne mogą się zda­rzyć sytuacje.maka tro­chę zakwa­su i chle­bek się pie­cze. Może nie całe mia­sto ale wła­dza głod­na nie będzie chodzić.

 • Pani Redak­tor lubi sobie cza­sem pogri­lo­wać , ale może nie aż tak wybiór­czo ? Czy to jedy­ny rad­ny zatrud­nio­ny w fir­mie komu­nal­nej ? Prze­cież i ulu­bień­cy tej oświe­co­nej i jedy­nej spra­wie­dli­wej Redak­cji też pra­cu­ją w fir­mach komu­nal­nych i są wie­lo­let­ni­mi rad­ny­mi. Dla­cze­go się ich nie wspo­mi­na przy oka­zji arty­ku­łu ? Tyl­ko dla­te­go że nie są aku­rat z Dobra Wspól­ne­go ? Pro­szę o erra­tę i wymie­nie­nie wszyst­kich rad­nych pra­cu­ją­cych w pod­le­głych Urzę­do­wi spół­kach i zakładach.
  Mija rok jak zastrze­lił się Edward Pal­czew­ski — szczuj­nia panu­ją­ca wśród zawo­do­wych opo­nen­tów z pew­no­ścią mu nie pomo­gła w roz­pa­czy. Cza­sem war­to zacho­wać umiar.
  Nie popie­ram tej sytu­acji i współ­czu­ję Pani Dyrek­tor ale war­to pisać w szer­szym kon­tek­ście , nie tyl­ko ulu­bio­ne­go ministranta.

  • Jedy­ny rad­ny zatrud­nio­ny na sta­no­wi­sku kie­row­ni­czym. Czy­taj ze zro­zu­mie­niem. Usta­wa o samo­rzą­dzie gmin­nym pozwa­la bowiem pra­co­wać rad­ne­mu na tzw. sta­no­wi­sku sze­re­go­wym.” A poza tym spra­wa roz­cho­dzi się o brak kon­kur­su. A nie o to, ze rad­ny . Ale trze­ba pod­po­wie­dzieć redak­cji żeby napi­sa­ła, o dzie­ciach pre­ze­sach zatrud­nio­nych w innych spółkach

   • nie wiesz zupeł­nie o czym piszesz . Usta­wa mówi wyłącz­nie o oso­bach kie­ru­ją­cych zakła­da­mi czy spół­ka­mi . Nie doty­czy żad­ne­go z tych rad­nych , w tym i kie­row­ni­ka cze­goś tam w ECK. Rad­nym nie może być tyl­ko Pani Dyrek­tor ECK.

   • MZK bra­ci­szek rodzi­ny sta­ro­sty pre­ze­sem. USC KIEROWNIK w dele­ga­cji War­sza­wie. Zastęp­czo ślu­bów udzie­la sekre­tarz mia­sta. Sta­no­wi­sko cze­ka na powrót kolesia.Eck Pan S rad­nym i kie­row­ni­kiem ECK. Wszy­scy DW.

    • Gdy­byś był mądrzej­szy i miał inte­li­gent­ną rodzin­kę to też miał­byś szan­sę się zała­pać, a tak to tyl­ko głu­pie komen­ta­rze zostają

   • Spójrz jesz­cze inna­czej… sprawdz kto sie­dzi w zarzą­dach miej­skich spół­ek… bo np. Pan z PUKU sie­dzi w Eko mazu­rach… spojrz i pospraw­dzaj nawet słyn­ny Zespół Inwestycji

  • Ci kry­ty­ku­ja­cy GM chcie­li­by by było tak jak przez 12 lat. Rada kla­kie­row, same sukcesy.miasto z ukry­ty­mi dłu­ga­mi, Pre­zio mądry ale też” ślicz­ny” tak mówi­ły pra­cow­ni­ce. Same maja być pochwa­ły i żad­nej kry­ty­ki. Cza­sy się zmie­ni­ły jest nor­mal­nie wybor­cy tak chcie­li eli­mi­nu­jąc z rady jed­ną trze­cią dobrza­ków. Mie­li ich dość ich klamstw. Kole­si i ukła­dów. Musi­cie się z tym pogo­dzić albo wró­cić do słu­żal­czych mediów. My zosta­je­my z gazetą.

  • Mogę z przy­jem­no­ścią wspo­mnieć. Pan Pre­zy­dent AT pla­no­wał po cichu sprze­dać jedy­ne przy­no­szą­ce mia­stu spół­ki PEC i Wodo­cią­gi. Tyl­ko dzię­ki wykry­ciu tego prze­krę­tu przez Pana Dzie­ni­sie­wi­cza uda­ło się ura­to­wać spół­ki. Ope­ra­cja mogła przy­nieść gigan­tycz­ne pod­nie­sie­nie cen ogrze­wa­nia i wody. Dzię­ku­je­my panie Rad­ny Dzienisiewicza.

   • nie pleć w kół­ko kłamstw. Nicze­go nie pla­no­wa­no sprze­dać bo to wyma­ga uchwa­ły Rady Mia­sta i wia­do­mo że takiej uchwa­ły nie podej­mą , choć w wie­lu mia­stach sprze­da­no i wodo­cią­gi i pece. Świat się od tego nie zawa­lił, byle pie­nią­dze zain­we­sto­wać sen­sow­nie , dla inte­re­su miesz­kań­ców i obni­że­nia kosz­tów funk­cjo­no­wa­nia w przy­szłość. Nie grzech wyda­wać, grzech roz­trwo­nić na wodo­try­ski , lam­pecz­ki , mostecz­ki i pomniczki .

    • Bura­sku obser­wo­wa­łem radę o któ­rej pisze wybor­ca. Skarb­nik przed­sta­wiał swo­je racje i spe­cjal­nie pomi­nął kil­ka kar­tek. Rad­ny Dzie­ni­sie­wicz wcze­śniej zapo­znał się z pro­jek­tem i zauwa­żył co zro­bił skarb­nik. Zwró­cił mu uwa­gę i skarb­nik prze­czy­tał o pla­nach sprze­da­ży. Za to został skar­co­ny i podob­no uka­ra­ny przez małe­go. Masz oka­zję obej­rzeć te sesje jest jesz­cze na YouTu­be. Nie może­cie się pogo­dzić że w koń­cu jest praw­dzi­wa nie kla­kier­ska jak dotych­czas rada i będą wam patrzeć na brud­ne łapy. Oj coś mnie się wyda­je że zno­wu Yes yesek już prze­stra­szo­ny się odezwał.
     .

 • Tak to jest, obiet­ni­ce wybor­cze obiet­ni­ca­mi, a tym­cza­sem trze­ba prze­trwać jakoś następ­ne 5 lat i zaczę­ło się obsa­dza­nie stoł­ków swo­imi”. To nic, że mia­sto ma coraz więk­szy dług, któ­ry obec­nie wyno­si ponad 90 milio­nów i z każ­dym rokiem spra­wo­wa­nia wła­dzy przez dobro wspól­ne się powięk­sza. Bra­wa dla redak­cji miasto-gazeta.pl to już kolej­ny nie­wy­god­ny temat pomi­nię­ty przez pozo­sta­łe ełc­kie media.

  • Wyobraź­my sobie co by było gdy­by nie było redak­cji. GM. Jedy­ne tema­ty to kładki.,mostki,lampki biskup gru­by, narze­czo­ne wir­tu­al­ne, deve­lo­pe­rzy. Inne tema­ty okry­te. Tak jak nikt mądry nie wie­rzy w te 92 mln dłu­gu. Podob­no cześć ukry­ta jest w spół­kach miej­skich. Nam nie popie­ra­ja­cym TA nale­żą się infor­ma­cje praw­dzi­we o funk­cjo­no­wa­niu mia­sta. Gaze­ta speł­nia te zada­nie i teraz liczy­my na rad­nych opo­zy­cji któ­rych wybraliśmy.

 • Media maso­we­go prze­ka­zu powin­ny tym się zain­te­re­so­wać, ina­czej spra­wa zosta­nie zamie­cio­na pod dywan

  • Media owszem ale gdzie są związ­ki zawo­do­we. Zapisz­cie się maso­wo do miej­skiej Soli­dar­no­ści oni mają tam praw­ni­ków. I mają jakąś siłę. Napisz­cie oczy­wi­ście ano­ni­mo­wo do rad­nych opo­zy­cji to ich rola roz­wią­zać ten pro­blem. Gło­wa siwie­je kie­dy się czy­ta co tam się wypra­wia. Jak moż­na w takich warun­kach pra­co­wać. Pisz­cie do CBA. CBŚ, Niku wsze­dzie gdzie tyl­ko moż­na. Nie moż­na was tak zosta­wić. Popro­ście rad­nych opo­zy­cji o spo­tka­nie tyl­ko z wami. Musi zna­leźć się wyj­ście. Ktoś w koń­cu musi wam pomóc.

 • Z ECK‑u ode­szło już ponad 20 osób i wszyst­kie oso­by z tego same­go powo­du, że nie da się tam pra­co­wać. Może war­to pomy­śleć o koor­dy­na­to­rze nad pra­cą dyrek­cji, a nie nad doświad­czo­ny­mi kierownikami.

  • Pani Dyrek­tor uwa­żam zna się na tym co robi. A co do pra­cow­ni­ków trak­tu­je ich tak jak ją trak­tu­je jej szef. Widzia­łem moment kie­dy pre­zy­dent prze­ma­wiał a potem wrę­czać miał kwia­ty. Pani dyrek­tor z drżą­cy­mi rącz­ka­mi wystra­szo­ny­mi oczka­mi wpa­try­wa­ła się w nie­go by nie spóź­nić się z bukie­tem. To jest jeden z przy­kła­dów atmos­fe­ry panu­ją­cej w urzę­dzie. Ludziom gro­żą zawa­ły ser­ca. To nie żart.

   • zna na wszyst­kim, na muzy­ce, na pro­mo­cji, na orga­ni­za­cji na wszyst­kim, czę­sto powta­rza, że skoń­czy­ła prze­cież szko­łę muzycz­ną i takie kon­cer­ty to dla niej pikuś, nie powiem, wie­dzę jakąś może posia­da, ale nie umie współ­pra­co­wać z ludź­mi, kła­mie nawet jak mówi dzień dobry, jątrzy, pod­pusz­cza, ba, nawet lubi pod­słu­chi­wać pra­cow­ni­ków czy przy­pad­kiem o niej źle nie mówią

    • Pra­cu­je w urzę­dzie i wiem jaka tu panu­je atmos­fe­ra. Potwier­dzam to co napi­sał eh ludzie sie­dzą cicho bo się boją że będą wywa­le­ni. Za żad­ne­go pre­zy­den­ta nie było takie­go szpic­lo­wa­nia i kablo­wa nią.

   • Takich przy­pad­ków z inny­mi pra­cow­ni­ka­mi są set­ki. Teraz jest odgry­wa­nie się bo wia­do­mo że więk­szość pra­cow­ni­ków nie gło­so­wa­li na humorzastego.

 • No, ale teraz przy­naj­mniej na BIPie ECK zro­bił się ruch i poja­wił się nabór na sta­no­wi­sko kasjer, pierw­szy wpis o nabo­rze od począt­ku ist­nie­nia BIPu :D, to teraz jesz­cze zosta­je kwe­stia nowej inwe­sty­cji Roz­bu­do­wa budyn­ku i zago­spo­da­ro­wa­nie tere­nu Ełc­kie­go Cen­trum Kul­tu­ry” i tego cze­mu zno­wu wygra­ła fir­ma, któ­ra budo­wa­ła amfi­te­atr z któ­rym pod wzglę­dem tech­nicz­nym są same problemy 😀

  • Jesz­cze nie było prze­tar­gu i każ­dy wie­dział kto wygra. Podob­nie jak to że nowym kie­row­ni­kiem będzie piekarz.

   • Ja bym się tak tego pie­ka­rza nie cze­pial. Wia­do­mo że prąd dro­że­je może zabrak­nąć chle­ba. Przy­wio­zą do ECK tonę mąki a facho­wiec na miej­scu. To nie żart. Róż­ne mogą się zda­rzyć sytuacje.maka tro­chę zakwa­su i chle­bek się pie­cze. Może nie całe mia­sto ale wła­dza głod­na nie będzie chodzić.

   • Pani Miesz­kan­ko, niech się pani naj­pierw zapo­zna z doku­men­ta­mi prze­tar­go­wy­mi (wszyst­kie dostęp­ne na stro­nie ECK), a dopie­ro potem pisze o ustaw­kach. Faj­nie jest komen­to­wać, ale cza­sem war­to wie­dzieć, o czym się pisze.

    • Wejdź na stro­nę w GM stro­na wakat w Tech­no par­ku. Wpis z datą 3 stycz­nia godzi­na 20.13. Odpo­wiedź na wpis że pan Surynt zosta­nie dyrek­to­rem PT. Odpowiedz:nie pan S zosta­nie kie­row­ni­kiem w ECK. Dziś jest 9 stycz­nia jeśli komuś zwra­casz uwa­gę to pisz praw­dę. Tych wpi­sów o sta­no­wi­sku w ECK było wię­cej wszyst­kie­mie­dzy 3 a 4 stycz­nia. Jesli Ty cze­goś nie wiesz to nie zna­czy że inni nie wiedzą.

 • A moze pan Surynt wcho­dzi na miej­sce kolej­nych dwoch pra­cow­ni­kow, kto­rzy zre­zy­gno­wa­li z pra­cy w ECK (zlo­zo­ne wypo­wie­dze­nia w grud­niu 2018 i stycz­niu 2019) bo nie da sie tam pra­co­wać??? Bo nie wie­rze, ze tylu (mysle, ze juz ponad 10 osob w cia­gu dwoch ostat­nich lat) pra­cow­ni­kow odcho­dzi w 100% z wla­snej woli… a moze jed­nak mamy taki rynek pra­cy, ze mozna zaglo­wac w ofertach…? 🙂

  • Kasjer czy kie­row­nik dzia­łu pro­mo­cji to ni jak kie­row­nik tech­nicz­no-gospo­dar­czy 😉 więc nie na to miej­sce, zwła­aaaaaaasz­cza, że jak sam zain­te­re­so­wa­ny powie­dział — roz­mo­wy na temat zatrud­nie­nia były pro­wa­dzo­ne przed wybo­ra­mi czy­li gru­bo przed grud­niem 2018 😉

   • To co ten pan opo­wia­dał to tak wia­ry­god­ne jak to że Bez pod­pi­su Andru­ka nie było­by Viabaltici.

  • Bo przez lata w ECK pra­co­wa­ły dar­mo­zja­dy, któ­re nic nie robi­ły, do nicze­go się nie nada­wa­ły i teraz kie­dy pani dyrek­tor chce zro­bic z nimi porzą­dek robi sie krzyk, wred­na baba nas takich faj­nych dar­mo­zja­dów wyrzu­ca. W koń­cu może zosta­ną zatrud­nie­ni uczci­wi ludzie a nie prze­ćpa­ne darmozjady

   • pro­szę wymie­nić jed­ną prze­ćpa­ną” oso­bę, któ­ra ode­szła z pra­cy? skąd wie­dza, że pra­co­wa­li tam dar­mo­zja­dy? wszyst­kie świę­ta, sobo­ty, nie­dzie­le bez płat­nych nad­go­dzin, jedy­ny porzą­dek, któ­ry trze­ba zro­bić to z dyrek­cją z któ­rą pro­blem ma każ­da inna jed­nost­ka samo­rzą­do­wa bo nie da się z nią współpracować

   • UCZCIWE CZYLI TAKIE CO OMAWIAJA POWSTANIE STANOWISKA DLA SIEBIE NA DUZO PRZED” JEGO STWORZENIEM??? HAHAHA
    CO DO ĆPUNÓW” TO CHYBA OSTRA POMYŁKA

 • Chcia­ła­bym rów­nież pod­pi­sać się pod komen­ta­rzem — Nikt- myślę, że dosko­na­le inter­pre­tu­je tą sytu­ację i Pan Andrzej i inni zwią­za­ni z tą sytu­acją dużo na tym stra­cą, ale nie oto nie oto… Mam taką reflek­sję na temat sty­lu i moty­wa­cji pisa­nia Pani Rena­ty Szy­masz­ko trą­ca to tro­chę języ­kiem bru­kow­ca i spra­wia wra­że­nie pisa­nia na zamó­wie­nie. Obser­wu­ję Ełk z per­spek­ty­wy emi­grant­ki od 19 lat i mam prze­ko­na­nie, że w Ełku dużo się zmie­ni­ło i kie­dy przy­jeż­dżam ze zna­jo­my­mi to są pod wra­że­niem. Oczy­wi­ście sytu­acja opi­sa­na jest MOCNO kon­tro­wer­syj­na, ale zasta­na­wiam się dla­cze­go gaze­ta Mia­sto Ełk jest waż­ny, dla­te­go o nim pisze­my”, pisze tyl­ko ata­ku­jąc jed­ną opcję i chy­ba nigdy Pani Szy­masz­ko nie napi­sa­ła nic o pozy­tyw­nych dzia­ła­niach (korzy­stam z netu i być może coś prze­oczy­łam), któ­re powo­du­ją pozy­tyw­ne zmia­ny. Czy lokal­nie też tak musi być, że mamy gaze­tę Pol­ską, tele­wi­zyj­ne Wia­do­mo­ści etc. i tre­ści (pew­nie w opi­sa­nej sytu­acji praw­dzi­we) trze­ba prze­ka­zy­wać takim zaja­dłym języ­kiem?, ale to już chy­ba takie nasze pol­skie i poczyt­ne… Tą spra­wę powin­ny wyja­śnić odpo­wied­nie orga­ny a gaze­ty i oso­by dla, któ­rych Ełk jest waż­ny mogły­by cza­sa­mi napi­sać coś pozy­tyw­ne­go o Ełku 🙂

  • to wyni­ka z tego, że wszyst­kie pozo­sta­łe media są nie­ste­ty pod wpły­wa­mi naszych władz i nikt nie poru­sza tema­tów ważnych/kontrowersyjnych i mil­czy się o spra­wach o któ­rych powin­no być gło­śno, jest zapo­trze­bo­wa­nie na gaze­tę, któ­ra po pro­stu nie boi się pisać praw­dy — dopó­ki opi­sy­wa­na jest fak­tycz­nie praw­da, a śmiem twier­dzić (miesz­ka­jąc w Ełku od same­go począt­ku i zna­ją­cych sytu­ację ECK bar­dzo dobrze) że to fak­tycz­nie praw­da jest. Jeże­li są gaze­ty, któ­re piszą tyl­ko o tym co jest dobrze to nie mam nic prze­ciw­ko by była jed­na, któ­ra pisze tyl­ko o tym co jest złe, a czy­tel­ni­cy powin­ni czer­pać z dwóch źró­deł i sami wycią­gać wnio­ski. Póki gaze­ta nie zmy­śla i pisze o fak­tach to chy­ba dobrze?

   • Art. 1. Kon­sty­tu­cyj­ne pra­wa prasy
    Dz.U.2018.0.1914 t.j. — Usta­wa z dnia 26 stycz­nia 1984 r. — Pra­wo prasowe
    Pra­sa, zgod­nie z Kon­sty­tu­cją Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej, korzy­sta z wol­no­ści wypo­wie­dzi i urze­czy­wist­nia pra­wo oby­wa­te­li do ich rze­tel­ne­go infor­mo­wa­nia, jaw­no­ści życia publicz­ne­go oraz kon­tro­li i kry­ty­ki społecznej.
    Wszyst­ko w tema­cie, kole­żan­ko z podwórka

   • Teraz widać jak cudow­na robo­tę zro­bi­li wybor­cy. Pogo­ni­li dobrza­ków z rady było 18 jes 11 i się zaczę­ło. W koń­cu media piszą praw­dę co się zwo­len­ni­kom małe­go nie podo­ba. Przy­zwy­cza­ili go do pochwał a tu bęc. Fala kry­ty­ki. Wywia­dów mediom nie mógł i nie może nadal udzie­lić nikt inny tyl­ko najśliczniejszy.Czyli cen­zu­ra infor­ma­cji ale po kam­pa­nii wybor­czej mało kto mu wie­rzy. Mimo to pędzi na koszt podat­ni­ków do radia i lan­su­je się nadal. Jed­nak dzię­ki takim mediom jak GM ukła­dy i ukla­dzi­ki nie są zamia­ta­ne pod dywan. Humo­rza­sty wie że jego noto­wa­nia bar­dzo spa­dły. Już się nie pod­nio­są, bo nowa rada nam nadzie­ję zada wie­le pytań. A jest o co pytać.

  • Bar­dzo się cie­szy­my, że emi­grant­ka posia­da inter­net z pol­skiej mul­ti­me­dii. Aż takie świa­tło­wo­dy mają, że ho, ho.

   • chy­ba tro­chę zabo­lał mój wpis… nie mia­łam na celu dowa­lić, ale widzę, że jest coś na rze­czy… jak się mia­sto-gaze­ta wczy­ta to dowie się, ze bywam w Ełku, pozdrawiam

    • Pro­si­my tu nie bywać, tyl­ko zostać na sta­łe. ;-). I nie wpis nas boli, a głu­po­ta. Ser­decz­nie pozdrawiamy

  • Basia, idź do oku­li­sty zmień oku­la­ry i poczy­taj. Wię­cej jest arty­ku­łów infor­mu­ją­cych niz pozy­tyw­nych. Czy­tam te gaze­tę od począt­ku jej ist­nie­nia. A miał dotąd np w radzie 80% pod­da­nych gło­so­wa­li na jego ski­nie­nie jak za komu­ny. . Dziś sytu­acja jest inna przy­naj­mniej teraz nie ma więk­szo­ści. No i są w koń­cu rad­ni któ­rzy o coś pyta­ją. To nor­mal­ne ale takim oso­bom jak ty dziw­ne. Prze­cież to oczy­wi­ste że pan S gdy­by nie był rad­nym nie był­by kie­row­ni­kiem ECK. W koń­cu ktoś musi wła­dze kon­tro­lo­wać. Pre­zy­dent ma wie­le moż­li­wo­ści by odnieść się do tych kry­tycz­nych uwag. Nie robi tego stąd tyle hej­tu. Pan A wygrał wybo­ry bez­dy­sku­syj­nie ale gło­so­wa­ło na nie­go 15 tys osób mia­sto liczy 60 tys. Z więk­szość z tej licz­by wogo­le nie bie­rze udzia­łu w wybo­rach czy­li nie popie­ra też pre­zy­den­ta. Oni też wpi­su­ją swo­je uwa­gi. Im też wie­le spraw się nie podo­ba. Takie są zasa­dy demo­kra­cji. Jeste­śmy prze­ciw obrażaniu
   Gaze­ta sta­łe umiesz­cza ostrze­że­nie że będzie usu­wać nie­od­po­wied­nie wpi­sy i to robi. Odejdź­cie od sta­rych przy­zwy­cza­jeń. DW mia­ło 18 rad­nych w poprzed­niej kaden­cji dziś ma 11.O tym zade­cy­do­wa­li wybor­cy. No i naj­waż­niej­sze, praw­dzi­wa cno­ta kry­tyk się nie boi.

 • Pyta­nie do pani Redak­tor: czy pan Surynt napraw­dę mowil o roz­mo­wach o eta­cie przed wybo­ra­mi, a struk­tu­ra orga­ni­za­cuj­na zosta­la zmie­nio­na w nowym roku??? Bo jeze­li tak , to jest to ewi­dent­na ustaw­ka”. No i gdzie oglo­sze­nie o nabo­rze??? Bo moze ja tez bym chcia­la zlo­zyc CV na to stanowisko???
  Bo pan Surynt moze byc pie­ka­rzem z zawo­du, rad­nym z wybo­ru i koor­dy­na­to­rem w ECK, ale wszyst­ko powin­no odbyc sie zgod­nie z pra­wem i dobry­mi zasa­da­mi. Nie­ste­ty nie sadze, ze tak sie sta­lo. ECK raczej nie potrZe­bu­je koor­dy­na­to­ra kie­row­ni­kow, a zmia­ny dyrek­cji bo ludzie odcho­dza (wca­le nie dla­te­go, ze chca tyl­ko nie wytrzy­mu­ja sto­so­wa­nych prak­tyk). Zapew­ne pisa­nie o tym nicze­go nie zmie­ni bo to tez sta­la prak­ty­ka — wyci­sze­nie bez komentarza…

 • Brak słów na to co się dzie­je w Ełku i jaka bez­kar­ność panu­je. ECK, pani dyrek­tor, maso­we zwal­nia­nie się ludzi nie­dłu­go książ­kę będzie moż­na napi­sać… dla­cze­go nikt nie zro­bi z tym porząd­ku? Kolej­ny etat, pen­sja pła­co­na przez miesz­kań­ców, nie­ste­ty od dłuż­sze­go cza­su kul­tu­ro­wo coraz mniej do zaofe­ro­wa­nia. Ukła­dy, ukla­dy i jesz­cze raz ukla­dy a póź­niej ręka rękę myje… mam nadzie­je ze w kocu ktoś zro­bi z tym porządek.

  • Bale­na nie zgo­dzę się z jed­nym zarzu­tem: nie­ste­ty od dłuż­sze­go cza­su kul­tu­ro­wo coraz mniej do zaofe­ro­wa­nia” ja bym powie­dział, że w ECK nigdy się tyle nie dzia­ło! nie nadą­żam za posta­mi w mediach spo­łecz­no­ścio­wych, cze­go tam wg. Cie­bie bra­ku­je? nie obra­żaj­my ludzi, któ­rzy tam też pra­cu­ją, bo to jest aku­rat krzywdzące.

   • Bolek w Domach Kul­tu­ry nie cho­dzi o to by tyl­ko orga­ni­zo­wać kon­cer­ty i peł­nie­nie funk­cji impre­sa­ryj­nej tyl­ko bar­dziej o to by anga­żo­wać lokal­ną spo­łecz­ność w two­rze­niu kul­tu­ry, pra­cow­ni­cy tam pra­cu­ją­cy w dużej więk­szo­ści to fak­tycz­nie doświad­cze­ni ludzie, któ­rzy zna­ją się na swo­jej robo­cie, ale nie­ste­ty nie mają zbyt wie­le do powie­dze­nia bo sta­no­wi­sko kie­row­ni­ka w ECK nie­ste­ty jest pustym sta­no­wi­skiem — i tak nie ma się wpły­wu na to co się dzie­je i jak się dzie­je, bo wszel­kie decy­zje podej­mo­wa­ne są wyżej

    • Pani redak­tor­ka sły­nie z tego że dowa­la tyl­ko jed­nej opcji, taka ona obiek­tyw­na inaczej

     • Inte­li­gen­cie, a ile opcji rzą­dzi­ło ostat­nio w Ełku? Tyl­ko jed­na, więc któ­rej mia­ła dowa­lać? Pani redak­tor może pani zacznie dowa­lać dla opcji z Gra­je­wa? — to DW tro­chę odsap­nie. Sami chcie­li­by rzą­dzić w nie­skoń­czo­ność a potem się dzi­wią, że są na widel­cu. A swo­ją dro­gą, to sami zro­bi­li pani dobrą pro­mo­cję. Dla­te­go ma pani sza­cu­nek wie­lu ełczan ;-). Pozdra­wiam serdecznie

     • Jeże­li ta opcja” na dowa­la­nie” zasłu­gu­je to się dowa­la. Nikt prze­cież o zdro­wych zmy­słach nie będzie walił w niewinnych.

     • Od pew­ne­go cza­su jak tu pisze imi­grus trwa tzw dowa­la­nie. Czy­li kry­ty­ka jed­nej stro­ny. Powia­da­mia­la o nie­pra­wi­dło­wo­sciach nie tyl­ko Pani Redak­tor ale rów­nież miesz­kań­cy. Były zarzu­ty bar­dzo poważ­ne o kli­kach, ukła­dach z deve­lo­pe­ra­mi. Kole­siach urzą­dzo­nych, prze­tar­gach, wyprze­da­ży wodo­cią­gów i PEC. ITD ITD.W kam­pa­nii wybor­czej ci poma­wia­ni o nie­pra­wi­dło­wo­ści mie­li oka­zję odrzu­cić te pomó­wie­nia poda­jąc poma­wia­ja­cych do sądu w try­bie wybor­czym czy­li wyrok pra­wie natych­miast. Nikt nigdy nie zapro­te­sto­wał. Nikt niko­go nie podał do sądu. O co więc cho­dzi imi­gru­sku chy­tru­sku myślisz że Pani Redak­tor opi­su­je te nie­pra­wi­dło­wo­ści nie kon­sul­tu­jac z praw­ni­ka­mi. Zasta­nów się choc raz w życiu zanim coś nagre­zmo­lisz”

  • Jak to dobry kole­ga pre­zy­den­ta. To co tu się dzi­wić że ktoś po świe­żo zro­bio­nym licen­cja­cie sta­je się kie­row­ni­kiem. Jak Pan A. S. nawet mor­su­je i bie­ga z Ełc­kim Prezydentem.

 • Pani redak­tor niech puści to Pani dalej w eter. Czas skoń­czyć z tym raz na zawsze gdyż dzie­je się coraz gorzej a będzie jesz­cze gorzej.

 • ECK to jest pikuś. Zamek to dopie­ro temat. Myślę że rad­ni to roz­pra­cu­ją i popro­szą wła­dze o wyja­śnie­nie. Ukła­dy z deve­lo­pe­ra­mi ich ofi­cjal­ne popar­cie w wybo­rach na stro­nach urzę­du. Zostaw­cie w spo­ko­ju mało waż­ne spra­wy. Rad­ni opo­zy­cji maja dość tema­tów draż­li­wych. Liczy­my na ich wyja­śnie­nie. Pia­na wystę­pu­je na ustach nie­któ­rych ale inter­nau­ci i gaze­ta ujaw­nia­ją prze­krę­ty. Jeśli ktoś kogoś publicz­nie obra­ża jeste­śmy z gaze­tą prze­ciw­ni. Jeśli ktoś poka­zu­je nie­pra­wi­dło­wo­ści jeste­śmy Za.

 • Pod­ję­cie się przez rad­ne­go peł­nie­nia obo­wiąz­ków kie­row­ni­ka gmin­nej jed­nost­ki orga­ni­za­cyj­nej lub jego zastęp­cy powo­du­je wyga­śnię­cie jego man­da­tu nawet wów­czas, gdy rad­ny ten nie­zwłocz­nie zre­zy­gnu­je z ich pełnienia.
  Czy­li rozu­miem że Pan S prze­stal być rad­nym? Czy takie coś sobie moż­na obejść?

 • Miej­my nadzie­ję, że rad­ni z PO-PIS przy naj­bliż­szej oka­zji na sesji prze­ma­glu­ja pyta­nia­mi nowe­go kie­row­ni­ka w jaki spo­sób moż­na dostać takie sta­no­wi­sko nie mając ani nale­ży­te­go wykształ­ce­nia ani doświad­cze­nia. Elk mia­sto ukła­dów i ukla­dzi­kow. Kie­dy to się wresz­cie skończy?

 • Dla­cze­go nikt nie inte­re­su­je się ECK? Niko­go nie inte­re­su­je czy pra­cow­ni­cy są tam trak­to­wa­ni god­nie? Niko­go nie obcho­dzi maso­we zwal­nia­nie się ludzi z tej fir­my? Gdzie jest komi­sja kul­tu­ry? No i gdzie jest kultura?

  • Myślę, że się inte­re­su­je, ale nie­ste­ty wza­jem­ne zależ­no­ści mię­dzy obec­ną dyrek­tor­ką, a wła­dza­mi mia­sta i wspól­ne afe­ry” zamia­ta­ne pod dywan, prze­szka­dza­ją by ktoś powie­dział sta­now­cze STOP, a dwa w Ełku jest zawsze tyl­ko dobrze”, nie ma miej­sca na żad­ne afe­ry, wszyst­ko się zamia­ta pod dywan, media w 95% w łapach ełc­kiej wła­dzy i taki psi­kus. Komi­sja kul­tu­ry w Ełku to rada mia­sta, rada mia­sta to pre­zy­dent, a on nie pozwo­li by coś się zmie­ni­ło w ECKu bo przy takiej dyrek­cji łatwiej jest zro­bić przed wybo­ra­mi bal dla senio­rów by zła­pać parę gło­sów. Tak samo było przy poprzed­niej dyrek­tor­ce, mimo, że wia­do­mo było w mie­ście, że wypro­wa­dza pie­nią­dze z ECK, to nikt nie zare­ago­wał, trze­ba było napi­sać donos do CBA bo ina­czej nigdy by tego nie zmie­ni­li.. takie mia­sto pięk­ne mamy

  • To pyta­nie do Pani rad­nej Awra­mik. Ale ona do wytraw­na dobrzacz­ka. Tam raczej nie będzie odpo­wie­dzi na to pytanie.

   • Ta pani to eki­pa kla­kie­row pre­zia, tam nie pad­nie żad­ne kon­kret­ne słowo.

  • Nie, niko­go to nie obcho­dzi! jest tam garst­ka ludzi, któ­rzy zasu­wa­ją! i jesz­cze muszą zno­sić fochy wiel­kiej damy” wiecz­nie nie­za­do­wo­lo­nej! to się nada­je do uwagi!

 • Jacy wy jeste­ście dobrze poin­for­mo­wa­ni o życiu innych, a nie widzi­cie jak wasi bli­scy, naj­bliź­si sta­cza­ją się, piją, krad­ną, cudzo­ło­żą, nisz­czą życie swo­je i innych. Ano­ni­mo­wość, używ­ki i alko­hol dają wam odwa­gę bo tak napraw­de od dziec­ka byli­scie już zakom­plek­sio­ny­mi, mały­mi i brud­ny­mi ludź­mi. Wyty­ka­no was pal­ca­mi a wstyd i cham­stwo to wasz życio­wy dro­go­wskaz. Brzy­dzę się wami brud­ny­mi smier­dzą­cy­mi szma­ta­mi z panią redak­tor tego szma­tław­ca na czele.

  • Jed­nak ojciec czy­tasz tego szma­tław­ca. Nie musisz tego robić.

   • Nie czy­tam szma­tlaw­cow tyl­ko na fb ktoś udo­stęp­nił, zauwa­ży­łem zdję­cie zna­jo­me­go więc prze­czy­ta­łem arty­kuł. Pani redak­tor Szy­masz­ko napi­sa­ła go z pew­ną insy­nu­acją a inter­nau­ci pod­ła­pa­li i wyla­ło się szam­bo z ludz­kich cho­rych głów.
    Kole­go Wald nie­uku pospo­li­ty, Andrzej ma wyż­sze wykształ­ce­nie i stu­dio­wał dwa kie­run­ki na raz, dla­te­go powtó­rzę ci raz jesz­cze. Ratuj swo­ich bli­skich i nie uda­waj wię­cej, że znasz się na życiu innych.

    • No i co z tego że stu­dio­wał 2 kie­run­ki? Jakie? zarzą­dza­nie i co jesz­cze budow­nic­two? Kie­run­ki zupeł­nie nie zwią­za­ne z jego sta­no­wi­skiem. Baaaa doświad­cze­nia na to sta­no­wi­sko też nie ma. Oczy­wi­ście kon­kur­su nie było bo jak by był to by wyma­gań nie speł­niał. A jeże­li kon­kurs roz­pi­sa­ny był pod nie­go to zna­leź­li by się lep­si kan­dy­da­ci od nie­go. Nie ma co sie oszu­ki­wać dostał posad­ke po zna­jo­mo­sciach. Każ­dy kto choć tro­chę ole­ju w gło­wie ma ten wie.

    • Ten szma­tła­wiec jest po to by judzić, mącić i skłó­cać, a szczy­tem hipo­kry­zji jest pisa­nie, Ełk jest waż­ny. Waż­ne są inte­re­sy szma­tław­ca, nie Ełku.

     • Gdy­by nie ten szma­tła­wiec to nikt o niczym by się nie dowiedział.

    • Weź kole­sia i idź piec buł­ki tam two­je miej­sce. Wam 10 fakul­te­tów nic nie da.

  • Czy być pie­ka­rzem to grzech? To szla­chet­ny zawód. Chleb jemy przez całe życie. Zadzi­wia jedy­nie spo­sób usta­wie­nia tego pana. Inter­nau­ci pyta­ją, czy był potrzeb­ny kon­kurs. I to wszystko.

   • Oczyw­scie ze kon­kurs na sta­no­wi­sko kie­row­ni­cze powi­nien być ogło­szo­ny. Ina­czej tro­chę jest gdy oso­ba w danej budże­tów­ce pra­cu­je. Wte­dy może odbyć się kon­kurs ze tak powiem po cichu. Tutaj wia­do­mo jaka jest sytu­acja przej­ście z Ceza­ra do ECK więc kon­kurs powi­nien być ogłoszony.

  • Spo­koj­nie cha­mie na bo ci żył­ka pęk­nie i zej­dziesz zaja­dły kato­lu na litrę A

 • Pierw­sze pyta­nie do pań­stwa pro­ku­ra­to­rów. Zapy­tać każ­dy ma pra­wo. Czy na to sta­no­wi­sko na któ­re został powo­ła­ny Pan S potrzeb­ne było ogło­sze­nie kon­kur­su. To pyta­nie też do pań­stwa rad­nych oczy­wi­ście tych z opo­zy­cji. Bo dobrza­cy to nie wia­ry­god­na ekipa.

 • Muszę to napi­sać bo cią­gle tyl­ko nega­tyw­ne opi­nie. Mia­łem przy­jem­ność zjeść kaj­zer­kę upie­czo­ną przez p. Rad­ne­go. Jej smak czu­ję do dziś. To było coś niespotykanego.zarumieniona jak twarz rad­ne­go po ogło­sze­niu powo­ła­nia na sta­no­wi­sko kie­row­ni­ka w ECK.

 • Jestem dobrym Elcza­ni­nem zagra­łem nawet w teatrze Węgrzy­na raz nawet usta­wi­łem sce­no­gra­fię a teraz będę piekł wam bułecz­ki. Róż­ne rózni­ste. No i powiem wam, jestem ślicz­ny jak nasz prezio. .

 • Szko­da Andrze­ja. Naiw­nie myślał, że dostał szan­sę, zła­pał Boga za pię­ty, że ktoś go doce­nił i ceni, że ma umie­jęt­no­ści, że będzie mógł je wyko­rzy­stać w nowej pra­cy. Jest takie powie­dze­nie — lepiej mieć dobry zawód niż upra­wiać poli­ty­kę. Z tego co piszą inter­nau­ci Andrzej wyuczył się zawo­du pie­ka­rza. Nawet tro­chę w nim pra­co­wał, a potem tra­fił do fir­my Cezar i po latach został mistrzem zmia­no­wym. W mię­dzy­cza­sie zro­bił matu­rę i skoń­czył stu­dia. Nie jest waż­ne jak. Zaocz­nie, wie­czo­ro­wo, eks­ter­ni­stycz­nie czy kore­spon­den­cyj­nie. Miał ambi­cję, siłę, czas i był zde­ter­mi­no­wa­ny to skoń­czył. Zaan­ga­żo­wał się w życie para­fii. Wiódł spo­koj­ne życie mało zna­ne­go ełcza­ni­na. I nagle zachcia­ło mu się poli­ty­ki. A ta bywa okrut­na. Wcią­ga w swo­je szpo­ny i nie pyta o nic. Roz­pa­la wyobraź­nię, oszu­ku­je, oma­mia i wbi­ja w poczu­cie wyż­szo­ści. Ktoś z poli­tycz­nych kole­gów mówi pew­ne­go dnia — Andrze­ju, jesteś super gość. I odtąd Andrzej patrzy na sie­bie ina­czej. Chce wię­cej. Życie spo­koj­ne ma, ale chce cze­goś, cze­go nie umie nazwać. I pew­ne­go dnia zosta­je rad­nym. Po jed­nej kaden­cji ma ape­tyt na wię­cej. Chce być sze­fem rady. Po sro­mot­nie prze­gra­nym gło­so­wa­niu nie umie się wyco­fać i brnie w ofer­tę pra­cy w ECK. Tra­ci to co miał — spo­koj­ne życie. Mógł dalej być mistrzem zmia­ny. Skoń­czyć stu­dia i cze­kać na awans w fir­mie. Być może zmie­nił­by fir­mę na podob­ną awan­su­jąc jed­no­cze­śnie. W ECK nie będzie lek­ko. Kapry­śna sze­fo­wa i jej kapry­śny szef. Szyb­ko Andrzej zacznie żało­wać. Do tego jesz­cze ten hejt, któ­ry da mu w kość. A naj­gor­sze, że ci, któ­rzy namó­wi­li go do tego kro­ku teraz będą mówi­li mu — plu­ją to uda­waj, że deszcz pada i radź z tym sobie sam. Mimo wszyst­ko — szko­da mi go.

  • Gdy­bym mógł cię nagro­dzić za Twój wpis był­byś nagro­dzo­ny. Daw­no nie prze­czy­ta­li­smy z żoną cze­goś tak traf­ne­go i na pozio­mie. Ten pan uda że tego nie prze­czy­tał. On już został wcią­gnię­ty w to bagno. Jest ubez­wła­sno­wol­nio­ny. Razem z Panią Dyrek­tor każ­de­go dnia rano będą się dowia­dy­wać w jakim szef jest humorze.

  • w punkt, 3 kie­row­ni­ków do dzia­łów w któ­rym jest 6 pra­cow­ni­ków to bar­dzo cie­ka­wa spra­wa 😉 ale spo­koj­nie bo już się zwal­nia­ją kolej­ne eta­ty bo kolej­ni pra­cow­ni­cy odchodzą

   • niby ludzie się zwal­nia­ją ale ofert pra­cy z ECK brak to jak to jest? brak zapo­trze­bo­wa­nia? czy 0 ogło­szeń jak w tym przy­pad­ku i po znajomościach?

 • Sta­no­wi­sko spe­cjal­nie utwo­rzo­ne pod nie­go i tyle w tema­cie. Prze­gra­na w wal­ce o fotel prze­wod­ni­czą­ce­go (za słu­że­nie) i trze­ba było w ramach rekom­pen­sa­ty dać jakiś sto­łe­czek i wypa­dło na ECK. Śmiech na sali.

 • 8 kie­row­ni­ków? Sytu­acja finan­so­wa Mia­sta musi być wspaniała!

  • ukoń­cze­nie zawodówki
   wie­czo­ro­wo napi­sa­na matura
   ukoń­cze­nie wsfiz zaocznie
   resz­tę znacie

   • Czy zawo­dów­ka o spe­cjal­no­ści pie­kar­nic­two czy tyl­ko pro­duk­cja zakwasu.

   • Rozu­miem zawo­dów­ka ale czy w tema­cie pie­kar­ni­czym. To waż­ne bo pozy­ska­nie każ­de­go pie­ka­rza jest bar­dzo istot­ne w funk­cjo­no­wa­niu nasze­go wypi­co­wa­ne­go od zewnątrz gro­du. Dodam nie­śmia­ło że miesz­kań­cy mówią że od tyłu to Czeczenia.

 • Zro­bił gigan­tycz­na karie­rę pie­karz, matu­ra na wie­czo­rów­ce i teraz kie­row­nik pie­kar­ni w ECK. Tyl­ko pozaz­dro­ścić. Ludzie umie­ją sobie radzić w Życiu. Ta rada to tyl­ko mały doda­tek. Swo­ją dro­gą teraz inne domy kul­tu­ry w Pol­sce uru­cho­mią piekarnie.

 • Ja bar­dzo prze­pra­szam, śmiem w takim razie zapy­tać, czy to zna­czy że z racji swo­je­go zawo­du ten pan będzie uru­cha­miał w ECK pie­kar­nię. Bar­dzo, bar­dzo dobry pomysł, pra­cow­ni­cy nie będą musie­li kana­pek do pra­cy przy­no­sić, wszyst­kie impre­zy będą mia­ły świe­że pie­czy­wo. A jak pre­zio Andruk wpad­nie to i jemu gra­ham­ka się znajdzie.

 • Na tę wypo­ma­do­wa­ną buz­ke wystar­czy popa­trzeć. I wie­my o co cho­dzi. Wybra­li­scie humo­rza­ste­go TA to macie ukła­dów ciąg dal­szy. MZK bra­ci­szek sta­ro­sty. USC sta­no­wi­sko cze­ka na kole­sia sekre­tarz w zastęp­stwie udzie­la ślu­bów. Teraz ECK rada nie wybra­ła tego spe­ca na prze­wod­ni­czą­ce­go to koleś humo­rza­sty go urzą­dził. Gdzie są nowi rad­ni dla­cze­go nie zgła­sza nikt tych spraw do pro­ku­ra­tu­ry czy CBA. Prze­cież widzi­my co się w tym mie­ście dzie­je. Pani Dyrek­tor nie mia­ła tu nic do powie­dze­nia bo dosta­ła nakaz i musia­ła przy­jąć. Skan­dal za skan­da­lem. Dzię­ki pani Redak­tor dowia­du­je­my się o tych brud­nych sprawach.

 • Cwa­nia­czek jakich mało. Mia­łem z tym czło­wie­kiem do czy­nie­nia w zakła­dzie z któ­re­go odcho­dził z wiel­kim smut­kiem. Cham i pro­stak. Po 40-stce zro­bił matu­rę wywo­dząc się z zawo­du pie­ka­rza a zacho­wy­wał się jak by naj­mniej Mgr zrobił.

  • Zosta­nie na zawsze pie­ka­rzem nie­szczę­śli­wym. Potwier­dzam jest zaro­zu­mia­ły bez­pod­staw­nie. Wia­do­mo­ści cie­niut­kie. Karie­ro­wicz. Pew­nie z uro­dy podo­ba się pre­zio­wi. I to jest przy­czy­ną awansu.

 • Haha­ha jak ja nie zno­szę takie­go cwa­niac­twa i kole­sio­stwa, rozu­miem, że ktoś” chce mieć w oto­cze­niu zaufa­nych ludzi, ale niech to będzie jasne i przejrzyste

 • Z Eck odcho­dzą kolej­ni pra­cow­ni­cy. Tym też czas naj­wyż­szy się zainteresować.

 • Jak dla mnie spra­wa ewi­dent­nie do nad­zo­ru, a być może i pro­ku­ra­tu­ry. Ist­nie­je prze­cież chy­ba” pra­wo, któ­re­go musi prze­strze­gać jed­nost­ka publicz­na odno­śnie pla­no­wa­ne­go nabo­ru. Co to za stwier­dze­nia, że roz­mo­wy trwa­ły jesz­cze przed wybo­ra­mi — kto z kim roz­ma­wiał i o czym, o zatrud­nie­niu? A jaki kwa­li­fi­ka­cje ma ten pan, sły­sza­łem, że dopie­ro co ukoń­czył licen­cjat na jed­nej z ełc­kich uczel­ni, a teraz zosta­je kie­row­ni­kiem? Rodzi się sze­reg pytań, wg mnie dla wie­lu insty­tu­cji. Wypo­wie­dzieć powi­nien się w tej spra­wie nie tyl­ko dyrek­tor, ale też i pre­zy­dent. Bar­dzo brzyd­ko pach­nie mi ten kwiatek.

 • Jestem uczci­wym ełczaninem”.
  No i pozamiatał.
  Dal­szych pytań nie mam 😉