Strona główna » Pod napięciem » Radny chce zerwać umowę z parafią i wybudować parkingi
Pod napięciem

Radny chce zerwać umowę z parafią i wybudować parkingi

kaplica osiedle Tuwima

Na ostat­niej Komi­sji Infra­struk­tu­ry i Roz­wo­ju Gospo­dar­cze­go (11 stycz­nia) w imie­niu Koali­cji Oby­wa­tel­skiej — Lewi­cy rad­ny Adam Dobkow­ski zło­żył wnio­sek o wypo­wie­dze­nie umo­wy dzier­ża­wy dział­ki para­fii św. Toma­sza Apo­sto­ła w Ełku. Wypo­wie­dze­nie ma doty­czyć par­ce­li, na któ­rej znaj­du­je się sta­ra kapli­ca. Rad­ny chce, aby na odzy­ska­nej dział­ce powsta­ły par­kin­gi ogólnodostępne.

— Osie­dle Tuwi­ma bar­dzo szyb­ko się roz­ra­sta — mówi Dobkow­ski. Pro­blem z par­ko­wa­niem jest bar­dzo duży. Dzię­ki temu, że dział­ka wró­ci do wła­ści­cie­la, czy­li do mia­sta, osie­dle będzie mogło zyskać aż oko­ło 66 nowych parkingów.

Wnio­sek rad­ne­go uzy­skał pozy­tyw­ną opi­nię Komi­sji Infra­struk­tu­ry i Roz­wo­ju Gospo­dar­cze­go, teraz tra­fi  na Komi­sję Budże­to­wą, a potem na sesję Rady Mia­sta Ełku i zosta­nie pod­da­ny głosowaniu.

52 komentarze

napisz komentarz
  • Jeże­li Gór­ski zakła­da nowe struk­tu­ry to pew­nie dobrzac­kie Prze­chrzty do tych struk­tur przejdą.

 • Przy­po­mi­na­my że rad­ni dobrza­cy to 11 osób w tym 3 prze­chrztów. Pan Kli­mo­wicz, pan Tysz­kie­wicz i pani Porucz­nik. Koali­cjo gło­so­wa­nie nie­ba­wem. Walcz z zadłu­że­niem mia­sta, to wasz obo­wią­zek. Będzie­my obser­wo­wać jak glosujecie.

  • Wg slow­ni­ka prze­chrzta to też kwia­tek powie­wa­ja­cy na wie­trze. Z któ­rej stro­ny powie­je to się ugi­na. Prze­chrztą nie każ­dy może być.

   • Prze­chrzta oszu­kał wybor­ców star­tu­je w wybo­rach z jed­ne­go ugru­po­wa­nia i po wej­ściu np do Rady zmie­nia ugru­po­wa­nie. To zwy­kle oszu­stwo. To poro­stu Kałuża.

 • Gło­so­wa­łem na KOL i pra­gnę zapy­tać o czym tak waż­nym roz­ma­wia­cie z AT wie­czo­ra­mi, takie to taj­ne że nie moż­na poroz­ma­wiać na sesji?

 • Humo­rza­sty wpro­wa­dza nowe zwy­cza­je zwo­łu­je co jakiś czas spo­tka­nia z rad­ny­mi opo­zy­cji. Dys­ku­sja z pre­ziem ma być na komi­sjach albo na sesjach i to zapa­mię­taj­cie pań­stwo Rad­ni. Gło­so­wa­li­śmy na Was i dotych­czas nie mamy żad­nych zastrze­żeń. Nie gło­so­wa­li­śmy na nie­udacz­ni­ka. Chce­my w trans­mi­sjach widzieć wasze dzia­ła­nie a nie dyrek­ty­wy Andru­ka. Jesli ma jakieś pro­ble­my to musi to pre­zen­to­wać publicz­nie. Potem opo­wie wszyst­kim ze to on coś zała­twił do cze­go przy­zwy­cza­iła go kla­kier­ska poprzed­nia rada. Skończ ie że spo­tka­nia­mi wie­czor­nym z nim bo to daje wie­le do myślenia.

  • Sta­re przy­zwy­cza­je­nia. Poprzed­nio nikt z nikim nie roz­ma­wiał. Pod­no­sze­nie rącz­ki na sygnał pre­zia to była Rada. Dla­te­go te pota­jem­ne wie­czor­ne spotkania..Jaki to punkt pra­wa pozwa­la na takie spo­tka­nia. Komi­sja i sesja to miej­sce dyskusji.

 • Prze­pra­szam czy pani rad­na głód zaspo­ko­iła. Cho­dzą słu­chy że zabra­kło kartaczy.

 • Wia­dro mie­lo­nych i wia­dro fry­tek i wró­ci dobry humor. Wie­my o tym.

  • Nie zapo­mnę do koń­ca życia jak po skró­co­nej radzie pędzi­ła do Bur­mi­strza. To są typo­wi dobrzacy.

 • Jedy­na przy­czy­ną prze­rwa­nia obrad sesji był okrut­ny głód rad­nej. Dobrzakow.

  • Wia­dro mie­lo­nych i wia­dro fry­tek i wró­ci dobry humor. Wie­my o tym.

 • Odwo­łu­je­my sza­cu­nek Rad­ne­mu W. Dali się prze­ko­nać poprzed­nie­go dnia pre­zio­wi. Umiał ich prze­ko­nać. Jed­nym sło­wem zaka­łu­ży­li. Stra­ci­li u wybor­ców wszyst­ko trzej pisow­scy musz­kie­te­ro­wie. Nie odro­bią chy­ba już tego co zro­bi­li. Tam jed­no się liczy. Dzi­wię się Panu Posło­wi nie za dobrze trak­to­wa­ny przez pre­zia któ­ry to pro­sił o popar­cie to się wypie­ral. Poszli szla­kiem Kału­ży. Czy­li tym naj­gor­szym. Rad­ni KOL wyda­je się że doświad­cze­ni nie potra­fi­li temu zara­dzić. Wstyd.

 • Sza­cu­nek i Uzna­nie Panu Rad­ne­mu Weso­low­skie­mu za pyta­nie o zatrud­nie­niu pie­ka­rza w ECK.oczywiscie Pan Andru­kie­wicz odpo­wie­dział humo­ry­stycz­nie. . Nawet sam w to nie wie­rzy. Bra­wo Pan Rad­ny Weso­łow­ski za odwa­gę. Wię­cej kon­tro­li władz Ełku.

 • Cyr­ku w
  Tym mie­ście nie będzie koń­ca. Cała rada cze­ka aż gru­by wró­ci z urlo­puw roz­po­cząć obra­dy. Podob­no jedzie z lot­ni­ska. To tyl­ko w Ełku możliwe.

   • Wła­śnie to prze­czy­ta­łem w ogól­no­pol­skich mediach. Lepiej żeby rad­ny tego nie czy­tał. Jed­no jest pew­ne potrzeb­ny lekarz.

 • Ponie­waż od nie­daw­na śle­dzę obra­dy RM. Ełk pra­gnę zapy­tać bo zapy­tać zawsze moż­na. Czy ten pan Rad­ny Kli­mo­wicz to ten sam któ­ry kie­dyś był w PO. Bo widzę że teraz jest u dobrza­ków. Pytam dla­te­go że prze­czy­ta­łem w sie­ci, prze­chrzta Kli­mo­wicz. Czy to cho­dzi o tego same­go Pana. Nie mogę uwie­rzyć że mógł­by być Kału­żą. Dzię­ku­ję z góry za odpowiedź.

  • Odpo­wiem Ci tak. Prze­chrzta jest zawsze prze­chrzta. Dadzą mu sta­no­wi­sko będzie tak gło­so­wał jak oni chcą ale w ich śro­do­wi­sku mówi się o nim prze­chrzta. Sko­ro raz się prze­chrzcił zro­bi to zno­wu takie jest ogól­ne myśle­nie o prze­chrztach. Prze­chrzta nIgdzie nie będzie miał powarzania.Podobno Kału­ża jest na gra­ni­cy wytrzy­ma­ło­ści nerwowej.

   • Odpo­wiem Ci tak. Prze­chrzta jest zawsze prze­chrzta. Dadzą mu sta­no­wi­sko będzie tak gło­so­wał jak oni chcą ale w ich śro­do­wi­sku mówi się o nim prze­chrzta. Sko­ro raz się prze­chrzcił zro­bi to zno­wu takie jest ogól­ne myśle­nie o prze­chrztach. Prze­chrzta nIgdzie nie będzie miał poważania.Podobno Kału­ża jest na gra­ni­cy wytrzy­ma­ło­ści nerwowej.

    • To nie jeden prze­chrzta u dobrza­ków. Ludzie już nie chcą na nich gło­so­wać to uży­wa­ją innej metody.

   • Zauważ­cie że Prze­chrzty są zawsze jed­na kaden­cję. Na dru­gą już NIKt ich nie chce. Mogą po pro­stu powtó­rzyć swój tak­tycz­ny manewr.

  • Prze­chrzta to Prze­chrzta. Wybor­cy gło­so­wa­li na człon­ka PO. Nigdy by na nie­go nie zaglo­so­wa­li gdy­by wie­dzie­li co zro­bi. Jed­ni uwa­ża­ją że to pikuś co zro­bił inni uwa­ża­ją że to upa­dek. Total­ny upa­dek. Jak moż­na teraz patrzeć w oczy wyborcom.

 • Jako wybor­ca i płat­nik podat­ków w mie­ście Ełk. Jestem zde­gu­sto­wa­ny pozio­mem dys­ku­sji. Jak może­cie się tak obra­żać nawzajem.

  • Nie myl kry­ty­ki z obrażaniem.Nikt tu niko­mu nie ubli­ża. Jeśli ktoś powie np nie­udacz­ni­ka, czy prze­chrzta to nie jest ubli­ża­nie. Nie wyma­gaj by ws, yscy wszyst­kich chwa­li­li. Jak moż­na kogoś chwa­lić jeśli zadlu­zyl mia­sto na 100 mln.

 • Jesz­cze pod koniec 2017 roku dług Ełku wyno­sił wg danych z resor­tu finan­sów 54 350 000 zł, pod koniec 2018 roku 70 850 000 zł. Nato­miast w obec­nej WPF wid­nie­je już kwo­ta 91 850 000 zł. O wzro­ście dłu­gu i zacią­gnię­ciu kolej­nych zobo­wią­zań na kwo­tę dodat­ko­wych 26 milio­nów zło­tych rad­ni dowie­dzie­li się już po wybo­rach samorządowych. 

  Czy Ełk stać na roz­da­wa­nie dzia­łek to ja też popro­szę jedną

  • Wie­lu miesz­kań­ców nie zda­wa­ło sobie spra­wy jak ogrom­ne jest zadłu­że­nie mia­sta. Tra­gicz­ne jest to że to zadłu­że­nie powsta­ło nie z powo­du two­rze­nia nowych dobrze płat­nych miejsc pra­cy a z powo­du inwe­sto­wa­nia w cho­re pomy­sły czło­wie­ka któ­ry myśli że mu wszyst­ko wol­no. Pod­da­na nic nie zna­czą­cą rada mia­sta akcep­to­wa­ła przez 12 lat wszyst­ko co się temu Panu przysnilło.92 mln dłu­gu to efekt poro­nio­nych pomy­słów. Wybor­cy oprzy­tom­nie­ja ale będzie za pózno. Każ­de­go dnia ucie­ka­ją stąd mło­dzi któ­rzy mie­li być przy­szło­ścią. Wszyst­ko jed­nak ma swo­je granice.

 • Fak­tycz­nie pani Prze­wod­ni­czą­ca gdzieś się bar­dzo spie­szy­ła pod­czas komi­sji Kul­tu­ry. Było to widać. Nie ład­nie p.Radna jest pani od tego aby wysłu­chać wszyst­kich wnio­sków. Rad­ni mają pra­wo pytać. Dzi­siaj też się Pani nie popisała.

 • pro­szę też roz­wa­żyć spra­wę z dział­ką kościo­ła przy bajor­ku, na któ­rej rośnie tra­wa! rodzi­ce uczniów SP 3 par­ku­ją, gdzie popad­nie, na uli­cy, chod­ni­ku, a w tym miej­scu ksiądz ogro­dził i kosi trawę.

   • Nie ten teren. Spół­dziel­nia sprze­da­ła” bajor­ko wraz z chod­ni­ka­mi wokół i traw­ni­ka­mi, do któ­rych i tak dojaz­du nie ma.

 • Dzi­wi mnie jed­no, że wcze­śniej krzy­cze­li­ście że mia­sto budo­wa­lo par­king na Kiliń­skie­go a teraz Palt­for­ma chce wyjść z wnio­skiem na budo­wę par­kin­gu przy koście­le na 11 listopada

  • Może zaczniesz czy­tać ze zro­zu­mie­niem, Rad­ny chce, aby na odzy­ska­nej dział­ce powsta­ły par­kin­gi ogól­no­do­stęp­ne.” Prze­ciez to par­kin­gi dla osie­dla a nie dla księdza.

  • Gdy­byś śle­dził uważ­nie co mówił Pan Dobkow­ski to byś wie­dział że cho­dzi­ło mu o wszyst­kich. Par­king ma być dla miesz­kań­ców w tym para­fian. Popie­ra­my pro­po­zy­cje Rad­nych koalicji.

 • Jestem spo­koj­ny o nowych rad­nych. Komi­sja to nie koniec nego­cja­cji. Liczy się sesja. Oni dopie­ro widzą w jaka mafię” weszli. Oglą­dam na YouTu­be wszyst­kie komi­sje i sesje i teraz widzę jaki kaba­ret odgry­wał się przez ostat­nie 12 lat. Tam mało kto dys­ku­to­wał tam odczy­ty­wa­no dyrek­ty­wy humo­rza­ste­go. Dziś wybor­co chy­ba nie zauwa­ży­łeś że prze­ciw poga­nia­niu zapro­te­sto­wa­ła pani Rad­na W.. Oka­za­ło się że prze­wod­ni­czą­ca była głod­na co już nad­mie­nio­no w komen­ta­rzach. Ten Bur­mistrz to tej pani zbawienie.

  • Komi­sja budże­to­wa to kopia komi­sji kul­tu­ry, żad­nych dys­ku­sji kto za kto prze­ciw, odda­lo­no. Na szczę­ście jest jesz­cze sesja rady. Widać że dobrza­ki jesz­cze są myśla­mi w sta­rej odda­nej, slu­żal­czej radzie. Prze­wod­ni­czą­ca rady kul­tu­ry pope­dza rad­nych, koń­czy sesje i pędzi jak osza­la­ła do Bur­mi­strza. To z wpi­su inter­nau­ty któ­ry to obserwował.

 • Podzie­lam zda­nie inter­nau­tów o sza­lo­nym zakoń­cze­niu komi­sji kul­tu­ry przez Panią A. W szyb­kim tem­pie opu­ści­ła salę obrad i pra­wie bie­giem pędzi­ła w jed­nym kie­run­ku. Pew­nie nikt nie jestw sta­nie zro­zu­mieć jakie to waż­ne spra­wy kie­ro­wa­ły Panią A. Odpo­wiem znie­cier­pli­wio­nym. Pani A pędzi­ła do bar Bur­mistrz by zaspo­ko­ić głód. Nic się nie liczy spra­wy mia­sta to pikuś, skró­co­na komi­sja, odlo­zo­ne wnio­ski. Głód pani A naj­waż­niej­szy. Zresz­tą to widać.

  • szko­da wnio­sku A. B. ale praw­da jest taka, że tro­chę w zły spo­sób został przed­sta­wio­ny, fak­tycz­nie naj­pierw trze­ba by było pod­jąć dys­ku­sję na temat sen­sow­no­ści Ognia i Wody, a nie od razu zacząć od prze­su­wa­nia wnio­sków, zwłasz­cza, że to orga­ni­za­tor tych wyda­rzeń powi­nien prze­sta­wić pro­po­zy­cję — za 50 tys zro­bi­my taką impre­zę, ale jak­by­śmy mie­li 100 tys. to moż­na by to zro­bić tak i tak i tak. Kie­dyś, gdy Ogień i Woda miał nazwę Ełk, Wind & Fire fajer­wer­ki były tyl­ko dodat­kiem do teatrów ognia i cie­ka­wych spek­ta­kli i w tą stro­nę powi­nien powró­cić, teraz nie ma to nic wspól­ne­go z kul­tu­rą i 100 tys zł idzie w powie­trze. Festi­wal, któ­rym się chcia­ła bro­nić pani dyrek­tor czy­li będzie czy­ta­ne to nie jest festi­wal któ­ry orga­ni­zo­wa­ło ECK, tyl­ko Ago­ra, a pozo­sta­łe jed­nost­ki były tyl­ko” (nie mówię, że się jed­nost­ki nie napra­co­wa­ły, ale nie jest to zasłu­ga A.W.) współ­or­ga­ni­za­to­ra­mi. Pani E.A musi trosz­kę bro­nić A.W. bo prze­cież wystę­pu­je komer­cyj­nie na sce­nie ECK za co pobie­ra pie­nią­dze pod­czas kon­cer­tów kolęd mimo, że jest prze­wod­ni­czą­cą komi­sji kul­tu­ry — co się pew­nie trosz­kę kłó­ci ze sobą. Gada­nie, że do kul­tu­ry się zawsze dopła­ca może i jest praw­dzi­we, ale nie może być wyznacz­ni­kiem a, zawsze się dopła­ca więc tak ma być”. Kon­tro­la o któ­rej pod­czas komi­sji wspo­mi­na A.W. to żad­na kon­tro­la tyl­ko zna­jo­mi z UM, audyt wyko­ny­wa­ny przez zaprzy­jaź­nio­ną” jed­nost­kę nigdy nie wyka­że nieprawidłowości.

 • Rolą Skarb­ni­ka jest odpo­wia­da­nie na pyta­nie rad­nych. Albo na kola­nach pre­zio­wi. Skan­da­lem jest jego komen­tarz jaki temat maja rad­ni oma­wiać. Jemu już się pokre­ci­ło. Rad­ni wystę­pu­ją w naszym, wybor­ców imie­niu. Prze­kła­da­li­scie na inny ter­min przez 12 lat aż mia­sto zbli­ża się do gigan­tycz­ne­go 100 milio­no­we­go dłu­gu. To też zasłu­ga” Skarb­ni­ka. On wcho­dzi i wycho­dzi coś tam mru­czy kłó­ci się z sekre­ta­rzem a może on myśli że już został prezydentem?

 • Widzia­łem też Obra­dy Rady mia­sta, to był jed­ne poga­nia­nie. Dla­te­go to mia­sto ma taką sytu­ację finan­so­wą. Były dyrek­ty­wy stró­ża któ­ry śle­dził obra­dy w swo­im fote­lu i było prze­kład­nie tema­tów na póź­niej. Nkt nie wie dokład­nie na kie­dy. My was rad­ni KOL i PiS wybie­ra­li­smy i nie chce­my oglą­dać powtór­ki z roz­ryw­ki z ostat­nich 12 lat. Jeśli ktoś nie ma cza­su to niech zre­zy­gnu­je. Gru­ba robi­ła z wami co chciała.

 • Pomysł z odzy­ska­niem dział­ki, wspa­nia­ły. W całym mie­ście bra­ku­je miejsc parkingowych.

 • 14 01 2019 rok Rada mia­sta od Kul­tu­ry. Zawie­dli nowi rad­ni, oble­śne dobrza­ki, poska­ra­ca­li, poprze­kla­da­li, szyb­ko szyb­ko zakoń­czy­li i macie opo­zy­cyj­ni środ­ko­wy palec. Zawie­dli­ście na całej linii. Wró­ci­ła Kli­ka Andruka.Skandalem jest wyco­fa­nie 3 wnio­sków przez Pana Dobkow­skie­go na życze­nie oble­śnych dobrzaków.

  • Myślę, że to jesz­cze nie koniec tych wnio­sków — war­to pocze­kać do następ­nych spotkań.

 • Bar­dzo dobry pomysł czas na zago­spo­da­ro­wa­nie tego tere­nu, sta­ra kapli­ca nie jest już tam

OSTATNIE