Strona główna » Opinie » Radny Karpienia nie wierzy w pandemię: wystarczy manipulacji – czas wracać do normalności
Opinie

Radny Karpienia nie wierzy w pandemię: wystarczy manipulacji — czas wracać do normalności

Na zdjęciu Piotr Karpienia- radny miejski
Istniejące od kilku dobrych miesięcy ograniczenia, obostrzenia i wytyczne dotyczące pandemii w Polsce zmęczyły już niejednego. Panująca sytuacja doprowadziła do tego, że Polacy, w tym ełczanie, zaczęli mówić głośno, że nie wierzą w koronowirusa i pandemię. W mediach społecznościowych powstała ełcka grupa (już nawet dość liczna), która rzuca wyzwanie pandemii. Zjednoczeni w poglądzie grupowicze umieszczają na grupie informacje, które pokazują absurdy obecnej sytuacji.

O pan­de­mii i koro­na­wi­ru­sie roz­ma­wia­my z zało­ży­cie­lem ełc­kiej gru­py Pro­test prze­ciw­ko poli­ty­ce COVID-19” rad­nym miej­skim — Pio­trem Kar­pie­nią.

— Co skło­ni­ło pana do zało­że­nia gru­py?
Zało­ży­łem gru­pę na FB, bo chciał­bym zebrać w jed­nym miej­scu ludzi, któ­rzy uwa­ża­ją, że obec­ne obostrze­nia tzw. koro­na­wi­ru­so­we robią wię­cej złe­go niż dobre­go.

— Czym wg pana jest koro­na­wi­rus?
 Mogę tyl­ko podej­rze­wać, czym jest wirus SARS CoV2, ale naj­gor­sze jest to, że do tej pory żad­na poważ­na pań­stwo­wa insty­tu­cja tego nie wie lub nie chce nam powie­dzieć. Sto­pień dez­in­for­ma­cji i fake new­sów na ten temat jest nie­wy­obra­żal­ny. Może­my pod­pie­rać się jedy­nie sta­ty­sty­ka­mi, któ­re jak się oka­zu­je, czę­sto są nacią­ga­ne na wąt­pli­wą korzyść” koro­na­wi­ru­sa, aby stra­szyć spo­łe­czeń­stwo i wpro­wa­dzać kolej­ne obostrze­nia lub wpro­wa­dzać te obostrze­nia, aby w razie cze­go unik­nąć odpo­wie­dzial­no­ści. Jeże­li pia­stu­je się sta­no­wi­sko np. naczel­ne­go wiru­so­lo­ga kra­ju, to trze­ba bazo­wać na fak­tach, a tego wła­śnie bra­ku­je. Poli­ty­cy wyż­sze­go szcze­bla każą nam, zwy­kłym oby­wa­te­lom cho­dzić w masecz­kach, a sami jed­no­cze­śnie nie sto­su­ją się do żad­nych prze­pi­sów. Dla­te­go wystar­czy tej całej mani­pu­la­cji i razem z oso­ba­mi z gru­py chce­my prze­ciw­ko temu pro­te­sto­wać.

Sta­ty­sty­ki są bez­li­to­sne dla ludzi, któ­rzy twier­dzą, że mamy epi­de­mię. W Ełku od począt­ku całe­go zamie­sza­nia na COVID-19 nie umarł nikt. Dla mnie to wystar­cza­ją­cy argu­ment, aby wra­cać do nor­mal­no­ści. Mnó­stwo ludzi stra­ci­ło pra­cę. Szko­ły wyglą­da­ją jak labo­ra­to­ria che­micz­ne, w przed­szko­lach od wej­ścia malu­chy widzą zama­sko­wa­ne posta­cie. Ile publicz­nych pie­nię­dzy zosta­ło zmar­no­wa­nych na kon­tro­le np. Stra­ży Miej­skiej, któ­rych do tej pory było 380 — bo ktoś dzwo­ni, że mło­dzież wra­ca­ją­ca ze szko­ły auto­bu­sem zdję­ła masecz­kę na bro­dę. Napraw­dę, wystar­czy tego sza­leń­stwa. Czas wra­cać do nor­mal­no­ści.

Nie wia­do­mo też, ile osób ucier­pia­ło z powo­du bra­ku nor­mal­ne­go dostę­pu do służ­by zdro­wia, któ­ry nawet przed pan­de­mią był, powiedz­my sobie — śred­ni. Pol­ska zma­ga się od lat z bra­kiem porząd­nej refor­my służ­by zdro­wia.
Ile osób ucier­pia­ło psy­chicz­nie i fizycz­nie (np. pacjen­ci onko­lo­gicz­ni)? Tego się nigdy nie dowie­my, ale moż­na śmia­ło powie­dzieć, że na pew­no wię­cej niż z powo­du COVID-19
Mia­sto do tej pory wyda­ło pół milio­na zło­tych na dosto­so­wa­nie się do wytycz­nych, któ­re dosta­li­śmy z War­sza­wy. Uwa­żam, że to już za dużo.

— Jaki wpływ, pana zda­niem, pan­de­mia ma na gospo­dar­kę?
Wpływ na gospo­dar­kę jest ogrom­ny i pew­nie tym, któ­rzy to zapla­no­wa­li, wła­śnie na takim efek­cie naj­bar­dziej zale­ża­ło. Pod­kre­ślam jesz­cze raz. Nie twier­dzę, że wiru­sa nie ma, ale ktoś wyniósł na nie­sa­mo­wi­cie wyso­ki pie­de­stał coś, co było z nami od daw­na i gra poli­tycz­nie i gospo­dar­czo we wszyst­kich sfe­rach nasze­go życia.

Nie może być tak, że w fir­mie, któ­ra zatrud­nia np. 200 pra­cow­ni­ków, ktoś kaszl­nie i zamy­ka­na jest cała pro­duk­cja, to jest cho­re i nie do pomy­śle­nia. To samo doty­czy szkół. W poprzed­nich latach w gru­pach przed­szkol­nych, w sezo­nie gry­po­wym, z 20-oso­bo­wej gru­py przy­cho­dzi­ło cza­sa­mi 5 dzie­ci i nikt nie zamy­kał przed­szko­li, fabryk, przy­chod­ni lekar­skich. Napraw­dę, musi­my spoj­rzeć na ogrom tego całe­go kłam­stwa z boku i zacząć pro­te­sto­wać, zanim poli­ty­cy zauwa­żą, że mogą prze­su­nąć gra­ni­ce jesz­cze dalej.

 Roz­ma­wia­ła Rena­ta Szymaszko

70 komentarzy

napisz komentarz
 • O, a teraz Pio­truś, chłop­czyk w krót­kich spoden­kach sam zacho­ro­wał i z pła­czem zmie­nił zda­nie? Żal mi go strasznie… 🙂

 • Jak ostat­nio zdro­wie pana Pio­tra? Bo róż­nie ludzie mówią… A tak napraw­dę to szcze­rze życzę zdrowia.

 • Rozu­miem bol, ponie­waż upa­da gospodarka.Tyle,że za chwi­lę może oka­zać się, że dla idei utrzy­ma­nia miejsc pra­cy może zabrak­nąć pra­cow­ni­ków ze wzglę­du na zgon pra­cow­ni­ka z powo­du covid.Wirus jest moja rodzi­na przechodzi.Jest się cze­go bać.Zycie i zdro­wie naj­waż­niej­sze, a nie gospodarka.

 • Nie­ste­ty, wczo­raj na Covid zmarł mój brat stry­jecz­ny, młod­szy ode mnie, przed 60-tką. Ale coro­ny nie ma, tak usta­lił rad­ny Karpienia.

 • Na kar­pie­nie mówi­my virus
  . Mała lite­ra nazwi­ska na znak pogar­dy. 9100 zara­żo­nych 130 zmarło.

 • To może p. Kar­pie­nia jako wolon­ta­riusz do Tęczo­we­go Domu? Tam dziś ponad 20 zakażeń.

 • Kar­pie­nia, dziś pra­wie 9 tys zaka­żeń i 112 osób zmar­ło. Do koń­ca życia za tobą się będzie cią­gnę­ło. I do Kla­ry on zmie­ni zda­nie kie­dy Pocho­wa bli­ską oso­bę. Prof Simon mówił jak się wydzie­ra­ja na ojo­mie­we Wro­cła­wiu dwaj któ­rzy jak Kar­pie­nia uwa­ża­li że koro­na­wi­rus nie istnieje.

 • Wie­lu pew­nie zagło­su­je na nie­go ale moja bab­cia napi­sa­ła brzyd­kie sło­wo na sza­fie doty­czą­ce KARPIENI.

 • Wresz­cie pierw­szy rad­ny któ­ry powie­dział praw­dę wia­ra w pan­de­mie uwła­cza ludz­kiej inteligencji

 • Niech Kar­pie­nia powie, że nie ma Covi­da, rodzi­nie zmar­łe­go mło­de­go nauczy­cie­la, 31 lat, pla­styk ze ślą­skiej pod­sta­wów­ki. W szko­le zara­zi­ło się tam 4 nauczycieli.

 • Media nie zaję­ły się spra­wą miesz­kań­ców z Zato­rza dla­te­go na tych łamach chce dodać jed­no zda­nie. Jestem za odda­niem tego tere­nu Mona­ro­wi. Jed­nak nikt nie odwa­ży się napi­sać pro­sto z mostu że Monar koja­rzy się ludziom z nar­ko­ty­ka­mi. Ostat­nio prze­czy­ta­łem że w jed­nym z miast obok takie­go ośrod­ka dzie­ci zna­la­zły set­ki zuży­tych strzy­ka­wek. po nar­ko­ty­kach. Praw­do­po­dob­nie pocho­dzi­ły od prze­by­wa­ją­cych tam osob. I to jest sed­no spra­wy. Wszy­scy omi­ja­ją ten temat bo nie chcą się niko­mu nara­zić. Po pro­stu rodzi­ce boją się o swo­je dzie­ci to chy­ba logiczne.Uwazam że taka sytu­acja nie musi zda­rzyć się w Ełku ale nale­ży brać to Pod uwagę.

 • 8.10 2020r 4280 zaka­żeń. 80 osób zmar­ło tyl­ko od wczo­raj. Pła­kać się chce kie­dy się patrzy na te dzi­kie wytrzesz­czo­ne gały radnego.

  • Zga­dza się znam oso­bi­ście 2 zna­jo­mych któ­rzy przeszli“koronawirusa a wcze­śniej byli sceptyczni…dziś sa mądrzej­si i ostrożni.…A Pan Rad­ny Kar­piu cie­ka­wie czy zacznie się smiac kie­dy Jego same­go lub kogos z Jego rodzi­ny dotknie pro­blem COVID 19??

   • A ja znam 1000 osób któ­re prze­szły gry­pę z cze­go więk­szość w spo­sób cięż­ki. Dodam do tego że znam przy­pad­ki śmier­tel­ne gry­py i powi­kłań pogrpowych

  • I wystraszone.on chce żeby choć tro­chę o nim się mówi­ło. Bo sam nie ma nic do powiedzenia.

 • Naj­waż­niej­sze jest to że niko­go nie obcho­dzi co myśli ” kart­pie­nia”. Ani rad­ny ani myśliciel.

 • Gdy­by był gra­mot­ny poczy­tał­by tro­chę że były i są nadal takie viru­sy jak np AIDS gdzie są cho­rzy i nosi­cie­le. Ale to nie ten mózg.

 • Pil­ne! Infor­ma­cja dla zapie­waj­ły. Dziś30 osób zmar­ło i rekor­do­wa od począt­ku pan­de­mii ilość zaka­żeń. 1967.

 • Słyn­na notat­ka umiesz­czo­na po kon­cer­cie, kat­pie­ni”. W cza­sie kon­cer­tu na dzień kobiet 90 pro­cent Pań usnęło.

 • Dziś poda­no do wia­do­mo­ści ze Pan mini­ster Szu­mow­ski i rodzi­na zacho­ro­wa­li na covid 19. Co powie zapie­waj­ło kie­dy i jego dopad­nie cze­go mu nie życzymy.

  • Dziś już wyzdro­wiał… Jego kowid jest lep­szy niż twój, trwał 1 dzień. Napraw­dę ludzie nie widzi­cie że robią was w ciula?

 • Każ­dy powi­nien pła­cić za swo­je lecze­nie, to wte­dy może decy­do­wać, czy być ostroż­nym, czy to ole­wać. Ale tak nie­ste­ty nie jest i pła­ci­my wszy­scy. A za zara­że­nie innej oso­by /celowe lub przez brak ostrożności/ powin­no się pono­sić odpowiedzialność.

  • Boha­te­rze od pła­ce­nia za usłu­gi medycz­ne byle jaka ope­ra­cja kosz­tu­je kil­ka­dzie­siąt tysię­cy zło­tych. Już widzę jak wpla­casz dobro­wol­nie taka sumę kie­dy cię cho­ro­ba dopad­nie. I cię operują.

   • Od tego są ubez­pie­cze­nia zdro­wot­ne. Pła­cić oc za samo­chód to nor­mal­ne, a za ubez­pie­cze­nie swo­je­go zdro­wia to nie do przy­ję­cia? Naprawdę ?

   • Wła­śnie od tego są ubez­pie­cze­nia zdro­wot­ne. Pła­cić OC za samo­chód to nor­mal­ne, a za ubez­pie­cze­nie swo­je­go zdro­wia to nie do przy­ję­cia? Naprawdę ?

 • Co cie­ka­we. Wszy­scy poli­ty­cy sta­rzy i mło­dzi któ­rzy cho­ro­wa­li na cowid.… wyzdro­wie­li i nic im się nie dzie­je. Spor­tow­cy rów­nież. Gdzie ta gala­re­ta z płuc?
  Trze­ba być kom­plet­nym idio­ta żeby wie­rzyć w ten cyrk☝

 • Czy Pan Kar­pie­nia weź­mie odpo­wie­dzial­ność rów­nież kar­ną a nie tyl­ko moral­ną za nama­wia­nie ludzi ( zwłasz­cza mło­dych podat­nych na takie nie prze­my­sla­ne argumenty)do bun­tu prze­ciw nosze­niu mase­czek? Jak jest się oso­bą publicz­ną nale­ży swo­je dywa­ga­cje naj­pierw prze­my­śleć. Jakie one pocią­gną za sobą kon­se­kwen­cje nie tyl­ko spo­łecz­ne ale jak wcze­śniej napi­sa­łem karne !

  • a p.Kawka weź­mie odpo­wie­dzial­ność za skut­ki nosze­nia maseczek???które nie mają żad­nych ate­stów bezpieczeństwa,ani ate­stów że chro­nią przed wiru­sa­mi są ide­al­ną namna­żar­ką bak­te­rii wiru­sów i grzy­bów bo cie­pło, wil­got­no i beztlenowo…kto odpo­wie za uda­ry z nie­do­tle­nie­nia zawa­ły serca,poronienia,zaburzenia kon­cen­tra­cji i zacho­wa­nia u dzieci,rozedmę płucną,a nawet zgony???Kawka,rząd się ase­ku­ru­je przed odpo­wie­dzial­no­ścią wszel­ki­mi wyjąt­ka­mi w rozporządzeniu,na któ­re nie trze­ba mieć zaświadczeń,a zma­ni­pu­lo­wa­ni mają sobie ska­kać do gardeł,rozwiązanie jest pro­ste .…w skle­pach jak było przed świę­ta­mi godzi­ny dla emerytów,msze dla emerytów,autobusy w odpo­wied­nich godzi­nach dla eme­ry­tów i tp…

  • ojjj brzyd­ko ojjjj nie ład­nie praw­da w oczy kole kasu­je­cie nie wygod­ne komentarze !!!

  • Myślę, że czas prze­stać opie­rać swo­ją wie­dzę tyl­ko na tym co mówią w tv i poszu­kać odpo­wie­dzi gdzie indziej. Za komu­ny mówi­ło się że tele­wi­zja kła­mie. Cze­mu teraz mia­ło­by się to zmienić?

  • Panie Kaw­ka, wyłącz TV, włącz myśle­nie. Od kie­dy cho­ro­ba bez obja­wów jest cho­ro­bą. Praw­da, że w takim Ełku nie umar­ła żad­na oso­ba na covid. Więc jaka to pan­de­mia??? Zwy­kła mani­pu­la­cja i duży krok w pozba­wie­niu nas praw obywatelskich.

  • Sko­ro jest coraz wię­cej zacho­ro­wań” to raczej te masecz­ki sła­bo dzia­ła­ją, nie uważasz?

 • Czło­wie­ku. Ogar­nij się. Czy napraw­dę musi umrzeć two­ja mat­ka czy ojciec w cięż­kich męczar­niach żebyś uwie­rzył? Wte­dy tez powiesz — trud­no ludzie umie­ra­ją. Poczy­taj tro­chę jak to wyglą­da. Ich śmierć nie wyglą­da jak pobyt w sana­to­rium. Każ­dy musi umrzeć, ale dla­cze­go w takich męczar­niach. Jesz­cze inne sło­wa bym napi­sa­ła, ale kul­tu­ra mi nie pozwala.

  • za dużo naoglą­da­ła się pani pro­pa­gan­do­wych mediów,proszę prze­rzu­cić się na media narodowe,w realu tv dr Hubert Czerniak,dr Jaśkowski,dr.Skoczylas,dr.Martynowska itp tam jest wie­le wska­zó­wek jak unik­nąć śmier­ci w męczar­niach to bar­dzo pro­ste wit D z lano­li­ny i C natu­ral­na z ace­ro­li dzi­kiej róży sklep SYNERGIA na Orzesz­ko­wej ma boga­tą ofer­tę wyj­dzie taniej niż masecz­ki któ­re wg nie­za­leż­nych badań raczej są zagro­że­niem a nie złud­nym zabezpieczeniem.

    • raczej pro­mu­je to co dobre , zosta­wiam tam co mie­siąc tro­chę szmalu,ale jak kto woli niech nosi maseczki,albo kupu­je przez inter­net ja jestem lokal­ną patriot­ką i kupu­je u swoich…po pro­stu nie ma w Ełku dru­gie­go takie­go skle­pu z eko­lo­gicz­ną żyw­no­ścią z tak dobrym i boga­tym asor­ty­men­tem chy­ba ze o czymś nie wiem to pro­szę mnie uświadomić.…

   • Pani Bio­log . Oglą­dam media słusz­ne. Na pew­no nie rzą­do­we. I radzę Pani tez zdy­stan­so­wać się z infor­ma­cja­mi . Ja chcę żyć j mam takie pra­wo. Zoba­czy­my jak roz­wi­nie się sytu­acja . Marze­niem moim jest żeby to się skoń­czy­ło. Niech Pani nie sie­je pro­pa­gan­dy , bi wyrzą­dza Panu krzyw­dę innym. Pan rad­ny może być wście­kły bo jego życie tez się zmie­ni­ło . Brak kon­cer­tów na pew­no odbi­ja się na finan­sach , ale nie tyl­ko Pan . Mnó­stwo innych branż tez ucier­pia­ło na całym świe­cie . Współ­czu­ję , ale trze­ba zacho­wać zdro­wy roz­są­dek . Ja mam 1435 zł eme­ry­tu­ry na rękę i muszę za to przeżyć.

    • oglą­da­nie jedy­nie słusz­nych mediów wszyst­ko wyja­śnia już to prze­ra­bia­li­śmy przed 89 rokiem,także szko­da cza­su na dyskusję,jednak dla wła­sne­go spo­ko­ju pro­szę sobie zba­dać poziom wit D,bo od jej war­to­ści zale­ży codzien­na daw­ka, moje dzie­więć­dzie­się­cio­let­nie cio­tecz­ki nie muszą się bać korzy­sta­ją od daw­na z tego daru Boga…a tak na praw­dę to rad­ni powin­ni prze­gło­so­wać takie bada­nia dla senio­rów, zamiast cudow­nych szcze­pio­nek na gry­pę któ­re nota bene były przy­czy­ną maso­wych zgo­nów w Ber­ga­mo i Wuhan,obecnie nie­miec­kie media trą­bią, jak to Pola­cy maso­wo cho­ru­ją po pro­pa­gan­dzie rekla­mo­wa­nia szcze­pion­ki p/grypie na covi­da ‑ulot­ki tych pro­duk­tów poka­zu­ją co to za dobrodziejstwo !

   • To po kie­go grzy­ba naukow­cy całe­go świa­ta pra­cu­ją jesz­cze nad szcze­pion­ką, zamiast gnać na ul. Orzesz­ko­wej do SYNERGII???

 • Wstyd i hań­ba że ktoś taki jest Rad­nym. Wg nie­go jeśli ktoś w Ełku nie zacho­ro­wał na jakąś cho­ro­bę to zna­czy że ta cho­ro­ba nie ist­nie­je. Ciemnogród.

 • Zga­dzam się. Cho­ro­ba jest, ale nie tak nie­bez­piecz­na by blo­ko­wać cały świat.
  Ludzie umie­ra­ją w tysią­cach dzien­nie rów­nież na inne cho­ro­by i nikt nie zamy­ka świa­ta. Np. z powo­du alko­ho­lu rocz­nie oko­ło 10 tyś. I nic, wszyst­ko gra. Nagle rzą­dzą­cym zale­ży na two­im zdro­wiu? Nie im zale­ży na two­jej wol­no­ści. Byś miał jej mniej i robił wię­cej za mniej.
  Zga­dzam się Piotr z Tobą, bądź­my ostroż­ni, ale nie daj­my sobie wci­snąć kitu.
  Pozdrawiam

  • Ludzie umie­ra­ją na inne cho­ro­by to praw­da ale koro­na­wi­rus jest w gru­pie zakaź­nych. Rakiem nie moż­na się zakazić.wirusem zaka­zi­lo się w cią­gu paru godzin 90 spo­śród 120 wesel­ni­ków na Pod­la­siu. To taka róż­ni­ca. Brzy­dzę się tym zapiewajłem.

   • Wstyd i hań­ba że ktoś taki jest Rad­nym. Wg nie­go jeśli ktoś w Ełku nie zacho­ro­wał na jakąś cho­ro­bę to zna­czy że ta cho­ro­ba nie ist­nie­je. Ciemnogród.

 • Cóż, zawsze w moim odczu­ciu był ciem­nia­kiem i zago­rza­łym zwo­len­ni­kiem teo­rii spi­sko­wych. Zamiast się ogar­nąć, bre­dzi. To, że jest tak mało przy­pad­ków śmier­tel­nych w kra­ju, to po czę­ści zasłu­ga środ­ków zapo­bie­gaw­czych. Całe szczę­ście, że to w co wie­rzy pan kat­pie­nia, to jego baj­ka, jak dla mnie może wie­rzyć w cokol­wiek. Zapo­bie­gać trze­ba, ale dosto­so­wać środ­ki zapo­bie­gaw­cze do sytu­acji. Mnie też, dener­wu­ją pora­dy tele­fo­nicz­ne leka­rzy, gdzie inne seg­men­ty gospo­dar­ki pra­cu­ją nor­mal­nie. Wie­le jest absur­dów, ale patrząc na kra­je w któ­rych tysią­ce ludzi umie­ra (zazwy­czaj star­si z cięż­szy­mi cho­ro­ba­mi), uwa­żam, że baga­te­li­zo­wać tego nie można.

  • Panu Kar­pie­ni biz­ne­splan sie pew­nie sypie, jak wiek­szo­sci arty­stow w tej trud­nej sytu­acji, nawo­ły­wa­nie do boj­ko­tu pan­de­mii to wyjat­ko­wy ego­izm. Po moim kon­cer­cie choc­by potop. Dupek.

   • Arty­sta? To obra­ża innych arty­stów. Moja bab­cia mówi jar­marcz­ny zapiewajło.

 • Że z tym panem jest coś nie tak, wie­dzie­li­śmy, ale ze aż do takie­go stopnia.

 • Bra­wo, zga­dzam się w 100% Tyl­ko czy ta gru­pa jesz­cze ist­nie­je? Bo nie mogę jej zna­leźć na fb.