Strona główna » Polityka » Radny Robert Klimowicz pyta prezydenta o segregację śmieci
Polityka

Radny Robert Klimowicz pyta prezydenta o segregację śmieci

Segre­ga­cja śmie­ci, któ­ra nas cze­ka, rodzi wie­le pytań i nie­pew­no­ści. Jak pisze rad­ny Robert Kli­mo­wicz, 1 czerw­ca wej­dą w życie nowe zasa­dy segre­ga­cji odpa­dów w naszym mie­ście. Co praw­da, poin­for­mo­wa­no rad­nych pod­czas prac komi­sji o tym, że przy­go­to­wy­wa­na jest kam­pa­nia infor­ma­cyj­na skie­ro­wa­na do miesz­kań­ców Ełku, nie­mniej już teraz rad­ni zasy­py­wa­ni są” pyta­nia­mi na ten temat.
Kli­mo­wicz zło­żył zapy­ta­nie do pre­zy­den­ta mia­sta doty­czą­ce szcze­gól­nych sytu­acji zwią­za­nych z segre­ga­cją odpa­dów, zada­wa­nych przez miesz­kań­ców Ełku.

1. Czy miesz­kań­cy będą musie­li skła­dać nowe dekla­ra­cje, jeże­li tak, to co gro­zi za jej nie­zło­że­nie? Jak to się będzie odbywało?

Odp: We współ­pra­cy Wydzia­łu Finan­so­we­go oraz Mie­nia Komu­nal­ne­go miesz­kań­com, jak i wła­ści­cie­lom nie­ru­cho­mo­ści obję­tych sys­te­mem odbio­ru odpa­dów komu­nal­nych orga­ni­zo­wa­nym przez mia­sto Ełk, zosta­ną wysła­ne mate­ria­ły pro­mo­cyj­ne wraz ze staw­ka­mi opła­ty za odbiór i zago­spo­da­ro­wa­nie odpa­dów komu­nal­nych oraz dru­ki dekla­ra­cji o wyso­ko­ści opła­ty za gospo­da­ro­wa­nie odpa­da­mi komu­nal­ny­mi. Zło­że­nie nowych dekla­ra­cji jest nie­zbęd­ne, ponie­waż zmie­nia się cały sys­tem selek­tyw­nej zbiór­ki odpa­dów na tere­nie miasta.
Zgod­nie z prze­pi­sa­mi pra­wa, jeśli podat­nik nie zło­ży dekla­ra­cji, organ podat­ko­wy wsz­czy­na z urzę­du na pod­sta­wie usta­wy ordy­na­cja podat­ko­wa i o utrzy­ma­niu czy­sto­ści i porząd­ku w gmi­nach postę­po­wa­nie administracyjne.

2. Segre­gu­je­my na 5 frak­cji, w tym odpa­dy zmie­sza­ne (tłu­sty papier, mię­so, kości, szkło ognio­od­por­ne, lustra, pie­lu­chy, zabru­dzo­na folia itd.) A co jak więk­szość tra­fiać będzie do zmie­sza­nych? Kto spraw­dzi i wyda wer­dykt, że papier, któ­ry wrzu­ci­łem, nie jest tłusty?

Odp: We współ­pra­cy z Cen­trum Edu­ka­cji Eko­lo­gicz­nej są opra­co­wy­wa­ne dzia­ła­nia edu­ka­cyj­no — infor­ma­cyj­ne w zakre­sie selek­tyw­nej zbiór­ki odpa­dów komu­nal­nych, m.in. bro­szu­ry zawie­ra­ją­ce infor­ma­cje, jaki rodzaj odpa­dów nale­ży umiesz­czać w danej frak­cji, a któ­ry nie. Będzie­my sta­rać się dotrzeć do naszych mie­szań­ców róż­ny­mi spo­so­ba­mi z sze­ro­ko rozu­mia­ną kam­pa­nią infor­ma­cyj­no — edukacyjną.

Zde­cy­do­wa­na więk­szość selek­tyw­nie zebra­nych odpa­dów oraz odpa­dy zebra­ne jako zmie­sza­ne będzie musia­ła być pod­da­na sor­to­wa­niu przez opto­pneu­ma­tycz­ne sepa­ra­to­ry, któ­re doko­na­ją auto­ma­tycz­ne­go podzia­łu odpa­dów na frak­cje (gru­py odpa­dów) wyma­ga­ne przez recy­kle­rów. Przy­wo­ła­ny w pyta­niu tłu­sty papier tra­fi z linii sor­tow­ni­czej do kom­po­stow­ni lub do frak­cji ener­ge­tycz­nej prze­ka­zy­wa­nej dalej do ter­micz­ne­go unieszkodliwienia.

3. Co z psi­mi odcho­da­mi? Jeden zbie­ra w worek folio­wy, inny w papierowy?

Odp: W związ­ku z tym, iż źró­dła nie poda­ją, do jakie­go pojem­ni­ka nale­ży wrzu­cać odpa­dy w posta­ci psiej kupy, to nale­ży domnie­my­wać, że odpad ten nale­ży wrzu­cić do pojem­ni­ków na odpa­dy zmie­sza­ne. Wg apli­ka­cji inter­ne­to­wej Pan Śmie­ciarz” feka­lia zwie­rzę­ce powin­ny być wrzu­ca­ne do toa­le­ty. Idąc dro­gą deduk­cji, że pod­czas wrzu­ce­nia psiej kupy” w worecz­ku papie­ro­wym czy folio­wym doko­nu­je­my zabru­dze­nia tego surow­ca, to ana­lo­gicz­nie do zatłusz­czo­ne­go papie­ru wrzu­ca­my ten odpad do pojem­ni­ka zmie­sza­ne”.
Nale­ży pamię­tać, że według leka­rzy wete­ry­na­rii i Powia­to­wej Sta­cji Sani­tar­no ‑Epi­de­mio­lo­gicz­nej odcho­dy zwie­rzę­ce to nie­bez­piecz­ne źró­dło paso­ży­tów zagra­ża­ją­cych zdro­wiu czło­wie­ka i nie moż­na ich zakla­sy­fi­ko­wać do odpa­dów bio.

4. Co z odpa­da­mi nie­bez­piecz­ny­mi? Będę miał jed­ną strzy­kaw­kę i dwie baterie?

Odp: Zbiór­ka prze­ter­mi­no­wa­nych leków oraz odpa­dów nie­kwa­li­fi­ku­ją­cych się do odpa­dów medycz­nych powsta­łych w gospo­dar­stwie domo­wym w wyni­ku przyj­mo­wa­nia pro­duk­tów lecz­ni­czych w for­mie iniek­cji i pro­wa­dze­nia moni­to­rin­gu pozio­mu sub­stan­cji we krwi, w szcze­gól­no­ści igieł i strzy­ka­wek, jest pro­wa­dzo­na w odpo­wied­nio ozna­czo­nych do tego celu pojem­ni­kach przez apte­ki zlo­ka­li­zo­wa­ne na tere­nie mia­sta Ełku, któ­rych adre­sy są zamiesz­czo­ne na stro­nie inter­ne­to­wej www.czystyelk.pl. Apte­ki nie­od­płat­nie prze­ka­zu­ją miesz­kań­com czer­wo­ne” pojem­ni­ki na odpa­dy typu igły czy strzy­kaw­ki, a następ­nie po ich napeł­nie­niu nale­ży zwró­cić je do apte­ki. Odpa­dy nie­bez­piecz­ne (leki, strzy­kaw­ki, bate­rie) od indy­wi­du­al­nych miesz­kań­ców przyj­mo­wa­ne są bez opłat do Punk­tu Selek­tyw­nej Zbiór­ki Odpa­dów Komu­nal­nych w Siedliskach.

5. Uchwa­ła mówi o dom­kach let­ni­sko­wych lub innej nie­ru­cho­mo­ści wyko­rzy­sty­wa­nej na cele rekre­acyj­no-wypo­czyn­ko­we. Co to zna­czy inne? Jeże­li ktoś ma na dział­ce drew­nia­ny budy­nek gospo­dar­czy (wyglą­da­ją­cy lub nie na let­ni­sko­wy) to kto i na jakich zasa­dach będzie to interpretował?

Odp: Usta­wa o utrzy­ma­niu czy­sto­ści i porząd­ku w gmi­nach (UCPG) nie defi­niu­je poję­cia dom­ku let­ni­sko­we­go oraz nie­ru­cho­mo­ści wyko­rzy­sty­wa­nej na cele rekre­acyj­no- wypo­czyn­ko­we. Dla­te­go poję­ciom tym nale­ży nadać zna­cze­nie przy­ję­te w języ­ku potocz­nym. Dom­ki let­ni­sko­we nie słu­żą do zaspo­ka­ja­nia pod­sta­wo­wych potrzeb miesz­ka­nio­wych, tyl­ko do celów zwią­za­nych z wypo­czyn­kiem. Inne nie­ru­cho­mo­ści wyko­rzy­sty­wa­ne na cele rekre­acyj­no-wypo­czyn­ko­we sta­no­wią otwar­tą kate­go­rię nie­ru­cho­mo­ści, o zali­cze­niu, do któ­rej decy­du­ją peł­nio­ne funk­cje. Zasad­ni­czo nie­ru­cho­mo­ści, o któ­rych mowa, są zali­cza­ne do tych, na któ­rych się nie miesz­ka, ale powsta­ją na nich odpa­dy komu­nal­ne. Istot­ne jest tu nie­prze­zna­cze­nie nie­ru­cho­mo­ści (np. w miej­sco­wych pla­nach zago­spo­da­ro­wa­nia prze­strzen­ne­go), tyl­ko fak­tycz­ne funk­cje, jakie pełnią.

Jeże­li nie­ru­cho­mo­ści te są wyko­rzy­sty­wa­ne do miesz­ka­nia, zali­cza­ne są do kate­go­rii nie­ru­cho­mo­ści, w sto­sun­ku do któ­rych gmi­na musi zor­ga­ni­zo­wać odbie­ra­nie odpa­dów komu­nal­nych — wyni­ka to z usta­wy UCPG. W takim też przy­pad­ku wła­ści­ciel nie­ru­cho­mo­ści musi pono­sić opła­tę za gospo­da­ro­wa­nie odpa­da­mi według sta­wek okre­ślo­nych dla nie­ru­cho­mo­ści, zamiesz­ki­wa­nych, a nie staw­kę ryczałtową.

6. W co mamy zbie­rać poszcze­gól­ne frak­cje śmie­ci? Dotych­czas więk­szość zbie­ra­ła w wor­ki folio­we. Czy teraz będę musiał wysy­py­wać np. papier bez­po­śred­nio do pojem­ni­ka, czy mogę w tym wor­ku, czy może muszą być spe­cjal­ne, ozna­czo­ne kolo­rem worki?

Odp: Odpa­dy komu­nal­ne w dal­szym cią­gu mogą być wyrzu­ca­ne w wor­kach folio­wych do pojem­ni­ka zbior­cze­go. Jed­nak pojem­nik musi być ozna­czo­ny naklej­ką, do 30.06.2022 r., zaś po tym cza­sie każ­dy wła­ści­ciel nie­ru­cho­mo­ści będzie zobo­wią­za­ny posia­dać pojem­ni­ki w odpo­wied­niej kolo­ry­sty­ce, zgod­nie z Roz­po­rzą­dze­niem Mini­stra Śro­do­wi­ska w spra­wie selek­tyw­nej zbiór­ki odpa­dów, a w ślad za tym przy­ję­tym Regu­la­mi­nem utrzy­ma­nia czy­sto­ści i porząd­ku na tere­nie Mia­sta Ełku.

7. Co z kosza­mi ulicz­ny­mi? Co jak będą miesz­kań­cy pod­rzu­cać tam swo­je śmieci?

Odp: Na chwi­lę obec­ną zda­rza­ją się spo­ra­dycz­ne prak­ty­ki pod­rzu­ca­nia odpa­dów komu­nal­nych do koszy ulicz­nych. Mam nadzie­ję, że prze­pro­wa­dzo­na akcja edu­ka­cyj­na w zakre­sie selek­tyw­nej zbiór­ki odpa­dów komu­nal­nych spo­wo­du­je zmniej­sze­nie ilo­ści takich przypadków.

8. Czy przed wyrzu­ce­niem śmie­ci będzie­my musie­li je myć? Np. pojem­nik po śmie­ta­nie? Czy będzie­my musie­li usu­wać ety­kie­ty z bute­lek i pojemników?

Odp: Nie ma wymo­gu praw­ne­go, ani też takie­go obo­wiąz­ku w zakre­sie mycia opa­ko­wań czy też usu­wa­nia ety­kiet. Jed­nak­że czy­ste opa­ko­wa­nie jest mate­ria­łem, któ­ry zosta­nie wyko­rzy­sta­ny do ponow­ne­go przetworzenia.

9. Jak nale­ży postę­po­wać z odpa­da­mi skła­da­ją­cy­mi się z róż­nych ele­men­tów, któ­re cza­sem cięż­ko rozdzielić?

Odp: W przy­pad­ku odpa­du skła­da­ją­ce­go się z róż­nych ele­men­tów w mia­rę moż­li­wo­ści nale­ży je roz­dzie­lić. Przy­kła­dem jest m.in. alu­mi­nio­we wiecz­ko od jogur­tu, któ­re powin­no być ode­rwa­ne od pla­sti­ko­we­go kub­ka. W sytu­acji bra­ku moż­li­wo­ści roz­dzie­le­nia odpa­dów nale­ży je wrzu­cać do odpa­dów zmie­sza­nych. Każ­dy odpad nale­ży indy­wi­du­al­nie zakwa­li­fi­ko­wać, suge­ru­jąc się mate­ria­ła­mi infor­ma­cyj­ny­mi, któ­re otrzy­ma­ją mieszkańcy.

10. Co z odpa­da­mi po remoncie?

Odp: Zgod­nie z przy­ję­tym Regu­la­mi­nem utrzy­ma­nia czy­sto­ści i porząd­ku obo­wią­zu­ją­cym na tere­nie Mia­sta Ełku zbiór­ka odpa­dów budow­la­nych bez­po­śred­nio po wytwo­rze­niu odby­wa się do kon­te­ne­ra dostar­czo­ne­go przez przed­się­bior­cę i przez nie­go odbie­ra­ne na pod­sta­wie indy­wi­du­al­nej umo­wy. Odpa­dy budow­la­ne powsta­ją­ce w gospo­dar­stwach domo­wych wytwór­ca odpa­du prze­ka­zu­je wła­snym trans­por­tem do Punk­tu Selek­tyw­nej Zbiór­ki Odpa­dów Komunalnych”.

Odpa­dy po remon­cie miesz­ka­nia (gruz, gla­zu­ra, tera­ko­ta) od indy­wi­du­al­nych miesz­kań­ców przyj­mo­wa­ne są bez opłat do Punk­tu Selek­tyw­nej Zbiór­ki Odpa­dów Komu­nal­nych w Siedliskach.
Powyż­sze odpa­dy budow­la­ne wyko­rzy­sty­wa­ne są przez spół­kę na skła­do­wi­sku odpa­dów, do for­mo­wa­nia dróg tech­no­lo­gicz­nych, obwa­ło­wań i obo­wiąz­ko­wych przesypek.

11. W jaki spo­sób będzie­my segre­go­wać odpa­dy w szko­łach? Czy nauczy­cie­le będą pil­no­wać tego, co jest wrzu­ca­ne do pojem­ni­ków, czy potem panie sprzą­ta­ją­ce doko­na­ją wtór­nej segregacji?

Odp: Dyrek­to­rzy wszyst­kich jed­no­stek budże­to­wych otrzy­ma­ją mate­ria­ły edu­ka­cyj­ne doty­czą­ce selek­tyw­nej zbiór­ki odpa­dów komu­nal­nych, któ­rych zasa­dy we wła­snym zakre­sie zasto­su­ją w pod­le­głych sobie placówkach.

Opra­co­wa­ła Rena­ta Szymaszko

22 komentarze

napisz komentarz
 • zadam pyta­nie reto­rycz­ne , w jakim celu posia­da­my sor­tow­nię w Sie­dli­skach , sko­ro sami musi­my sor­to­wać i pła­cić .….… ile pro­cent wię­cej ?!?!?!?!!? , będzie zale­ża­ło od naszej Rady Mia­sta i gło­so­wa­nia wio­sną. Oj czu­ję , znacz­ny wzrost cen za odbiór odpa­dów , ale może się mylę i obym się mylił- tego sobie i innym podat­ni­kom- nie­wol­ni­kom życzę .

  • To pyta­nie powi­nien Pan zadać pisio­rom rzą­dzą­cym. To oni cią­gle mówią bo unia tak chce a to nie jest praw­da. Potrzeb­ne są podat­ki i wszyst­kie inne opła­ty byle­by wystar­czy­ło na kupie­nie wyborców.

 • Pan Prze­chrzta pró­bu­je być aktyw­ny ale przy­na­leż­ność do gru­py któ­ra tak strasz­li­wie zadłu­ży­ła mia­sto w cią­gu ostat­nich 13 lat czy­li 155 mln. Niwe­czy wszel­kie Pana Prze­chrzty dzia­ła­nie. Naj­strasz­niej­sze jest to że zadłu­ża­cze tak zapro­gra­mo­wa­li spła­tę kre­dy­tów że z zadłu­że­niem będą musie­li zająć się następ­cy. Kie­dy zgod­nie z usta­wą już ich w UM NIE BĘDZIE. Szok!!!

 • A ja mam pyta­nie co z tymi co zbie­ra­ją pusz­ki , kar­to­ny i inne rze­czy. Co pojem­ni­ki będą zamknię­te i każ­dy będzie posia­dał klucz?. Kto zapła­ci za roz­wa­lo­ny kon­te­ner / pojemnik ?

  • Nie­ste­ty ale zbie­ra­cze nie będą mie­li dostę­pu do kon­te­ne­rów. Będą musie­li prze­rzu­cić się na inne zaję­cie. Pozo­sta­ją oko­licz­ne par­ki, jezio­ra, tam moż­na i teraz zna­leźć spo­ro bute­lek, puszek, poroz­wa­la­nych ubrań z kon­te­ne­rów PCK‑u (np. za osie­dlem Pod Lasem), tak że będzie co robić, albo po pro­stu zaj­mą się zaję­ciem zarob­ko­wym innym. Są róż­ne w tym mie­ście moż­li­wo­ści, szcze­gó­ły w urzę­dzie mia­sta a zwłasz­cza na sesji rady.

 • Tu cho­dzi o jed­no żeby nie­udacz­ni­cy rzą­dzą­cy naszy­mi mia­sta­mi i gmi­na­mi nic nie robiąc zbi­ja­li kasę któ­ra roz­trwo­nią na raba­ty i most­ki. Mamy w mie­ście przy­kład spe­ca któ­ry dopro­wa­dził do 150 mln długu.

 • Dro­ga Redak­cjo, to ja mam jesz­cze pyta­nia. Gdy­by uda­ło się zadać je Pre­zy­den­to­wi Mia­sta Ełku:
  1. Na ile prace/pozyskanie i sprze­daż surow­ców ełc­kiej sor­tow­ni (Przed­się­bior­stwo Gospo­dar­ki Odpa­da­mi Eko-MAZU­RY” sp. z o.o.) wpły­wa­ją na obni­że­nie opłat za śmie­ci pobie­ra­nej przez Gmi­nę Ełk?
  2. Czy kie­dy­kol­wiek na tere­nie nale­żą­cym do mia­sta Ełk poja­wią się kosze/pojemniki (z podzia­łem na 5 frakcji)?
  3. Czy roz­wa­ża­ny jest/ będzie pomysł insta­lo­wa­nia, np. w szko­łach tzw. butelkomatów?
  4. Jakie dzia­ła­nia były pod­ję­te w zakre­sie przy­go­to­wa­nia miesz­kań­ców Ełku przez Zwią­zek Mię­dzyg­min­ny Gospo­dar­ka Komu­nal­na” z sie­dzi­bą Ełku w cza­sie gdy prze­wod­ni­czą­cym był pan Dariusz Wasi­lew­ski (jak dobrze pamię­tam — dzia­łał z ramie­nia UM w Ełku/Gminy Ełk)?
  5. Jakie są pla­ny obec­ne­go prze­wod­ni­czą­ce­go ww. Związ­ku w zakre­sie dopo­sa­ża­nia mia­sta w pojem­ni­ki na poszcze­gól­ne frakcje?
  6. Czy mia­sto będzie dofi­nan­so­wy­wać zakup pojem­ni­ków na poszcze­gól­ne frakcje?
  7. Co z nie­ru­cho­mo­ścia­mi, któ­re nie mają miejsc na usta­wia­nie dodat­ko­wych pojem­ni­ków (120l, 240l i 1100l)? Mia­sto udo­stęp­ni swo­je tereny?
  8. Jaka jest przy­szłość sor­tow­ni? I czy jest ona nadal niezbędna?

  • Kon­kret­ne pyta­nia ale. Pre­zio z bólem odpo­wia­da na inter­pe­la­cję rad­nych a nie­kie­dy nie odpo­wia­da, dla­te­go nie licz na odpowiedź,

   • Otrzy­ma dru­gie votum nie­uf­no­ści to będzie odpo­wia­dał na zasił­ku dla bezrobotnych.

 • Co z roz­wa­lo­nym tele­wi­zo­rem na pla­ży w Mro­zach Wiel­kich??? Leży już tam kil­ka TYGODNI!!! Czy nikt tego nie widzi? Niko­mu nie prze­szka­dza. Panie Soł­ty­sie, za chwi­lę jakiś idio­ta wrzu­ci go do jezio­ra i segre­ga­cja nie będzie potrzeb­na. Ps. Ci co wywo­żą śmie­ci, na pew­no go widzie­li. Ale po co scho­dzić kil­ka metrów w dół.

   • Prze­wró­ci­ło się — niech leży, cały luk­sus pole­ga na tym, że nie muszę go pod­no­sić , będę się poty­kał czasem.…”

 • Kie­dy budo­wa­no super,hiper , naj …nowo­cze­śniej­szą sor­tow­nię za gru­be milio­ny i obie­cy­wa­no spa­dek cen za odbiór śmie­ci co nigdy nie mia­ło miej­sca — wręcz prze­ciw­nie ceny cią­gle rosną.Wskazywałem jej nie­do­cią­gnię­cia, minu­sy i brak zasad­no­ści w kil­ku kwe­stiach , w nazwij­my to ‑kon­sul­ta­cjach spo­łecz­nych ówcze­sne wła­dze i znaF­cy tema­tu i zagad­nie­nia wyśmia­li mnie .…..Cóż po latach widzi­my jak jest z naj­no­wo­cze­śniej­szym zakła­dem w Pol­sce i jak spa­da­ją ceny za odbiór śmie­ci. Szko­da tyl­ko że nikt nie ponie­sie odpo­wie­dzial­ność za to i wie­le innych genial­nych inwe­sty­cji. Ełcza­nie pokor­nie zapła­cą i posor­tu­ją a za pół roku nikt nie będzie pamię­tał i czuł się wydy­ma­ny na śmie­ciach. Bra­wo Panie Pre­zy­den­cie i Rado Mia­sta — poraz kolej­ny jestem z Was dumny.

 • Wybu­do­wa­li za milio­ny super sor­tow­nię. Chwa­li­li się że naj­no­wo­cze­śniej­sza w Pol­sce. I teraz kaz­de­mu każą kupo­wać po 5 pojem­ni­ków a jeśli ktoś nie ma wol­ne­go miej­sca. Dla­cze­go nie korzy­sta się ze spraw­dzo­nych spo­so­bów segre­ga­cji. W Niem­czech np Bade­nii Wit­tem­ber­gi. Każ­dy miesz­ka­niec dom­ków jed­no­ro­dzin­nych ma dwa pojem­ni­ki. Nie­bie­ski na odpa­dy mokre i sza­ry na suche. W wie­lu miej­scach miast usta­wio­no duże pojem­ni­ki ogól­ne. Na szkło, zie­lo­ne, bia­łe i brą­zo­we. Pla­stic i papier. Np dużo gaba­ry­to­wy jak kar­to­ny. Miesz­kań­cy wożą tam swo­je odpa­dy a po te dwa pojem­ni­ki przy­jeż­dża­ją fir­my. Czy to takie trud­ne? Po co każ­de­mu tyle pojem­ni­ków. A może kum­pel je pro­du­ku­je to rozu­miem. Wszyst­ko w Pol­sce zwa­la­ne jest na Unię a to kłam­stwo. Teraz pyta­nie, czy po te 5 pojem­ni­ków będą przy­jeż­dżać pięć razy czy przy­ja­dą jak to teraz bywa i zabio­rą jed­no­ra­zo­wo. Zmie­sza­ją ponow­nie i sor­tow­nia będzie ponow­nie sor­to­wać. Moż­na dostać obłę­du w tym kraju.

  • Gdzie jest pod­sta­wo­we pyta­nie czy­li ile ta moja pra­ca pole­ga­ją­ca na sor­to­wa­niu odpa­dów będzie MNIE kosz­to­wać? Inny­mi sło­wy czy i o ile wzro­sną opła­ty za gospo­da­ro­wa­nie odpa­da­mi? Pro­szę o wyjaśnienie.

   • Teraz jest 13,50 — bedzie 27 jak bedziesz segre­go­wał, a jak nie bedziesz to 27 x 4.
    Tak na teraz poli­czy­li, czy­li two­ja segre­ga­cja war­ta bedzie 27 x 3 =81 zł od osoby

  • Opo­wia­dasz bzdu­ry w Niem­czech segre­gu­je się na 5 frak­cji, nie siej zamętu.

   • Z sia­nia zamę­tu to ty jesteś zna­ny od lat. W Niem­czech są lan­dy i pra­wie w każ­dym lan­dzie segre­ga­cja odby­wa się wg. róż­nych zasad. NM ma rację.pracuję tam już 17 lat.

  • N.M” — masz rację. Zauwa­żam że przed­sta­wi­cie­le mia­sta (urzęd­ni­cy i rad­ni) nie są od poma­ga­nia — jest to moje subiek­tyw­ne odczu­cie — może inni czu­ją ina­czej. Oni” inter­pre­tu­ją prze­pis w ten spo­sób, że to Wy” musi­cie. Oni nie muszą w cale nic robić. Oni nie są od poma­ga­nia, no bo co oni tak napraw­dę mogą. Prze­pi­sy, prze­pi­sy — świet­na wymówka.
   To o czym piszesz doty­czy samo­rzą­dów, któ­re chcą poma­gać swo­im miesz­kań­com — czu­ją, że jest to ich obo­wią­zek. U nas to wszyst­ko brzmi pod hasła­mi w sty­lu jeste­śmy eko”, zie­lo­ne coś tam Pol­ski”, segre­guj… A i tak spro­wa­dza się to do jed­ne­go : PŁAĆ!
   Gdzie mamy usta­wiać 5 pojem­ni­ków? UM w Ełku wie ile kosz­tu­je pojem­nik 120l, 240l, 1100l???Miasto współ­pra­cu­je ze wspólnotami/mieszkańcami? Niech się UM w Ełku nie wykrę­ca, że to wspól­no­ty i oni nie mają nic do tego — bo Gmi­na Ełk ma tam udziały 🙂
   No to zoba­czy­my jakie będą pod­wyż­ki za śmie­ci. I cze­kam na kolej­ną pod­wyż­kę radnym.

OSTATNIE