Strona główna » Pod napięciem » Radny Wesołowski chciałby podwyższenia diety radnego o przeszło 600 zł
Pod napięciem

Radny Wesołowski chciałby podwyższenia diety radnego o przeszło 600 zł

Zdjęcie (postać) z FB radnego Wesołowskiego

Rad­ny Robert Weso­łow­ski chciał­by pod­nie­sie­nia die­ty do mak­sy­mal­ne­go pozio­mu tj. do kwo­ty 2.013,10 zł. Obec­nie rad­ni pobie­ra­ją die­tę pod­sta­wo­wą (bez dodat­ku dla prze­wod­ni­czą­cych) w kwo­cie 1350 zł. Do otrzy­my­wa­nia mak­sy­mal­nej kwo­ty bra­ku­je im prze­szło 600 zł.

Pod naszą dzi­siej­szą ankie­tą z pyta­niem — Czy Waszym zda­niem nasi raj­cy w ramach oszczęd­no­ści budże­to­wych, w tro­sce o finan­se publicz­ne, powin­ni obni­żyć swo­je die­ty?”, Weso­łow­ski zamie­ścił komen­tarz o treści:

Rolą Rady Mia­sta jest kon­tro­lo­wa­nie Pre­zy­den­ta. Jak rad­ni mają kon­tro­lo­wać, Pre­zy­den­ta, jeśli przy­zna­li mu 100% upo­sa­że­nia, a sobie rad­ni przy­zna­li oko­ło 70% upo­sa­że­nia. Uwa­żam, że rad­ni powin­ni mieć pod­nie­sio­ną die­tę, aby wyrów­nać ją do war­to­ści pro­cen­to­wej osią­ga­nej przez Prezydenta.

Ozna­cza to, że Weso­łow­ski chciał­by pod­wyż­sze­nia die­ty do mak­sy­mal­nej kwoty.

Die­ty rad­ne­go regu­lu­je roz­po­rzą­dze­nie mini­ste­rial­ne, któ­re okre­śla mak­sy­mal­ną wyso­kość diet przy­słu­gu­ją­cych rad­ne­mu w cią­gu mie­sią­ca, i jest róż­ne, bo zróż­ni­co­wa­ne pod wzglę­dem licz­by miesz­kań­ców danej gmi­ny. I tak: rad­ne­mu przy­słu­gu­ją w cią­gu mie­sią­ca die­ty w wyso­ko­ści do:
1) 100% mak­sy­mal­nej wyso­ko­ści die­ty w gmi­nach powy­żej 100 tys. miesz­kań­ców, tj. 2.684,13 zł
2) 75% mak­sy­mal­nej wyso­ko­ści die­ty w gmi­nach od 15 tys. do 100 tys. miesz­kań­ców, tj. 2.013,10 zł (mia­sto Ełk)
3) 50% mak­sy­mal­nej wyso­ko­ści die­ty w gmi­nach poni­żej 15 tys. miesz­kań­ców, tj. 1.342,07 zł

Wg roz­po­rzą­dze­nia ełc­cy raj­cy pobie­ra­ją 67% mak­sy­mal­ne­go przy­słu­gu­ją­ce­go im wyna­gro­dze­nia tj. 1350 zł. Do osią­gnię­cia mak­sy­mal­ne­go puła­pu bra­ku­je im 33%. O tyle mogli­by jesz­cze sobie, w gra­ni­cach pra­wa, pod­wyż­szyć die­tę. Kwo­ta, o któ­rą rad­ni mogli­by zwięk­szyć swo­je raj­cow­skie upo­sa­że­nie, wyno­si więc prze­szło 600 zł.

Rad­ni miej­scy są o tyle w kom­for­to­wej sytu­acji, że swo­je wypła­ty” mogą regu­lo­wać. Mogą je pod­wyż­szać i obniżać.

Dziś wie­my, że taka ewen­tu­al­na pro­po­zy­cja rad­ne­go Weso­łow­skie­go spo­tka­ła­by się z nega­tyw­nym odze­wem, nie tyl­ko wśród ełczan, ale i samych rad­nych. Weso­łow­ski naj­praw­do­po­dob­niej zosta­nie w odosob­nie­niu i sam na sam ze swo­im uwa­żam”.

42 komentarze

napisz komentarz
 • Zna­czy Pan rad­ny dzia­ła według zasa­dy : Pre­zio” bie­rze to ja też mam dostać?
  Chciał­by tu pod­kre­ślić, że rad­ny ma moż­li­wość ini­cja­ty­wy uchwa­ło­daw­czej — wystar­czy, żeby się doedu­ko­wał, pole­cam Sta­tut Miasta.
  Nic nie stoi na prze­szko­dzie, żeby rad­ny Weso­łow­ski roz­po­czął dzia­ła­nia w spra­wie obni­że­nia wyna­gro­dze­nia Tomaszowi.
  Jak­by rad­ny pod­jął się takiej ini­cja­ty­wy to niech da znać. Czekamy.

 • Jesz­cze jakiś czas temu pra­co­wał w szko­le i powiem że jako uczeń nic z tego nie wynio­slem co uczył nasz rad­ny Weso­łow­ski, nie umiał prze­ka­zać pro­stych rze­czy zwią­za­nych z rekla­ma więc nie dzi­wię się że nie potra­fi dobrze zajac się swo­im stanowiskiem

 • Mam proś­bę do prze­wod­ni­czą­ce­go RM. By zatrud­nić tłu­ma­czy któ­rzy tłu­ma­czy­li­by na bie­żą­co o czym mówią Rad­ni Kemi­cer, Gór­ski i Saw­czyń­ski. W swo­ich wypo­wie­dziach na sesjach i komi­sjach. Z góry dzię­ku­ję za zała­twie­nie mojej proś­by. Wśród wie­lu rad­nych panu­je opi­nia że Ci trzej rad­ni sami nie rozu­mie­ją o czym mówią.

 • Jakieś roz­dwo­je­nie jaź­ni u rad­ne­go Gór­skie­go. Z jed­nej stro­ny chce pod­nie­sie­nia die­ty i to znacz­nie, a z dru­giej — doma­ga się obni­że­nia wydat­ków przez miasto.

  • Prze­cież to logicz­ne — niech mia­sto wyda­je na inne rze­czy mniej, żeby moż­na było pod­nieść die­ty. Cze­go nie rozumiesz?

  • A może to roz­dwo­je­nie jaź­ni u G spo­wo­do­wa­ne jest wiel­ką miło­ścią do Wio­sny, komu­chów i posła Kula­ska któ­re­mu 9 tysię­cy to tyl­ko na waciki.

  • Rad­ny G jest skoń­czo­ny. On o tym wie tyl­ko uda­je że stra­cił głos.

 • Pan Rad­ny Weso­łow­ski sam sie­bie nie wybrał do Rady Mia­sta. Wybra­li go miesz­kań­cy i wara wam od rad­ne­go. Może­cie oce­niać jego pra­cę ale nie to czy ma być w Radzie czy ma się podać do dymi­sji. Popa­trz­cie na inne nie­mo­wy w Radzie ich też ktoś wybrał. Weso­łow­ski kry­ty­ku­je humo­rza­ste­go i ma rację.

 • Na nowy eko­lo­gicz­ny samo­chód zbie­ra, bo jego szrot już led­wo jeź­dzi, plu­jąc ole­jem na nowo wyas­fal­to­wa­ny odci­nek woj­ska pol­skie­go, któ­ry miał być według rad­ne­go odda­ny pieszym.

 • Rad­ni powin­ni być z powo­ła­nia a nie pchać się do kory­ta cie­ka­we ilu by zosta­ło gdy­by nie wypła­ca­no diet. Podej­rze­wam że 10procent.

 • Abso­lut­nie nie zazdrosz­czę diet Rad­nym pra­co­wi­tym zazna­czam pra­co­wi­tym, a nie glę­dzą­cym aby na radzie zaist­nieć. Jest parę osób zasłu­gu­ją­cych na uzna­nie. Nato­miast jest 70% któ­rych wypo­wie­dzi nigdy nie sły­sza­łem. Więk­szość to dobrza­ki bo tam obo­wią­zu­je dys­cy­pli­na humo­rza­ste­go. Tym bym die­tę zabrał.

 • Ale nikt nie kazał Weso­łow­skie­mu być rad­nym — za mało? nikt niko­go łań­cu­cha­mi nie trzy­ma. Już i tak rad­ni pod­wyż­szy­li sobie die­ty rok temu.
  Podliczymy :
  16.200 rocz­nie i tak ska­pu­je za cięż­ką pra­cę” x 23 rad­nych (oczy­wi­ście to diet­ki pod­sta­wo­we, bez tzw. extra­sów) czy­li rocz­nie wyj­dzie za całą radę 372,600 zł (koszt mini­mal­ny) i x 5 lat = 1.863.000,00 zł.
  [Nie wiem tyl­ko czy rad­ni zasia­da­jąc w komi­sjach też dosta­ją bonu­sy — jak­by ktoś miał infor­ma­cje to pro­szę wrzucać].
  I jest kasa, żeby dorzu­cić się do wybu­do­wa­nia (W KOŃCU!) tzw. małej obwodnicy”.
  Ale czy rad­ni będą dzia­łać na rzecz tej inwe­sty­cji — zobaczymy.
  I czy Weso­łow­ski zre­zy­gnu­je ze swo­jej die­ty, żeby doło­żyć do ww. budowy ?

  • Policz lepiej wyna­gro­dze­nie pre­zia któ­ry pobie­ra gigan­tycz­ne pobo­ry za wrę­cza­nia sty­pen­diów lub dyplo­mów za dłu­go­let­nie poży­cie. Któ­ry przez kil­ka­na­ście lat znisz­czył miast gospo­dar­czo. Mia­sto zamiast rosnąć zmniej­sza licz­bę lud­no­ści czym się pre­zio nie chwali.

 • Weso­łow­ski pra­cu­je (pra­co­wał?) w ZEM-ie. Sam mówił, że pra­cu­je fizycz­nie. Chce pod­nie­sie­nia die­ty, żeby za kil­ka­na­ście godzin pra­cy (?) w Ratu­szu i pisa­nie wypo­cin na fb wpły­wa­ła mu pen­sja na jaką inni ludzie pra­cu­ją cały mie­siąc. Spryt­nie to sobie wykombinował.

  • Pra­co­wać pra­cu­je ale w zakła­dzie zwie sie (niepo)radny i każ­dy ma dość jego inteligencji 😀

 • Uwa­żam, że to dosko­na­ły strzał socjo­tech­nicz­ny rad­ne­go. Uwa­żam, że wyna­gro­dze­nie pre­zy­den­ta i zastęp­ców ( pre­ze­sów spół­ek miej­skich rów­nież) trze­ba obni­żyć do puła­pu zbież­ne­go z wyna­gro­dze­niem rad­nych; czy­li 70%. Jak oszczę­dzać, to trze­ba zacząć od siebie.

  • Zadzi­wia­ją­ce są spra­wy wiel­kich pre­mii dla pre­ze­sów i gdzie one trafiają.

 • Uwa­żam że die­ty powin­ny być pod­wyż­szo­ny. Czy Pre­zy­dent Ełku ma pobo­ry mini­mal­ne czy maksymalne.

 • Ten targ o die­ty rad­nych powta­rza się cyklicz­nie myślę ze gór­ny pułap powi­nien być wpro­wa­dzo­ny koń­czy spór .Spo­łe­czeń­stwo wybie­ra rad­nych któ­rzy są naj­dłu­żej w radzie mimo że kil­ku­krot­nie pod­no­si­li staw­ki diety.Logika pro­sta .Prze­rost eta­tów w insty­tu­cjach tam są oszczędności,może nie we wszystkich?Umowy zle­ce­nia jest jed­ną z form logicz­ne­go zarządzania.

  • Myślę, że rad­ni powin­ni dzia­łać spo­łecz­nie. I tak miesz­kań­cy utrzy­mu­ją wszyst­ko. Jakie kosz­ty pono­si rad­ny? I po co w takim razie biuro/sekretariat/kancelaria Rady Mia­sta? Jaki jest koszt jego utrzy­ma­nia i kto go pono­si ? radny?

   • Nikt nie mówi o tym że Rad­ne­mu potrą­ca się w zakła­dach pra­cy za czas spę­dzo­ny na komi­sjach czy sesjach w Radzie.

    • Dla tego die­ta powin­na wyrów­nać a nie wypła­ca­na w calości

 • to się wyka­zał tro­ską o budżet mia­sta . dzia­do­stwo i kompromitacja

 • Oczy­wi­ście Rad­ny ma rację. Jakim pra­wem ten humo­rza­sty ma 100%.za zde­wa­sto­wa­nie gospo­dar­cze mia­sta. Za to że więk­szość mło­dych zdol­ny wyje­cha­ło za gra­ni­cę. Za to że od 13 lat nie powstał żaden duży zakład pra­cy gdzie mło­dzi mogli­by zaro­bić i god­nie żyć. Rada prze­cież bez pro­ble­mu może mu obni­żyć pobory.

  • Niech Woj­cie­chow­ski obni­ży pre­zy­den­to­wi i nie będzie narze­kał, że ten bie­rze wię­cej od niego.
   W koń­cu Woj­cie­chow­ski ma sto­łek rad­ne­go, więc i może mu obni­żyć. Nie sły­sza­łem o żad­nej ini­cja­ty­wie uchwa­ło­daw­czej Wojciechowskiego.
   A może Pan Rad­ny nie czy­tał Sta­tu­tu Mia­sta? To już lecę z pomo­cą i pod­po­wiem — §35 pkt 4 i pkt 5. Pora­da gra­ti­so­wa, pro bono, spo­łecz­nie. No to jak Panie Rad­ny, docze­ka­my się?
   I jak­by Pan mógł wypunk­to­wać kosz­ty jakie musi pono­sić (bied­ny) radny?

 • Moim zda­niem powin­ni sobie pod­nieść kwo­tę diet . Ełk tak pięk­nie przy­ozdo­bio­ny świe­ci­deł­ka­mi za kre­dyt wyglą­da cud­nie i tak boga­to . Więk­szość naszych rad­nych wyglą­da jak łap­sy nie­do­mo­ra­sy . Koniecz­nie pod­nieść die­tę niech się opku­bią choć­by w lum­pek­sie, coby dorów­na­li w nie­wiel­kim pro­mi­lu do pięk­ne­go Ełku

 • Dobrze było­by , za sześć stó­wek dodat­ko­wych prócz tej mar­nej die­ty rad­ne­go z któ­rej spła­cam Apar­ta­ment na Tuwi­ma mogła­bym spła­cać nowiut­ką Toyo­t­kę w kre­dy­cie 0 % . Strzał w dychę z tą pod­wyż­ką- tego nam trzeba

 • Panie Weso­łow­ski, a więc poka­zał Pan, co naj­waż­niej­sze. nie dobro mia­sta i ełczan, a kasa, kasa, kasa!

 • Czym Wy się zajm­je­cie w tej gaze­cie? Ana­li­zu­jac rad­nych mozna zna­leżć wie­le kwiat­ków”, Pańś­twu zale­ży jedy­nie na ośmie­sze­niu radnego?