Strona główna » Opinie » #Rafałniekłam. Kilka twarzy radnego Karasia i jego cud niepamięci
Opinie

#Rafałniekłam. Kilka twarzy radnego Karasia i jego cud niepamięci

Foto: profile FB Rafała Karasia

Od dobrych kil­ku dniu fan­pa­ge Ełk na + publi­ku­je tre­ści zwią­za­ne z wybo­ra­mi pre­zy­denc­ki­mi. Wyraź­nie z łagod­ne­go, pro­mo­cyj­ne­go kie­run­ku pra­wi­co­wych poglą­dów i suk­ce­sów PiS‑u zmie­nił kie­ru­nek na bar­dziej agre­syw­ny, wpi­su­ją­cy się w ten­den­cje kam­pa­nii wyborczej.

Od dobrych też kil­ku dni poja­wia się pyta­nie, czy rad­ni miej­scy z klu­bu Pra­wa i Spra­wie­dli­wo­ści cho­wa­ją się za facja­tą wspo­mnia­ne­go fan­pa­ge­’a, ukry­wa­jąc przy tym wła­sną tożsamość.

Do wczo­raj były jesz­cze wąt­pli­wo­ści. Dziś moż­na śmia­ło powie­dzieć, że przy­pusz­cze­nia osób obser­wu­ją­cych były słusz­ne. Przez wła­sne gapio­stwo i być może nie­chcą­cy swo­ją przy­na­leż­ność do Ełk na+ ujaw­nił rad­ny PiS‑u Rafał Karaś.
I nie było­by w tym nic złe­go i nie­sto­sow­ne­go, gdy­by ów pan robił to z otwar­tą przy­łbi­cą. Wszak repre­zen­tu­je śro­do­wi­sko Pra­wa i Spra­wie­dli­wo­ści i chy­ba się go nie wstydzi?

Wczo­raj na wspo­mnia­nym fan­pa­ge­’u uka­za­ło się zdjęcie/screen ze spo­tka­nia samo­rzą­dow­ców w Cen­trum Edu­ka­cji Eko­lo­gicz­nej pt. Samo­rząd w dobie Covid 19”. Ełk na + zdję­cie okra­sił komen­ta­rzem: Ełk na + infor­mu­je, że w mie­ście i powie­cie rzą­dzi Dobro Wspól­ne i Plat­for­ma Oby­wa­tel­ska. To oni pono­szą odpo­wie­dzial­ność za wzrost wszel­kich opłat i obcią­żeń wydat­ków Ełczan. Dobro Wspól­ne nigdy nie było i nie jest PiS-em. Pan Tomasz Andru­kie­wicz nie był zwią­za­ny z PIS-EM. PiS jest samo­dziel­ną for­ma­cją poli­tycz­ną, któ­ra jest i będzie repre­zen­to­wać inte­re­sy Ełczan. Ełk+ pozdra­wia Pana Toma­sza Andru­kie­wi­cza Pre­zy­den­ta Ełku, Dobro Wspól­ne, PO i Dobro Wspól­ne. (sic).

Scre­en ze spo­tka­nia z pro­fi­lu Andrze­ja Orze­chow­skie­go (byłe­go posła PO) wyko­nał Rafał Karaś — co widać na załą­czo­nym zdjęciu.

Zada­je więc pyta­nie Rafa­ło­wi Kara­sio­wi czy nie wstyd mu cho­wać się za por­ta­lem Ełk na +? I nie mam na myśli tego, że powi­nien wyprzeć się swo­ich poglą­dów i sze­rze­nia pew­nych infor­ma­cji. Inte­re­su­je mnie jed­no — dla­cze­go się ukry­wa. Bo nie wiem, w jakiej roli wystę­pu­je. Czy jako redak­tor, czy może jako radny?

Rafał Karaś nie­ste­ty nie przy­zna­je się do stro­ny Ełk na + i odpo­wia­da Przy­kro mi, ale to nie ja”.

Ok, sko­ro tak, to dra­żę dalej i piszę Poza tym wcze­śniej stro­na nazy­wa­ła się tak jak pań­ska firma”.

— Stro­na nigdy się nie nazy­wa­ła jak moja fir­ma — odpo­wia­da mi radny.

Po raz kolej­ny udo­wad­niam mu, że mija się z praw­dą. Na dowód załą­czam infor­ma­cję, któ­ra wyraź­nie wska­zu­je, że 9 lute­go 2018 roku stro­na nazy­wa­ła się Kamie­nie ozdob­ne Kar-Gro­up Ełk”, a 23 sierp­nia 2018 zmie­ni­ła nazwę na Ełk na +. Nazwa Kar-Gro­up i kamie­nie są więc powią­za­ne z dzia­łal­no­ścią gospo­dar­czą rad­ne­go. Co do tego nie ma żad­nych wątpliwości.

Jak więc na tę infor­ma­cję reagu­je rad­ny. Otóż zasła­nia się nie­pa­mię­cią i brnie dalej, chcąc być może oca­lić jesz­cze swo­je dobre imię. Aby mnie prze­ko­nać, wysy­ła mi scre­en z któ­re­go wyni­ka, że stro­na Ełk na + ma kil­ku redak­to­rów i moderatorów.

 Nie pod­wa­żam tego. Ale …
Aby mieć dostęp do pod­glą­du i edy­cji stro­ny na FB trze­ba być jej …… admi­ni­stra­to­rem lub redak­to­rem. A Rafał Karaś taki pod­gląd i dostęp ma. Pró­bu­jąc nie­udol­nie i celo­wo wpro­wa­dzić mnie w błąd jed­no­cze­śnie pogrą­ża się cał­ko­wi­cie. Bo zamiast udo­wod­nić mi swo­ją rację, dowiódł, że powią­za­nia ze stro­ną ma.

Komen­tarz z Ełk na +, któ­ry opi­sy­wał zdję­cie został usu­nię­ty. W jego miej­sce poja­wił się nowy o tre­ści: Eli­ta Ełku 👎. A Ełcza­nie za śmie­ci pła­cą 320% wię­cej 🤢. Dobro Wspól­ne + Plat­for­ma Obywatelska.

Nie rozu­miem wiec, w jakim celu Karaś tak upar­cie wypie­ra się przy­na­leż­no­ści do tej stro­ny. Z mojej obser­wa­cji wyni­ka, że pro­blem Rafa­ła Kara­sia pole­ga na tym, że bar­dziej sku­pia się on na wła­snej pro­mo­cji niż na byciu rad­nym. Karaś wła­da bowiem kil­ko­ma por­ta­la­mi, z cze­go więk­szość jest ulo­ko­wa­nych na Face­bo­oku. Jest dzien­ni­ka­rzem”, prze­wod­ni­kiem, wice­prze­wod­ni­czą­cym rady mia­sta i Rafa­łem Kara­siem. Upar­cie podą­ża dro­gą pre­zy­den­ta Andru­kie­wi­cza. Chce być widocz­ny przy dobrych spra­wach, przy złych się chowa.

Na por­ta­lach, w któ­rych ujaw­nia swo­ją toż­sa­mość, pro­wa­dzi poli­ty­kę miło­ści. Infor­mu­je nas o swo­ich suk­ce­sach, któ­re sam oce­nia, infor­mu­je o podró­żach, któ­re z wyko­ny­wa­niem man­da­tu rad­ne­go nie mają nic wspól­ne­go, a jed­no­cze­śnie słu­żą do jego pro­mo­cji i utrwa­la­ją jego wizerunek.

I nie chce jed­no­cze­śnie przy­znać się do stro­ny Ełk na +, któ­ra pro­wa­dzi obec­nie agre­syw­ną i nega­tyw­ną kam­pa­nię wybor­czą włą­cza­jąc w to lokal­ne podwór­ko. Dlaczego?

Być może dla­te­go, że pija­ro­wo lepiej jest przed ełcza­na­mi i kole­ga­mi z rady mia­sta poka­zy­wać twarz tego dobre­go, łączą­ce­go, będą­ce­go z dale­ka od ogól­no­pol­skiej poli­ty­ki. Jed­nym sło­wem rad­ne­go dla wszyst­kich ełczan, bez wzglę­du na poglą­dy. Dobry PR poma­ga w budo­wa­niu dobre­go wizerunku.

Po kon­wer­sa­cji z rad­nym, któ­ry pró­bo­wał mnie okła­mać, zada­ję sobie pyta­nie: czy jest to rad­ny o kil­ku twa­rzach i któ­re zacho­wa­nie rad­ne­go jest praw­dzi­we, a któ­re wykreowane?

52 komentarze

napisz komentarz
 • Jedy­ny win­ny to PiS. To oni wymy­śli­li refor­mę z pię­cio­ma pojem­ni­ka­mi. Ełk ma nowo­cze­sna sor­to­wa­nie a PiS u to nie inte­re­su­je. Bo kole­sie pro­du­ku­ją pojem­ni­ki i muszą zaro­bić i dat­ki prze­ka­zać pisu­arom. Posor­to­wa­ne przez nas odpa­dy i tak powę­dru­ją do jed­ne­go pojem­ni­kach smie­ciar­ce. Bo piso­wi wazniej­si kolesie.

 • Ten Kara­sek to ten sam któ­ry bije do zie­mi pokło­ny uwiel­bie­nia Panu posłowi?

 • W myśl zasa­dy — jak zła­pią cię na kra­dzie­ży, mów, że to nie two­ja ręka — ktoś chy­ba lubi oglą­dać sta­re fil­my. Mło­de Wil­ki” — z tym, że chło­pa­ki, ani nie mło­de, ani wil­ki — raczej tchórze 🙂

  • Dobro Wspól­ne gło­su­jąc za uchwa­łą śmie­cio­wą razem z Ada­mem Dobkow­skim, któ­ry wstrzy­mał się od gło­su pod­wyż­szy­li staw­ke na śmie­ci do 58 zł za gospo­dar­stwo domo­we. Do kogo masz pretensje?

  • Cza­sa­mi przy­glą­dam się Radzie Mia­sta i zasta­na­wiam się co tam przed­sta­wi­cie­le PIS‑u robią bo w spra­wie śmie­ci nie widzę ich jakie­goś pomy­słu tyl­ko krytyka.Zastanawiam się nad ich pomy­sła­mi o tych drze­wach na jezio­rze, chod­ni­kach jed­no­kie­run­ko­wych, kolo­rach dachó­wek, koszach nachy­lo­nych pod kątem itp. I tak się zasta­na­wiam czy ja odle­cia­łem tak od rze­czy­wi­sto­ści, czy świat się tak zmie­niał bo nie mogę zro­zu­mieć takie­go sty­lu pracy.

   • Nie zmie­niaj tema­tu, wymy­sły o któ­rych napi­sa­łeś to pomy­sły jed­ne­go wywro­tow­ca Weso­łow­skie­go, któ­ry de fac­to z Pisem nie ma nic wspól­ne­go, któ­re­go wsa­dził Kos­sa­kow­ski na listę bo to jego sta­ła tak­ty­ka, wsa­dzać na listę oso­by, któ­re z Pisem nie mają nic wspól­ne­go, żeby mógł w spo­ko­ju krę­cić swo­je inte­re­sy i żeby nikt wewnątrz mu nie zagra­żał. A co do resz­ty, to co masz im do zarzu­ce­nia, że nie gło­su­ją za pod­wyż­ka­mi śmie­ci tak jak Dobro Wspól­ne, któ­re­go człon­ko­wie się sprze­da­li za posad­ki w komi­sjach alko­ho­lo­wych czy Koali­cja Oby­wa­tel­ska , któ­ra non stop się z nimi usta­wia przy waż­niej­szych głosowaniach?

    • Ana­li­zu­jąc odręb­nie każ­de­go z pisow­kich rad­nych, to ten któ­ry stwo­rzył tą krót­ką saty­rę o rad­nych, miał rację. Pano­wie Nic nie wno­szą do pra­cy rady mia­sta, a myślą, że są omnibusami.

     • Za to Dobro Wspól­ne i Koali­cja Oby­wa­tel­ska wno­si pod­wyższ­ki śmie­ci, wody i zadłu­ża­ja mia­sto, świet­na alternatywa.

    • PiS ma w Ełku 8 człon­ków w tym pół rodzi­ny kosy. Stąd obec­ność weso­low­skie­go on pasu­je do pisu. Sły­szy­my to na sesjach.

 • Panie Karaś , Pana krę­go­słup moral­no-etycz­ny nie ist­nie­je — wiem to z autop­sji ‑naj­chęt­niej napluł bym Panu w twarz za to, jak Pan gło­so­wał na jed­nym z gło­so­wań — w moim odczu­ciu jesteś Pan piz­dą — pozwij Pan mnie.

 • Pan Karaś jest zna­ny tak­że z wie­lu innych rze­czy, jak np. nie zgło­szo­na hodow­la psów: https://www.facebook.com/kociaki.i.psiaki.adopciaki/ czy to z pro­wa­dze­nia buti­ku dla śred­nio-zamoż­nych Naj­lep­sze Szma­ty w Mie­ście, co aku­rat roz­pro­pa­go­wa­ło Ełk w Pol­sce, bo szyld był obiek­tem drwin i memów w całym Internecie

  • Czy­ta­jąc wpi­sy widzi­my co to za eki­pa pisio­ry. Han­del gorza­łą. Hodow­la nie­le­gal­na psów, szma­tex no i ten jeden rad­ny z pro­ble­ma­mi. Zebra­li dru­ży­nę, nie ma co.

 • Pro­te­go­wa­ny Pani redak­tor, rad­ny z fun­da­cji, raczej nie docze­ka się zain­te­re­so­wa­nia hehe

 • i co jesz­cze może sam Kaczyń­ski przy­je­chał z Duda i klep­ne­li podwyższkę?To nie żaden PIS tyl­ko Dobro Wspól­ne razem z Koali­cją Oby­wa­tel­ską klep­nę­li pod­wyższ­kę śmie­ci na 58 zł. Koniec tematu

  • Ana­li­zu­jąc ceny za, sor­to­wa­nie odpa­dów w regio­nie 58 zł to było naj­lep­sze wyj­ście. W więk­szo­ści miast liczo­ne opła­ty są od oso­by. Jeśli np będzie 24 z to rodzi­na 2plus dwa to będzie 100 zł. I co zno­wu będzie­cie pro­te­sto­wać. Jedy­ny win­ny to PiS któ­ry te usta­wę wymy­ślił. I urzą­dził kole­si któ­rzy pro­du­ku­ją pojem­ni­ki na śmieci.

 • Oto nasi radni
  Klub Dosad­nie Wielbionych
  Rad­ny Kor­pu­lent­ny – wie, jak dobrze wydać pięć miliony
  Rad­ny Wiking – odno­si się z całym sza­cun­kiem”, ale i tak wie lepiej i jest eks­per­tem w każ­dym temacie
  Rad­ny Jan­ko – z gło­wą w chmu­rach, z gita­rą na ple­cach, z hasłem NIE dla szczepień”
  Rad­ny Redak­tor – był w gaze­cie, był w powie­cie, w gmi­nie i w kominie
  Rad­ny Mil­czek – mil­czy, głów­nie mil­czy, ale potra­fi zor­ga­ni­zo­wać wyjazd para­fian do teatru
  Rad­ny Pie­karz – dobry chło­pak, bo i do mszy posłu­ży i pobie­gnie po kałuży
  Rad­ny Kole­jarz – legen­da rzeź­by w drew­nie, zwłasz­cza w szyszce
  Rad­ny Prze­chrzczo­ny – jak się prze­chrzcił to potem chciał z powro­tem, ale zamknę­li mu drogę
  Rad­na Ope­ro­wa – zawsze wita się całuskiem
  Rad­na Nie­szyb­ka – mil­czy, mil­czy, mil­czy i kiwa głową
  Rad­na Pił­kar­ska – nie mylić z żoną Roberta
  Klub Koali­cjan­tów Pra­wy do Lewego
  Rad­ny Kur­ka – lubi kur­ka dużo gadać
  Rad­ny Ład­ny – ład­ny, jak nasz pan i władca
  Rad­ny Wracz – Sta­ry czło­wiek i morze”
  Rad­ny Rzecz­nik – cza­sem wyda­je się mu, że zjadł rozum
  Rad­ny Kudła­ty – wier­ci­pię­tek, zada­wacz trud­nych pytań, wyzwa­lacz problemów
  Rad­ny Dyro – sze­fo zgromadzenia
  Rad­ny Zpięk­nej – potra­fi mówić i liczyć
  Rad­na Pre­zy­den­to­wa – nie zosta­ła, ale próbowała
  Klub Praw­dzi­wych Istot Samostanowiących
  Rad­ny Rybak – nie wie ile por­ta­li zało­żył i gdzie co mówi
  Rad­ny Murarz – jest tam gdzie jest, bo mama też tam jest
  Rad­ny Fast&Furious – ani szyb­ki, ani wście­kły, poziom wie­dzy od lat niezmienny
  Rad­ny Desi­gn­Thin­king – ani design, ani thin­king, stu­pro­cen­to­wy nar­cyz — rapujący

  • Zaj­mij się czymś co jesz­cze potrafisz.Jesli cokol­wiek potra­fisz. Wybie­ra­my i wybie­rze­my Rad­nych któ­rych sza­nu­je­my. Cie­bie nigdy nie wybie­rze nikt.

   • Syn­ku, ja swo­je w życiu już osią­gną­łem i życzę tobie byś też swo­je osią­gnął. Tak na mar­gi­ne­sie wszel­ka zbież­ność i podo­bień­stwo do praw­dzi­wych rad­nych jest przy­pad­ko­wa — od tego powi­nie­nem był zacząć poprzed­ni wpis. Nie obra­żaj się i nie obra­żaj innych.

 • Przy­stoj­niak ten karasek
  Malut­kie moś­ko­we oczka i gejow­ski zarost.

 • Elcza­nie nie zagło­su­ją na Adria­na Dudę.To oczywiste.

 • Czte­rech mem­la­ków wpro­wa­dził pis do rady.to środ­ko­wy palec od mieszkanców.komentarz zbyteczny.

  • Resz­ta mem­la­ków, któ­ra sie­dzia­ła w radzie pod­wyż­sza­li Ci wode teraz śmie­ci i co ? Woda kosz­tu­je 10, 60 w Ełku a w War­sza­wie 9,85 zł, śmie­ci 58 zł w Ełku w War­sza­wie 65 zł. To Ci nie przeszkadza?

   • Gdy­by Ci się chcia­ło poczy­tać jak wiel­ka moder­ni­za­cję kana­li­za­cji i wodo­cią­gów zro­bio­no w Ełku to byś w koń­cu prze­stał bredzic
    War­sza­wa to w porów­na­niu z Ełkiem zaby­tek. To kosz­to­wa­ło milio­ny stąd cena wody.

 • Te malut­kie” kulecz­ko­we” oczka , gejow­ski zarost to obra­zek tego spe­cja­li­sty któ­ry wraz z kole­sia­mi z pisu blo­ku­ją wszyst­ko od poczat­ku kaden­cji. Czy to potrzeb­ne dla mia­sta czy nie.Pewnie im tak naka­zu­je ten chu­dziut­ki biz­nes­men od gorzały.

 • do autor­ki tek­stu — nie pro­mu­je już swo­je­go pupi­la Gor­skie­go czyż­by awan­tu­ra w rodzi­nie i w sto­sun­ku do pre­zy­den­ta emo­cje opa­dły czy­zby ze wzgle­du na zawie­sze­nie bro­ni Grskie­go i Andru­kie­wi­cza ze ten pierw­szy dostał lokal na działalność

 • DO BAHRKEGO a jak sie podo­ba pod­wyż­ka za śmie­ci na 58 zł przy gło­sach dobra wspol­ne­go i Dobkow­skie­go prze­wod­ni­czą­ce­go plat­for­my oby­wa­tel­skiej w Ełku za któ­rą to for­ma­cją stoi zapew­ne oso­ba z wpi­sem BAHRKEGO PISOWCY GŁOSOWALI PRZECIW TAKIEJ PODWYŻCE UZASADNIAJĄC TO A ANDRUKIEWICZ I PLATFORMAA OBYWATELSKA ZROBILI Z MIESZKAŃCÓW EŁKU DURNI NIE PIERWSZY RAZ

  • Rafał wstydź się! Nie dora­sta­cie Ty i Twoi kole­dzy innym do pięt! Co do opłat śmie­cio­wych, to też wia­do­mo, że to wina PISu i ich fan­ta­stycz­nej usta­wy. Ta wydu­ma­na segre­ga­cja na 5 frak­cji, kto to wymy­ślał — chy­ba wasz kole­ga W… Kosz­ty, któ­ry­mi obdzie­la­cie wszyst­kich Pola­ków, rosną z dnia na dzień — dość i w nie­dzie­lę, wam się za to zrewanżuję!

   • Ta PiS, tyl­ko że w Suwał­kach jest 34 od miesz­ka­nia w Ełku 58, to dobro wspól­ne i plat­for­ma w Ełku przy kory­cie jest od lat. Głos wstrzy­mu­ją­cy Dąb­kow­skie­go z PO zawa­żył na głosowaniu

    • Ty bura­ku nie kłam! W Suwa­kach jest 34 zł od osoby.

     • W Olec­ku 16 zł, tyl­ko w Ełku 58 zł, jeste­śmy ewe­ne­men­tem. Gra­tu­lu­je­my wła­dzom zdzie­ra­nia z ludzi, jest­ście w tym napraw­dę świetni

 • Rad­ny Karaś chcę być jak Andru­kie­wicz. Krę­ci słi­ta­śne fil­mi­ki i tak samo krę­ci jak wódz ełku

 • Marzę o arty­ku­le o fun­da­cji wspar­cia nauki i biz­ne­su. Chcę poznać powią­za­nia rad­ne­go gór­skie­go z fun­da­cją. Jesz­cze war­to napi­sać o rad­nym budow­lań­cu. Hubert pozdro z raichu

  • Ja zasta­na­wiam się nawet, czy ten pan H, nie powi­nien mieć wyga­szo­ne­go man­da­tu. War­to to sprawdzić.

 • Bra­wo, teraz jesz­cze pro­si­my arty­kuł o rad­nym któ­re­go fun­da­cja dosta­ła lokal z UM oraz o rad­nym, któ­ry zara­bia na miej­skich przetargach 🙂

 • Dziw­nie teraz się dzie­je łatwiej obsma­ro­wy­wać w inter­ne­cie innych niż pochwa­lić się swo­im pomysłem.Jestem cie­ka­wa jaki PIS ma pomysł na śmieci.

 • Kie­dyś poli­ty­ka była mi obo­jęt­na, ale jak patrzę jakich ludzie rad­nych z PIS‑u wybie­ra­ją to idę w tych wybo­rach gło­so­wać. Jeden rad­ny z PiS‑u wyska­ku­je mi na Face­bo­oku dwa razy dzien­nie z nowym pomy­słem z cza­py”, dru­gi jak tutaj widzi­my hej­tu­je szok. Mam dość tej napa­rzan­ki. Chcę nor­mal­no­ści wszyt­ko stra­wię tyl­ko nie PIS

 • Zakła­ma­nie to ich mot­to życio­we. A taki niby sym­pa­tycz­ny, pomoc­ny, a tu poka­zał swo­ją praw­dzi­wą twarz. Zero pomy­słów, tyl­ko kry­ty­ka. Takich nam nie trze­ba. Wstyd i żena­da, jak ta cała partia.

 • Już któ­ryś raz pani ata­ku­je tą oso­bę, przypadek?

  • Pisia­ki wie­trzą już spi­sek haha­ha. A jak robią wała, to nic się nie dzie­je, bo prze­cież oni mogą. Ten pan, jak resz­ta jego kole­gów to moim zda­niem pomył­ka i wstyd dla samorządu.

  • Jest to jedy­ne miej­sce w sie­ci gdzie moż­na prze­czy­tać praw­dę z regio­nu Kara­sek to dobry cwa­nia­czek ste­ro­wa­ny przez cien­kie­go. On nie ma swo­je­go zda­nia tak jak Duda. Czte­rech rad­nych zale­d­wie w Radzie glo­su­je cią­gle prze­ciw wszyst­kie­mu co się dzie­je w mie­ście. Oni tyl­ko ze sto­łem bie­ga­ją i wir­tu­al­ny­mi cze­ka­mi cza­ru­ja ludzi. Precz z pisiorami.

 • Pan rad­ny podą­ża pro­stą dro­gą wyty­czo­ną przez pana wice­pre­mie­ra Sasi­na (nale­żą­ce­go wszak do tej samej par­tyi), któ­ry to pan Sasin w jed­nym z wywia­dów, przy­ci­śnię­ty z lek­ka przez roz­mów­czy­nię, pal­nął Pani redak­tor, ja nie wiem, co ja uważam.”

 • Ja bym tu tro­szecz­kę ina­czej nazwał. Cicha koali­cja DW+Porozumienie+PiS. Wystar­czy ostat­nie spo­tka­nie z Gowi­nem, i wir­tu­al­ne cze­ki od Kos­sa­kow­skie­go. I to jest isto­ta sprawy

  • Przy­naj­mniej poka­zu­je, kto pod­niósł opła­ty za śmie­ci i kogo trze­ba zmienić.!!

   • Humo­rza­sty popie­ral pis w wybo­rach a teraz pisiak z gejow­skim zaro­stem uda­je durnia.

    .