Strona główna » Lokalne » Rail Baltica – kolej w Ełku zmieni się dla podróżnych
Lokalne

Rail Baltica – kolej w Ełku zmieni się dla podróżnych

Lepszy dostęp do kolei w Ełku, wzrost poziomu bezpieczeństwa, poprawa komunikacji w mieście i sprawniejsze podróże na trasie Rail Baltica to planowane efekty inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Projekt za prawie 587 mln zł netto jest współfinansowany z unijnych środków instrumentu CEF „Łącząc Europę". Dziś podpisano umowę na projekt i prace budowlane na stacjach w Ełku.

PKP Pol­skie Linie Kole­jo­we S.A. pod­pi­sa­ły umo­wę za pra­wie 587 mln zł net­to na prze­bu­do­wę sta­cji Ełk, przy­stan­ku Ełk Szy­ba Wschód oraz sta­cji Ełk Towa­ro­wy. Wyko­naw­cą prac pro­jek­to­wych oraz robót budow­la­nych jest Budi­mex S.A. Inwe­sty­cje w Ełku, to pierw­szy etap robót na odcin­ku Bia­ły­stok – Ełk, w ramach pro­jek­tu Pra­ce na linii E 75 na odcin­ku Bia­ły­stok – Suwał­ki – Tra­kisz­ki (gra­ni­ca pań­stwa), etap I odci­nek Bia­ły­stok – Ełk”.

– Postę­pu­ją­ce pra­ce na pol­skim odcin­ku mię­dzy­na­ro­do­wej tra­sy Rail Bal­ti­ca sta­no­wią waż­ny impuls, zwięk­sza­ją­cy moż­li­wo­ści kolei zarów­no dla podróż­nych, jak i prze­woź­ni­ków towa­rów. Inwe­sty­cja peł­ni waż­ną funk­cję dla roz­wo­ju nowo­cze­sne­go trans­por­tu w Pol­sce, a tak­że jest waż­nym ele­men­tem popra­wia­ją­cym sko­mu­ni­ko­wa­nie kra­jów Euro­py Wschod­niej – powie­dział mini­ster infra­struk­tu­ry Andrzej Adamczyk.

– Pod­pi­sa­na umo­wa na prze­bu­do­wę sta­cji Ełk sta­no­wi pierw­szy etap prze­bu­do­wy linii z Ełku do Bia­łe­go­sto­ku na mię­dzy­na­ro­do­wej tra­sie Rail Bal­ti­ca. Inwe­sty­cja przy­nie­sie korzy­ści nie tyl­ko podróż­nym, ale rów­nież przed­się­bior­com i kie­row­com. Moder­ni­za­cja linii spra­wi, że kolej sta­nie się atrak­cyj­ną, eko­lo­gicz­ną alter­na­ty­wą dla trans­por­tu dro­go­we­go. Pro­jekt korzyst­nie wpły­nie tak­że na popra­wę bez­pie­czeń­stwa w ruchu kole­jo­wym – stwier­dził wice­mi­ni­ster infra­struk­tu­ry Andrzej Bittel.

– Pol­skie Linie Kole­jo­we kon­se­kwent­nie wyko­rzy­stu­ją środ­ki unij­ne m.in. z instru­men­tu CEF Łącząc Euro­pe., a to pozwa­la na zwięk­sze­nie roli kolei w trans­por­cie na kory­ta­rzach o zna­cze­ni mię­dzy­na­ro­do­wym, kra­jo­wym i regio­nal­nym. Efek­tem pod­pi­sa­nej dziś umo­wy na prze­bu­do­wę sta­cji w Ełku będzie lep­sza dostęp­ność do kolei, wzrost atrak­cyj­no­ści podró­ży pocią­giem oraz popra­wa kon­ku­ren­cyj­no­ści kolei jako trans­por­tu naj­bar­dziej eko­lo­gicz­ne­go. Popra­wi się rów­nież sys­tem komu­ni­ka­cji w mie­ście na sty­ku dróg i torów – powie­dział Ire­ne­usz Mer­chel, pre­zes Zarzą­du PKP Pol­skich Linii Kole­jo­wych S.A.

Pasa­że­ro­wie zyska­ją kom­for­to­wą sta­cję Ełk. Wszyst­kie trzy pero­ny zosta­ną pod­wyż­szo­ne i posze­rzo­ne, co znacz­nie uła­twi dostęp do pocią­gów. Oso­by o ogra­ni­czo­nych moż­li­wo­ściach poru­sza­nia się łatwiej sko­rzy­sta­ją z kolei. Na każ­dym z pero­nów będą win­dy. Zamon­to­wa­ne zosta­ną nowe wia­ty oraz ław­ki. Czy­tel­ne ozna­ko­wa­nie i nagło­śnie­nie uła­twią orien­ta­cję na sta­cji. Dla osób nie­wi­dzą­cych lub sła­bo­wi­dzą­cych prze­wi­dzia­no ścież­ki napro­wa­dza­ją­ce oraz ozna­cze­nia w języ­ku Bra­il­le­’a. Anty­po­śli­zgo­wa nawierzch­nia i jasne świe­tle­nie zapew­nią bez­piecz­ne poru­sza­nie się po pero­nach tak­że po zmro­ku. Komu­ni­ka­cję na sta­cji popra­wi nowe przej­ście pod tora­mi, któ­re zastą­pi obec­ne obiek­ty. Dzię­ki inwe­sty­cji dłuż­szy, szer­szy oraz wyż­szy obiekt zapew­ni bez­piecz­ny dostęp do kolei nie z jed­nej, lecz obu stron sta­cji — rów­nież miesz­kań­com osie­dla Zatorze.

Na przy­stan­ku Ełk Szy­ba Wschód zapla­no­wa­no  budo­wę dwóch jed­no­kra­wę­dzio­wych pero­nów o dłu­go­ści 200 m. Pero­ny wypo­sa­żo­ne zosta­ną w wia­ty, ław­ki, porę­cze do odpo­czyn­ku na sto­ją­co i gablo­ty infor­ma­cyj­ne. Przy­sta­nek będzie dostęp­ny dla osób o ogra­ni­czo­nych moż­li­wo­ściach poru­sza­nia się. Doj­ście zapew­nią scho­dy i pochyl­nie. Zain­sta­lo­wa­ny zosta­nie sys­tem infor­ma­cji głosowej.

Sta­cja Ełk Towa­ro­wy będzie mogła przyj­mo­wać pocią­gi o dłu­go­ści 740 m. Wyż­szy poziom bez­pie­czeń­stwa w ruchu kole­jo­wym umoż­li­wią nowe urzą­dze­nia i sys­te­my prze­wi­dzia­ne w lokal­nym cen­trum ste­ro­wa­nia w Ełku. Inwe­sty­cja istot­ne popra­wi warun­ki obsłu­gi pocią­gów towa­ro­wych. Spraw­niej­sze będą prze­wo­zy pomię­dzy Pol­ską a kra­ja­mi nad­bał­tyc­ki­mi. Wzro­śnie zna­cze­nie kolei jako eko­lo­gicz­ne­go, efek­tyw­ne­go środ­ka transportu.

– Cie­szę się z pod­pi­sa­nia waż­nej umo­wy pod­czas Euro­pej­skie­go Roku Kolei. Pra­ce na sta­cjach Ełk Oso­bo­wy i Ełk Towa­ro­wy są pierw­szym eta­pem moder­ni­za­cji tra­sy Rail Bal­ti­ca, na odcin­ku Bia­ły­stok — Ełk, poło­żo­nym na kory­ta­rzu sie­ci bazo­wej Morze Pół­noc­ne-Bał­tyk. Moder­ni­za­cja tego waż­ne­go węzła kole­jo­we­go w pół­noc­no-wschod­niej Pol­sce zwięk­szy moż­li­wo­ści i poten­cjał trans­por­tu trans­gra­nicz­ne­go. Podró­że kole­ją oraz prze­wóz towa­rów będą szyb­sze i bez­piecz­niej­sze, dzię­ki cze­mu kolej sta­nie się real­ną alter­na­ty­wą dla trans­por­tu dro­go­we­go. Inwe­sty­cja zwięk­szy kom­fort podró­ży, a oso­by o ogra­ni­czo­nej spraw­no­ści rucho­wej uzy­ska­ją lep­szy dostęp do pocią­gów. Inwe­sty­cja przy­czy­ni się do eko­lo­gi­za­cji trans­por­tu – powie­dział Mor­ten Jen­sen, Head of Unit, CINEA.

W zakre­sie inwe­sty­cji w Ełku prze­wi­dzia­no m.in. wymia­nę ok. 45 km torów,  sie­ci trak­cyj­nej oraz 118 roz­jaz­dów. Wzrost bez­pie­czeń­stwa w ruchu kole­jo­wym oraz dro­go­wym zapew­nią dwa nowe wia­duk­ty kole­jo­we nad ul. Towa­ro­wą i ul. Kole­jo­wą. Obiek­ty zastą­pią prze­jaz­dy. Przy­ję­te roz­wią­za­nie znacz­nie uspraw­ni komu­ni­ka­cję w mie­ście. Prze­bu­do­wa­ny zosta­nie wia­dukt kole­jo­wy nad ul. Suwal­ską. Zmo­der­ni­zo­wa­ny zosta­nie most kole­jo­wy nad rze­ką Ełk.

Inwe­sty­cja pla­no­wa­na jest do koń­ca 2023 r. Prze­bu­do­wa sta­cji jest dofi­nan­so­wa­na ze środ­ków Unii Euro­pej­skiej z instru­men­tu Con­nec­ting Euro­pe Faci­li­ty (CEF) – Łącząc Europę”.

 Pro­jekt jest współ­fi­nan­so­wa­ny przez Unię Euro­pej­ską z Instru­men­tu Łącząc Europę”. 

Wyłącz­ną odpo­wie­dzial­ność za treść publi­ka­cji pono­si jej autor. Unia Euro­pej­ska nie odpo­wia­da za ewen­tu­al­ne wyko­rzy­sta­nie infor­ma­cji zawar­tych w takiej publikacji.