Strona główna » Lokalne » Rail Baltica. Ruszyły kolejowe prace. Pasażerowie zyskają komfortową stację Ełk
Lokalne

Rail Baltica. Ruszyły kolejowe prace. Pasażerowie zyskają komfortową stację Ełk

alt="RAIL BALTICA ELK"
FOTO: MIASTO-GAZETA.PL
Na stacji w Ełku rozpoczęły się prace. Mieszkańcy zyskają zadaszone perony, dostępne dla wszystkich podróżnych oraz nowe przejście pod torami. Sprawniejsza będzie komunikacja w mieście.
 Rail Bal­ti­ca: Inwe­sty­cja PKP Pol­skich Linii Kole­jo­wych S.A. za pra­wie 587 mln zł net­to współ­fi­nan­so­wa­na jest ze środ­ków unij­nych instru­men­tu CEF Łącząc Europę”.
 
Ponad 6 km torów, 10 km sie­ci trak­cyj­nej i 70 sta­lo­wych kon­struk­cji wspor­czych zde­mon­to­wa­no już na sta­cjach Ełk i Ełk Towa­ro­wy. Cięż­ki sprzęt przy­go­to­wu­je miej­sce pod budo­wę nowe­go ukła­du torów. Gro­ma­dzo­ne są mate­ria­ły – przy­wie­zio­no ponad 70 km szyn, 40 tys. pod­kła­dów i oko­ło 800 wago­nów tłucz­nia. Obok pra­cu­ją­cych maszyn roz­kła­do­wo kur­su­ją pocią­gi, a podróż­ni korzy­sta­ją ze stacji.

– Zmiany na stacji i linii kolejowej, to także zapowiedź szerszych zmian, to szansa dla Ełku. Zwiększą się możliwości kolei dla podróżnych, a także w przewozie towarów. Przebudowa w Ełku, tak jak cała inwestycja Rail Baltica, ma istotne znaczenie dla rozwoju nowoczesnego transportu w Polsce – powiedziała Małgorzata Kopiczko, senator RP.

 
Bliżej wygodnych podróży
 
Pasa­że­ro­wie zyska­ją kom­for­to­wą sta­cję Ełk. Wszyst­kie pero­ny zosta­ną pod­wyż­szo­ne i posze­rzo­ne, co uła­twi wsia­da­nie i wysia­da­nie z pocią­gów. Oso­by o ogra­ni­czo­nych moż­li­wo­ściach poru­sza­nia się łatwiej sko­rzy­sta­ją z kolei dzię­ki win­dom. Komu­ni­ka­cję na sta­cji popra­wi nowe dłuż­sze przej­ście pod tora­mi. Będzie bez­piecz­ny dostęp do kolei dla miesz­kań­ców osie­dla Zatorze.

– Unia Europejska wspiera poprzez program CEF modernizację Rail Baltica w Polsce. Prace kolejowe na terenie dworca w Ełku i projekt odcinka Ełk-Trakiszki są również współfinansowane z budżetu CEF odpowiednio około 116 mln EUR i ponad 36 mln EUR. Oznacza to dla tych inwestycji 85% wsparcia UE w całkowitych kosztach. Bardzo się cieszymy, że w Europejskim Roku Kolei postępują prace i projekty na odcinku Białystok-Ełk-Trakiszki Rail Baltica w Polsce. Postępy prac w terenie oznaczają, że program CEF zapewnia ich sprawną realizację. Rozwój kolei w Polsce przyczynia się do ekologizacji transportu – powiedział Morten Jensen, Head of Unit at CINEA.

 
Moder­ni­za­cja obej­mie też przy­sta­nek Ełk Szy­ba Wschód, gdzie zapla­no­wa­no  budo­wę dwóch jed­no­kra­wę­dzio­wych pero­nów o dłu­go­ści 200 m. Prze­bu­do­wy­wa­na jest sta­cja Ełk Towa­ro­wy, aby mogła przyj­mo­wać pocią­gi o dłu­go­ści 740 m. Inwe­sty­cja istot­ne popra­wi warun­ki obsłu­gi pocią­gów towa­ro­wych, wzro­śnie zna­cze­nie kolei jako eko­lo­gicz­ne­go, efek­tyw­ne­go środ­ka transportu.

– Środki unijne z instrumentu CEF Łącząc Europę dają możliwość zwiększania roli kolei, a my konsekwentnie wykorzystujemy te możliwości. Polskie Linie Kolejowe zapewniają rozwój kolei atrakcyjnej, dostępnej i ekologicznej. Zyskuje kolej, ale poprawia się też układ komunikacyjny w położonych obok linii miastach – powiedział Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Wzrost bez­pie­czeń­stwa w ruchu kole­jo­wym oraz dro­go­wym zapew­nią nowe wia­duk­ty kole­jo­we nad ul. Towa­ro­wą i ul. Kole­jo­wą. Prze­bu­do­wa­ny zosta­nie wia­dukt kole­jo­wy nad ul. Suwal­ską. Zmo­der­ni­zo­wa­ny zosta­nie most kole­jo­wy nad rze­ką Ełk.
 
Rail Baltica rozwija się dalej
PKP Pol­skie Linie Kole­jo­we S.A. pod­pi­sa­ły 9 grud­nia 2021 r. umo­wę z wyko­naw­cą doku­men­ta­cji pro­jek­to­wej dla odcin­ka Ełk-Tra­kisz­ki na tra­sie Rail Bal­ti­ca. Tra­sa ma zostać zelek­try­fi­ko­wa­na, a mak­sy­mal­na pręd­kość pocią­gów pla­no­wa­na jest na 250 km/h. W efek­cie podróż naj­szyb­szym pocią­giem z Ełku do gra­ni­cy pań­stwa w Tra­kisz­kach po zakoń­cze­niu wszyst­kich prac powin­na zająć poni­żej 40 minut. Zakres moder­ni­za­cji prze­wi­du­je budo­wę dru­gie­go toru na ponad 90-kilo­me­tro­wym odcin­ku linii oraz moder­ni­za­cję sta­cji i przystanków.

 

zespół prasowy/PKP Pol­skie Linie Kole­jo­we S.A.

7 komentarzy

napisz komentarz

 • Może tym razem nad dwor­cem będzie wid­niał pod­świe­tla­ny neon : EŁK CENTRALNY lub cho­ciaż sam EŁK GŁÓWNY

  • No wła­śnie, żeb wia­do­mo było gdzie czło­wiek jest w koń­cu jak doj­dzie czy docho­dzi do sie­bie, po szo­ku wywo­ła­nym ujrze­niem wspa­nia­ło­ści prze­bu­do­wy tego dwor­ca wraz z przy­le­gło­ścia­mi okolicznymi

 • teraz będą szyb­ciej wozi­ły powie­trze. Będzie moż­na szyb­ko speł­nić marze­nie każ­de­go Ełcza­ni­na : zoba­czyć trój­mia­sto Tra­kisz­ki-Suwa­lisz­ki- Bakałarzewo.
  Bile­ty dro­gie , każ­dy woli samo­cho­dem jechać. Nawet węgiel do kotłow­ni na Gdań­skiej wożą samo­cho­da­mi , choć mają bocz­ni­cę bo PKP drożej.
  PKP chy­ba się szko­li­ło w wyda­wa­niu pie­nię­dzy w naszym Urzę­dzie ? Zbu­du­ją przy oka­zji jaką fon­tan­nę ? Kie­dyś była przy dwor­cu , więc jest tradycja 🙂

 • A co z prze­jaz­dem kole­jo­wym na ul. Sikor­skie­go. Cza­sa­mi sto­ję 15 min w kor­ku aby dostać się na Koniecz­ki i do Cen­trum Mia­sta. Służ­by Ratun­ko­we muszą jechać okręż­ną dro­gą bo nie ma szans prze­do­stać się na i z Konieczek.

  • Co za maru­da nie­za­spo­ko­jo­na… 😉 Tutaj pan pre­zes snu­je wspa­nia­łe wizje, że Dobry Duch Mia­sta będzie mógł do Tra­ki­szek doje­chać w nie­ca­łe 40 minut, a ten coś o jakimś prze­jeź­dzie na Sikorskiego…
   A poważ­nie, to nic z tym prze­jaz­dem nie będzie. W ramach moder­ni­za­cji linii Ełk — Giżyc­ko żad­ne­go wia­duk­tu ani tune­lu tam nie przewidziano.