Strona główna » Polityka » Ratusz sięga do kieszeni mieszkańców. Przed nami podwyżki podatków
Polityka

Rada Miasta Ełku Ratusz sięga do kieszeni mieszkańców. Przed nami podwyżki podatków

R. Szymaszko
Podwyżek cen biletów, podatków od nieruchomości i środków transportu mogą spodziewać się ełczanie na przyszły rok. Na najbliższej sesji „stanąć” mają uchwały dotyczące wzrostu podatków i opłat lokalnych.

Ełc­ki ratusz przed­sta­wił już pro­jek­ty uchwał doty­czą­ce opłat lokal­nych. I choć osta­nia pod­wyż­ka podat­ków od nie­ru­cho­mo­ści mia­ła miej­sce w 2017 roku, to pro­po­no­wa­ny wzrost na pew­no nie ucie­szy przed­się­bior­ców ełc­kich, szcze­gól­nie tych, któ­rzy zma­ga­ją się z prze­sto­jem wyni­ka­ją­cym z obostrzeń.

PODATEK OD GRUNTÓW
— zwią­za­nych z pro­wa­dze­niem dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej — od 1 m² powierzch­ni — było: 0,88 zł; ma być: 0,92 zł
— pod woda­mi powierzch­nio­wy­mi sto­ją­cy­mi lub woda­mi powierzch­nio­wy­mi pły­ną­cy­mi jezior i zbior­ni­ków sztucz­nych — od 1 ha powierzch­ni — było: 4,63 zł; ma być 4,86 zł
— pozo­sta­łych, w tym zaję­tych na pro­wa­dze­nie odpłat­nej sta­tu­to­wej dzia­łal­no­ści pożyt­ku publicz­ne­go przez orga­ni­za­cje pożyt­ku publicz­ne­go — od 1 m² powierzch­ni było: 0,40 zł; ma być 0,42 zł

PODATEK OD BUDYNKÓW I ICH CZĘŚCI
— miesz­kal­nych — od 1 m² powierzch­ni użyt­ko­wej- było: 0,70 zł; ma być 0,74 zł
— zwią­za­nych z pro­wa­dze­niem dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej oraz od budyn­ków miesz­kal­nych lub ich czę­ści zaję­tych na pro­wa­dze­nie dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej — od 1 m² powierzch­ni użyt­ko­wej — było: 22,99 zł; ma być: 24,14 zł
— zaję­tych na pro­wa­dze­nie dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej w zakre­sie obro­tu kwa­li­fi­ko­wa­nym mate­ria­łem siew­nym — od 1 m² powierzch­ni użyt­ko­wej — było: 10,80 zł; ma być: 11,34 zł
— zwią­za­nych z udzie­la­niem świad­czeń zdro­wot­nych w rozu­mie­niu prze­pi­sów o dzia­łal­no­ści lecz­ni­czej, zaję­tych przez pod­mio­ty udzie­la­ją­ce tych świad­czeń od 1 m² powierzch­ni użyt­ko­wej — było: 4,70 zł; ma być: 4,94 zł
— pozo­sta­łych, w tym zaję­tych na pro­wa­dze­nie odpłat­nej sta­tu­to­wej dzia­łal­no­ści pożyt­ku publicz­ne­go przez orga­ni­za­cje pożyt­ku publicz­ne­go — od 1 m² powierzch­ni użyt­ko­wej — było: 7,77 zł, ma być 8,16 zł;
z wyjąt­kiem: budyn­ków lub ich czę­ści wyod­ręb­nio­nych na pomiesz­cze­nia gospo­dar­cze o łącz­nej powierzch­ni do 10 m²- od 1 m² powierzch­ni użyt­ko­wej — było: 4,14 zł, ma być: 4,35 zł

Pro­jek­ty zmia­ny sta­wek podat­ko­wych tra­fią pod gło­so­wa­nie na sesji Rady Mia­sta Ełku już 25 listopada.

Cie­ka­wost­ki budże­to­we: Mia­sto pla­nu­je pod­wyż­kę cen bile­tów i ogra­ni­cze­nie kur­sów MZK

7 komentarzy

napisz komentarz