Strona główna » Pandemia koronawirus » Rok szkolny rozpoczyna się normalnie, nie zakłada się żadnego lockdownu
Pandemia koronawirus

Rok szkolny rozpoczyna się normalnie, nie zakłada się żadnego lockdownu

Rok szkolny rozpoczyna się normalnie. Nie zakłada się absolutnie żadnego lockdownu, żadnej nauki w jakichś specjalnych systemach hybrydowych czy innych - mówił prezydent Andrzej Duda w poniedziałek po zakończeniu Rady Gabinetowej dotyczącej przygotowań systemu oświaty na kolejną falę COVID-19.

Pre­zy­dent powie­dział, że otrzy­mał ze stro­ny rzą­du peł­ną infor­ma­cję doty­czą­cą przy­go­to­wa­nia szkół do nowe­go roku szkol­ne­go. Naj­waż­niej­szą infor­ma­cją jest to, że rok szkol­ny roz­po­czy­na się nor­mal­nie. Nie zakła­da się abso­lut­nie żad­ne­go lock­dow­nu, nie zakła­da się abso­lut­nie żad­nej nauki w jakieś spe­cjal­nych sys­te­mach hybry­do­wych czy innych. Dzie­ci i mło­dzież idą nor­mal­nie do szko­ły, tak jak zawsze” — oświad­czył prezydent.

Oczy­wi­ście — zazna­czył — szko­ły zosta­ły dodat­ko­wo wypo­sa­żo­ne w infra­struk­tu­rę zabez­pie­cza­ją­cą. Są szko­łom prze­ka­zy­wa­ne spe­cjal­ne dys­try­bu­to­ry pły­nu odka­ża­ją­ce­go, któ­re zawie­ra­ją tak­że i ter­mo­me­try” — mówił. Dodał, że szko­ły otrzy­mu­ją masecz­ki oraz rękawice.

Ta pod­sta­wo­wa infra­struk­tu­ra zabez­pie­cza­ją­ca w szko­łach będzie; oprócz tego są przy­go­to­wa­ne mate­ria­ły edu­ka­cyj­ne, któ­re będą poka­zy­wa­ne mło­dzie­ży, będą się odby­wa­ły lek­cje doty­czą­ce nie tyl­ko same­go koro­na­wi­ru­sa, ale w ogó­le tego, jak postę­po­wać, by w jak naj­więk­szym stop­niu zabez­pie­czyć się przed zacho­ro­wa­niem” — dodał. Wyra­ził też nadzie­ję, że zwięk­szo­ny poziom higie­ny oraz ostroż­no­ści u dzie­ci i mło­dzie­ży, pomo­że tak­że w zmniej­sze­niu licz­by zacho­ro­wań na cho­ro­by sezo­no­we, np. grypę.

Pre­zy­dent poin­for­mo­wał, że nie prze­wi­du­je się, aby dzie­ci i mło­dzież mia­ły uczest­ni­czyć w lek­cjach w masecz­kach, jed­nak będzie obo­wią­zek ich nosze­nia w czę­ściach wspól­nych, w cza­sie przerw, na przy­kład gdy docho­dzi do mie­sza­nia się klas”. Wyja­śnił, że jest to spo­wo­do­wa­ne tym, iż nie­moż­li­we jest w prak­ty­ce utrzy­ma­nie w tych miej­scach w szko­le dystan­su społecznego.

Nie prze­wi­du­je się w ogó­le, żeby mógł zostać wpro­wa­dzo­ny lock­down gospo­dar­ki czy lock­down szkol­ny. Prze­wi­du­je się, że życie szkol­ne będzie toczy­ło się nor­mal­nie” — mówił pre­zy­dent. Jed­no­cze­śnie przy­po­mniał o dostęp­no­ści szcze­pień, zachę­cał do tego, jed­nak pod­kre­ślił, że nie będzie żad­ne­go podzia­łu na uczniów zaszcze­pio­nych, bądź nie. Nie prze­wi­du­je się w ogó­le cze­goś takie­go; musia­ło­by dojść do bar­dzo znacz­ne­go pogor­sze­nia sytu­acji, w spo­sób nie­prze­wi­dzia­ny” — zastrzegł. W innej czę­ści brie­fin­gu wyja­śnił, że mogło­by się tak strać np. w przy­pad­ku poja­wie­nia się nowej odmia­ny koronawirusa.

Czę­sto sły­szy się, że rodzi­ce oba­wia­ją się, iż dzie­ci zosta­ną podzie­lo­ne na te, któ­re zosta­ły zaszcze­pio­ne i te, któ­re nie; a te nie­zasz­cze­pio­ne nie będą mogły cho­dzić do szko­ły, a te zaszcze­pio­ne będą mogły. Pan mini­ster powie­dział: zde­cy­do­wa­nie nie. Zde­cy­do­wa­nie jest prze­ciw­ni­kiem takie­go dzie­le­nia dzie­ci według takie­go kry­te­rium, nie prze­wi­du­je się w ogó­le cze­goś takie­go” — zapew­niał prezydent.

Infor­mu­jąc o reali­za­cji Naro­do­we­go Pro­gra­mu Szcze­pień, Duda zazna­czył, że pra­wie 19 mln Pola­ków jest w peł­ni zaszcze­pio­nych. A zachę­ca­jąc pozo­sta­łych do roz­wa­że­nia zaszcze­pie­nia się, przy­po­mniał, że nie są pla­no­wa­ne obo­wiąz­ko­we szcze­pie­nia. Zade­kla­ro­wał, że sam jest prze­ciw­ni­kiem obo­wiąz­ko­wych szczepień.

Pre­zy­dent poin­for­mo­wał, że w pierw­szym tygo­dniu roku szkol­ne­go będzie pro­wa­dzo­na akcja infor­ma­cyj­na, w dru­gim tygo­dniu rodzi­ce będą mogli zło­żyć dekla­ra­cję o woli zaszcze­pie­nia swo­je­go dziec­ka, nato­miast same szcze­pie­nia mają być prze­pro­wa­dza­ne od trze­cie­go tygo­dnia w szko­łach lub wska­za­nych ośrod­kach, a będzie to uza­leż­nio­ne od licz­by zainteresowanych.

Duda zachę­cał do szcze­pień prze­ciw­ko COVID-19, któ­re — jak mówił — przy­no­szą efek­ty. Jak widać, szcze­pie­nie przy­no­si efek­ty i dla­te­go zachę­ca­my do tego, żeby się szcze­pić, dla­te­go, że rzad­ko się zda­rza­ją, dosłow­nie są to jed­nost­ko­we przy­pad­ki, by ktoś cięż­ko prze­cho­dził koro­na­wi­ru­sa, czy­li tra­fiał do hospi­ta­li­za­cji, jeśli wcze­śniej był odpo­wied­nio zaszcze­pio­ny” — pod­kre­ślił prezydent.

Rela­cjo­nu­jąc infor­ma­cje sze­fa MZ o przy­go­to­wa­niach sys­te­mu ochro­ny zdro­wia do 4. fali COVID-19, pre­zy­dent zwró­cił uwa­gę, że obec­nie jest w szpi­ta­lach ponad 6 tys. tzw. łóżek covi­do­wych, z któ­rych zaję­te jest 400, ale sys­tem jest przy­go­to­wa­ny by podwo­ić licz­bę dostęp­nych łóżek do 12 tys.

Andrzej Duda zazna­czał, że nie prze­wi­du­je się teraz, aby nad­cho­dzą­ca fala pan­de­mii była bar­dzo wyso­ka”, a licz­ba zacho­ro­wań się­ga­ła pozio­mem sta­nu z wio­sny, ale z zastrze­że­niem, że będzie znacz­nie spo­koj­nie”, o ile nie przyj­dzie nowa muta­cja koro­na­wi­ru­sa, któ­ra omi­ja­ła­by odpor­ność wywo­ła­ną szcze­pie­niem lub tym, że ktoś już prze­szedł zaka­że­nie. Prze­wi­du­je się, że będzie to prze­bie­ga­ło znacz­nie spo­koj­niej” — podsumował.

(PAP)

Auto­rzy: Mie­czy­sław Rudy, Rafał Biał­kow­ski, Mate­usz Roszak, Wik­to­ria Nica­łek, Miko­łaj Małecki

KRONIKA POLICYJNA