Strona główna » Pod napięciem » Rośnie niezadowolenie mieszkańców. Czy za śmieci będziemy płacić za tych, którzy nie płacą?
Pod napięciem

Rośnie niezadowolenie mieszkańców. Czy za śmieci będziemy płacić za tych, którzy nie płacą?

pixabay.com

Zaproponowana przez prezydenta Ełku Tomasza Andrukiewicza tzw. uchwała śmieciowa serwuje nam podwyżkę za odbiór śmieci oraz niesprawiedliwy sposób ich naliczania. Prezydencki projekt zakłada 58 zł od gospodarstwa domowego niezależnie od osób, które je zamieszkują.

Dziś, na komi­sji infra­struk­tu­ry tyl­ko rad­ny Bogu­sław Wiso­wa­ty (klub Dobro Wspól­ne) poparł uchwa­łę pre­zy­denc­ką. Jed­nak decy­du­ją­cy głos w tej spra­wie pad­nie” na sesji miej­skiej, któ­ra ma odbyć się w śro­dę. Komi­sje są tyl­ko cia­łem dorad­czym i ich opi­nia pozy­tyw­na czy też nie, nie musi mieć wpły­wu na wynik gło­so­wa­nia pod­czas sesji rady miasta.

Wiso­wa­ty pro­po­no­wał przy­ję­cie uchwa­ły na chwi­lę” i powrót do niej po jakimś cza­sie. Powo­ły­wał się na dżen­tel­meń­ską umo­wę. War­to jed­nak zazna­czyć, że tzw. podat­ku śmie­cio­we­go raczej jak gry w bry­dża trak­to­wać nie wolno.

Szu­ka­li spo­so­bu na tych, któ­rzy nie płacą 
Choć urzęd­ni­cy roz­wa­ża­li inne meto­dy pła­ce­nia za śmie­ci, wybra­li meto­dę od gospo­dar­stwa domo­we­go. Opła­ta za odbiór śmie­ci nie może być też uchwa­lo­na na pod­sta­wie widzi­mi­się. Musi być tak zbi­lan­so­wa­na, aby mia­sto nie dokła­da­ło do sys­te­mu. Co ozna­cza, że opła­ta musi być na pozio­mie zabez­pie­cza­ją­cym pokry­cie kosztów.

Do 30 czerw­ca 2019 roku w Przed­się­bior­stwie Gospo­dar­ki Odpa­da­mi Eko — MAZURY” Sp. z o.o. obo­wią­zy­wa­ła obni­żo­na cena za przy­ję­cie i zago­spo­da­ro­wa­nie odpa­dów komu­nal­nych z tere­nu 12 gmin nale­żą­cych do Związ­ku Mię­dzyg­min­ne­go Gospo­dar­ka Komu­nal­na” (ZMGK) — odpo­wia­da na nasze zapy­ta­nie spół­ka śmieciowa.

W czerw­cu 2019 r. Zgro­ma­dze­nie Wspól­ni­ków w imie­niu 12 gmin ZMGK pod­ję­ło uchwa­łę o aktu­ali­za­cji cen­ni­ka usług Spół­ki, któ­ry od 3,5 roku nie był zmie­nia­ny […] — infor­mu­je spół­ka. Z uwa­gi na kolej­ny wzrost kosz­tów dzia­łal­no­ści Spół­ki, takich jak opła­ty śro­do­wi­sko­wej (mar­szał­kow­skiej), zago­spo­da­ro­wa­nia frak­cji ener­ge­tycz­nej (preRDF), ener­gii elek­trycz­nej, wzro­stu pła­cy mini­mal­nej — dla utrzy­ma­nia płyn­no­ści finan­so­wej Spół­ki — bez koniecz­no­ści pokry­wa­nia stra­ty przez gmi­ny człon­kow­skie ZMGK, Zgro­ma­dze­nie Wspól­ni­ków Spół­ki przy­ję­ło nowy cen­nik usług obo­wią­zu­ją­cy od 1 kwiet­nia 2020 roku — czy­ta­my dalej.

Przy­po­mi­na­my, że człon­ka­mi Zgro­ma­dze­nia Wspól­ni­ków repre­zen­tu­ją­cych nasze mia­sto jest Tomasz Andrukiewicz.

Rodzą się pyta­nia i wątpliwości 

Wma­wia­no nam, że segre­ga­cja odpa­dów obni­ży ich cenę. Do tej pory za nie­se­gre­go­wa­ne śmie­ci jed­na oso­ba pła­ci­ła 13,50 zł. Teraz po segre­ga­cji (czy­li za pra­cę, któ­rą do tej pory wyko­ny­wa­li pra­cow­ni­cy zakła­du) zapła­ci 58 zł. Iro­nicz­nie moż­na zapy­tać — na ile więc pre­zy­denc­cy urzęd­ni­cy wyce­ni­li pra­cę i sta­ra­nia osób segre­gu­ją­cych śmie­ci?  W przy­pad­ku zabu­do­wy wie­lo­ro­dzin­nej, trze­ba dodat­ko­wo liczyć na dużo” szczę­ścia i modlić się, żeby sąsie­dzi też segre­go­wa­li, bo ina­czej opła­ta wynie­sie 116 zł (tj. pra­wie o 900% wię­cej). Może by tak powo­łać spo­łecz­ny komi­tet blo­ko­wo- śmiet­ni­ko­wy, któ­ry tej segre­ga­cji będzie pilnować? : -).

Poja­wia się też wie­le wąt­pli­wo­ści co do wybo­ru meto­dy. Czy­li nali­cza­nia od gospo­dar­stwa domo­we­go. Z pro­po­zy­cji wyni­ka, że bez zna­cze­nia będzie licz­ba osób zamiesz­ku­ją­cych dane gospo­dar­stwo. Wybór meto­dy jest zatem krzyw­dzą­cy i mówiąc wprost — nie­spra­wie­dli­wy. Nawet małe dziec­ko wie, że np. 7 osób wytwo­rzy wię­cej śmie­ci niż jedna.

Miej­scy urzęd­ni­cy za argu­ment wła­ści­wej dia­gno­zy wybo­ru” przy­ję­li tzw. szczel­ność sys­te­mu. Opła­ta liczo­na od gospo­dar­stwa, a nie od oso­by ma wg nich ten sys­tem uszczel­nić, to zna­czy wyła­pać tych, któ­rzy za śmie­ci nie pła­cą. Gospo­dar­stwo domo­we jest więc zwy­czaj­ną nie­ru­cho­mo­ścią, któ­rej przed urzę­dem ukryć się nie da. Jed­nak to oso­ba pro­du­ku­je śmie­ci i wg więk­szo­ści ełczan, opła­ta za śmie­ci pobie­ra­na powin­na być wła­śnie od niej.

Ale jeże­li do tej pory pła­ci­li­śmy 13,50 zł za sys­tem nie­szczel­ny, bo wia­dro było dziu­ra­we”, a sys­tem się bilan­so­wał — to dla­cze­go po uszczel­nie­niu sys­te­mu i segre­ga­cji, któ­rej nie było, mamy pła­cić dra­stycz­nie wię­cej — kto to wytłumaczy?

Wzbu­rze­nie miesz­kań­ców oprócz pro­po­no­wa­nej opła­ty powo­du­je też komu­ni­kat o obo­wiąz­ku zaopa­trze­nia się w pięć kolo­ro­wych koszy, któ­re mają posłu­żyć segre­ga­cji. To infor­ma­cja wpro­wa­dza­ją­ca w błąd. Nie ma bowiem obo­wiąz­ku kupo­wa­nia czy usta­wia­nia w swo­ich miesz­ka­niach róż­ne­go rodza­ju pojem­ni­ków. Segre­ga­cję odpa­dów, każ­dy miesz­ka­niec może zor­ga­ni­zo­wać na swój spo­sób. Waż­ne jest, aby final­nie pra­wi­dło­wy” śmieć tra­fił do pojem­ni­ka zbior­cze­go (kon­te­ner przy blo­ku) prze­zna­czo­ne­go dla danej frakcji.

Pre­zy­dent, rad­ni i cały sztab urzęd­ni­ków wie­dzie­li od kil­ku lat, że będą musie­li zmie­rzyć się z segre­ga­cją oraz pod­wyż­ką. Pyta­nie — dla­cze­go zaję­li się tym tak późno?

 Ale pytań moż­na sta­wiać więcej
Dla­cze­go uczci­wie pła­cą­cy ełcza­nin ma dodat­ko­wo teraz pono­sić kosz­ty za tych, któ­rzy nie pła­cą, tyl­ko dla­te­go, że mia­sto ma pro­blem z uszczel­nie­niem sys­te­mu? Ten argu­ment jest tym bar­dziej nie do przy­ję­cia, bo w prze­ka­zach pia­ro­wych komu­ni­ka­ty o rosną­cej licz­bie miesz­kań­ców ser­wu­je się nam od paru już lat?

Oraz, ile jest w kwo­cie 58 zło­tych opła­ty za fak­tycz­ny odbiór śmie­ci, a ile jest opła­ty za tych nie­pła­cą­cych oraz tych, któ­rzy otrzy­ma­ją zniż­ki  i tych, któ­rzy miesz­ka­ją w licz­nych gospodarstwach?

Oprócz nie­za­do­wo­le­nia miesz­kań­ców nie­za­do­wo­le­ni są też rad­ni, na co dowo­dem może być dzi­siej­sza komi­sja infra­struk­tu­ry. Nie ma też gwa­ran­cji, że pro­jekt poprą rad­ni z pre­zy­denc­kie­go ugru­po­wa­nia poli­tycz­ne­go. Chy­ba że dys­cy­pli­na klu­bo­wa naka­że co innego.
Jeże­li do pre­zy­den­ta dotrze infor­ma­cja, że rad­ni DW, kie­ru­jąc się wła­snym sumie­niem,  nie poprą jego pro­po­zy­cji, ten praw­do­po­dob­nie może wyco­fać się z uchwa­ły. Lep­sza była­by wte­dy cicha poraż­ka niż ta, któ­ra mia­ła­by wybrzmieć medial­nie. Jeże­li się nie wyco­fa lub rad­ni DW poprą jego pro­jekt — zapła­cą politycznie.

37 komentarzy

napisz komentarz
 • Pro­po­nu­ję się przyj­rzeć uchwa­le Gmi­ny Ełk. Rację nawet przy­znał J.Czepułkowski i nie trze­ba upra­wiać cho­ro­by pt. Sor­to­wa­nie”. Zwłasz­cza, że Mia­sto Ełk zasia­da w Związ­ku Mię­dzyg­min­nym, któ­re jest wła­ści­cie­lem sor­tow­ni… fakt ten potra­fi wyko­rzy­stać Osa, ale dru­gi Tomek już nie…
  I cie­ka­we jak idzie pre­zy­den­to­wi Ełku uszczel­nia­nie sys­te­mu. Ponoć znik­nę­ło z Ełku ponad 10 tys. ludzi.
  Kon­tro­li pew­nie było, że aż strach pytać.

 • A ja mam gdzieś tą waszą segre­ga­cję. Zapła­cę nawet i te 116 zło­te ale będę wywa­lał do pojem­ni­ka jakie­go zechcę i mam na to wywa­lo­ne, jeśli oni nie mogą w cywi­li­zo­wa­ny spo­sób zabu­do­wać śmiet­ni­ków i nali­czyć uczci­wej opła­ty ludziom to niech tam sobie grze­bią się w moich śmieciach

 • Koali­cja KO + Lewi­ca gło­so­wa­li pra­wie zgod­nie poza jed­ną osobą.A zacho­wa­nie jed­ne­go z Rad­nych i w dodat­ku Sze­fa struk­tur PO w Ełku skan­da­licz­ne czy­li zgod­ne z linią DW.

  • A co na to wiel­ki obroń­ca ludu Kemi­cer. Jak on teraz z Prze­chrztą Kli­mo­wi­czem spoj­rzą wybor­com w oczy. Robi każ­do­ra­zo­wo kaba­ret pod publicz­kę na komi­sjach i sesjach. Tak do nie­go piszą nawet w cza­sie sesji nie może ode­rwać swo­ich kapra­wych oczków” od komputera.Tak im od razu odpo­wia­da przy­ta­cza, cytu­je gło­śno ich postu­la­ty. A tu rap­tem ma ich gdzieś i wie­my że ten kaba­ret to dla poka­za­nia jaki on aktyw­ny. Teraz wybor­cy któ­rzy zmar­no­wa­li­ście swój głos gło­su­jąc na nie­go wycią­gnij­cie wnio­ski przy urnach.

  • @ Kaw­ka — Dro­gi Kole­go,- uwa­żam iż Two­ja oce­na sze­fa struk­tur PO w Ełku jest deli­kat­nie kwi­tu­jąc i abs­tra­hu­jąc do anty moral­nej kon­cep­cji zało­żeń, poglą­dów i pobu­dek sze­fa PO jest.….….….….?!?!?!??!?!?!?! Nie­chaj odpo­wiedz będzie enig­mą. Moje poko­le­nie 1976 kolo­kwial­nie powia­da­ło- Jol­ka!!!!!! , sprze­da­łaś cno­tę za .……majo­nez.?!?!?!?!?!?!?!? Panie rad­ny Dobkow­ski , mam nadzie­ję że war­to było ?!?!?1gdyż jak pewien mistyk rzekł kie­dyś .……- jest Pan moim ido­lem;) Dra­ce­wicz Ceza­ry . PS. Pro­szę o pla­kat nad łóż­ko 😉 Szcze­re dzię­ki ;);) Hejka 😉

 • We wto­rek zachwy­ci­łam się pięk­ną kolo­ro­wą łąką kwiet­ną nad rze­ką (wyjeż­dża­jąc z Woj­ska Pol­skie­go ‑po lewej stro­nie, od uli­cy do most­ku, cud­nie wyglą­da­ła). Tak, jak nam obie­ca­no: mniej kosze­nia, mniej spa­lin , wię­cej eko­lo­gii. Nie­ste­ty, krót­ko trwał mój zachwyt. Następ­ne­go dnia (27.05.) wje­chał tam trak­to­rek i wystrzygł przy samej ziemi.

  • Plan kosze­nie w spół­ce miej­skiej PUK jest naj­waż­niej­szy i nie ma zna­cze­nia czy coś pięk­nie wyglą­da czy nie. Plan musi być wyko­na­ny bo ina­czej pre­zes będzie się tłu­ma­czył przed pre­zy­den­tem, a wte­dy może i pole­cieć z robo­ty i co wtedy?

  • Bo Ełk musi być ślicz­ny. Mimo że gospo­dar­ka leży, inwe­sty­cji przy­no­szą­cych podat­ki żad­nych. To nic że o kil­ka tysię­cy zmniej­szy­ła się licz­ba miesz­kań­ców. Ze wszy­scy mło­dzi inte­li­gent­ni zarad­ni ucie­kli za gra­ni­cę. ELK MISI BYĆ ŚLICZNY. Po co komu łąki kwia­to­we. Za to co tydzień Ohyd­ny skrze­cza­cy głos w radio 5.

 • Ktoś tego pre­zy­den­ta wybrał 73,8% gło­sów. Więc teraz pro­szę nie narze­kać i zaci­snąć pośladki 🙂

  • Nikt nie kwe­stio­nu­je wygra­nej humo­rza­ste­go. Jed­nak nie prze­sa­dzaj­my. Te 73,8% osób bio­rą­cych udział w gło­so­wa­niu to 30% miesz­kań­ców. Co do wywo­zu odpa­dów. Za to co zro­bił humo­rza­sty powi­nien być odwo­ła­ny w refe­ren­dum. 75 let­nia eme­ryt­ka któ­ra raz na tydzień wyno­si do śmiet­ni­ka wore­czek, pła­ci tyle co 500 plu­sy z pie­cior­giem dzie­ci. Wywa­la­ją­cy set­ki pam­per­sów pie­luch i bute­lek pla­sti­ko­wych itd. Co mają miesz­kan­com do powie­dze­nia ci rad­ni kla­kie­rzy z dobra wspól­ne­go. Któ­rzy szczę­śli­wi popar­li ten poro­nio­ny pomysł.

 • Pła­ci­łem 13,5 a teraz mam pła­cić 116 zł? To jest spra­wie­dli­wość po ełc­ku, w mie­ście bisku­pim. Już nie­dłu­go panie pre­zy­den­cie i pań­stwo rad­ni podzię­ku­je­my wam za taką wspa­nia­ło­myśl­ność”

 • Prak­tycz­nie oso­ba samot­na miesz­ka­ją­ca w blo­ku, jeże­li pra­cu­je pła­cić będzie 116 zł mie­sięcz­nie. Ci co nie pra­cu­ją dosta­ną zniż­kę. Pre­zy­dent Andru­kie­wicz i jego rad­ni uży­li osób samot­nych do uszczel­nie­nia sys­te­mu”. Potrak­to­wa­li ich przed­mio­to­wo — jak paku­ły. Wszy­scy wie­dzą, ile śmie­ci pro­du­ku­je oso­ba samot­na a ile sied­mio­oso­bo­wa — w tym dzieci.

 • Mar­tu­sia z, Ratu­sza to że będziesz pła­cić 58 zł to podzię­kuj Andru­ko­wi bo to jego pro­jekt. Opo­zy­cyj­ni rad­ni wszy­scy zagło­so­wa­li prze­ciw z pisio­ra­mi włącz­nie jeden z KOL wstrzy­mał się od gło­su. Mar­tu­sia” ty pro­wo­ka­tor­ko z bożej łaski.Juz my wie­my kim jesteś.

  • Możesz mnie w d.ópe poca­ło­wać, taka opo­zy­cja, że gło­su­je za pre­zy­den­tem? Doga­da­li się i tyle, wszyst­ko usta­wio­ne, my też wie­my kim ty tam jesteś j.emie. hehe

   • Oczy­wi­ście, że doga­da­ne chy­ba tyl­ko idio­ta by tego nie zauwa­żył, jeden aku­rat się wstrzy­mał cie­ka­we dlaczego?

 • Macie swo­ją Plat­for­mę Oby­wa­tel­ską i Lewi­cę, oni zawsze doga­da­ją się aby sobie tyl­ko dobrze zro­bić. Tfu na taka opo­zy­cję i dla­te­go Prze­gra­ją wybo­ry pre­zy­denc­kie też. Nie jestem za PIS ale teraz to napew­no tez nie za PO czy Lewi­cą. 58 zł za śmie­ci? oszaleli

 • praw­da jest taka, że po pro­stu sza­now­ny kole­go DOGADALISCIE SIE koali­cja oby­wa­tel­ska ( Sld i PO ) doga­da­ła sie z Andru­kiem, pro­sze zauwa­żyć i to już jest nie pierw­szy raz- Andru­kie­wi­czo­wi bra­ko­wał jeden głos więc KO gło­so­wa­ła prze­ciw a ich szef Dobkow­ski wziął na kla­tę i wstrzy­mał się ” a jak się wstrzy­mał to jego głos jest liczo­ny że był za” i pod­wyż­ka prze­szła hipo­kry­zja Sld i PO się­ga dna rowu marian­skie­go Nie jestem za pisem ale jak widzę a zwłasz­cza jeden z pisu cel­nie punk­to­wał tych z Dobra wspól­ne­go i byli zde­cy­do­wa­nie prze­ciw­ko pod­wyż­ce bo jak ten jeden wska­zał sa mia­sta któ­re nawet obni­ży­li opła­tę albo pod­no­si­li ale nie­wie­le A TO CO ZROBILI DBRO WSPOLNE I KO NIE MAM SLOW

  • O ile się orien­tu­ję nie było dys­cy­pli­ny w gło­so­wa­niu PO. Jeśli Dobkow­ski się wstrzy­mał to zapy­taj­cie go dla­cze­go to zro­bił. Ja gło­su­je na ludzi któ­rym ufam. I oni mnie nie zawie­dli. Np Pani Anna któ­ra już paro­krot­nie mnie i mojej rodzi­nie pomo­gła. Udzie­li­ła rad. Roz­li­czaj­cie rad­nych w swo­ich regio­nach. Przy­po­mnę jed­nak ze tu winien jest jeden spec czy­li pre­zy­dent, to jego pro­jekt o któ­ry wal­czył. Upo­ko­rzył miesz­kań­ców. Dla­cze­go wybie­ra­cie cią­gle jego kla­kie­rów i prze­chrztów. Opo­zy­cja ma tyl­ko jeden głos prze­wa­gi razem z pisiorami.

   • wła­snie pani Ania tez się doga­da­ła bo cała KO była prze­ciw ale wyty­po­wa­li człon­ka, któ­ry miał się wstrzy­mać, żeby uchwa­la prze­szła. poza tym Pani Ania klep­nę­ła następ­ny kre­dyt i chy­ba w tym Ci pomo­gła. Następ­ne­go doje­nia ciąg dal­szy no ale cóż będzie na następ­ną kład­kę, któ­rą pew­nie też klep­nie KO i Dw .

    • Ewu­sia, Ty nie siej prpo­pa­gan­dy bo my wybor­cy wie­my jak kto gło­so­wał. W spra­wie obli­ga­cji całą Koali­cja była prze­ciw. Wstrzy­mał się tyl­ko Sze­lą­żek. Pytaj­cie go jaka była przyczyna.Humorzasty chciał 29 mln. Dostał 20. Dług mia­sta rośnie żeby zasto­po­wać trze­ba humo­rza­ste­go wywieźć na tacz­ce do Siedlisk.

 • Sko­men­tu­je to czy­sto sar­ka­stycz­nie, …ale cze­go się plebs (prze­pra­szam za rze­czy­wi­ste okre­śle­nie ) spo­dzie­wał ??????? tanio­ści ????? nie­ste­ty trza pła­cić za par­ki most­ki, super hiper oszczęd­ne lam­py LED oświe­tla­ją­ce ciem­ne przez niko­go nie uczęsz­cza­ne cze­lu­ści Ełku a tak­że za dyna­micz­ny roz­wój pry­wat­nej fir­my świad­czą­cej usłu­gi komu­nal­ne ‑detro­ni­zu­ją­cą miej­ski PUK tyl­ko że pod inną for­mą i nazew­nic­twem podat­ków. Lub jesz­cze ina­czej- aby jeden baran mógł jeź­dzić wypa­sio­ną Sko­dą lub Audi — musi się na to zrzu­cić sta­do beczą­cych owie­czek ełc­kich. Prze­pra­szam jeśli jaki­kol­wiek ynte­li­gent poczół się urażony.

  • Pod­pi­su­je się, mógł­bym wyli­czać wię­cej dzia­łań tego nie­udacz­ni­ka ale wybor­cy zaczy­na­ją już poj­mo­wać do jakie­go sta­nu finan­so­we­go dopro­wa­dził mia­sto. I tak zapla­no­wał spła­ty by to następ­cy prze­ję­li na swo­je barki.

 • A co ten pan może inne­go wymy­ślić. Po kie­sze­ni miesz­kań­ców tak jak to robi od lat z podat­ka­mi. Pora z tym koń­czyć. Już mu tań­ce z dziad­ka­mi nie pomo­gą. Dziad­ko­wie zdu­mie­ni że naj­bar­dziej chce ich obcią­żyć a oni nie­któ­rzy na nie­go gło­so­wa­li. Potrzeb­ny koniecz­ny audyt finan­so­wy przez nie­za­leż­ną fir­mę szcze­gól­nie pre­mii dla pre­ze­sów spó­lek. Pań­stwo Rad­ni opo­zy­cji. dla was zadanie.

  • POdob­no już pierw­szy pre­zes pole­ciał, nastep­ni maja nie­dłu­go leciec

  • Zanim gru­by schud­nie, to chu­dy zdechnie…jest takie powie­dze­nie. Nikt nie pole­ciał i nie pole­ci. Wszy­scy sobie spo­koj­nie pood­cho­dzą albo posie­dzą jesz­cze przez 8 i pół roku. A do tego cza­su jesz­cze wie­eele może się zmie­nić. Uwa­żam, że rad­ni pokrzy­czą ( będą róż­ne poka­zów­ki i demon­stra­cje siły”), a kolej­ny kre­dy­cik i tak zosta­nie zacią­gnię­ty. Nie wierz­cie w cuda.

   • A nie mówi­łem. Kre­dy­cik nie na 30 ale na 20 baniek zacią­gnię­ty. Prze­stań­cie żyć złudzeniami.

   • Dobrze ze cho­ciaż te 9 mln obcię­li. Gdy­by zabra­kło np na pen­sje dla nauczy­cie­li bie­gał­by po mie­ście i opo­wia­dał ze to rad­ni im zabra­li. To sta­ra sztucz­ka nieudacznika.

 • Śmiet­ni­ki nie przy­sto­so­wa­ne do segre­ga­cji. Do miejsc, w któ­rych sto­ją każ­dy ma dostęp, więc jak komuś nie będzie chcia­ło się segre­go­wać to pod­rzu­ci do inne­go śmiet­ni­ka na innym osie­dlu. o tym nikt nie myśli, Naj­le­piej pod­nieść opła­tę i stra­szyć wyso­ki­mi karami.

 • Podzię­kuj­my Polkom i Pola­kom z wiej­skiej to dzie­ki PiS-owi mamy ten baj­zel. Zosta­ło to zrzu­co­ne na samo­rzą­dy aby poka­zać nie­udol­ność samorządów

 • Po pierw­sze byli­śmy kar­mie­ni infor­ma­cja­mi że ZUO to naj­no­wo­cze­śniej­szy zakład w Euro­pie szczyt tech­ni­ki segre­ga­cja . Tech­no­lo­gia super .Jak sła­bi jeste­śmy jako oby­wa­te­le decy­zje usta­wy two­rzą nasi par­la­men­ta­rzy­ści któ­rzy gło­sa­mi rów­nież Ełczan zosta­li wybra­ni aby nas reprezentować.Proszę sza­now­ni rad­ni wezwać przed obli­cze rady ..Segre­ga­cja na pięć frak­cji ??????Dla­cze­go rada nad­zor­cza ZUO jej przed­sta­wi­cie­le publicz­nie nie zaj­mu­ją sta­no­wi­ska w tej sprawie.Oczywiście za póżno,a może nie.Moim zda­niem nale­ży wypra­co­wać kompromis,innej dro­gi już n.…..Pozdrawiam

 • Jeśli nie potra­fi rzą­dzić mia­stem to dro­ga wol­na. Pod­sta­wi­my tacz­kę. Zadlu­żać potra­fi każ­dy. 13 lat nie­rób­stwa. Jak przed­szko­lak nabu­do­wał zaba­wek a dziś na sesji poda­no że mia­sto się wylud­nia. Ucie­ka stąd kto może.

  • Prze­cież wybra­ła go więk­szość spo­śród tych, któ­rym chcia­ło się iść na wybo­ry. To cze­mu teraz płacz?
   A tym, co nie rozu­mie­ją, skąd wziął się pomysł, żeby samot­ni eme­ry­ci pła­ci­li za cwa­nia­ków, dedy­ku­ję Bal­la­dę o dwóch koniach” Mły­nar­skie­go. Ten ponad­cza­so­wy utwór wszyst­ko wyjaśnia 😉

 • Co do cho­le­ry my miesz­kań­cy mamy spła­cać zachcian­ki Pre­zy­den­ta. Naro­bił dłu­gów a ty miesz­kań­cu Płacz i płać !! Rada powin­na to odrzu­cić. A p. Wiso­wa­ty niech się zaj­mie swo­imi sprawami.….….…

OSTATNIE