Strona główna » Poza prawem » Rowerzyści zapomnieli, czego im nie wolno. 12-letnia cyklistka, wbrew przepisom, wjechała rowerem na przejście dla pieszych
Poza prawem

Rowerzyści zapomnieli, czego im nie wolno. 12-letnia cyklistka, wbrew przepisom, wjechała rowerem na przejście dla pieszych

Wczoraj w Prostkach doszło do kolizji z udziałem rowerzystki oraz samochodu osobowego. Sprawczynią kolizji jest 12-letnia cyklistka, która wbrew przepisom, wjechała rowerem na przejście dla pieszych. Na szczęście nie doznała obrażeń. Tego samego dnia policjanci zatrzymali też 38-letniego rowerzystę, który miał ponad 3 promile alkoholu w organizmie.

Kolej­ny dzień przy­niósł kolej­ne inter­wen­cje z rowe­rzy­sta­mi, któ­rzy zła­ma­li zasa­dy bez­pie­czeń­stwa w ruchu dro­go­wym. Wczo­raj oko­ło godzi­ny 18.30 w Prost­kach doszło do koli­zji z udzia­łem rowe­rzyst­ki oraz samo­cho­du oso­bo­we­go. Z usta­leń poli­cjan­tów wyni­ka, że 12-let­nia rowe­rzyst­ka wje­cha­ła na ozna­ko­wa­ne przej­ście dla pie­szych pod jadą­cy pojazd. Na szczę­ście na sku­tek potrą­ce­nia dziew­czy­na nie dozna­ła obra­żeń. Spraw­czy­nią tej koli­zji zosta­ła uzna­na rowe­rzyst­ka, któ­ra wbrew prze­pi­som, wje­cha­ła rowe­rem na przej­ście dla pie­szych. Ta spra­wa zosta­nie skie­ro­wa­na do sądu rodzin­ne­go i nieletnich.

Rowe­rzy­ści poru­sza­ją­cy się uli­ca­mi muszą pamię­tać, że są peł­no­praw­ny­mi uczest­ni­ka­mi ruchu dro­go­we­go i nic nie zwal­nia ich z prze­strze­ga­nia prze­pi­sów pra­wa. Naj­wy­raź­niej zapo­mniał o tym tak­że 38-latek, któ­re­go poli­cjan­ci zatrzy­ma­li na dro­dze w gmi­nie Ełk. Męż­czy­zna jechał rowe­rem, mając ponad 3 pro­mi­le alko­ho­lu w orga­ni­zmie. Poli­cjan­ci unie­moż­li­wi­li mu dal­szą jaz­dę w takim sta­nie i uka­ra­li man­da­tem. Ta prze­jażdż­ka kosz­to­wa­ła go 500 złotych

kpp ełk