Strona główna » Pod napięciem » Rusza kampania referendalna w gminie Ełk
Pod napięciem Powiat

Rusza kampania referendalna w gminie Ełk

Jest już oficjalne postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie przeprowadzenia referendum w gminie Ełk. We wtorek (22 marca) dyrektor olsztyńskiej delegatury KBW, Dorota Białowąs, przekazała dokument na ręce przedstawiciela wójta, a także pełnomocnika grupy inicjatywnej, Anny Orłowskiej. — Data referendum została wyznaczona na 8 maja. Można już więc prowadzić kampanię referendalną – powiedziała Białowąs.

 

Przy­po­mnij­my, z ini­cja­ty­wą refe­ren­dal­ną w spra­wie odwo­ła­nia wój­ta gmi­ny Ełk, Toma­sza Osew­skie­go, przed upły­wem kaden­cji, wystą­pi­ła do Komi­sa­rza Wybor­cze­go w Olsz­ty­nie, gru­pa 8 miesz­kań­ców gmi­ny Ełk. Pod wnio­skiem z 24 lute­go pod­pi­sa­ło się 1625 miesz­kań­ców, popie­ra­ją­cych referendum.
Powo­dem odwo­ła­nia — jak piszą w uza­sad­nie­niu, miesz­kań­cy — jest nie­wy­peł­nia­nie, przez wój­ta Toma­sza Osew­skie­go, obo­wiąz­ków dba­nia o dobro miesz­kań­ców, a tak­że podej­mo­wa­nie decy­zji świad­czą­cych o bra­ku wie­dzy i umie­jęt­no­ści zarządzania.
 — W ostat­nim roku nastą­pi­ło znacz­ne obni­że­nie nakła­dów na inwe­sty­cje – mówi Ida­lia Sobo­lew­ska, czło­nek gru­py refe­ren­dal­nej. Według mojej oce­ny nastą­pił nie­uza­sad­nio­ny roz­rost admi­ni­stra­cji w Urzę­dzie Gmi­ny Ełk, mam tu na myśli utwo­rze­nie nowych sta­no­wisk dorad­ców i asy­sten­tów oraz trzech refe­ra­tów. Uwa­żam, że jest to bar­dzo nie­go­spo­dar­ne i szko­dli­we dzia­ła­nie. Kolej­na spra­wa to edu­ka­cja. Znacz­ne zmniej­sze­nie środ­ków na szkol­nic­two spo­wo­do­wa­ło obni­że­nie ofer­ty edu­ka­cyj­nej dla dzie­ci i mło­dzie­ży w gmi­nie Ełk. Ogra­ni­czo­ne zosta­ły godzi­ny zajęć dodat­ko­wych, zajęć w przed­szko­lu oraz zajęć ze spe­cja­li­sta­mi. Jeże­li ofer­ta w gmi­nie jest,gorsza to nale­ży się spo­dzie­wać, że rodzi­ce zaczną poszu­ki­wać lep­szej – w mie­ście. Kon­se­kwen­cją tego może być koniecz­ność zamy­ka­nia małych pla­có­wek, w Mro­zach Wiel­kich, Ręku­sach czy Cheł­chach. Jestem zasko­czo­na łama­niem praw pra­cow­ni­czych. Jak moż­na zwal­niać pra­cow­ni­ków nie­zgod­nie z pra­wem i pła­cić odszko­do­wa­nia? Jest to, w mojej oce­nie, nie­do­pusz­czal­ne. Poza tym wójt Osew­ski nie speł­nił obiet­nic przed­wy­bor­czych, a mia­no­wi­cie nie dosto­so­wał kur­sów MZK do potrzeb mieszkańców.
 — Według mnie wójt gmi­ny Ełk nie pochy­la się w spo­sób dosta­tecz­ny nad pro­ble­ma­mi ludzi, któ­rzy potrze­bu­ją pomo­cy – mówi Andrzej Świ­der­ski, czło­nek gru­py. — Spra­wy ludz­kie są mu obce. Takie­go gospo­da­rza trze­ba zmie­nić. Dro­dzy miesz­kań­cy gmi­ny Ełk, mamy szan­sę doko­nać dobrych zmian. Zachę­cam do udzia­łu w refe­ren­dum, bo to jest spra­wa bar­dzo waż­na dla naszej gmi­ny. Nie bój­cie się!
 — Refe­ren­dum będzie waż­ne w przy­pad­ku, gdy weź­mie w nim udział nie mniej niż 3/5 (2.117 osób) licz­by bio­rą­cych udział w wybo­rze odwo­ły­wa­ne­go wój­ta tj. licz­by kart waż­nych odda­nych w tych wybo­rach — zazna­cza Doro­ta Białowąs.
Czar

4 komentarze

napisz komentarz
  • A wcze­sniej ktos na spo­tka­niach wiej­skich krzy­czał ze bedzie kosz­to­wa­ło 100 000 zł. 🙂 czy­zby ten ktoś był eko­no­mi­sta i stu­dio­wał licz­by urojone?

  • Ponoć 35 tys. ma to kosz­to­wać. Prze­li­cza­jąc to na kon­kre­ty to jest odpo­wied­nik 350 m chod­ni­ka lub ok. 500 ton dobre­go kru­szy­wa na dro­gi lub bar­dzo faj­ny plac zabaw lub ok.30 lamp ulicz­nych typu LED lub ok. 230 godzin pra­cy rów­niar­ki na drogach(ok. 23 dni pra­cy na dro­gach). Chy­ba to wystarczy.….….….….….

    • 35000 to rów­nież (+ -) koszt zatrud­nie­nia jed­ne­go nie potrzeb­ne­go pra­cow­ni­ka w urzę­dzie gmi­ny. Co naj­dziw­niej­sze już na tydzień przed roz­strzy­gnię­cia­mi KONKURSÓW na te nowe sta­no­wi­ska wia­do­mo było, kto tym szczę­śliw­cem” zosta­nie. Ktoś w naszej gmi­nie jest, jak widac dobrze zorien­to­wa­ny. Zresz­tą w całej Pol­sce odby­wa­ją się Refe­ren­da. Miesz­kań­cy mają pra­wo w ten spo­sób wyra­zic swo­je nie­za­do­wo­le­nie z pra­cy wój­ta. Ot, DEMOKRACJA.

  • A co to za cyrk ludzie i kto zapła­ci za to???może ten ktoś kto o te refe­ren­dum wystąpił???oczywiście z wła­snej kieszeni???