Strona główna » Lokalne » Rusza nabór uzupełniający do miejskich przedszkoli. Nabór trwa do 22 kwietnia
Lokalne

Rusza nabór uzupełniający do miejskich przedszkoli. Nabór trwa do 22 kwietnia

Dobra wiadomość dla rodziców i opiekunów dzieci, które nie dostały się do miejskich przedszkoli w trakcie I naboru. W dniu 15 kwietnia rusza nabór uzupełniający do Miejskiego Przedszkola Bajka oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach SP 1 i SP6.

Rodzi­ce mogą skła­dać wnio­ski do 22 kwiet­nia 2021 r. (tyl­ko w wyzna­czo­nych przed­szko­lach i oddzia­łach przed­szkol­nych w szkołach).

Licz­ba wol­nych miejsc w rekru­ta­cji uzu­peł­nia­ją­cej (na dzień dzisiejszy):

Miej­skie Przed­szko­le Baj­ka” (ul. Popie­łusz­ki) – ok. 57 wol­nych miejsc

Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 1 (ul. Koszy­ko­wa) – 10 wol­nych miejsc dla dzie­ci 5 – 6‑letnich.

Szko­ła Pod­sta­wo­wa Spor­to­wa nr 6 (ul. Suwal­ska) – 7 wol­nych miejsc dla dzie­ci 5 – 6 letnich.

RAZEM ok. 74 wol­nych miejsc

Rodzi­ce, zain­te­re­so­wa­ni przy­ję­ciem dzie­ci do przed­szko­li w nabo­rze uzu­peł­nia­ją­cym, edy­tu­ją wnio­sek skła­da­ny do przed­szko­la w try­bie I‑szej rekru­ta­cji i skła­da­ją ponow­nie elek­tro­nicz­nie oraz wer­sję papie­ro­wą do przed­szko­la pierw­szej pre­fe­ren­cji z nowej listy przed­szko­li /oddziałów przed­szkol­nych w szko­łach pod­sta­wo­wych z wol­ny­mi miejscami.

Do miej­skich przed­szko­li uczęsz­cza obec­nie 1785 dzie­ci.

W ramach pierw­sze­go nabo­ru przy­ję­tych zosta­ło 448 dzieci.

W przy­pad­ku dodat­ko­wych pytań moż­na skon­tak­to­wać się tele­fo­nicz­nie z wybra­ną pla­ców­ką wycho­wa­nia przed­szkol­ne­go lub z Wydzia­łem Edu­ka­cji Urzę­du Mia­sta Ełku (tel. 87 732 6145; 87 732 6175).