Strona główna » Lokalne » Rusza Piknik Filmowy w amfiteatrze ECK z atrakcjami
Kultura Lokalne

Rusza Piknik Filmowy w amfiteatrze ECK z atrakcjami

Już dzi­siaj zacznie się w amfi­te­atrze ECK Pik­nik Fil­mo­wy, pod­czas któ­re­go będzie moż­na zoba­czyć film Play­er One” w reży­se­rii Ste­ve­na Spiel­ber­ga oraz pol­ski film Cór­ka tre­ne­ra”. Nie zabrak­nie tak­że licz­nych atrak­cji dla dzie­ci. Wstęp wolny!

W pią­tek, 14 czerw­ca od godzi­ny 16:00 przy Ełc­kim Cen­trum Kul­tu­ry (ul. Nad­je­zior­na) czyn­na będzie stre­fa z prze­ką­ska­mi i napo­ja­mi. Jak na fil­mo­wy pik­nik przy­sta­ło, nie zabrak­nie popcor­nu, a w spe­cjal­nym namio­cie każ­dy będzie mógł przejść się po czer­wo­nym dywa­nie, sfo­to­gra­fo­wać przy zło­tej sta­tu­et­ce, usiąść na krze­śle reży­ser­skim i poczuć jak praw­dzi­wa gwiaz­da — piszą orga­ni­za­to­rzy pik­ni­ku. O godzi­nie 22 osca­ro­wy” wie­czór uświet­ni pokaz fil­mu Play­er One”, Ste­ve­na Spielberga.

W sobo­tę 15 czerw­ca o godzi­nie 12:00 przy amfi­te­atrze ECK odbę­dą się licz­ne atrak­cje dla dzie­ci m.in.: malo­wa­nie twa­rzy, wata cukro­wa, tram­po­li­ny oraz wiel­ki tur­niej zaklęć. Ponad­to ani­ma­to­rzy zadba­ją o naukę tań­ca lub fech­tun­ku. Będzie moż­na poznać swój los u wróż­ki Mone­ty, a tak­że dowie­dzieć się jak zdo­być pierw­szy milion.
Po festy­nie o godz. 22:00 w kinie ple­ne­ro­wym ECK będzie moż­na zoba­czyć pol­ski film Cór­ka trenera”.

 Źró­dło: ECK/UM EŁK

tagi

OSTATNIE