Strona główna » Lokalne » Rusza przebudowa drogi krajowej nr 65 w Ełku. GDDKiA Olsztyn: rozważamy możliwość prowadzenia prac budowlanych nocą
Lokalne

Rusza przebudowa drogi krajowej nr 65 w Ełku. GDDKiA Olsztyn: rozważamy możliwość prowadzenia prac budowlanych nocą

Szymaszko Renata
Podpisaliśmy umowę na przebudowę prawie pięciokilometrowego odcinka drogi krajowej nr 65, czyli ulic Przemysłowej i Grajewskiej w Ełku. Wykonawcą jest firma Unibep z Bielska Podlaskiego, która za kwotę nieco ponad 13 mln zł ma wykonać zadanie w okresie 15 miesięcy — podaje portal internetowy GDDKiA.

Zakres prac obej­mu­je głów­nie popra­wę rów­no­ści nawierzch­ni. W ramach zada­nia popra­wio­na zosta­nie rów­nież geo­me­tria ron­da na prze­cię­ciu ulic Prze­my­sło­wej i Gra­jew­skiej oraz zain­sta­lo­wa­na zosta­nie sygna­li­za­cja świetl­na na skrzy­żo­wa­niu ulic Gra­jew­skiej i Kole­jo­wej. Ze wzglę­du na to, że inwe­sty­cja reali­zo­wa­na będzie w mie­ście, aby zmi­ni­ma­li­zo­wać utrud­nie­nia, roz­wa­ża­my moż­li­wość pro­wa­dze­nia prac budow­la­nych nocą — infor­mu­je portal. 

Prze­bu­do­wa ulic Prze­my­sło­wej i Gra­jew­skiej w Ełku jest czę­ścią inwe­sty­cji pole­ga­ją­cej na moder­ni­za­cji sied­miu odcin­ków DK65 o łącz­nej dłu­go­ści 59,1 km. Oprócz odcin­ka, na któ­ry dziś pod­pi­sa­li­śmy umo­wę, do roz­bu­do­wy przy­go­to­wy­wa­ne są kolej­ne, dla któ­rych opra­co­wu­je­my wła­śnie dokumentację:

  • dro­go­we przej­ście gra­nicz­ne Goł­dap — począ­tek obwod­ni­cy Gołdapi,
  • Kowa­le Olec­kie — począ­tek obwod­ni­cy Olecka,
  • Olec­ko — Gąski,
  • Gąski — Ełk,
  • Ełk — Nowa Wieś Ełcka,
  • Nowa Wieś Ełc­ka — gra­ni­ca woj. war­miń­sko-mazur­skie­go i podlaskiego.

 

1 komentarz

napisz komentarz
  • Wy kur­na dro­gi buduj­ta a nie zasta­na­wia­ta sie kie­dy robic i wypi­su­je­ta ile to nie zro­bi­li i gdzie cy w dzień cy w nocy. Ron­da powiek­szaj­ta bo nie miesz­czo sie fury , po dwa pasy rób­ta albo i po trzy a nie swiatłami.

OSTATNIE