Strona główna » Lokalne » Ruszają bezpłatne szczepienia przeciwko grypie dla seniorów
Lokalne

Ruszają bezpłatne szczepienia przeciwko grypie dla seniorów

Freepik.com

W tym roku programem bezpłatnych szczepień profilaktycznych przeciwko grypie objęte zostały osoby od 60. do 75. roku życia. Szczepienia realizowane będą do 15 grudnia 2021 r. Obowiązują wcześniejsze zapisy.

Szcze­pie­nia będą moż­li­we po wcze­śniej­szej reje­stra­cji pod nr tele­fo­nu 87 621 96 07 od ponie­dział­ku do piąt­ku w godz. 8.00 — 15.00. Szcze­pie­nia będą reali­zo­wa­ne od 15 grud­nia w Punk­cie Szcze­pień w budyn­ku Szpi­ta­la Pro-Medi­ca. Z ofer­ty mogą sko­rzy­stać ełcza­nie pomię­dzy 60. a 75. rokiem życia.

Środ­ki finan­so­we na reali­za­cję pro­gra­mu szcze­pień pro­fi­lak­tycz­nych prze­ciw­ko gry­pie pocho­dzą ze środ­ków budże­tu mia­sta Ełku.

Mate­riał Urzę­du Mia­sta Ełku

OSTATNIE