Strona główna » Lokalne » Ruszają zapisy na bezpłatne szczepienia profilaktyczne przeciwko HPV
Lokalne

Ruszają zapisy na bezpłatne szczepienia profilaktyczne przeciwko HPV

pixabay.com.pl

W Ełku rusza­ją zapi­sy na bez­płat­ne szcze­pie­nia pro­fi­lak­tycz­ne prze­ciw­ko wiru­so­wi bro­daw­cza­ka ludz­kie­go (HPV). Z tej moż­li­wo­ści mogą sko­rzy­stać dziew­czyn­ki w wie­ku 9 – 14 lat zamel­do­wa­ne w Ełku. Na szcze­pie­nie nale­ży zare­je­stro­wać się w ter­mi­nie 17 – 24 maja b.r. w Przy­chod­ni Spe­cja­li­stycz­nej przy ul. Konop­nic­kiej 1. Licz­ba szcze­pio­nek jest ogra­ni­czo­na i decy­du­je kolej­ność zgłoszeń.

W tym roku po raz pierw­szy w Ełku odbę­dą się bez­płat­ne szcze­pie­nia prze­ciw­ko wiru­so­wi bro­daw­cza­ka ludz­kie­go (HPV) prze­zna­czo­ne dla dziew­czy­nek w wie­ku 9 – 14 lat. Warun­kiem jest posia­da­nie zamel­do­wa­nia na tere­nie mia­sta Ełku.

Już wkrót­ce, tj. w ter­mi­nie 17 — 24 maja w Przy­chod­ni Spe­cja­li­stycz­nej przy ul. Konop­nic­kiej 1 roz­pocz­nie się reje­stra­cja osób zain­te­re­so­wa­nych tym szczepieniem.

W celu reje­stra­cji nale­ży dzwo­nić od ponie­dział­ku do piąt­ku pod nr tel. 601 477 132. Ter­min szcze­pie­nia zosta­nie usta­lo­ny pod­czas rejestracji.

Licz­ba szcze­pio­nek jest ogra­ni­czo­na, dla­te­go decy­du­je kolej­ność zgłoszeń.

 Mate­riał nade­sła­ny przez Wydział Pro­mo­cji Mia­sta Ełku, redak­cja miasto-gazeta.pl nie odpo­wia­da za jego treść.

KRONIKA POLICYJNA