Strona główna » Lokalne » Ruszył nabór wniosków na stypendia artystyczne w roku 2022
Lokalne

Ruszył nabór wniosków na stypendia artystyczne w roku 2022

zdjęcie jest tylko ilustracją do tekstu/pixabay.com
Do 30 listopada w Urzędzie Miasta Ełku można składać wnioski o przyznanie stypendium artystycznego na rok 2022. Stypendium przyznawane jest osobom szczególnie utalentowanym, reprezentującym wysoki poziom artystyczny, jako wyraz uznania dla osiągnięć, a także jako forma wsparcia dalszego rozwoju artystycznego artystów, twórców kultury i sztuki.

Sty­pen­dia przy­zna­wa­ne są w jed­nej z nastę­pu­ją­cych dzie­dzin: sztu­ki pla­stycz­ne, teatr i sztu­ka estra­do­wa, muzy­ka i taniec, śpiew, lite­ra­tu­ra, film, foto­gra­fia, orga­ni­za­cja przed­się­wzięć kul­tu­ral­nych na tere­nie mia­sta Ełku.

Sty­pen­dium może otrzy­mać oso­ba, która:

  • dzia­ła w obsza­rze kul­tu­ry na tere­nie mia­sta Ełku,
  • pod­ję­ła lub kon­ty­nu­uje edu­ka­cję arty­stycz­ną, stu­dia arty­stycz­ne lub w inny spo­sób dosko­na­li warsz­tat artystyczny,
  • bra­ła udział (sto­sow­nie do swe­go pozio­mu edu­ka­cji) w kon­cer­tach, wysta­wach indy­wi­du­al­nych i zbio­ro­wych, prze­glą­dach, kon­kur­sach, festi­wa­lach, tur­nie­jach, olim­pia­dach arty­stycz­nych i tym podob­nych wyda­rze­niach o zasię­gu regio­nal­nym, ogól­no­pol­skim lub mię­dzy­na­ro­do­wym, uzy­sku­jąc w nich zna­czą­ce wyniki,
  • zapre­zen­tu­je efekt swo­ich dzia­łań zwią­za­nych z reali­za­cją pro­gra­mu sty­pen­dium miesz­kań­com mia­sta Ełku w for­mie okre­ślo­nej w umo­wie stypendialnej,
  • cechu­je się nie­na­gan­ną postawą.

Pod uwa­gę bra­ny jest doro­bek twór­czy i arty­stycz­ny, któ­ry obej­mu­je trzy ostat­nie lata twór­czo­ści. Wnio­ski moż­na skła­dać do 30 listo­pa­da w Urzę­dzie Mia­sta Ełku.

Waż­ne infor­ma­cje dla kan­dy­da­tów na stypendystów:

  • ist­nie­je obo­wią­zek zło­że­nia reko­men­da­cji, któ­rą wysta­wia wnio­sko­daw­cy oso­ba o zna­czą­cym dorob­ku w dzie­dzi­nie kul­tu­ry i sztuki,
  • wzór wnio­sku o przy­zna­nie sty­pen­dium wyma­ga m.in. szcze­gó­ło­we­go opi­su pro­gra­mu sty­pen­dial­ne­go (min. 1500 zna­ków), co umoż­li­wi wery­fi­ka­cję zasad­no­ści finan­so­we­go wspar­cia dla osób zaj­mu­ją­cych się twór­czo­ścią arty­stycz­ną oraz upo­wszech­nia­niem kul­tu­ry i sztuki.

Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje na temat zasad przy­zna­wa­nia sty­pen­diów arty­stycz­nych oraz wzo­ry wnio­sków moż­na uzy­skać w Wydzia­le Pro­mo­cji, Spor­tu i Kul­tu­ry Urzę­du Mia­sta Ełku pod nr tel. 87 732 62 74 lub na stro­nie: http://bip.elk.warmia.mazury.pl/procedury/11/144/Stypendia_artystyczne_Prezydenta_Miasta_Elku/

UM EŁK

OSTATNIE