Strona główna » Lokalne » Ruszył Narodowy Spis Ludności. Za brak odpowiedzi nawet 5 tys. zł kary
Lokalne

Ruszył Narodowy Spis Ludności. Za brak odpowiedzi nawet 5 tys. zł kary

fopto:pixabay.com.pl
W związ­ku z roz­po­czę­ciem Naro­do­we­go Spi­su Powszech­ne­go Lud­no­ści i Miesz­kań 2021 i jego wydłu­że­niem do 30 wrze­śnia br. pod­sta­wo­wą meto­dą reali­za­cji obo­wiąz­ku spi­so­we­go jest samo­spis poprzez apli­ka­cję — tutaj.
 
 Inter­ne­to­wo moż­na się spi­sać rów­nież w urzę­dach gmin i woje­wódz­kich urzę­dach sta­ty­stycz­nych na spe­cjal­nie przy­go­to­wa­nych w tym celu sta­no­wi­skach kom­pu­te­ro­wych przy zacho­wa­niu reżi­mu sani­tar­ne­go. Spi­sać moż­na się rów­nież na info­li­nii spi­so­wej obsłu­gi­wa­nej przez pra­cow­ni­ków sta­ty­sty­ki publicz­nej pod nume­rem – 22 279 99 99.
 
Kie­dy moż­na się spisać?
Naro­do­wy Spis powszech­ny Lud­no­ści i Miesz­kań w 2021 r. jest prze­pro­wa­dza­ny od 1 kwiet­nia 2021 roku do 30 wrze­śnia 2021 roku.
 
Jak moż­na się spisać?
Obo­wiąz­ko­wą for­mą jest samo­spis inter­ne­to­wy. Meto­da uzu­peł­nia­ją­ca to spis przez tele­fon, na info­li­nii spisowej.
 
Czy muszę się spisać?
Zgod­nie z usta­wą o sta­ty­sty­ce publicz­nej udział w Naro­do­wym Spi­sie Powszech­nym Lud­no­ści i Miesz­kań 2021 jest obo­wiąz­ko­wy. Za brak udzia­łu gro­zi kara pie­nięż­na w wyso­ko­ści do 5 tys. zł lub nawet ogra­ni­cze­nie wolności.
 
Zarów­no spis lud­no­ści i miesz­kań, jak i spis rol­ny są bada­nia­mi obo­wiąz­ko­wy­mi, reali­zo­wa­ny­mi w opar­ciu o usta­wy o spi­sach. Są to jed­no­cze­śnie naj­więk­sze przed­się­wzię­cia sta­ty­stycz­ne, jakie podej­mo­wa­ne są nie tyl­ko w Pol­sce, ale i na całym świe­cie. Reali­za­cja takich pro­jek­tów wyma­ga peł­nej mobi­li­za­cji, zarów­no spo­łe­czeń­stwa jak i państwa.
 
Spi­sy powszech­ne są istot­ny­mi momen­ta­mi w życiu naro­du, kie­dy pań­stwo pyta swo­ich oby­wa­te­li ilu nas jest”, kim jeste­śmy”, jak żyje­my” oraz o inne istot­niej­sze infor­ma­cje zwią­za­ne z funk­cjo­no­wa­niem spo­łe­czeń­stwa. W oce­nie orga­ni­za­cji mię­dzy­na­ro­do­wych spi­sy są jed­ny­mi z naj­więk­szych przed­się­wzięć orga­ni­za­cyj­nych mobi­li­zu­ją­cych naro­dy w cza­sach poko­ju. Spi­som powi­nien przy­świe­cać cel pro­fe­sjo­nal­nej ich reali­za­cji, co jest nie bez zna­cze­nia dla odbio­ru wize­run­ku pań­stwa przez obywateli.

2 komentarze

napisz komentarz
  • jak się ten spis miał będzie do takie­go sta­ty­stycz­ne­go Don Żulej­ra któ­ry ma głę­bo­ko w .…… cały ten spis. Kara 5 tys ? takie­mu moż­na wysta­wić i 10 tys. i nie zro­bi na nim to naj­mniej­sze­go wra­że­nia- jest bene­fi­cjen­tem nasze­go pań­stwa, jakich wie­lu w Pol­sce. Praw­dzi­wie wol­ni ludzie, któ­rym moż­na naskoczyć.

  • Dziś w cza­sie pan­de­mii wpusz­cza­nie rach­mi­strza któ­ry odwie­dza set­ki miesz­kań to zbrod­nia. Ile tysię­cy osób będzie przez nich zarażonych.