Strona główna » Pod napięciem » Rząd przyjął projekt ustawy o uznawaniu kwalifikacji zawodowych
Pod napięciem

Rząd przyjął projekt ustawy o uznawaniu kwalifikacji zawodowych

Uproszczenie procedur związanych z uznawaniem w Polsce kwalifikacji zawodowych zdobytych za granicą i wprowadzenie w naszym kraju europejskiej legitymacji zawodowej zakłada projekt ustawy,
przyjętej we wtorek przez rząd.

Pro­jekt usta­wy o zasa­dach uzna­wa­nia kwa­li­fi­ka­cji zawo­do­wych naby­tych w pań­stwach człon­kow­skich UE ma dosto­so­wać pol­skie pra­wo do unij­nej dyrek­ty­wy ws. uzna­wa­nia kwa­li­fi­ka­cji zawo­do­wych. Zapew­nia też sto­so­wa­nie unij­ne­go roz­po­rzą­dze­nia ws. współ­pra­cy admi­ni­stra­cyj­nej za pośred­nic­twem Sys­te­mu Wymia­ny Infor­ma­cji na Ryn­ku Wewnętrz­nym IMI.
Nowe prze­pi­sy mają pomóc w mini­ma­li­za­cji barier w mobil­no­ści pra­cow­ni­ków na wewnętrz­nym ryn­ku Unii.
Pro­jekt wpro­wa­dzi elek­tro­nicz­ny doku­ment zwa­ny euro­pej­ską legi­ty­ma­cją zawo­do­wą (elz). Będzie to elek­tro­nicz­ny cer­ty­fi­kat, wyda­wa­ny przed­sta­wi­cie­lom wybra­nych zawo­dów o dużej mobil­no­ści, regu­lo­wa­nych w wie­lu kra­jach UE. Cho­dzi o takie zawo­dy jak pie­lę­gniar­ka, far­ma­ceu­ta, czy pośred­nik w obro­cie nie­ru­cho­mo­ścia­mi. Cer­ty­fi­kat zastą­pi dotych­cza­so­wą decy­zję ws. uzna­nia kwa­li­fi­ka­cji zawo­do­wych oraz oświad­cze­nie o zamia­rze świad­cze­nia usłu­gi trans­gra­nicz­nej. Elz będzie waż­ny 1,5 roku.
W przy­pad­ku wpro­wa­dze­nia wspól­nych ram kształ­ce­nia i wspól­nych testów kształ­ce­nia nie będzie potrzeb­ne prze­pro­wa­dza­nie pro­ce­du­ry uzna­wa­nia kwa­li­fi­ka­cji. W prak­ty­ce ozna­cza to auto­ma­tycz­ne uzna­wa­nie kwa­li­fi­ka­cji zawo­do­wych w naszym kraju.
Pro­jekt wpro­wa­dza pra­wo czę­ścio­we­go dostę­pu do zawo­du w Pol­sce — wów­czas, gdy moż­li­we będzie wyod­ręb­nie­nie w nim pew­nych czyn­no­ści zawo­do­wych. Np. jeśli w Pol­sce dany zawód wyma­ga więk­szej licz­by umie­jęt­no­ści, a oso­ba z inne­go pań­stwa – w ramach tego same­go zawo­du – ma kwa­li­fi­ka­cje do wyko­ny­wa­nia mniej­szej licz­by czyn­no­ści, będzie mogła je wyko­ny­wać tak­że w naszym państwie.
Zgod­nie z pro­jek­to­wa­ny­mi prze­pi­sa­mi, w Pol­sce uzna­wa­ne będą odby­te za gra­ni­cą prak­ty­ki zawo­do­we w zawo­dach, w któ­rych są one wyma­ga­ne do uzy­ska­nia peł­nych kwalifikacji.
Pro­jekt okre­śla też zasa­dy spraw­dza­nia zna­jo­mo­ści języ­ka wśród zagra­nicz­nych spe­cja­li­stów, któ­rzy chcą pra­co­wać w Pol­sce. Pro­jek­to­daw­cy zapro­po­no­wa­li, że zna­jo­mość języ­ka moż­na spraw­dzić dopie­ro po uzna­niu kwa­li­fi­ka­cji zawo­do­wych danej oso­by, albo po wyda­niu jej euro­pej­skiej legi­ty­ma­cji zawodowej.
Pro­jekt wpro­wa­dza w Pol­sce, podob­nie jak to jest w innych pań­stwach człon­kow­skich UE, mecha­nizm ostrze­ga­nia”. Ozna­cza to obo­wią­zek wza­jem­ne­go infor­mo­wa­nia się państw np. o leka­rzach lub nauczy­cie­lach, któ­rzy utra­ci­li pra­wo wyko­ny­wa­nia zawo­du. Mecha­nizm będzie się opie­rał na sys­te­mie wymia­ny infor­ma­cji na ryn­ku wewnętrz­nym (IMI).
Funk­cje zwią­za­ne z infor­mo­wa­niem w spra­wach zwią­za­nych z nada­niem kwa­li­fi­ka­cji zawo­do­wych (peł­nio­ne dotych­czas przez Biu­ro Uzna­wal­no­ści Wykształ­ce­nia i Wymia­ny Mię­dzy­na­ro­do­wej oraz resort nauki) przej­mie poje­dyn­czy punkt kon­tak­to­wy ds. dyrek­ty­wy usłu­go­wej (tzw. ePK). Punkt będzie dzia­łać w for­mie por­ta­lu inter­ne­to­we­go. Takie roz­wią­za­nie pozwo­li wyko­rzy­stać nowo­cze­sne tech­no­lo­gie i uspraw­ni infor­mo­wa­nie oby­wa­te­li państw człon­kow­skich nt. uzna­wal­no­ści wykształ­ce­nia w naszym kra­ju — zakła­da­ją projektodawcy.
Pro­jekt usta­wy przy­go­to­wa­ło Mini­ster­stwo Nauki i Szkol­nic­twa Wyż­sze­go w stycz­niu 2015 r. Nowa usta­wa ma wejść w życie 18 stycz­nia 2016 r. Zastą­pi usta­wę z 2008 r.
PAP — Nauka w Polsce