Strona główna » Polityka » Są częściowe wyniki PKW do senatu. Małgorzata Kopiczko na prowadzeniu
Polityka

Są częściowe wyniki PKW do senatu. Małgorzata Kopiczko na prowadzeniu

facebook Malgorzata Kopiczko

Powo­li spły­wa­ją wyni­ki do Pań­stwo­wej Komi­sji Wybor­czej. Na tę chwi­lę są już dane z 164 na 329 obwo­do­wych komi­sji wybor­czych (49,85%).

Na fotel sena­to­ra w naszym okrę­gu star­to­wa­ła trój­ka kan­dy­da­tów. Sta­ni­sław Toł­wiń­ski jako bez­par­tyj­ny kan­dy­dat, Mał­go­rza­ta Kopicz­ko z Pra­wa i Spra­wie­dli­wo­ści oraz Jolan­ta Pio­trow­ska z Koali­cji Obywatelskiej.

Wg jesz­cze nie­cał­ko­wi­tych wyni­ków na pro­wa­dze­nie wysu­wa się Mał­go­rza­ta Kopicz­ko z 45,68% gło­sów. Jolan­ta Pio­trow­ska otrzy­ma­ła 35,48% gło­sów, nato­miast Sta­ni­sław Toł­wiń­ski 18,88% głosów.
To wyni­ki z poło­wy” komi­sji wybor­czych. Nie ma jesz­cze poda­nych wyni­ków z nie­któ­rych miast okrę­gu wyborczego.

3 komentarze

napisz komentarz
  • I to, że taka oso­ba jak Kopicz­ko zosta­nie ponow­nie sena­to­rem, poka­zu­je zaścian­ko­wość” regio­nu. Wszy­scy, któ­rzy odda­li na tą panią głos powin­ni się wsty­dzić, zoba­czy­cie jaki będzie­cie mie­li poży­tek z p. Kopiczko.

    • A jaki był poży­tek z tej pani ???.…Taki będzie i teraz.Trzeba roz­li­czyć ją z z tych ostat­nich lat Sena­to­ro­wa­nia. Opo­zy­cjo do DZIEŁA !… Nie śpij !… Czas na pytania.Pani ta boi się pytań jak Dia­beł świę­co­nej wody.

OSTATNIE