Strona główna » Kraj/ świat » Samoloty „Dromader” pomagają w walce z pożarem w Biebrzańskim Parku
Kraj/ świat

Samoloty Dromader” pomagają w walce z pożarem w Biebrzańskim Parku

Do akcji gasze­nia naj­więk­sze­go od 10 lat poża­ru w Bie­brzań­skim Par­ku Naro­do­wym włą­czy­ły się rów­nież dwa samo­lo­ty gaśni­cze Dro­ma­der” M18B Regio­nal­nej Dyrek­cji Lasów Pań­stwo­wych w Olsz­ty­nie. W okre­sie od mar­ca do paź­dzier­ni­ka samo­lo­ty sta­cjo­nu­ją w Leśnej Bazie Lot­ni­czej Szy­ma­ny” w Por­cie Lot­ni­czym Olsz­tyn-Mazu­ry. To wła­śnie z lot­ni­ska w Szy­ma­nach pilo­ci Leśnej Bazy Lot­ni­czej wyko­nu­ją codzien­nie ope­ra­cje patro­lo­wa­nia lasów War­mii i Mazu­ry z powie­trza w celu oce­ny zagro­że­nia poża­ro­we­go. Pod­czas akcji gasze­nia poża­ru każ­dy samo­lot Dro­ma­der” zabie­ra jed­no­ra­zo­wo 1800 litrów wody.

- To nasz skarb przy­rod­ni­czy i eko­lo­gicz­ny, dobrze, że może­my pomóc – mówi Gustaw Marek Brze­zin, mar­sza­łek woje­wódz­twa warmińsko-mazurskiego.

- W związ­ku z trwa­ją­cą wal­ką z poża­rem Bie­brzań­skie­go Par­ku Naro­do­we­go po raz kolej­ny prze­ko­nu­je­my się, jak waż­nym ele­men­tem ochro­ny prze­ciw­po­ża­ro­wej pol­skich lasów sta­no­wią samo­lo­ty. Z zaan­ga­żo­wa­niem obser­wu­je­my wyma­ga­ją­cą i hero­icz­ną akcję ratow­ni­czą pro­wa­dzo­ną m.in. przez pilo­tów Leśnej Bazy Lot­ni­czej Szy­ma­ny” i cie­szy­my się, że nasze lot­ni­sko dostar­cza infra­struk­tu­rę lot­ni­czą nie­zbęd­ną do pro­wa­dze­nia tego typu ope­ra­cji – mówi Tomasz Kądzioł­ka, pre­zes zarzą­du War­mia i Mazu­ry Sp. z o.o. zarzą­dza­ją­cej Por­tem Lot­ni­czym Olsz­tyn-Mazu­ry w Szymanach.

Zdję­cia  wyko­na­ła 10-let­nia har­cer­ka Domi­ni­ka Szcze­pu­ra, z miej­sco­wo­ści Doli­sto­wo poło­żo­nej w oko­li­cach trwa­ją­ce­go pożaru.

OSTATNIE