Strona główna » Polityka » Senator Kopiczko z poparciem włodarzy, w tym bezpartyjnych
Polityka

Senator Kopiczko z poparciem włodarzy, w tym bezpartyjnych

Okres kam­pa­nii wybor­czej to czas, kie­dy oso­by kan­dy­du­ją­ce chcą poka­zać się z jak naj­lep­szej stro­ny. Pró­bu­ją prze­ko­nać do sie­bie nie tyl­ko zwy­kłych miesz­kań­ców swo­je­go okrę­gu wybor­cze­go, ale tak­że sta­ra­ją się o dobre zda­nie” osób spra­wu­ją­cych wła­dzę w danej gminie.

W gaze­cie wybor­czej sena­tor Mał­go­rza­ty Kopicz­ko uka­za­ła się ple­ja­da gospo­da­rzy, któ­rzy albo pole­ca­ją Mał­go­rza­tę Kopicz­ko, albo jej dziękują.

Wśród nich nie zabra­kło tak­że pre­zy­den­ta Ełku Toma­sza Andrukiewicza.
 — Dobrze oce­niam współ­pra­cę ełc­kie­go samo­rzą­du z przed­sta­wi­ciel­ką nasze­go mia­sta w par­la­men­cie — Panią Sena­tor Mał­go­rza­tą Kopicz­ko. Dzię­ku­ję za przy­chyl­ność Pani Sena­tor dla naszych wspól­nych dzia­łań — mówi w gaze­cie wybor­czej pre­zy­dent Ełku.

Fakt, że samo­rzą­dow­cy pia­stu­ją­cy naj­waż­niej­sze sta­no­wi­ska w gmi­nach wspie­ra­ją kan­dy­da­tów, nawet sło­wem dzięk­czyn­nym, jest dosyć powszech­ny, a jesz­cze bar­dziej uza­sad­nio­ny, kie­dy dany wło­darz wyraź­nie komu­ni­ku­je spo­łe­czeń­stwo o swo­ich poglą­dach poli­tycz­nych, czy przy­na­leż­no­ści par­tyj­nej. Wte­dy taki udział w kam­pa­nii niko­go nie dzi­wi i nie jest odbie­ra­ny jako prze­jaw hipokryzji.

Widocz­ność pre­zy­den­ta Andru­kie­wi­cza w mate­ria­le wybor­czym sena­tor PiS- u tro­chę zastanawia.
Pre­zy­dent Andru­kie­wicz od lat pod­kre­śla, że jest oso­bą bez­par­tyj­ną, a do ostat­nich wybo­rów samo­rzą­do­wych szedł razem z Dobrem Wspól­nym z hasłem m.in. — Samo­rząd z dala od polityki.

Pre­zy­dent Ełku w róż­nych swo­ich wypo­wie­dziach raczej sta­ra się ukry­wać” swo­je poglą­dy poli­tycz­ne, cho­ciaż w 2015 roku ofi­cjal­nie wraz z DW wsparł Mał­go­rza­tę Kopicz­ko wte­dy tak­że kan­dy­dat­kę do sena­tu z komi­te­tu wybor­cze­go PiS.

Poja­wie­nie się Andru­kie­wi­cza w gaze­cie wybor­czej dzi­wi nas, tym bar­dziej że ta sama sena­tor w wybo­rach pre­zy­denc­kich w roku 2018 wspar­ła jego kontrkandydatkę.

Marzy mi się 😉 
Chcia­ła­bym, aby bez­par­tyj­ny i trzy­ma­ją­cy się z dala od poli­ty­ki” pre­zy­dent Ełku sta­nął do wspól­ne­go zdję­cia ze wszyst­ki­mi ełc­ki­mi kan­dy­da­ta­mi do par­la­men­tu, pod­kre­ślił, jak waż­na jest obec­ność Ełku w sej­mie czy sena­cie i gorą­co zachę­cał do udzia­łu w wybo­rach, bez agi­ta­cji w stro­nę jakie­go­kol­wiek kandydata.

50 komentarzy

napisz komentarz
 • Ja na Kopicz­ko nie gło­su­ję, w niczym mi nie pomo­gła, a byłem i pro­si­łem. Nie chcę wię­cej takie­go sena­to­ra, któ­ry patrzy tyl­ko na swój pry­wat­ny inte­res. Teraz w kam­pa­nii jeź­dzi i obie­cu­je, a zoba­czy­cie, że jak nie daj Boże wygra, to nie będzie robi­ła już nic, oprócz pobie­ra­nia kolo­sal­nej kasy

 • Dobro Wspól­ne mówi wstyd panie pre­zy­den­cie!!! Poprzyj wszyst­kich star­tu­ją­cych z Ełku, chy­ba ze szu­kasz spa­do­chro­nu bo to chy­ba ostat­nia kadencja!!!

 • Ja też przy­glą­da­łem się pani Kopicz­ko pod­czas całej tej kaden­cji. Rze­czy­wi­ście, sztucz­ny uśmiech i wyraź­na nie­chęć do śro­do­wi­ska z jakie­go się wywo­dzi to jest jej cecha na zewnątrz. Nie oddam na nią gło­su. Uwa­żam, że w ogó­le par­tie lewe i pra­we tak się już nam opa­trzy­ły (kupu­ją nas na wyprzód­ki kolej­ny­mi obiet­ni­ca­mi z księ­ży­ca), że ja oso­bi­ście posta­wię na kan­dy­da­ta bez­par­tyj­ne­go. Sta­ni­sław Toł­wiń­ski, pre­zes Aero­klu­bu Kra­iny Mazur, pilot, spo­łecz­nik z Kętrzy­na, to czło­wiek na któ­re­go zagło­su­ję, nie­za­leż­ny i bez­par­tyj­ny. Pra­co­wi­ty, rze­tel­ny i robi dużo spo­łecz­nie za wła­sne pie­nią­dze — choć­by od lat poka­zy lot­ni­cze nad jezio­rem Nie­go­cin i w Giżyc­ku — Mazu­ry Air Show. To są fak­ty a nie tyl­ko sło­wa, że coś się zro­bi”. Do tego publicz­nie ogło­sił, że całe swo­je upo­sa­że­nie sena­tor­skie prze­zna­czy na cele spo­łecz­ne. Jak mówi w jed­nym ze swo­ich spo­tów: Nie idę do Sena­tu po etat””. To czło­wiek, któ­ry auten­tycz­nie idzie po to aby zro­bić coś dla Mazur.

  • Tadek i Paweł w jed­nym sta­li domu… naję­ci przez pana kan­dy­da­ta Toł­wiń­skie­go, w dwóch wąt­kach pra­wie ten sam tekst z nie­wiel­ki­mi zmia­na­mi… Jakoś nie wie­rzę w bez­in­te­re­sow­ną szczerość…

 • Popro­si­łem panią Mał­go­rza­tę Kopicz­ko o pomoc w mojej spra­wie, oczy­wi­ście obie­ca­ła pomoc, potem już ani nie oddzwo­ni­ła, ani nawet, jak oka­za­ło się, mojej spra­wy w ogó­le nawet nie ruszy­ła. Nie zagło­su­ję na to oso­bę, jest niesłowna

  • Pro­po­nu­ję poprzeć bez­par­tyj­ne­go i nie­za­leż­ne­go kan­dy­da­ta z KWW Poro­zu­mie­nie dla Mazur — Sta­ni­sła­wa Toł­wiń­skie­go. Oprócz tego, że fak­tycz­nie dzia­ła (np corocz­ne od ponad 20 lat poka­zy lot­ni­cze Mazu­ry Air Show) jest też spo­łecz­ni­kiem a tak­że czło­wie­kiem, któ­ry cha­ry­ta­tyw­nie poma­ga ludziom w potrze­bie. Myślę, że pomoże.

   • Jak widać, do Paw­ła i Tad­ka doszlu­so­wał jesz­cze Bogdan.
    Może teraz czas na panie? ;p

 • Ani Kopicz­ko ani Kos­sa­kow­ski nie mają szans w Ełku.po pro­stu nawet popie­ra­ja­cy PiS na nich nie zagło­su­ją. Opo­wia­da­nie bajek się skoń­czy­ło. Ani metr dro­gi nie powstał choć to kosa obie­cy­wał. A Kopicz­ko ma do wybor­ców lek­ce­wa­żą­cy sto­su­nek. Po pro­stu mówi­my im dość. Oni nie muszą się przed wybor­ca­mi tłu­ma­czyć oświad­czy­la zaro­zu­mia­ła kopiczko.

 • Do nauczy­cie­li. Ape­luj­cie i dzwoń­cie do nauczy­cie­li z okrę­gu. Nie gło­su­je­my na Kopiczko.

  • Jak roz­ma­wia­łam z kole­żan­ka­mi, Kopicz­ko u nas w szko­le nie ma żad­ne­go popar­cia i nikt nie będzie na tą panią gło­so­wać. Trze­ba mieć nadzie­ję, że takich osób jest więcej.

 • Ełcza­nie nie gło­su­ją na Kopicz­ko!!!! Dość jej luk­su­sów za publicz­ne — czy­li nasze — pieniądze

 • Nikt roz­sąd­ny na tę panią, któ­ra wybor­ców ma jedy­nie za mię­so armat­nie, przed któ­rym nie musi się tłu­ma­czyć, nie zagłosuje.

 • Kto to dziś pre­zio i jego popar­cie. To żaden auto­ry­tet. To facet z wotum nieufności.

 • Na pło­cie dyn­dał odkle­jo­ny baner tego gru­be­go z Chełch a pod jego bane­rem ślicz­na buź­ka Kosy. Czy­li pisu­ary sami się nisz­czą. Nie gło­su­je­my na nich a broń boże na Panią K któ­ra przed nikim nie musi się tlumaczyć.

 • a klip wybor­czy kos­sa­kow­skie­go to sprzed 4 laty zobacz­cie i porownajcie

 • jed­na WIELKA KLIKA pre­zy­dent, poseł, sena­tor, wójt i sta­ro­sta NIC DLA LUDZI TYLKO DLA SIEBIE dwo­ją się i tro­ją żeby wleźc do sena­tu i sej­mu a zwy­kli miesz­kań­cy gów­no z tego mają co oni zro­bi­li NIC NIC I NIC. Wybor­co zro­zum wresz­cie to i nie gło­suj na nich KACZYNSKI POWIEDZIAL DZISIAJ TRZEBA WRESZCIE Z TYM SKONCZYC CIEKAWE CZY KACZYNSKI WIE KTO TU REPREZENTUJE PARLAMENT NAWET WYBORCY PISU NA NICH NIE CHCĄ GŁOSOWAC

 • A w kli­pie wybor­czym Wojt­ka K też wystę­pu­je ple­ja­da samo­rzą­dow­ców, któ­rzy sło­dzą jak mogą. Pre­zia też moż­na tam zoba­czyć w kil­ku uję­ciach. Jak dłu­go ludzie nadal nie będą dostrze­gać tak oczy­wi­stych rzeczy?

 • Boże, chroń region przed Kopicz­ko, módl­my się żeby ta kobie­ta nie zosta­ła ponow­nie sena­to­rem!!!! Amen

 • Rząd obar­cza samo­rzą­dy milio­no­wy­mi wydat­ka­mi któ­re nie są w gestii gmin .To doty­czy rów­nież Ełku.

 • Pani Kopicz­ko była nauczy­cie­lem. Po tym jak się zacho­wa­ła pod­czas straj­ku nauczy­cie­li, dzi­wi fakt popar­cia pre­zy­den­ta dla tej pani, tym bar­dziej, że samo­rząd chy­ba nas wspie­rał. Panie Pre­zy­den­cie, koga Pan wspie­ra? Bo nie cho­dzi tu chy­ba o dobro Polski.

   • Nie wiem czy cała rodzi­na nie będzie gło­so­wać na Mał­go­rza­tę Kopicz­ko, ale ja na pew­no nie oddam na nią gło­su, bo ją znam i wiem co sobą fak­tycz­nie reprezentuje

     • Kole­go, jak żona mi pośred­nio pła­ci z publicz­nych pie­nię­dzy podat­ni­ków, to moż­na, jako kie­row­ca nawet dobrze dorobić!!!

  • Czy znasz ksy­we tego pana, humo­rza­sty. I to jest wytłu­ma­cze­nie. Podob­no jak jest wście­kły to nawet na sie­bie by nie zaglosował.

 • Nie zagło­su­ję na Kopicz­ko­wa, nigdy, ja i moja rodzi­na!!!! Prze­cież ona oprócz sztucz­ne­go uśmie­chu, nic nie zro­bi­ła fak­tycz­nie dla regio­nu i ludzi

 • Dotych­czas popar­cie Andru­ka to był poca­łu­nek śmier­ci. Teraz też tak będzie. Ludzie się mobi­li­zu­je by wyeli­mi­no­wać kogoś kto lekcewazyvwyborcow

 • Dotych­czas popar­cie Andru­ka to był poca­łu­nek śmier­ci. Teraz też tak będzie. Ludzie się mobi­li­zu­je by wyeli­mi­no­wać kogoś kto lekcewazyvwyborcow

 • Dotych­czas popar­cie Andru­ka to był poca­łu­nek śmier­ci. Teraz też tak będzie. Ludzie się mobi­li­zu­je by wyeli­mi­no­wać kogoś kto lekcewazyvwyborcow

 • Gra­tu­la­cje, Pani Redak­tor nam miesz­kań­com też to się marzy ale prze­cież wie­my że mamy do czy­nie­nia z humo­rza­stym. Już nikt nie wie od cze­go zale­ży jego humor i poglą­dy. W jed­nym ugru­po­wa­niu szef dobrza­ków popie­ra na inną oso­bę a humo­rza­sty inną. To świad­czy jak tam jest atmos­fe­ra. Jak moż­na popie­rać Kopicz­ko po wypo­wie­dzi do nauczy­cie­li że nie musi się przed nimi tłu­ma­czyć. Jedy­ny suk­ces” tego nie­udacz­ne­go wło­da­rza to zadłu­że­nie mia­sta na gigan­tycz­ną sumę Bli­sko 125 mln. Tra­ge­dia że ten dług powstał na bzdur­ne pomy­sły most­ki wie­że, lamp­ki w ulu­bio­nym kolo­rze tęczy. W sąsied­nich Suwał­kach mia­sto też się zadłu­za ale powsta­ją inwe­sty­cje dzię­ki któ­rym mia­sto spla­ci ten dług. Nam pozo­sta­je pocze­kać co poka­żą kolej­ne wybo­ry. Dobrze ze jest per­spek­ty­wa że kie­dyś nowe pra­wo odsta­wi go od władzy.

OSTATNIE