Strona główna » Polityka » Stopień alarmowy ALFA i ALFA-CRP na terenie całej Polski
Polityka

Stopień alarmowy ALFA i ALFA-CRP na terenie całej Polski

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie wprowadzające pierwszy stopień alarmowy ALFA i ALFA-CRP na obszarze całego kraju.

Sto­pień alar­mo­wy obo­wią­zu­je od śro­dy 28 sierp­nia 2019 r. (od godz. 00:01) do wtor­ku 3 wrze­śnia 2019 r. (do godzi­ny 23:59). Wpro­wa­dze­nie stop­nia alar­mo­we­go ma cha­rak­ter pre­wen­cyj­ny i jest zwią­za­ne z uro­czy­sto­ścia­mi upa­mięt­nia­ją­cy­mi 80. rocz­ni­cę wybu­chu II woj­ny świa­to­wej oraz ofi­cjal­ną wizy­tą w Pol­sce Pre­zy­den­ta Sta­nów Zjed­no­czo­nych Ame­ry­ki.  Wg zapo­wie­dzi pre­zy­dent Sta­nów Zjed­no­czo­nych  przy­le­ci do Pol­ski 31 sierpnia.

Podob­ne środ­ki bez­pie­czeń­stwa były podej­mo­wa­ne tak­że przy orga­ni­za­cji w Pol­sce innych wyda­rzeń mię­dzy­na­ro­do­wych, np. mini­ste­rial­ne­go spo­tka­nia w War­sza­wie doty­czą­ce­go budo­wa­nia bez­pie­czeń­stwa na Bli­skim Wscho­dzie, szczy­tu kli­ma­tycz­ne­go COP24 w Kato­wi­cach oraz Świa­to­wych Dni Mło­dzie­ży w Krakowie.

Sto­pień ALFA jest naj­niż­szym z czte­rech stop­ni alar­mo­wych okre­ślo­nych w usta­wie o dzia­ła­niach anty­ter­ro­ry­stycz­nych. Jest on przede wszyst­kim sygna­łem dla służb dba­ją­cych o bez­pie­czeń­stwo i całej admi­ni­stra­cji publicz­nej do zacho­wa­nia szcze­gól­nej czuj­no­ści. Stop­nie alar­mo­we CRP doty­czą z kolei zagro­że­nia w cyberprzestrzeni.

Bez­pie­czeń­stwo w cza­sie obo­wią­zy­wa­nia stop­nia uza­leż­nio­ne jest nie tyl­ko od dzia­ła­nia wła­ści­wych służb, ale też od przy­go­to­wa­nia admi­ni­stra­to­rów obiek­tów uży­tecz­no­ści publicz­nej, któ­rzy zobo­wią­za­ni są do pro­wa­dze­nia ich wzmo­żo­nej kon­tro­li — czy­ta­my w komu­ni­ka­cie MSWiA.

Jak poda­je mini­ster­stwo — pod­czas obo­wią­zy­wa­nia stop­nia alar­mo­we­go ALFA wszy­scy powin­ni zwra­cać szcze­gól­ną uwa­gę na wszel­kie nie­stan­dar­do­we sytu­acje i poten­cjal­ne zagro­że­nia, na przy­kład: nie­ty­po­wo zacho­wu­ją­ce się oso­by, pakun­ki, tor­by lub ple­ca­ki pozo­sta­wio­ne bez opie­ki w miej­scach publicz­nych, samo­cho­dy (szcze­gól­nie trans­por­to­we) zapar­ko­wa­ne w pobli­żu miejsc zgromadzeń.

Wszel­kie nie­po­ko­ją­ce i nie­ty­po­we sytu­acje oraz zagro­że­nia powin­ny być zgła­sza­ne Poli­cji za pośred­nic­twem nume­rów tele­fo­nu 112, oraz 997.

MSWiA

OSTATNIE