Strona główna » Pod napięciem » Strzeż się tych miejsc! Na razie, bo …
Pod napięciem

Strzeż się tych miejsc! Na razie, bo …

Powstała lista niebezpiecznych miejsc na naszych drogach i są pieniądze na ich modernizację! 

- Budu­ją auto­stra­dy, moder­ni­zu­ją dro­gi szyb­kie­go ruchu, ale o naszych Mazu­rach nikt nie pamię­ta — mówią miesz­kań­cy małych mia­ste­czek i wsi. — A jest bar­dzo nie­bez­piecz­nie, cza­sa­mi nie da się przejść przez uli­cę, wypad­ki to pra­wie norma. 
Zna­my dobrze takie miej­sca jak np. odci­nek Gąski — Ora­cze na kra­jo­wej szes­na­st­ce”. On też jest na czar­nej” liście. Wia­do­mo, że na prze­strze­ni kil­ku ostat­nich lat stan pol­skich dróg moc­no się popra­wił, cho­ciaż pozo­sta­wia jesz­cze wie­le do życze­nia. Wie­dzą to ci, któ­rzy spo­ro podró­żu­ją: przed­się­bior­cy, stu­den­ci i sezo­no­wo tury­ści. Przy oka­zji pre­zen­ta­cji pro­gra­mu budo­wy dróg kra­jo­wych pozna­li­śmy tak­że listę nie­bez­piecz­nych miejsc na naszych dro­gach, któ­re w naj­bliż­szych latach mają zostać zmo­der­ni­zo­wa­ne. W zesta­wie­niu zna­la­zło się kil­ka lokal­nych zadań. Jeśli posło­wie przyj­mą pro­gram, to w naszym powie­cie powsta­ną m.in. chod­ni­ki wzdłuż odcin­ka dro­gi kra­jo­wej nr 16.

gaski ludzie [1600x1200]
fot. mate­ria­ły nadesłane
- Pro­gram Likwi­da­cji Miejsc Nie­bez­piecz­nych doty­czy dróg, któ­re nie są prze­wi­dzia­ne do więk­szej moder­ni­za­cji. Obej­mu­je on napra­wę frag­men­tów dróg i tzw. zada­nia punk­to­we”. Pod tą nazwą reali­zo­wa­ne będą drob­niej­sze inwe­sty­cje, takie jak budo­wa cią­gów pie­szo-rowe­ro­wych, zatok posto­jo­wych czy prze­bu­do­wa skrzy­żo­wań i przejść dla pie­szych – mówi poseł Andrzej Orzechowski.
Inwe­sty­cje w ramach wspo­mnia­ne­go pro­gra­mu szy­ku­ją się tak­że w naszym powiecie.

Pla­no­wa­na jest roz­bu­do­wa odcin­ków: Gąski – Ora­cze, Ełk – Nowa Wieś Ełc­ka, a w Kali­no­wie budo­wa zatok auto­bu­so­wych wraz z chod­ni­kiem. Dodat­ko­wo rów­nież w Sęd­kach ma powstać zatocz­ka auto­bu­so­wa z chod­ni­kiem. Na Pro­gram Likwi­da­cji Miejsc Nie­bez­piecz­nych w Pol­sce prze­zna­czo­no 48 mld zł.

Gra­ży­na Merchelska