Strona główna » Kultura » Studio fotograficzne i sala muzyczna. Nowa oferta szkoły artystycznej w Ełku
Kultura

Studio fotograficzne i sala muzyczna. Nowa oferta szkoły artystycznej w Ełku

W piwnicach budynku Szkoły Artystycznej w Ełku powstała muzyczna sala prób oraz studio fotograficzne. Inwestycja realizowana jest w ramach projektu „Razem – współpraca kulturalna na polsko-rosyjskim pograniczu”, dofinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020. Ełckie Centrum Kultury pozyskało na ten cel prawie 690 tys. Całkowita wartość projektu wynosi 765 400 zł.

W ramach pro­jek­tu remon­tu docze­ka­ła się piw­ni­ca Szko­ły Arty­stycz­nej, w któ­rej utwo­rzo­no stu­dio foto­gra­ficz­ne, salę prób oraz prze­strzeń wystawienniczą. 

 Zaku­pio­no sprzęt foto­gra­ficz­ny, sprzęt muzycz­ny, meble, sprzęt kom­pu­te­ro­wy i mul­ti­me­dial­ny, szta­lu­gi i ramy. Do tego oświe­tle­nie, kur­ty­nę, ekran z pro­jek­to­rem do sali koncertowej.

 War­tość remon­tu i zaku­pów wynio­sła:  remont 211 560 zł,  zakup sprzę­tu 225 780 zł. 

 Z pro­jek­tu w paź­dzier­ni­ku zosta­ną zor­ga­ni­zo­wa­ne, razem z Rosja­na­mi, kon­cer­ty, spek­ta­kle i warsz­ta­ty pn.  Natu­ra Kul­tu­ra Ludzie. Na lipiec zapla­no­wa­no pół­ko­lo­nie let­nie dla młodzieży. 

OSTATNIE