Strona główna » Lokalne » Stworzyli niesamowity projekt. Ełczanka Klaudia Gołaszewska i Marek Grodzicki – wicemistrzami w światowym konkursie
Lokalne

Stworzyli niesamowity projekt. Ełczanka Klaudia Gołaszewska i Marek Grodzicki — wicemistrzami w światowym konkursie

Ełczanka Klaudia Gołaszewska wraz z Markiem Grodzickim zajęli 2. miejsce w jednym z najważniejszych międzynarodowych konkursów studenckich na świecie, którego głównym tematem są futurystyczne wieżowce!

EVo­lo Sky­scra­per Com­pe­ti­tion to pre­sti­żo­wy mię­dzy­na­ro­do­wy kon­kurs  doty­czą­cy wyso­kiej archi­tek­tu­ry. Nagra­dza wybit­ne pomy­sły, w któ­rych zawar­te są nowe tech­no­lo­gie, mate­ria­ły i estetyka.
Uczest­ni­cy muszą wziąć pod uwa­gę postęp tech­no­lo­gicz­ny, przed­sta­wić nowe meto­dy urba­ni­stycz­ne i archi­tek­to­nicz­ne, któ­re mogą pomóc w roz­wią­za­niu pro­ble­mów gospo­dar­czych, spo­łecz­nych, kul­tu­ro­wych współ­cze­sne­go mia­sta. Zapro­jek­to­wa­ne wie­żow­ce mają też być przy­ja­zne środowisku.

Klau­dia Goła­szew­ska i Marek Gro­dzic­ki z Wydzia­łu Archi­tek­tu­ry Poli­tech­ni­ki Poznań­skiej zapro­jek­to­wa­li Air­scra­per — wie­żo­wiec dla Peki­nu, któ­ry nazy­wa­li miej­ską super­t­kan­ką”, któ­ry ma być tzw. maszy­ną przetrwania.

— Ideą nasze­go wyso­ko­ściow­ca było oczysz­cze­nie powie­trza w Peki­nie — mówią mło­dzi pro­jek­tan­ci. Nasz pro­jekt poru­sza temat zanie­czysz­cze­nia powie­trza oraz nie­kon­tro­lo­wa­ne­go roz­ro­stu miast, roz­wią­zu­je pro­ble­my dzi­siej­sze­go świa­ta – mówi Klau­dia Goła­szew­ska. — Air­scra­per to natu­ral­ny wynik naszych zain­te­re­so­wań. Pro­jekt został przy­go­to­wa­ny pod­czas zimo­we­go seme­stru w Stut­t­gart ITKE Insti­tu­te pod nad­zo­rem wspa­nia­łe­go pro­wa­dzą­ce­go Sama Saf­fa­ria­na i Jana Knip­per­sa. Przez rok razem z Mar­kiem odby­li­śmy staż w reno­mo­wa­nym biu­rze archi­tek­to­nicz­nym SOM w Chi­ca­go (auto­rzy Burj Kha­li­fa, One World Tra­de Cen­ter), w któ­rym pra­co­wa­li­śmy nad wie­żow­ca­mi w USA, Chi­nach i Austra­lii, a nasz nie­zwy­kle roz­wi­ja­ją­cy staż zwień­czy­li­śmy podró­żą dooko­ła Sta­nów, skąd czer­pa­li­śmy tyl­ko wię­cej i wię­cej inspiracji.

O mło­dych Pola­kach pisa­ły już takie dzien­ni­ki jak bry­tyj­ski The Sun, Daily Mail oraz wie­le maga­zy­nów bran­żo­wych w Pol­sce i na świe­cie. Nagro­dą ma być tak­że publi­ka­cja w The New York Times.

maszy­na do przetrwania
W dzi­siej­szych cza­sach dosto­so­wy­wa­nie miast do skut­ków zanie­czysz­cze­nia powie­trza ma ogrom­ne zna­cze­nie. Mega­mia­sta z dużym zagęsz­cze­niem popu­la­cji, kor­ka­mi i rosną­cy­mi emi­sja­mi CO2 sto­ją w obli­czu poważ­nych pro­ble­mów zwią­za­nych z zanie­czysz­cze­niem powie­trza. Pekin jest jed­nym z alar­mu­ją­cych przy­kła­dów tego pro­ble­mu. W nie­któ­re dni mia­sto sta­je się wręcz nie­zdat­ne do zamiesz­ka­nia, stwa­rza­jąc zagro­że­nie dla życia i zdro­wia. Skut­kiem tego jest oko­ło milion przed­wcze­snych zgo­nów rocz­nie. Czy archi­tek­tu­ra może pomóc w roz­wią­za­niu lub zła­go­dze­niu tego pro­ble­mu? Czy moż­na zro­bić krok dalej od maszy­ny do miesz­ka­nia” Le Cor­bu­sie­ra i stwo­rzyć wie­żo­wiec jako maszy­nę do przetrwania”?

Air­scra­per mate­ria­ły prasowe

idea
Kon­cep­cja wie­żow­ca wyko­rzy­stu­je efekt cią­gu komi­no­we­go. Wysy­sa powie­trze przy powierzch­ni zie­mi, oczysz­cza­jąc je poprzez zło­żo­ny sys­tem fil­tra­cji. Wymu­szo­na cyr­ku­la­cja powie­trza pozwa­la rów­nież lokal­nie zre­du­ko­wać efekt miej­skiej wyspy cie­pła. Wie­ża ma 800 metrów wyso­ko­ści i 60 metrów śred­ni­cy. Skła­da się z 3 pod­sta­wo­wych modu­łów: modu­łu wlo­to­we­go, modu­łu solar­ne­go oraz moduł zie­lo­ne­go. Każ­dy z nich ma przy­pi­sa­ne kon­kret­ne zada­nie two­rząc wspól­nie zin­te­gro­wa­ny sys­tem funkcjonalny.

moduł wlo­to­wy
Zlo­ka­li­zo­wa­ny przy pod­sta­wie wie­żow­ca wysy­sa powie­trze z pozio­mu uli­cy. Zawie­ra modu­ło­wą kine­tycz­ną fasa­dę, któ­ra poma­ga zop­ty­ma­li­zo­wać prze­pływ powie­trza, reagu­jąc na róż­ne kie­run­ki podmu­chów wia­tru. Moduł ten jest połą­czo­ny z sys­te­mem fil­trów. W pierw­szej kolej­no­ści zbie­ra­ją one z powie­trza czą­stecz­ki TPS i MP10. Następ­nie joni­za­tor powie­trza wytrą­ca drob­niej­sze czą­stecz­ki PM 2,5. Opie­ra­jąc się o ist­nie­ją­ce bada­nia, taki sys­tem umoż­li­wia oczysz­cze­nie powie­trza z wydaj­no­ścią do 80%.

Air­scra­per mate­ria­ły prasowe

moduł sło­necz­ny
Wie­żo­wiec opie­ra się na kon­cep­cji dzia­ła­nia wie­ży solar­nej. Tego typu budyn­ki przy pod­sta­wie połą­czo­ne są ze szklar­nia­mi o dużej powierzch­ni, któ­rych zada­niem jest pod­grze­wać wla­tu­ją­ce powie­trze. W mia­stach nie ma moż­li­wo­ści uzy­ska­nia tak dużej prze­strze­ni, dla­te­go zapro­jek­to­wa­ny został inny sys­tem. Zain­sta­lo­wa­ne helio­sta­ty, czy­li kine­tycz­ne zwier­cia­dła, kie­ru­ją pro­mie­nie sło­necz­ne do wewnętrz­nej czę­ści komi­na. Znaj­du­ją się one w środ­ko­wej czę­ści wie­ży, gdzie wysta­wio­ne są na mak­sy­mal­ną eks­po­zy­cję pro­mie­ni sło­necz­nych. Sku­mu­lo­wa­na ener­gia sło­necz­na pod­no­si tem­pe­ra­tu­rę i zna­czą­co wspo­ma­ga ciąg wewnątrz, powo­du­jąc pożą­da­ny prze­pływ powie­trza w górę. Sys­tem ten pozba­wio­ny jest dro­gie­go i zło­żo­ne­go sprzę­tu do wen­ty­la­cji mecha­nicz­nej. Opie­ra się na zja­wi­sku natu­ral­nym, któ­re wymu­sza cyr­ku­la­cję powie­trza, a zatem jest bar­dziej zrów­no­wa­żo­ny i poma­ga w reduk­cji CO2.

moduł zie­lo­ny
Wbu­do­wa­ne są w czę­ści miesz­kal­nej wie­ży, powy­żej wyso­ko­ści 400 metrów, gdzie war­stwa smo­gu nie docie­ra. Obej­mu­ją gęstą roślin­ność obfi­tu­ją­cą w bio­róż­no­rod­ność. Nie tyl­ko wzbo­ga­ca­ją powie­trze w tlen, wspo­ma­ga­jąc w two­rze­niu zrów­no­wa­żo­ne­go mikro­kli­ma­tu wewnątrz, ale tak­że zapew­nia­ją atrak­cyj­ną i zdro­wą prze­strzeń publicz­ną. Prze­szkle­nia wpusz­cza­ją duże ilo­ści świa­tła dzien­ne­go, wewnątrz wypeł­nia­jąc świa­tłem atrium komina.

GARDEN_Airscraper mate­ria­ły prasowe

urban sprawl – nie­kon­tro­lo­wa­ne roz­ra­sta­nie się miast
W cią­gu ostat­nich dekad w Chi­nach poja­wi­ło się wie­le mega­struk­tur miej­skich. Popu­la­cja Peki­nu wzro­śnie w naj­bliż­szych 15 latach o 30%. Ozna­cza to, że nie­któ­re z naj­gęst­szych dziel­nic takich jak Cha­oy­ang osią­gną popu­la­cję 2250 miesz­kań­ców na km2. Aby two­rzyć zwar­te mia­sta, zmniej­szyć emi­sję spa­lin i popra­wić warun­ki zdro­wot­ne na prze­lud­nio­nych tere­nach, super­jed­nost­ki admi­ni­stra­cyj­ne będą musia­ły budo­wać coraz wyż­sze obiek­ty. Naszym pomy­słem jest uspraw­nie­nie tego prze­wi­dy­wa­ne­go tren­du poprzez wpro­wa­dze­nie nowej struk­tu­ry, odpo­wia­da­ją­cej na potrze­by miast, któ­re zapew­nia­ją zdro­we pomiesz­cze­nia miesz­kal­ne, przy jed­no­cze­snej reduk­cji zanie­czysz­cze­nia powie­trza. Air­scra­per może pomie­ścić 7500 osób, co odpo­wia­da 3 km² roz­pro­szo­nej dziel­ni­cy miesz­kal­nej. Wewnątrz obej­mu­je obiek­ty rekre­acyj­ne, edu­ka­cyj­ne, han­dlo­we i kul­tu­ral­ne. Wie­ża jest zrów­no­wa­żo­nym, wer­ty­kal­nym miastem.

wie­żow­ce przyszłości
 — Naszym zda­niem wie­żo­wiec XXI wie­ku jest miej­ską super­t­kan­ką, któ­ry nie tyl­ko słu­ży lokal­nym potrze­bom miesz­kań­ców, speł­nia eko­no­micz­ne ocze­ki­wa­nia inwe­sto­rów, ale tak­że pono­si glo­bal­ną odpo­wie­dzial­ność wobec mia­sta i całej pla­ne­ty — pod­su­mo­wu­ją mło­dzi architekci.

 

Marek Gro­dzic­ki — archi­tekt, stu­dent ostat­nie­go roku Archi­tek­tu­ry na Poli­tech­ni­ce Poznań­skiej. Stu­dio­wał na zagra­nicz­nej uczel­ni VIA Uni­ver­si­ty Col­la­ge w Danii oraz Stut­t­gart Uni­ver­si­tät w Niem­czech. Pod­czas stu­diów zdo­by­wał doświad­cze­nie w dużych i uzna­nych mię­dzy­na­ro­do­wych biu­rach. Pra­co­wał w Gen­sle­rze w Lon­dy­nie, Lah­del­ma & Mah­lam ä ki w Fin­lan­dii oraz odbył 8‑miesięczny staż w Skid­mo­re, Owings & Merill w Chi­ca­go, pra­cu­jąc nad wie­żow­ca­mi w USA i  Chi­nach. W przy­szło­ści chce spe­cja­li­zo­wać się w pro­jek­to­wa­niu wyso­ko­ściow­ców. Inte­re­su­je się nowy­mi tech­no­lo­gia­mi, moto­ry­za­cją, chce posta­wić sto­pę na każ­dym kontynencie. Klau­dia Goła­szew­ska — archi­tekt, absol­went­ka I LO w Ełku, stu­dent­ka Wydzia­łu Archi­tek­tu­ry na Poli­tech­ni­ce Poznań­skiej. Odby­ła sty­pen­dium na zagra­nicz­nej uczel­ni w Leib­niz Han­no­ver i Stut­t­gart Uni­ver­si­tät w Niem­czech. Zdo­byw­czy­ni wie­lu nagród i wyróż­nień. Pra­co­wa­ła oraz zdo­by­wa­ła doświad­cze­nie w biu­rach Lah­del­ma & Mah­la­mäki, oraz odby­ła staż w Chi­ca­go w reno­mo­wa­nym biu­rze Skid­mo­re, Owings & Mer­rill, bio­rąc udział w mię­dzy­na­ro­do­wych pro­jek­tach wyso­ko­ścio­wych, któ­re ją zafa­scy­no­wa­ły i sta­ły się jej pasją. Zain­te­re­so­wa­nie do nauk ści­słych i este­ty­ki łączy z archi­tek­tu­rą para­me­trycz­ną i pro­jek­to­wa­niem wieżowców.

Źró­dło: mate­ria­ły nadesłane

 

8 komentarzy

napisz komentarz
 • Pol­ska nic im nie dała. Wyjedź­cie i uni­kaj­cie ludzi któ­zy nazy­wa­ją sie­bie Pola­ka­mi. Np. do Danii tam się ceni archi­tek­tów. W Pol­sce trze­ba z kie­sze­ni rodzi­ce opła­cać kurs do egza­mi­nu na stu­dia ok. 400 zł na mie­siąć przez dzie­więć mie­się­cy. A na stu­diach pomia­ta się stu­den­ta­mi są okien­ka stra­ta czasu.

 • Bra­wo, mło­dzie­ży! Zdol­na i pięk­na ełczan­ka, naresz­cie moż­na prze­czy­tać tu coś pozy­tyw­ne­go prócz bia­do­le­nia. Miły też wpis polo­nist­ki ją uczą­cej i odpo­wiedź pani Klau­dii. Coś sym­pa­tycz­ne­go w tej cią­głej zło­śli­wo­ści na forum.
  Jesz­cze raz gratulacje!

 • Bra­wo, mło­dzi archi­tek­ci! Już teraz widać, że przed Wami wiel­ka przy­szłość. Wasz pro­jekt — coś niezwykłego.
  Klau­dio, jestem bar­dzo dum­na z Cie­bie. Pamię­tam, jak w gim­na­zjum lubi­łaś sobie pory­so­wać w zeszy­cie do języ­ka pol­skie­go. Takie małe wpraw­ki do wiel­kiej przy­szło­ści. Gratuluję!

  • Bar­dzo Pani dzię­ku­ję za cie­płe sło­wa! Tak to praw­da wszyst­kie zeszy­ty mia­łam pory­so­wa­ne ale Pani była dla mnie wyjąt­ko­wo wyro­zu­mia­ła. Pozdra­wiam, Klaudia

 • Dobrze ze choć taki­mi wspa­nia­ły­mi oso­ba­mi może­my się szczy­cić. Gratulacje.

 • My mamy zadłu­że­nie mia­sta kata­stro­fal­ne. Dla­te­go kata­stro­fal­ne bo nie ma komu pła­cić podat­ków bo nie ma dużych firm. Bo ludzie zoba­czą poma­lo­wa­ne budyn­ki cie­szą się jak ład­nie. Więk­szość w życiu nie wie­le widzia­ła i nie wie że w porów­na­niu z inny­mi mia­sta­mi tej wiel­ko­ści to bar­dzo prze­cięt­ne mia­sto. Jedy­ny atut co nie jest zasłu­ga niko­go to polo­że­nie geo­gra­ficz­ne. Jezio­ro, ale i ten skarb” to sciek gdzie w latach 1946 dob1973 wpły­wa­ły bez­po­śred­nio z mia­sta nie uty­li­zo­wa­ne ście­ki. Zebra­ło się na dnie tysią­ce ton tego ludz­kie­go dobra. A bez dokład­nych badań dna wybu­do­wa­no za milio­ny plażę.jest to pla­ża nad scie­kiem jak mówią miesz­kań­cy z osie­dla Baranki.

 • eeeee tam … my my będzie­my mie­li kład­kę i RuN­Ma­Ge­don …jesz­cze taki wie­żo­wiec się prze­wró­ci . i co wtedy?

OSTATNIE