Stworzyli niesamowity projekt. Ełczanka Klaudia Gołaszewska i Marek Grodzicki — wicemistrzami w światowym konkursie

Ełczan­ka Klau­dia Goła­szew­ska wraz z Mar­kiem Gro­dzic­kim zaję­li 2. miej­sce w jed­nym z naj­waż­niej­szych mię­dzy­na­ro­do­wych kon­kur­sów stu­denc­kich na świe­cie, któ­re­go głów­nym tema­tem są futu­ry­stycz­ne wie­żow­ce! EVo­lo Sky­scra­per Com­pe­ti­tion to pre­sti­żo­wy mię­dzy­na­ro­do­wy kon­kurs  doty­czą­cy wyso­kiej archi­tek­tu­ry. Nagra­dza wybit­ne pomy­sły, w któ­rych zawar­te są nowe tech­no­lo­gie, mate­ria­ły i este­ty­ka. Uczest­ni­cy muszą wziąć pod uwa­gę postęp tech­no­lo­gicz­ny, przed­sta­wić nowe meto­dy urba­ni­stycz­ne i archi­tek­to­nicz­ne, któ­re mogą pomóc w roz­wią­za­niu pro­ble­mów … Czy­taj dalej Stwo­rzy­li nie­sa­mo­wi­ty pro­jekt. Ełczan­ka Klau­dia Goła­szew­ska i Marek Gro­dzic­ki — wice­mi­strza­mi w świa­to­wym konkursie