Strona główna » Kultura » Święto Babcinego Pampucha
Kultura Lokalne

Święto Babcinego Pampucha

Każda Babcia i każdy Dziadek zasługują na swoje święto – wiemy to nie od dziś…

Dla­te­go, każ­de­go roku w stycz­niu, orga­ni­zu­je­my spe­cjal­nie dla nich wystę­py, któ­re spra­wia­ją im wie­le rado­ści i przy oka­zji pozwa­la­ją wyka­zać się na sce­nie. W tym roku zapra­sza­my na Świę­to Bab­ci­ne­go Pam­pu­cha” 23 stycz­nia. Cze­kać będą na Pań­stwa wystę­py arty­stycz­ne chó­rów senio­ra, przy­go­to­wa­ne przez nich nie­spo­dzian­ki oraz kon­kurs na naj­smacz­niej­szy i naj­pięk­niej­szy wypiek karnawałowy.

Tego­rocz­ny Pam­puch” będzie wyjąt­ko­wy ponie­waż uświet­ni obcho­dy 35-lecia dzia­łal­no­ści ełc­kie­go chó­ru senio­ra Poje­zie­rze”.

Wystąpią chóry i zespoły seniora:

Olec­kie Echo z Olec­ka, Racz­ko­wia­cy z Raczek, Mazu­ry ze Sta­rych Juch, Oce­an życia z Suwałk, Żywioł z Rucia­ne­go Nidy, Klub Senio­ra z Wydmin, Klub Senio­ra pod Niedź­wie­dziem z Kętrzy­na, My Pisza­nie z Pisza, Na Mazur­ską Nutę z Ełku, Poje­zie­rze z Ełku.

Świę­to Bab­ci­ne­go Pampucha
23 stycz­nia 2016 r. (sobo­ta) godz. 13:00 sala wido­wi­sko­wa Ełc­kie­go Cen­trum Kul­tu­ry- Wstęp wolny 

autor: ECK/EŁK


 

tagi