Strona główna » Sport » Święto Mini Piłki Siatkowej w Ełku
Sport

Święto Mini Piłki Siatkowej w Ełku

W week­end, 16 — 17 mar­ca po raz pierw­szy Zespół Szkół Spor­to­wych zor­ga­ni­zo­wał Eli­mi­na­cyj­ny Tur­niej Woje­wódz­ki z cyklu Kin­der + Sport.

Ełc­ki tur­niej był już czwar­tym z pię­ciu tur­nie­jów. Mają one na celu wyło­nie­nie z każ­dej kate­go­rii wie­ko­wej po ośmiu fina­li­stów, któ­rzy awan­su­ją do wiel­kie­go fina­łu, któ­ry odbę­dzie się w czerw­cu. Ostat­ni tur­niej odbę­dzie się za mie­siąc w Elblągu.

W sobo­tę na trzech halach rywa­li­zo­wa­ły dziew­czę­ta. Naj­młod­sza kate­go­ria rywa­li­zo­wa­ła w hali MOSiR, trój­ki gra­ły w hali SP 2, a czwór­ki w SP 9. W nie­dzie­lę rywa­li­zo­wa­li chłop­cy, naj­młod­si gra­li w Zespo­le Szkół Spor­to­wych, a trój­ki i czwór­ki w SP 2. Sędzia­mi w kate­go­rii dwó­jek i tró­jek byli siat­ka­rze szkol­ne­go klu­bu UKS Gre­en Vol­ley, któ­rzy swo­ją przy­go­dę rów­nież zaczy­na­li od Kin­der­ków, a obec­nie gra­ją już jako kade­ci i kadet­ki. Łącz­nie w dwu­dnio­wym tur­nie­ju udział wzię­ło ponad pięć­set uczest­ni­ków. W przy­szłym roku będzie­my chcie­li zor­ga­ni­zo­wać Fina­ło­wy Tur­niej Kin­der + Sport już na nowej hali przy Zespo­le Szkół Spor­to­wych, któ­ra na jesie­ni br. ma być już odda­na do użyt­ku. W orga­ni­za­cję tur­nie­ju byli zaan­ga­żo­wa­ni wszy­scy tre­ne­rzy pił­ki siat­ko­wej w szko­le spor­to­wej, za co bar­dzo dziękujemy.
Jaro­sław Andrzejewski

tagi

OSTATNIE