Strona główna » Baza wiedzy » Szczątki ludzkie, monety, biżuteria. Odkrycia archeologiczne na budowie węzła Ełk Wschód
Baza wiedzy

Szczątki ludzkie, monety, biżuteria. Odkrycia archeologiczne na budowie węzła Ełk Wschód

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Zakończyły się badania archeologiczne na cmentarzu z XVIII-XIX wieku odkrytym w miejscowości Przykopka (woj. warmińsko-mazurskie). Prace były realizowane w związku z budową drogi ekspresowej S61 na odcinku Ełk Południe — Wysokie.

Pod­czas prac przy wyko­ny­wa­niu rowu odwad­nia­ją­ce­go wzdłuż połu­dnio­wej łącz­ni­cy węzła Ełk Wschód doko­na­no odkry­cia licz­nych szcząt­ków ludz­kich. Ana­li­za danych wyka­za­ła, że zna­ny z infor­ma­cji archi­wal­nych cmen­tarz po połu­dnio­wej stro­nie łącz­ni­cy jest znacz­nie więk­szy. W rezul­ta­cie do badań wyko­pa­li­sko­wych zakwa­li­fi­ko­wa­no obszar o powierzch­ni ponad 60 arów. 

Na prze­ba­da­nym obsza­rze ziden­ty­fi­ko­wa­no 374 obiek­ty. Więk­szość z nich pocho­dzi­ła z okre­su nowo­żyt­no­ści, nato­miast poje­dyn­cze wią­żą się II woj­ną świa­to­wą. Wśród obiek­tów prze­wa­ża­ły gro­by szkie­le­to­we oraz jamy z poje­dyn­czy­mi kość­mi ludz­ki­mi. Zna­le­zio­no tak­że jamy gospo­dar­cze i doł­ki posłupowe. 

W trak­cie badań oprócz bursz­ty­no­we­go naszyj­ni­ka skła­da­ją­ce­go się z 35 kora­li i zawiesz­ki w kształ­cie ser­ca, natra­fio­no na licz­ne zabyt­ki i mate­ria­ły rucho­me takie jak: mone­ty z XVIII i XIX wie­ku, ele­men­ty stro­ju i biżu­te­rię (szpil­ki, guzi­ki, zawiesz­ki, spin­ki, obrącz­ki, kora­li­ki, ozdo­by gło­wy z brą­zo­wy­mi apli­ka­cja­mi), przed­mio­ty codzien­ne­go użyt­ku oraz licz­nie wystę­pu­ją­ce frag­men­ty naczyń cera­micz­nych i kości zwie­rzę­ce. Przed­mio­ty zabyt­ko­we są obec­nie pod­da­wa­ne kon­ser­wa­cji, nato­miast szcząt­ki ludz­kie prze­ka­za­no do ana­li­zy antropologicznej. 

Umo­wę na reali­za­cję odcin­ka Ełk Połu­dnie — Wyso­kie, w sys­te­mie Pro­jek­tuj i buduj, pod­pi­sa­li­śmy w lip­cu 2018 r., a decy­zję o zezwo­le­niu na reali­za­cję inwe­sty­cji dro­go­wej (ZRID) uzy­ska­li­śmy we wrze­śniu 2020 r. Koszt prac budow­la­nych to 686 mln zł, a cało­ści pro­jek­tu ponad 780 mln zł. Pro­cen­to­we zaawan­so­wa­nie całej inwe­sty­cji wyno­si obec­nie oko­ło 34 proc. Prze­wi­dy­wa­ny ter­min zakoń­cze­nia to IV kwar­tał 2022 r. 

Reali­za­cja trzech odcin­ków S61 na tere­nie woje­wódz­twa war­miń­sko-mazur­skie­go i pod­la­skie­go o łącz­nej dłu­go­ści ok. 66 km jest współ­fi­nan­so­wa­na przez Unię Euro­pej­ską w ramach instru­men­tu Łącząc Euro­pę” (ang. Con­nec­ting Euro­pe Faci­li­ty) w kwo­cie ok. 380 mln zł. 

 Autor tek­stu: Gene­ral­na Dyrek­cja Dróg Kra­jo­wych i Autostrad

Opra­co­wa­no na pod­sta­wie: Spra­woz­da­nie z arche­olo­gicz­nych badań wyko­pa­li­sko­wych na sta­no­wi­sku Przy­kop­ka 8, powiat ełc­ki, woj. war­miń­sko-mazur­skie”, Michał Gra­bow­ski, Syl­we­ster Piła­tow­ski. Zabyt­ki, Bada­nia, Pro­jek­ty, Reali­za­cje, War­sza­wa 2021 

KRONIKA POLICYJNA